Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Du anses vara brottsoffer om du har lidit skada som en följd av en händelse som utgör ett brott enligt gällande nationell lagstiftning. Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och i slutet av förfarandet i domstol.

De två första stegen i straffrättsliga förfaranden i Rumänien är brottsutredning och rättegång. Under brottsutredningen utreder de utredande organen ärendet, under ledning av den allmänna åklagaren, och samlar in bevisning för att kunna identifiera gärningsmannen. Efter avslutad brottsutredning lämnar polisen över ärendet till den allmänna åklagarmyndigheten tillsammans med alla uppgifter och all bevisning som samlats in. Efter att ha mottagit handlingarna prövar åklagaren fallet och avgör om åtal ska väckas, dvs. om ärendet ska lämnas över till domstol för rättslig prövning eller om ärendet ska avslutas

När domstolen har mottagit handlingarna gör den dömande sammansättningen en bedömning av de faktiska omständigheterna och hör de berörda personerna för att fastställa de tilltalades skuld. Så snart en tilltalad har förklarats skyldig döms han eller hon till en påföljd. Om domstolen kommer fram till att den tilltalade är oskyldig friges han eller hon.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 10/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats