Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

В Република Хърватия ECLI не е въведен в базата данни със съдебна практика, поддържана във Върховния съд на Република Хърватия (Vrhovni sud Republike Hrvatske) и достъпна на уебсайта на този съд. С оглед на това, както и предвид значението на системата ECLI и необходимостта от нейното въвеждане във всички държави — членки на ЕС, Министерството на правосъдието на Република Хърватия и Върховният съд на Република Хърватия решиха да кандидатстват с проект за въвеждането на системата ECLI по линия на програмата „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г. на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“.

За наше най-голямо удовлетворение горепосоченият проект получи наскоро официално одобрение от Европейската комисия и ние, заедно с десет партньора по проекта, ще започнем въвеждането на системата ECLI в началото на месец октомври тази година.

Последна актуализация: 06/09/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.