Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Du kan kontakta olika institutioner, beroende på vilken brottsofferkategori du tillhör:

Nationella jämställdhetsmyndigheten (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – Anes)

Den erbjuder olika typer av tjänster, exempelvis

  • gratis och anonym telefonlinje för personer som drabbas av familjevåld – dygnet runt – 0800 500 333,
  • särskilda sociala tjänster vid nödmottagningscentrum för familjevåldsoffer,
  • rådgivning, information och vägledning för familjevåldsoffer.

Kontaktuppgifter:

Adress: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1st District, Bukarest

Telefon: +4 021 313 0059

E-post: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Nationella byrån mot människohandel (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) vid inrikesministeriet (Ministerul Afacerilor Interne).

Nätverket av appellationsdomstolar omfattar 15 regionala centrum. Varje centrum är knutet till en appellationsdomstol.

Den erbjuder olika typer av tjänster, exempelvis

  • ett journummer som är öppet dygnet runt för information och underrättelser om möjliga fall av människohandel: journummer 0.800.800.678 (nationellt avgiftsfritt nummer) eller +4.021.313.3100 (för samtal från utlandet), arbetstid: mån.–fre. kl. 8.00–16.00,
  • informationsförmedling till berörda myndigheter om möjliga fall av människohandel,
  • hjälp till offer genom de 15 regionala centrumen.

Kontaktuppgifter:

Adress: 20 Ion Câmpineanu St., 5th floor, 1st District, Bukarest

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

E-post: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Nationella arbetsförmedlingen (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM) vid ministeriet för arbetsmarknad och social rättvisa (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Den kan erbjuda professionella arbetsförmedlings- och utbildningstjänster genom sina territoriella organisationer för registrerade arbetssökande, bl.a. brottsoffer och särskilt offer för människohandel.

Kontaktuppgifter:

20-22 Avalanșei St., 4th District, Bukarest, 040305

E-post: anofm@anofm.ro

Webbplats: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Nationella kriminalvårdsdirektoratet (Direcția Națională de Probațiune – DNP) vid justitieministeriet (Ministerul Justiției)

Nationella kriminalvårdsdirektoratet samordnar 42 frivårdskontor. I allmänhet har de sina lokaler inom offentliga institutioner (domstolar, regionstyrelser, regionala revisionsrätter osv.).

De kan erbjuda följande typer av tjänster:

  • Kostnadsfri psykologisk rådgivning, på begäran, för personer som utsätts för mordförsök och grovt mordförsök, familjevåld, uppsåtliga brott som leder till att offret skadas fysiskt, våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt umgänge med barn och sexuellt övergrepp mot barn, barnmisshandel samt handel med och utnyttjande av respektive försök till handel med och utnyttjande av sårbara personer.
  • Andra former av hjälp: arbetsförmedling eller vägledning för deltagande i kurser eller yrkesutbildningar, hjälp med att kontakta icke-statliga organisationer, generaldirektoraten för socialt arbete och barnets skydd (DGASP) för annat brottsofferstöd osv.

Kontaktuppgifter:

Bukarest, 17 Apolodor St., 5th District

Telefon: 0372.041.293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Rumänska polisens allmänna tjänsteinspektion (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR)

Den har endast territoriella organisationer i gränsområdena och kan ge stöd på begäran av ANITP-centrum för att brottsoffret ska kunna delta i vissa faser av det straffrättsliga förfarandet.

Polisen kan upplysa dig om dina rättigheter som brottsoffer.

Dessutom kan särskilda avdelningar tillhandahålla fysiskt skydd under förfarandet.

Nationella myndigheten för skydd av barns rättigheter och adoption (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) vid ministeriet för arbete och social rättvisa

ANPDCA samordnar genomförandet av de nationella strategierna för skydd av barns rättigheter och lämnar relevant metodsamordning på området. Systemet för skydd av barn är decentraliserat, eftersom generaldirektoraten för socialt arbete och barnets skydd (DGASPC) är underställda regionstyrelserna eller kommunfullmäktige i Bukarests kommundistrikt.

Generaldirektoraten erbjuder olika tjänster, t.ex. utvärdering av fall av våld mot barn och tillhandahållande/förmedling av tjänster enligt en plan, komplex utvärdering för barn med funktionsnedsättning, komplex utvärdering för andra personer med funktionsnedsättning, social ambulans, social telefonlinje, sociala tjänster för förebyggande av familjevåld och människohandel, särskilda sociala tjänster inom olika institutioner.

Kontaktuppgifter: http://www.copii.ro/?lang=en

Icke-statliga organisationer

På området för människohandel:

På området för förebyggande och bekämpning av familjevåld, klicka på

På området för skydd av barns rättigheter:

Rädda barnen (Salvați copiii)

Adress: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1st District, 010899, Bukarest, Rumänien

Telefon: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Sociala alternativ (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Building 949, ground floor, Iași, 700722

Telefon: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Telefonjour för stöd till brottsoffer

Personer som har lidit skada till följd av brott kan även kontakta polisen genom att ringa det gemensamma nationella larmnumret 112.

Kostnadsfri och anonym telefonlinje för personer som drabbas av familjevåld – dygnet runt – 0800 500 333

Telverde inom den nationella byrån mot människohandel: 0800 800 678 – nationellt avgiftsfritt nummer, och 0040213133100 – för samtal från utlandet. Arbetstid: mån.–fre. kl. 8.00–16.00

Telefonhjälp för barn: 116111. Kostnadsfritt nummer. Arbetstid: mån.–sön. kl. 8.00–24.00.

Är stöd till brottsoffer gratis?

Enligt rumänsk lagstiftning har offer för människohandel rätt till gratis skydd och hjälp.

Hjälpen till offer för familjevåld från nationella jämställdhetsmyndigheten är gratis.

Hjälpen till brottsoffer från nationella kriminalvårdsdirektoratet är gratis.

Hjälpen till barn som har drabbats av våld är gratis.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Se ovanstående svar.

Barn har rätt till alla typer av tjänster (medicinska tjänster, psykologiska tjänster osv.).

Senaste uppdatering: 10/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats