Rättigheter för brottsoffer per land

Hur anmäler jag ett brott?

Brott anmäls skriftligen eller muntligen vid allmänna åklagarmyndigheten eller på en polisstation. En skriftlig brottsanmälan kan lämnas in personligen eller skickas med post (eller e-post).

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Den som anmält brottet ska inom sex veckor bli underrättad om att en utredning har inletts. Om du inte får ett sådant meddelande kan du lämna in ett klagomål till en chefsåklagare.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Under förberedelsen av målet och rättegången kan du som brottsoffer få stöd av ett juridiskt ombud – en advokat eller ett juridiskt biträde. Brottsoffer kan själva välja ombud eller, om de inte har råd med detta, begära att ombud utses av domstolen. I så fall måste du i ett brev till domstolen eller åklagaren visa att du inte har råd att betala ombudets arvode.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Om du som brottsoffer endast har medverkat som vittne i rättegången, har du rätt till ersättning för resa, mat och logi samt förlorad inkomst.

Om du agerar som part som väcker åtal i åklagarens ställe (oskarżyciel posiłkowy uboczny) eller väcker enskilt åtal (oskarżyciel posiłkowy subsydiarny), har du rätt att få ersättning för skäliga kostnader, bland annat utgifter i samband med att utse ett ombud.

För att få ersättning för kostnaderna måste du lämna in en begäran och om möjligt handlingar som styrker utgifterna.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Brottsoffer kan överklaga beslut om att avslå en ansökan om förberedelse av mål och beslut om att avbryta förberedelsen av mål. Information om hur man överklagar ges i samband med sådana beslut.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Brottsoffer medverkar som part i förberedelser av mål utan att de behöver lämna någon särskild förklaring om detta.

Vid allmänt åtal kan du som brottsoffer agera som part (dvs. part som väcker åtal i åklagarens ställe) om du lägger fram en förklaring om att du har för avsikt att göra det.

Vid enskilt åtal är brottsoffret part genom att själv väcka åtal.

Vilken är min officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: offer, vittne, civilrättslig part eller själv väcka åtal?

Brottsoffer är personer som blivit utsatta för brott.

Brottsoffret är enligt lag part i förberedelsen av målet.

Vid allmänt åtal kan brottsoffret välja att agera som part och väcker då åtal i åklagarens ställe.

Vid enskilt åtal är det brottsoffret själv som väcker åtal.

Oavsett om du som brottsoffer agerar som part eller inte, blir du i princip alltid hörd som vittne.

För närvarande är det inte tillåtet för ett brottsoffer att vara civilrättslig part i straffrättsliga förfaranden.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Även om du som brottsoffer inte agerar som part i målet, får du medverka i domstolsförhandlingar som är viktiga för att skydda dina intressen. Brottsoffer får medverka i rättegång och förhandling om att på vissa villkor avskriva målet, dom utan rättegång och avbryta förfarandet på grund av att den tilltalade har en allvarlig psykisk störning samt i ärenden som rör skyddsåtgärder på grund av att den tilltalade har en allvarlig psykisk störning. Under rättegången får brottsoffret invända mot den tilltalades begäran om dom utan bevisupptagning och kan ansöka om att den tilltalade ska åläggas att gottgöra skadan eller betala skadestånd.

Om ett straffrättsligt förfarande avbryts på vissa villkor, kan brottsoffret ansöka om att det ska återupptas.

Om du som brottsoffer har valt att agera som part i domstolen får du vidta vissa åtgärder i förfarandet: lämna in begäran om bevisupptagning, ställa frågor till vittnen och sakkunniga och lägga fram din ståndpunkt, t.ex. ange vilket beslut du förväntar sig av rätten. Du kan även överklaga en dom.

Brottsoffer som är kallade som vittnen måste infinna sig i domstolen och vittna. Att utebli utan giltigt skäl är straffbart.

Kan jag lämna en utsaga under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Som brottsoffer kan du begära bevisupptagning om du agerar som en part som väcker åtal i åklagarens ställe eller väcker enskilt åtal.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Före det första förhöret får brottsoffret skriftlig information om sin ställning som part i förberedelsen av målet och sina rättigheter i denna ställning.

Brottsoffren får skriftlig information om det åtal som väckts vid domstolen och om datum och plats för de förhör och domstolsförhandlingar som de kan delta i.

Om domstolen beslutar om skadestånd lämnas en kopia av domen till brottsoffret.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Under förberedelsen av målet kan brottsoffer få tillgång till handlingar med tillstånd från den myndighet som har hand om förfarandet.

Under rättegången kan du som brottsoffer få tillgång till handlingar om du väcker enskilt åtal eller väcker åtal i åklagarens ställe. Om du inte har en sådan roll kan du beviljas tillgång till handlingarna med samtycke från rättens ordförande.

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats