Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).
Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

Rättigheter för brottsoffer i Skottland

Som brottsoffer har du vissa rättigheter.

Man är också berättigad till känslomässigt och praktiskt stöd genom hela brottmålsförfarandet, och man kan ha rätt till ersättning för den skada man lidit på grund av brottet.

I de skotska bestämmelserna om brottsoffer (Victims’ Code for Scotland) anges vilka rättigheter man har, hur man använder sig av dem och vem man ska kontakta för att få hjälp och råd. De innehåller uppgifter om

  • rätten till en minimistandard hos verksamheterna - hur du behandlas av olika organisationer i brottmålsförfarandet,
  • rätten till information - hur du hålls informerad om ditt ärende och vilka frågor du kan få svar på,
  • rätten att medverka - att bli förstådd, förstå vad som händer och berätta för rätten hur du påverkats av ett brott,
  • rätten till fysiskt skydd och skydd för privatlivet - att känna sig trygg och skyddad mot hot,
  • rätten till stöd - oavsett om du anmäler brottet till polisen eller ej,
  • rätten till skadestånd och ersättning för kostnader - exempelvis resekostnader, förlorad inkomst och skadestånd om du blivit skadad.

Man har också rätt att klaga om man är missnöjd över hur en organisation har behandlat en.

den skotska regeringens webbplats om offentliga tjänster finns mer information om vilka rättigheter du har som brottsoffer i de olika skedena i brottmålsförfarandet: när du anmäler ett brott, under förundersökning och åtal, om ett ärende går till domstol och efter domen.

Du kan också läsa om vilken hjälp och vilket stöd du kan få som brottsoffer.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 30/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats