Rättigheter för brottsoffer per land

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Som brottsoffer får du skriftlig information om dina rättigheter före det första förhöret, som äger rum efter anmälan av brottet. Dessförinnan kan myndigheten informera brottsoffret om rättigheter som kan vara till nytta under de aktuella omständigheterna.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Icke EU-medborgares och EU-medborgares rättigheter skyddas på samma sätt, utom när det gäller den statliga ersättning som offren för vissa brott är berättigade till. Denna ersättning beviljas endast till EU-medborgare.

Vilken information får jag om jag anmäler ett brott?

Före det första förhöret får du som brottsoffer skriftlig information om dina grundläggande rättigheter, bland annat om din ställning i förberedelsen av målet, om du kan begära vissa åtgärder (t.ex. vittnesförhör), rätten att företrädas av ett juridiskt ombud och begära att att domstolen utser ett ombud, rätten att ansöka om medling, få tillgång till akten eller överklaga ett beslut om att avbryta förfarandet, möjligheten till skadestånd från den tilltalade eller till statlig ersättning, tillgång till rättshjälp, tillgång till olika skydds- och stödåtgärder, tillgång till stöd genom fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), möjligheten att utfärda en europeisk skyddsorder samt vilka organisationer som erbjuder stöd till brottsoffer och ersättning för kostnader i samband med rättegången.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

En översättare bistår i förfarandet om ett brottsoffer som inte talar polska deltar. Brev till eller från brottsoffret översätts. Brottsoffret betalar inte översättningskostnaderna.

Hur ska myndigheten se till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Barn som utsätts för brott företräds av sina föräldrar eller vårdnadshavare. När det gäller personer som behöver stöd (t.ex. äldre) kan deras rättigheter utövas av den person som har hand om dem. Föräldrar eller vårdnadshavare ska se till att brottsoffret som de har vårdnaden om deltar i förfarandet på det sätt som krävs. Om de tvivlar på att brottsoffret förstår vad förfarandet innebär, kan de underrätta den myndighet som har hand om förfarandet.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

I Polen kan brottsoffer och deras närstående få stöd genom fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff. Fonden förvaltas av justitieministeriet, som beviljar bidrag till utvalda icke-statliga organisationer genom ett konkurrensförfarande avseende brottsofferstöd. Ur fonden ges rättsligt, psykologiskt och materiellt stöd.

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Den myndighet som handlägger förfarandet ska före det första förhöret informera brottsoffret om möjligheten till stöd från fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff.

Hur skyddas min personliga integritet?

Uppgifter om brottsoffrets bostadsadress och arbetsplats är inte tillgängliga för gärningsmannen.

När det gäller vittnen – i princip alla vittnen – kan åklagaren eller domstolen i särskilt allvarliga fall besluta om skydd av personuppgifter och andra uppgifter som gör det möjligt att identifiera vittnena. Detta kan ske vid skälig risk för personens liv, hälsa, frihet eller en väsentlig del av personens eller dennes närståendes egendom.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Ett brott behöver inte polisanmälas för att den drabbade ska få brottsofferstöd. Den som önskar stöd behöver bara visa att ett brott har begåtts mot honom/henne.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Vid hot mot liv och hälsa har brottsoffret och hans/hennes närstående rätt till

  • skydd under det rättsliga förfarandet,
  • fysiskt skydd, och
  • hjälp med förflyttning.

Vem kan ge mig skydd?

Skyddet beviljas av den behöriga polismyndigheten i provinsen.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Den behöriga polismyndigheten i provinsen gör en bedömning av det aktuella och fortsatta behovet av skydd och hjälp.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Den myndighet som handlägger förfarandet måste genomföra det på ett sätt som inte får negativa konsekvenser för brottsoffret. Myndigheten ska alltid agera om brottsoffret inte behandlas med vederbörlig respekt eller inte känner sig trygg.

Vid våldtäkt och liknande fall förhörs brottsoffret i ett särskilt rum där gärningsmannen inte är närvarande.

Under rättegången kan rättens ordförande beordra den tilltalade att lämna rummet medan brottsoffret vittnar.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Om du som brottsoffer begär hjälp för att du t.ex. på grund av ålder eller hälsoproblem inte kan delta aktivt i rättegången, kan dina rättigheter utövas av den person som vårdar dig.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Minderåriga brottsoffers rättigheter utövas av deras lagliga företrädare eller vårdnadshavare. Om brottet har begåtts av föräldrarna företräds den minderåriga under rättegången av en utsedd förmyndare.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Om brottsoffret avlider får hans/hennes närstående delta i förfarandet i hans/hennes ställe. De har då samtliga rättigheter som brottsoffret hade.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

Brottsoffrets närstående har rätt till rättsligt, psykologiskt och materiellt stöd som finansieras av fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff. I de allvarligaste fallen som innebär en risk för dessa personers liv eller hälsa kan de beviljas skydd och hjälp (skydd under det rättsliga förfarandet, fysiskt skydd och hjälp med förflyttning).

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag är säker under medling?

Ärendet kan hänskjutas till medling såväl under det förberedande förfarandet som under rättegången, om brottsoffret och den tilltalade samtycker till detta. Medlingsförfarandet sköts av medlaren på ett opartiskt och konfidentiellt sätt. Under medlingen får du som brottsoffer redogöra för din ståndpunkt, dvs. ange vad du förväntar sig från gärningsmannens sida. Medlingen innebär inte att det straffrättsliga förfarandet avslutas, men utgången beaktas både av åklagaren och domstolen.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

De bestämmelser som styr brottsoffrets rättigheter finns i reglerna för rättegång i brottmål (Kodeks postępowania karnego), strafflagen (Kodeks karny), lagen om straffrättslig verkställighet (Kodeks karny wykonawczy), lag av den 7 juli 2005 om statlig ersättning till offer för vissa brott (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, konsoliderad text, lagsamlingen 2016, punkt 325), lag av den 28 november 2014 om skydd och stöd till brottsoffer och vittnen (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, lagsamlingen 2015, punkt 21), förordning av den 29 september 2015 om fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, lagsamlingen 2015, punkt 1544), lag av den 17 juni 2004 om klagomål mot överträdelsen av en parts rätt att få sitt ärende utrett utan onödigt dröjsmål i förberedelser av mål som genomförs och övervakas av åklagare och i domstolsförförfaranden (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, konsoliderad text, lagsamlingen 2016, punkt 1259, i dess ändrade lydelse).

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats