Rättigheter för brottsoffer per land

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Barnen Rätt I Samhället, Bris

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Utsatta barn och unga upp till 18 år kan anonymt och gratis mejla, chatta eller ringa till en kurator på Bris. Bris tar också emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn och unga.

Kontaktuppgifter:

116 111, stödtelefon för barn och unga

077 150 50 50, stödtelefon för vuxna

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättigheter att få stöd. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en nationell stödlinje som är gratis att ringa till. Organisationen stödjer brottsoffer, vittnen och anhöriga genom att lyssna, ge stöd och goda råd. Om det behövs kan brottsoffret få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt stöd. Dessutom kan brottsoffer få vägledning i brottmålsprocessen. Brottsofferjouren organiserar också ideellt arbetande vittnesstöd som ger information och stöd i samband med en rättegång.

Kontaktuppgifter:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn, ATSUB

ATSUB ger anhöriga till sexuellt utnyttjade barn enskilda stödsamtal samt stöd och hjälp vid kontakter med myndigheter. Föreningen arrangerar också stödgrupper samt erbjuder stöd vid rättegång.

Kontaktuppgifter:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL:s brottsofferjour

RFSL är en ideell organisation vars målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. RFSL bedriver en brottsofferjour för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Jouren vänder sig även till anhöriga, vänner samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer. Verksamheten erbjuder krissamtal, information om rättigheter, hjälp vid kontakter med myndigheter, stöd i samband med rättsprocess och skyddat boende.

Kontaktuppgifter.

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks samordnar lokala medlemsjourer erbjuder stöd och skyddat boende åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Organisationen bedriver även opinionsbildande arbete för att synliggöra medlemsjourernas erfarenheter för att på så vis minska mäns våld mot kvinnor.

Kontaktuppgifter:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Rise

Rise är en ideell förening som erbjuder stöd till vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Föreningen har en stödlinje dit kvinnor, och män, barn, anhöriga och yrkesverksamma kan vända sig till. Rise erbjuder även sina medlemmar olika aktiviteter såsom samtal i stödgrupper.

Kontaktuppgifter:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation. Den driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för våldsutsatta kvinnor med utländska härkomst. Terrafem driver även en juristjour och ger skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn på skyddade boenden.

Kontaktuppgifter:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Medlemsorganisationernas arbete består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn. De arbetar även förebyggande och stödjande med barn och unga samt skapar opinion och sprider kunskap.

Kontaktuppgifter:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Myndigheter och andra instanser

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten har rikstäckande ansvar för fyra verksamhetsområden: handlägga ärenden om brottsskadeersättning, administrera Brottsofferfonden, fungera som ett Kunskapscentrum och kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning.

Kontaktuppgifter:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverkets uppgift är att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Arbetet innebär också att ge service till domstolarna, hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet. Kronofogden arbetar bl.a. med att fastställa skulder genom betalningsföreläggande och att hjälpa den som inte får betalt att driva in en skuld.

Kontaktuppgifter:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK ansvarar för Kvinnofridslinjen, Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta och kvinnofridsmottagningen som är en specialistmottagning för våldsutsatta kvinnor.

Kontaktuppgifter:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten

Polismyndigheten utreder brott och jobbar förebyggande för att förhindra nya brott. Polismyndigheten hanterar också ärenden om fingerade personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

114 14

112 (vid nödsituation)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Rättshjälpsmyndigheten är också kravmyndighet när domstol beslutat om återbetalningsskyldighet av bland annat kostnader för ersättning till försvarare i brottmål.

Kontaktuppgifter:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Skatteverket hanterar också ansökningar om skyddade personuppgifter (sekretessmarkering och kvarkskrivning).

Kontaktuppgifter:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

SKL:s uppgift är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.

Kontaktuppgifter:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten

Tillsammans med polisen utreder åklagaren brott. Om en brottsutredning leder till åtal blir det rättegång i domstolen. Åklagerens uppgift är då att bevisa att den åtalade begått brottet.

Kontaktuppgifter:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Hotline för stöd till brottsoffer

Barnen Rätt I Samhället, Bris

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Utsatta barn och unga upp till 18 år kan anonymt och gratis mejla, chatta eller ringa till en kurator på Bris. Bris tar också emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn och unga.

Kontaktuppgifter:

116 111, stödtelefon för barn och unga

077 150 50 50, stödtelefon för vuxna

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättigheter att få stöd. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en nationell stödlinje som är gratis att ringa till. Organisationen stödjer brottsoffer, vittnen och anhöriga genom att lyssna, ge stöd och goda råd. Om det behövs kan brottsoffret få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt stöd. Dessutom kan brottsoffer få vägledning i brottmålsprocessen. Brottsofferjouren organiserar också ideellt arbetande vittnesstöd som ger information och stöd i samband med en rättegång.

Brottsofferjouren Sverige driver en nationell telefonlinje som kan ge stöd till alla brottsdrabbade och även hänvisa till en lokal brottsofferjour. Den nationella telefonlinjen kan ge stöd på 21 olika språk.

Kontaktuppgifter:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten har rikstäckande ansvar för fyra verksamhetsområden: handlägga ärenden om brottsskadeersättning, administrera Brottsofferfonden, fungera som ett Kunskapscentrum och kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning.

Brottsoffermyndigheten bedriver en servicetelefon som kan svara på frågor om ekonomisk kompensation med anledning av ett brott men även om t.ex. rätten till målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, kontaktförbud och rättegångsförfarandet.

Kontaktuppgifter:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK ansvarar för Kvinnofridslinjen, Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta och kvinnofridsmottagningen som är en specialistmottagning för våldsutsatta kvinnor.

Kontaktuppgifter:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation. Den driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för våldsutsatta kvinnor med utländska härkomst. Terrafem driver även en juristjour och ger skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn på skyddade boenden.

Kontaktuppgifter:

020 52 10 10

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL:s brottsofferjour

RFSL är en ideell organisation vars målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. RFSL bedriver en brottsofferjour för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Jouren vänder sig även till anhöriga, vänner samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer. Verksamheten erbjuder krissamtal, information om rättigheter, hjälp vid kontakter med myndigheter, stöd i samband med rättsprocess och skyddat boende.

Kontaktuppgifter.

020 34 13 16

Är stöd till brottsoffer gratis?

Ja, stöd till brottsoffer som lämnas av en ideell organisation är gratis. Detsamma gäller för de stödverksamheter som myndigheter ansvarar för.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten har rikstäckande ansvar för fyra verksamhetsområden: handlägga ärenden om brottsskadeersättning, administrera Brottsofferfonden, fungera som ett Kunskapscentrum och kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning.

Kontaktuppgifter:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverkets uppgift är att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Arbetet innebär också att ge service till domstolarna, hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet. Kronofogden arbetar bl.a. med att fastställa skulder genom betalningsföreläggande och att hjälpa den som inte får betalt att driva in en skuld.

Kontaktuppgifter:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK ansvarar för Kvinnofridslinjen, Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta och kvinnofridsmottagningen som är en specialistmottagning för våldsutsatta kvinnor.

Kontaktuppgifter:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten

Polismyndigheten utreder brott och jobbar förebyggande för att förhindra nya brott. Polismyndigheten hanterar också ärenden om fingerade personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

114 14

112 (vid nödsituation)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Rättshjälpsmyndigheten är också kravmyndighet när domstol beslutat om återbetalningsskyldighet av bland annat kostnader för ersättning till försvarare i brottmål.

Kontaktuppgifter:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Skatteverket hanterar också ansökningar om skyddade personuppgifter (sekretessmarkering och kvarkskrivning).

Kontaktuppgifter:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

SKL:s uppgift är att medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.

Kontaktuppgifter:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten

Tillsammans med polisen utreder åklagaren brott. Om en brottsutredning leder till åtal blir det rättegång i domstolen. Åklagerens uppgift är då att bevisa att den åtalade begått brottet.

Kontaktuppgifter:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Barnen Rätt I Samhället, Bris

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Utsatta barn och unga upp till 18 år kan anonymt och gratis mejla, chatta eller ringa till en kurator på Bris. Bris tar också emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn och unga.

Kontaktuppgifter:

116 111, stödtelefon för barn och unga

077 150 50 50, stödtelefon för vuxna

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättigheter att få stöd. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en nationell stödlinje som är gratis att ringa till. Organisationen stödjer brottsoffer, vittnen och anhöriga genom att lyssna, ge stöd och goda råd. Om det behövs kan brottsoffret få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt stöd. Dessutom kan brottsoffer få vägledning i brottmålsprocessen. Brottsofferjouren organiserar också ideellt arbetande vittnesstöd som ger information och stöd i samband med en rättegång.

Kontaktuppgifter:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn, ATSUB

ATSUB ger anhöriga till sexuellt utnyttjade barn enskilda stödsamtal samt stöd och hjälp vid kontakter med myndigheter. Föreningen arrangerar också stödgrupper samt erbjuder stöd vid rättegång.

Kontaktuppgifter:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL:s brottsofferjour

RFSL är en ideell organisation vars målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. RFSL bedriver en brottsofferjour för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Jouren vänder sig även till anhöriga, vänner samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer. Verksamheten erbjuder krissamtal, information om rättigheter, hjälp vid kontakter med myndigheter, stöd i samband med rättsprocess och skyddat boende.

Kontaktuppgifter.

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks samordnar lokala medlemsjourer erbjuder stöd och skyddat boende åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Organisationen bedriver även opinionsbildande arbete för att synliggöra medlemsjourernas erfarenheter för att på så vis minska mäns våld mot kvinnor.

Kontaktuppgifter:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Rise

Rise är en ideell förening som erbjuder stöd till vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Föreningen har en stödlinje dit kvinnor, och män, barn, anhöriga och yrkesverksamma kan vända sig till. Rise erbjuder även sina medlemmar olika aktiviteter såsom samtal i stödgrupper.

Kontaktuppgifter:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation. Den driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för våldsutsatta kvinnor med utländska härkomst. Terrafem driver även en juristjour och ger skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn på skyddade boenden.

Kontaktuppgifter:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Medlemsorganisationernas arbete består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn. De arbetar även förebyggande och stödjande med barn och unga samt skapar opinion och sprider kunskap.

Kontaktuppgifter:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats