Rättigheter för brottsoffer per land

Kan jag överklaga domen?

Rättegången avslutas med ett domstolsbeslut (dom), som kan innebära att den tilltalade fälls eller frikänns, att domen läggs åt sidan eller skjuts upp eller att det straffrättsliga förfarandet avslutas. Beslutet meddelas vid en offentlig domstolsförhandling. Om du har deltagit i rättegången som brottsoffer och/eller civilrättslig part får du en kopia av domstolens beslut per post.

Om du inte är nöjd med domstolens beslut kan du överklaga det. Du kan endast överklaga om du har deltagit i rättegången som brottsoffer eller civilrättslig part.

Du kan också överklaga som vittne, men endast när det gäller ersättning för rättegångskostnader och gottgörelse du har rätt till.

Om du är brottsoffer eller civilrättslig part är tidsfristen för överklagandet tio dagar efter att du har mottagit en kopia av beslutsprotokollet.

Om du har agerat vittne kan du lämna in ett överklagande direkt efter att ett beslut om rättegångskostnader och gottgörelse har meddelats, men senast tio dagar från det avgörande som avgjorde målet eller från delgivningen av beslutet om rättegångskostnader eller gottgörelse, efter vad som är tillämpligt.

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. Överklaganden inges till samma domstol vars beslut du överklagar.

Efter att domstolen har mottagit överklagandet vidarebefordrar den det till behörig högre instans. I domstolens beslut finns upplysningar om när och var du kan överklaga.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Domen träder i kraft efter att alla möjligheter att överklaga har uttömts. Efter att domen har trätt i kraft är din uppgift i förfarandet avslutad. Om du har placerats i ett särskilt vittnesskyddsprogram under förfarandet kan du fortsätta delta i programmet tills domstolen beslutar att du inte längre är hotad.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Som stödåtgärd erbjuds gratis psykologisk rådgivning i högst tre månader. Offer under 18 år har rätt till gratis psykologisk rådgivning i högst sex månader.

Skyddet inom ramen för vittnesskyddsprogrammet får också fortsätta efter rättegången. Ett sådant skydds varaktighet beslutas av domstolen.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Om gärningsmannen döms kan du få upplysningar om straffets typ och varaktighet (domen meddelas vid ett offentligt sammanträde och delges dig efteråt), information i händelse av rymning eller information om frigivning på samtliga villkor, förutsatt att du har begärt sådan information.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Du underrättas om gärningsmannen friges eller rymmer, om du har begärt detta på förfrågan av de rättsliga myndigheterna. Se ovanstående svar.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Din uppgift i det straffrättsliga förfarandet är över när domstolens beslut (som kan innebära att den tilltalade fälls eller frikänns, att straffverkställigheten läggs åt sidan eller skjuts upp eller att det straffrättsliga förfarandet avslutas) blir slutligt.

Du är inte delaktig i förfarandet för frigivning eller villkorlig frigivning av gärningsmannen.

Senaste uppdatering: 10/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats