Rättigheter för brottsoffer per land

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Som privat åklagare kan du yrka skadestånd genom att biträda åtalet och delta i det straffrättsliga förfarandet som civilrättslig part eller vänta med ditt anspråk tills det straffrättsliga förfarandet har avslutats. Om du vill väcka en separat civilrättslig talan kan denna endast väckas efter att det straffrättsliga förfarandet har avslutats.

Dessutom kan du delta i förfarandet som civilrättslig part utan rättskapacitet. Om du inte deltar som civilrättslig part för att yrka skadestånd yrkar den allmänna åklagaren skadestånd för din räkning. Om domstolen frikänner den tilltalade eller inte beviljar skadestånd kan du alltid yrka skadestånd genom att väcka en civilrättslig talan.

Den tilltalades civilrättsliga ansvarsskyldighet omfattar restitution av egendom, återställande av skada och ersättning för skador, inklusive skador som din partner och barn har åsamkats.

Du kan även få ersättning från staten.

Kontoren för stöd till brottsoffer fungerar som brottsoffermyndighet i gränsöverskridande ärenden, t.ex. om brottet begicks i ett annat EU-land än Spanien och du har din vanliga vistelseort i Spanien. Vid gränsöverskridande terroristbrott är inrikesministeriet den myndighet som kan ge dig hjälp. Detta sker via generaldirektoratet för stöd till offer för terrorism.

För utom vid terroristbrott samarbetar stödmyndigheten i allmänhet med det EU-land där brottet begicks då förfarandena för att beviljas stöd inleds och genomförs. På så sätt kan du från Spanien få tillgång till ersättning från det land där brottet begicks.

Kontoren för stöd till brottsoffer förser dig därför med följande information:

 • Information om möjligheten att yrka ekonomiskt stöd eller ersättning, de förfaranden och formulär som krävs, inklusive hur dessa ska fyllas i, och den styrkande dokumentation som kan vara nödvändig.
 • Allmän vägledning om hur du begär ytterligare information.

Som stödmyndighet måste kontoren för stöd till brottsoffer dessutom göra följande:

 • Vidarebefordra ditt yrkande och eventuell styrkande dokumentation, samt dokumentation som eventuellt kan krävas senare, till den beslutsfattande myndighet som utsetts av det land där brottet begicks.
 • Samarbeta med den beslutsfattande myndigheten om denna, i enlighet med nationell lagstiftning, beslutar att höra den som yrkar ersättning eller någon annan person.

Beslutsfattande myndighet är generaldirektoratet för personalkostnader och statliga pensioner vid ekonomi- och finansministeriet när yrkandet om det lagstadgade statliga stödet handläggs via stödmyndigheten i det land där den som yrkar ersättning har sin vanliga vistelseort.

Den beslutsfattande myndigheten måste kommunicera följande till både dig och den beslutande myndigheten:

 • Bevis på att yrkandet om statligt stöd har mottagits, vilket organ som inleder förfarandet, hur lång tid det tar att fatta ett beslut och om möjligt när ett beslut kan väntas.
 • Det beslut som avslutar förfarandet.

Vid terroristbrott fungerar inrikesministeriet (generaldirektoratet för stöd till offer för terrorism) som stödmyndighet när brottet begicks i ett annat EU-land än Spanien och du stadigvarande vistas i Spanien. I förekommande fall kan du därför från Spanien få tillgång till lämplig ersättning från den stat där brottet begicks. Som stödmyndighet eller beslutsfattande myndighet måste generaldirektoratet för stöd till offer för terrorism vidta motsvarande åtgärder som de åtgärder som vidtas av ekonomi- och finansministeriets generaldirektorat för personalkostnader och statliga pensioner.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Staten betalar hela eller delar av stödbeloppet om gärningsmannen har förklarats delvis insolvent.

Staten inträder i ditt ställe vid anspråk mot den part som är civilrättsligt ansvarig för brottet, upp till hela det preliminära eller slutliga stöd som du har beviljats.

Staten kan väcka en återvinningstalan mot den part som är civilrättsligt ansvarig för brottet och begära att hela eller delar av det beviljade stödet ska betalas tillbaka.

Detta sker i förekommande fall via det administrativa återvinningsförfarandet och gäller bland annat i följande fall:

 • Om det i det i domen slås fast att inget brott har begåtts.
 • Om efter betalningen både du som brottsoffer och dina förmånstagare av något skäl erhöll full eller delvis ersättning för den skada som lidits under de tre år som gått sedan stödet beviljades.
 • Om stödet erhölls grundat på falsk eller medvetet ofullständig information eller på annat bedrägligt sätt, samt medvetet utelämnande av omständigheter som skulle ha lett till att det begärda stödet hade nekats eller reducerats.
 • Om den ersättning som beviljades i domen är lägre än det preliminära stödet.

Denna talan väcks av staten i det straff- eller civilrättsliga förfarande som pågår och påverkar inte den allmänna åklagarens möjlighet att väcka en civilrättslig talan.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Staten betalar hela eller delar av stödbeloppet om den dömde har förklarats delvis insolvent.

Preliminärt stöd kan beviljas innan det avgörande som avslutar det straffrättsliga förfarandet meddelas, så länge som det är styrkt att brottet har medfört ekonomiska svårigheter för dig som brottsoffer eller förmånstagare.

Du kan ansöka om preliminärt stöd så snart du har anmält händelserna till de behöriga myndigheterna eller om ett straffrättsligt förfarande har inletts på eget initiativ (ex officio) på grundval av dessa händelser.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

Ja, du kan få ersättning från staten.

I Spanien tillämpas ett system för stöd till offer för uppsåtliga brott och våldsbrott som begåtts i Spanien och som har haft dödlig utgång eller orsakat svåra kroppsskador eller allvarligt skadat en persons fysiska eller mentala hälsa. Stöd beviljas även offer för sexualbrott, även när dessa brott begås utan användning av våld.

I allmänhet har du rätt till det lagstadgade ekonomiska stödet om du när brottet begicks är spansk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land. Du har även rätt till detta stöd om du stadigvarande vistas i Spanien eller är medborgare i ett annat land som beviljar liknande stöd till spanska medborgare inom sitt territorium.

Om brottsoffret har avlidit ska ovannämnda krav på medborgarskap eller hemvist uppfyllas av förmånstagarna, inte av den avlidne.

Vid brott som orsakat svåra kroppsskador eller allvarligt skadat en persons fysiska eller mentala hälsa är de direkta offren, dvs. de personer som lidit skada, förmånstagare.

Om brottsoffret avlider räknas följande personer som indirekta offer:

 • Den avlidnes make eller maka, om makarna inte hade separerat, eller den person som permanent har bott tillsammans med den avlidne i ett äktenskapsliknande förhållande i minst två år före dödsfallet, om paret inte hade gemensamma barn. I så fall behöver de endast ha bott tillsammans. Detta inbegriper också barn till ovannämnda personer, även om de inte var barn till den avlidne, så länge som de var ekonomiskt beroende av den personen och bodde tillsammans med denne.

En person som dömts för mord eller dråp på sin make eller maka eller en person som de hade ett äktenskapsliknande förhållande med kan under inga omständigheter bli förmånstagare.

 • Barn till den avlidne, som var ekonomiskt beroende av den personen och som bodde tillsammans med denna. I detta hänseende räknas minderåriga och vuxna med funktionsnedsättning som ekonomiskt beroende.
 • Föräldern till den avlidne, som var ekonomiskt beroende av den personen, så länge ingen av ovannämnda situationer gäller.
 • Föräldrar till en minderårig som avlider som en direkt följd av brottet räknas också som indirekta brottsoffer vad gäller det ekonomiska stöd som fastställts i den spanska lagstiftningen.

De skador som ger brottsoffer rätt till ekonomiskt stöd är kroppsskador och skador som påverkar den fysiska eller mentala hälsan och som ger den drabbade en tillfällig funktionsnedsättning under mer än sex månader eller en permanent invaliditet med en invaliditetsgrad på minst 33 procent.

Huvudregeln är stöd endast beviljas efter att ett lagakraftvunnet avgörande har meddelats och det straffrättsliga förfarandet har avslutats. Med beaktande av den tid det kan ta att avgöra brottmål innehåller lagstiftningen en möjlighet att bevilja tillfälligt stöd innan ett lagakraftvunnet avgörande meddelas och det straffrättsliga förfarandet avslutas. I så fall tas hänsyn till den svåra ekonomiska situation som brottsoffret eller dess förmånstagare befinner sig i. Tillfälligt stöd kan begäras så snart brottsoffret har anmält händelserna till de behöriga myndigheterna eller om de behöriga organen har inlett ett straffrättsligt förfarande utan att en anmälan behövs.

Stödbeloppet får under inga omständigheter överstiga den ersättning som fastställts i domen.

Om en minderårig eller person med funktionsnedsättning avlider som en direkt följd av brottet har dennes föräldrar eller vårdnadshavare endast rätt till stöd i form av ersättning av de faktiska begravningskostnaderna, upp till den lagstadgade gränsen.

Vid sexualbrott som orsakar skador på brottsoffrets mentala hälsa omfattar stödet kostnaderna för den vård som brottsoffret själv väljer, upp till det lagstadgade maximibeloppet.

I regel är tidsfristen för att ansöka om stöd ett år räknat från när brottet begicks. Tidsfristen avbryts när ett straffrättsligt förfarande inleds och börjar löpa igen när det lagakraftvunna rättsliga avgörandet har meddelats och delgetts brottsoffret.

Ovannämnda stöd är oförenligt med följande:

 • Ersättning som fastställts i domen. Hela eller delar av stödet kan ändå betalas ut om gärningsmannen har förklarats delvis insolvent.
 • Ersättning eller stöd från en privat försäkring, liksom eventuella socialförsäkringsbidrag på grund av tillfällig funktionsnedsättning. Stöd till förmånstagaren från en privat försäkring betalas ändå ut om den ersättning som erhålls från försäkringen är lägre än det belopp som fastställts i domen.
 • Erhållande av sådant stöd är under inga omständigheter förenligt med skadestånd till offer för väpnade grupper och terrorism.

Erhållande av stöd är förenligt med följande:

 • Statlig pension som förmånstagaren har rätt till om offret har permanent funktionsnedsättning eller avlidit.
 • Det sociala stöd som föreskrivs i artikel 27 i grundlag 1/2004 av den 28 december 2004 om heltäckande skyddsåtgärder mot könsbaserat våld (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

Stöd för permanent funktionsnedsättning är oförenligt med stöd för tillfällig funktionsnedsättning.

Ekonomi- och finansministeriets generaldirektorat för personalkostnader och statliga pensioner är behörigt att handlägga och fatta beslut om ansökningar om lagstadgat statligt stöd för alla brottsoffer utom offer för terrorism. För dessa brottsoffer ligger behörigheten hos inrikesministeriet (generaldirektoratet för offer för terrorism).

Om du är ett offer för terrorism finns det en rad olika statliga stöd för att ersätta dig för de skador som orsakats av denna typ av brott, förutsatt att det finns en direkt koppling mellan terroristhandlingen och de skador som lidits.

Följande skador ger rätt till ersättning:

 • Kroppsskador, både fysiska och mentala, och kostnader för läkarvård, proteser och kirurgiska ingrepp.

Ersättningen för dessa kostnader betalas endast ut till brottsoffret om kostnaderna inte helt eller delvis täcks av ett privat eller offentligt välfärdssystem.

 • Materiella skador på fysiska personers hem eller på affärs- eller industrilokaler, samt på politiska partiers, fackföreningars och sociala organisationers högkvarter.
 • Kostnaderna för tillfälligt boende under den tid då brottsoffrets hem repareras.
 • Skador på privata fordon och fordon som används för transport av passagerare och varor på väg, förutom offentligt ägda fordon.

Ersättning för ovannämnda skador, med undantag av kroppsskador, betalas efter den ersättning som ett annat offentligt organ har fastställt i samma ärenden eller ersättning till följd av försäkringsavtal. I så fall ersätts eventuella skillnader mellan ersättningen från de offentliga organen eller försäkringsbolagen och den officiella värderingen.

Storleken på ersättningen fastställs utifrån den skada som uppkommit (hur allvarliga skadorna är, typen av funktionsnedsättning, dödsfall etc.).

Annat stöd:

 • Studiestöd. Om en terroristhandling resulterar i att en student, hans eller hennes föräldrar eller hans eller hennes vårdnadshavare drabbas av mycket betydande personskador eller om dessa skador medför att de inte kan utöva sitt vanliga yrke.
 • Omedelbart psykologiskt stöd och psykologisk rådgivning, både för brottsoffer och familjemedlemmar.
 • Extraordinärt stöd för att i undantagsfall hjälpa till att tillgodose de av brottsoffrens personliga behov eller familjebehov som inte täcks av vanligt stöd eller som täcks på ett otillräckligt sätt.

Följande är berättigade till stöd:

 • Vid skador, de skadade personerna.
 • Vid dödsfall:
  • den avlidne personens make eller maka,
  • den ogifta partner som den avlidne hade bott tillsammans med i minst två år,
  • den ogifta partner som den avlidne hade gemensamma barn med,
  • föräldrarna till den avlidne om de var ekonomiskt beroende av denne; om föräldrar saknas och i följande ordningsföljd barnbarn, syskon och mor- och farföräldrar till den avlidne som var ekonomiskt beroende av honom eller henne, och
  • om inget av ovanstående är tillämpligt, den avlidnes barn och, om den avlidne saknade barn, den förälder som inte var ekonomiskt beroende av den avlidne.

I regel är tidsfristen för att ansöka om ersättning för personliga eller materiella skador ett år räknat från dagen för skadan.

Om du är offer för terrorism får du hjälp från Spaniens högsta domstols kontor för information och hjälp till offer för terrorism (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) och inrikesministeriets generaldirektorat för stöd till offer för terrorism. De kan hjälpa dig med att ansöka om ersättning, få intyg på lagakraftvunna domar eller beslut om att inte verkställa civilrättsliga ansvarsskyldigheter och andra handlingar som krävs för att handlägga stödet.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

I den lagakraftvunnen domen i det straffrättsliga förfarandet, som inte kan överklagas, måste det styrkas att dödsfallet, kroppsskador och allvarliga skador på en persons fysiska och mentala hälsa utgör ett uppsåtligt våldsbrott. I domen ska lämplig ersättning fastställas.

För att inge en ansökan om ekonomiskt stöd måste du till ansökan bifoga en kopia på det lagakraftvunna rättsliga avgörandet. Detta gäller oavsett om avgörandet är en dom, en tredskodom ett beslut om att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmannen har avlidit eller ett beslut om att avvisa ärendet.

Stödbeloppet får under inga omständigheter överstiga den ersättning som fastställts i domen.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

Preliminärt stöd kan beviljas innan det avgörande som avslutar det straffrättsliga förfarandet meddelas, så länge som det styrks att brottet har medfört ekonomiska svårigheter för dig eller dina förmånstagare.

Du kan ansöka om preliminärt stöd så snart du har anmält händelserna till de behöriga myndigheterna eller om ett straffrättsligt förfarande har inletts på eget initiativ (ex officio) på grundval av dessa händelser.

Senaste uppdatering: 11/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats