På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

För att få information om ett brott kan du kontakta relevanta organisationer (polisen, åklagarmyndigheten, domstolsverket, kriminalvården och övervakningsnämnden i Skottland). Mer information finns i i avsnittet om brott, rättskipning och lagstiftning på den skotska regeringens webbplats.

Om du bestämmer dig för att anmäla ett brott till polisen kommer de att ge dig ett brottsofferkort (victim care card), som är en bekräftelse på din anmälan och innehåller ytterligare information.

I de skotska bestämmelserna om brottsoffer (Victims’ Code for Scotland) beskrivs också ett antal rättigheter som du har beroende på i vilket skede av brottmålsförfarandet du befinner dig.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Även om brottet inte begicks i Skottland kan du fortfarande ha rätt till skydd om du bor i Skottland genom bland annat följande:

Europeisk skyddsorder. Den europeiska skyddsordern innebär att ett beslut som fattats i ett annat EU-land (t.ex. om att en viss person inte får ta kontakt med dig) erkänns och verkställs även i Skottland. Omvänt kan ett beslut som fattats i Skottland överföras till det land där du bor.

Mer information om den europeiska skyddsordern finns på det skotska domstolsverkets (Scottish Courts and Tribunals Service) webbplats.

Enligt 2014 års lag om brottsoffer och vittnen (Victims and Witnesses Act 2014) kan du anmäla ett brott som begåtts i ett annat EU-land till den skotska polisen (Police Scotland), som är skyldig att se till att anmälan utan onödigt dröjsmål skickas vidare till lämplig i myndighet i det EU-land där brottet eller det påstådda brottet begicks.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

Om du anmäler ett brott får du ett brottsofferkort. Du har också rätt att begära information om ditt ärende från följande myndigheter:

 • Polisen - information om beslut att inte gå vidare med en förundersökning och om beslut att lägga ned en förundersökning samt en motivering av besluten.
 • Åklagarmyndigheten (Crown Office and Procurator Fiscal Service) - om ditt ärende inte leder till åtal har du rätt att få veta varför och att överklaga beslutet.
 • Domstolsverket - datum för eventuella domstolsförhandlingar, domstolens slutliga beslut i en rättegång eller eventuella överklaganden av domen och skälen för besluten.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Du har rätt att förstå och göra dig förstådd under brottmålsförfarandet. Om du har svårt att förstå eller tala engelska kan du begära tolkhjälp för att

 • förstå de frågor som ställs till dig,
 • förstå den information du får,
 • svara och lämna upplysningar och i övrigt kommunicera på ett effektivt sätt.

Du kan också begära att handlingar översätts, om det finns en rättslig skyldighet att tillhandahålla dig dem eller om det är väsentligt för att du ska kunna delta i förundersökningen eller förhandlingarna.

Hur ska myndigheten se till att jag förstår och gör mig förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Information kan på begäran fås i många olika format, och en lättläst version av bestämmelserna om brottsoffer kommer snart att bli tillgänglig.

Lämpliga vuxna personer (appropriate adults) kan hjälpa till med kontakterna mellan polis och brottsoffer över 16 år som har kommunikationssvårigheter på grund av en psykisk störning eller inlärningssvårigheter. Det gäller främst polisförhör, men kan också omfatta kriminaltekniska undersökningar och identifieringsförfaranden.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

Det finns en rad olika organisationer som ger stöd till brottsoffer beroende på vilken typ av brott det rör sig om.

 • Victim Support Scotland är den största välgörenhetsorganisationen som ger stöd och information till vittnen och brottsoffer i Skottland. Organisationen använder sig av bedömningsmetoder som utgår från den enskilda individens behov för att ge personanpassat stöd.
 • Community Safety Glasgow (TARA) ger stöd till offer för människohandel. Stödet ges i form krisboende i upp till 45 dagar, baserat på individuella behov, omvårdnadsplanering, hänvisning vidare och stöd för att få tillgång till juridisk rådgivning.
 • Migrant Help ger stöd till utsatta migranter genom rådgivning och vägledning för asylsökande, stöd till förvarstagna utländska medborgare och rådgivning till utländska fångar.
 • Andra organisationer är till exempel PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid och ChildLine.
 • Kontaktuppgifter till alla organisationer som ger stöd till brottsoffer finns i de skotska bestämmelserna om brottsoffer.

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Polisen kommer att fråga dig om du vill bli hänvisad till brottsofferstödet och kommer bara att vidarebefordra dina uppgifter om du ger ditt medgivande.

Hur skyddas min personliga integritet?

När du anmäler ett brott vidtar polisen stödåtgärder för att skydda dig från upprepad viktimisering, hot och hämnd. Dessa stödåtgärder kan innebära

 • att du blir förhörd endast när det anses nödvändigt,
 • att förhören begränsas till ett minimum,
 • att förhören äger rum i lokaler anpassade för ändamålet,
 • att domstolen under vissa omständigheter kan besluta om restriktioner för mediernas rapportering om det ärende du är inblandad i.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Nej, du har rätt att utnyttja stödet till brottsoffer även om brottet inte polisanmälts.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

När du anmäler ett brott vidtar polisen stödåtgärder för att skydda dig från upprepad viktimisering, hot eller hämnd.

Dessa stödåtgärder kan innebära

 • att du blir förhörd endast när det anses nödvändigt,
 • att förhören begränsas till ett minimum,
 • att förhören äger rum i lokaler anpassade för ändamålet.

Domstolen kan under vissa omständigheter besluta om restriktioner för medierapporteringen om det ärende du är inblandad i. Domstolen kan också besluta om särskilda villkor för tillfällig frigivning av den åtalade i avvaktan på rättegång.

Du kan vända dig till polisen eller åklagarmyndigheten för att få mer information om skyddsåtgärderna.

Vem kan ge mig skydd?

Se ovan.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Se ovan.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Se ovan.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Se ovan.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Vissa personer kan vara särskilt utsatta på grund av omständigheterna eller vilken typ av vittnesmål som de ombes avlägga under rättegången. Det finns olika alternativ för att hjälpa utsatta vittnen att vittna vid rättegången, till exempel möjlighet att vittna via tv-länk eller bakom en skärm för att slippa att se den åtalade. Dessa alternativ kallas ”särskilda åtgärder” (special measures).

Du kan vända dig till åklagarmyndigheten eller domstolsverket för att få mer information om särskilda åtgärder. Berörda myndigheter ska också fråga dig om du har några farhågor inför att vittna och kan hjälpa dig med olika alternativ för ditt vittnesmål.

Alla barn (under 18 år) betraktas enligt lag som utsatta och har - jämte påstådda offer för våld i familjen, sexualbrott, människohandel och stalkning - automatiskt rätt till vissa särskilda åtgärder. Vittnen med psykiska störningar, inlärningssvårigheter eller som känner rädsla eller vånda inför tanken att vittna kan också betraktas som utsatta. Åklagarmyndigheten gör en bedömning för att fastställa om ett brottsoffer ska betraktas som utsatt.

Domstolsverket ser också till att brottsoffer får vänta på att vittna i rättegången i andra lokaler än försvarets vittnen.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet - vilka rättigheter har jag?

Släktingar till brottsoffer kan också få tillgång till brottsofferstöd, bland annat från Victim Support Scotland.

Om en familjemedlem har avlidit till följd av brottet kan du ha samma rättigheter (t.ex. rätt till information om ett ärende) som om du själv hade varit brottsoffer. Om till exempel en släkting till dig har avlidit har du rätt till information från polisen.

Mer information finns i bestämmelserna om brottsoffer och i den verksamhetsstandard (Standards of Service) som tagits fram gemensamt av polisen, åklagarmyndigheten, domstolsverket, kriminalvården och övervakningsnämnden (se länken nedan).

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott - vilka rättigheter har jag?

Släktingar till brottsoffer kan också få tillgång till brottsofferstöd, bland annat från Victim Support Scotland.

Under vissa omständigheter (t.ex. om brottsoffret har avlidit) kan en familjemedlem ha samma rättigheter (t.ex. rätt till information om ett ärende) som om han eller hon själv hade varit brottsoffer.

Om till exempel en släkting till dig har avlidit har du rätt till information från polisen. Mer information finns i bestämmelserna om brottsoffer och i den verksamhetsstandard som tagits fram av det skotska domstolsverket.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Sacro är en skotsk organisation för hantering av brottslighet inom civilsamhället. Den arbetar för att skapa säkrare samhällen med god sammanhållning i hela Skottland och tillhandahåller medlingstjänster. Mer information finns på Sacros webbplats.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Den mest aktuella informationen om brottsoffers rättigheter finns i de skotska bestämmelserna om brottsoffer.

Senaste uppdatering: 30/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats