Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Тел.: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Код на държавата

За Дания кодът на държавата е: [DK]

Създаване на национален ECLI

Информация ще бъде предоставена на по-късен етап.

Последна актуализация: 24/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.