På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

Kan jag överklaga domen?

Bara den som dömts och åklagaren kan överklaga en dom.

Åklagaren kan bara överklaga en dom i vissa fall. Åklagaren kan

  • överklaga ett frikännande - domen ”icke skyldig” eller ”icke bevisat” (not proven) - men bara i mindre allvarliga fall utan juryprövning (summary cases) och bara i rättsfrågor,
  • överklaga påföljden - men bara om den betraktas som otillbörligt mild.

Mer information om överklagande finns på den skotska regeringens webbplats, https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Vid en fällande dom kan domaren ta hänsyn till ditt uttalande som brottsoffer i beslutet om påföljd.

Om resultatet av rättegången (domen) inte var vad du förväntade dig, eller om du känner att du behöver stöd efter domen, finns det en mängd organisationer som kan hjälpa dig. Victim Support Scotland har en telefonjour som är öppen måndag till fredag mellan kl. 8.00 och 20.00. Det är en välgörenhetsorganisation som ger stöd till personer som blivit utsatta för alla typer av brott i Skottland. Du kan kontakta dem på tfn 0345 603 9213. Stödet är kostnadsfritt.

Det finns flera andra organisationer, även specialistverksamheter, som kan ge kostnadsfritt konfidentiellt känslomässigt stöd, praktisk hjälp och viktig information till brottsoffer, vittnen och andra som påverkats av brott. Mer information om dessa verksamheter finns på den skotska regeringens webbplats.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Ja. Det finns flera stödorganisationer för brottsoffer som kan ge kostnadsfritt stöd före, under och efter rättegången. Victim Support Scotland, en skotsk välgörenhetsorganisation som verkar nationellt, erbjuder brottsoffer känslomässigt stöd och viktig information. Organisationens stöd är kostnadsfritt och konfidentiellt.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Om du har gjort ett uttalande som brottsoffer kan domaren ta hänsyn till det i beslutet om påföljd. Vid en fällande dom måste domaren bestämma vilket straff gärningsmannen ska få. Straffet kallas brottspåföljd (sentence). Domaren fattar beslutet efter att all bevisning lagts fram och tar hänsyn till eventuell bakgrundsinformation. Det kan till exempel handla om gärningsmannens ålder, eventuella medicinska problem och om han eller hon begått brott tidigare. Domaren kan välja bland en rad olika påföljder.

Mer information om beslut om påföljder finns på webbplatsen för Skottlands råd om påföljdsbestämning (Scottish Sentencing Council).

Du har rätt att begära information om domstolens slutliga beslut i en rättegång och domskälen. Informationen kan begäras från det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service).

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

I alla brottmål har brottsoffren rätt att få information om frigivningen av en gärningsman. De kan också ha rätt att bli informerade om man överväger villkorlig frigivning av en fånge och att lämna skriftliga synpunkter på frigivningen till övervakningsnämnden i Skottland (Parole Board for Scotland). Rätten till information regleras i det lagstadgade programmet för information till brottsoffer (Victims Notification Scheme).

Brottsoffer i mål där gärningsmannen dömts till en påföljd på mindre än 18 månader har bara rätt att bli informerade om gärningsmannen friges eller rymmer. Du behöver inte anmäla dig till programmet för att få informationen, utan bara kontakta kriminalvården i Skottland (Scottish Prison Service).

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Du kan ha möjlighet att lämna synpunkter till övervakningsnämnden om man överväger villkorlig frigivning av gärningsmannen. Brottsoffer som har anmält sig till den andra delen i det lagstadgade programmet för information till brottsoffer kan anmäla att de vill lämna skriftliga synpunkter till kriminalvården när gärningsmannen har rätt att ansöka om tillfällig frigivning och om att avtjäna återstoden av sitt straff i hemmet, och till övervakningsnämnden om man överväger villkorlig frigivning. Du kan få hjälp av Victim Support Scotland med att formulera dina synpunkter.

Senaste uppdatering: 30/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats