Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Франция

Франция е все още на експериментален етап от въвеждането на европейския идентификатор за съдебна практика.

Съдържание, предоставено от
Франция

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Генералният секретариат на правителството определи Дирекцията за правна и административна информация (Direction de l’information légale et administrative) (DILA) за национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) за Франция.

Код на държавата

За Франция кодът на държавата е [FR].

Образуване на национален ECLI

Върховните френски съдилища, които имат ECLI, са:

  • Конституционният съвет (Conseil constitutionnel);
  • Върховният касационен съд (Cour de cassation);
  • Върховният административен съд (Conseil d'Etat).

ECLI е съставен от пет части, от които първите две са неизменни за всяка държава членка:

ECLI:FR:{код на съда}:{година на решението}:{пореден номер}

Всеки съд е приел код на съда и правила за образуване на поредния номер.

Годината на решението винаги се кодира с 4 цифрови знака (формат ГГГГ, напр. 2012).

1. Конституционен съвет

Кодът на съда винаги е „CC“.

Общият формат на ECLI следователно е:

ECLI:FR:CC:{година на решението}:{пореден номер}

Поредният номер се състои от две части, отделени с точка:

  1. сериен номер на вида решение (всяка година номерът започва наново от 1);
  2. вид решение (DC, QPC, AN и т.н.). Вж. списъка на видовете решения.

Например:

Решение от 27 юли 2012 г. № 2012-270 QPC ще има следния ECLI — ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Върховен касационен съд

Кодът на съда винаги е „CCASS“.

Общият формат на ECLI следователно е:

ECLI:FR:CCASS:{година на решението}:{пореден номер}

Поредният номер се състои от два конкатенирани елемента:

  1. кодиране на съдебния състав, установено за целите на ECLI (два буквено-цифрови знака в съответствие с таблицата по-долу):

AP

ПЛЕНАРЕН СЪСТАВ (ASSEMBLEE PLENIERE)

AV

СТАНОВИЩЕ (AVIS)

C1

ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ (PREMIERE CHAMBRE CIVILE)

C2

ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ (DEUXIEME CHAMBRE CIVILE)

C3

ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ (TROISIEME CHAMBRE CIVILE)

CO

ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE COMMERCIALE)

CR

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE CRIMINELLE)

MI

СМЕСЕНО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE MIXTE)

OR

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ (ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT)

SO

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE SOCIALE)

Това кодиране е основано на базата на вътрешен деловоден номер, съставен от 8 знака:

един знак за кодиране на съдебния състав, постановил решението;

два цифрови знака за годината на решението;

пет цифрови знака за серийния номер в рамките на годината за съответния съдебен състав.

Например : Решение на наказателното отделение на Върховния касационен съд от 27 февруари 2013 г. е с номер на касационната жалба 12-81.063 и с деловоден номер C1300710. Първата част от поредния номер на това решение ще бъде „CR“ за наказателно отделение (Chambre criminelle).

  1. последните 5 цифрови знака на деловодния номер.

В нашия пример втората част от поредния номер ще бъде 00710. В обобщение, решение, постановено от наказателното отделение на Върховния касационен съд на 27 февруари 2013 г. с номер на касационната жалба 12-81063, ще има следния ECLI — ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Върховен административен съд

Върховният административен съд използва код на съда, чрез който се указва вида съдебен състав, постановил решението: коренът „CE“ е конкатениран с няколко букви, както е посочено по-долу:

Пленарен състав (Assemblée)

CEASS

Постановление (Ordonnance)

CEORD

Отделение за съдебни спорове (Section du contentieux)

CESEC

Съдебен състав, който се произнася самостоятелно (Sous-section jugeant seule)

CESJS

Обединени съдебни състави (Sous-sections reunies)

CESSR

Кодът „CE“ не се използва самостоятелно.

Общият формат на ECLI следователно е:

ECLI:FR:CE…:{година на решението}:{пореден номер}

Поредният номер също се състои от две части, отделени с точка:

  1. номер на молбата, по която е постановено решението;
  2. дата на произнасяне на решението във формат ГГГГММДД.

Например:

Решение на Върховния административен съд № 355099, постановено от 3-ти и 8-ми обединени съдебни състава на 1 март 2013 г., ще има следния ECLI — ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.

Последна актуализация: 18/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт