På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen  (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Om du har blivit utsatt för ett våldsbrott kan du ha möjlighet att begära ersättning. Om det inte finns godtagbara skäl för att inte göra det, bör du anmäla händelsen till polisen så snart som möjligt efter att den ägt rum och lämna in en ansökan om ersättning inom två år (efter händelsen som orsakade skadan). Undantag från tidsgränsen på två år kan göras om myndigheten för brottsskadeersättning (Compensation Services) anser att det finns godtagbara skäl till dröjsmålet och att undantaget ligger i rättvisans intresse. Ytterligare upplysningar om ersättning till offer för våldsbrott finns på http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Ersättning som beslutas av domstol

Magistrates’ Courts kan besluta om ersättning på upp till 5 000 brittiska pund per åtal. Crown Court har obegränsade befogenheter men bör ta hänsyn till gärningsmannens resurser.

Domstolens ska fatta beslut om ett ersättningsbelopp som är lämpligt med hänsyn till åklagarens och försvarets bevisning och framställningar.

Domstolarna fäster stor vikt vid beslut om ersättning och måste ange skäl i de fall de inte fattar något beslut om ersättning.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Verkställighet av beslut om ersättning handhas av domstolarna.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott?  På vilka villkor?

Nej, möjlighet till förskottsbetalning av ersättning finns inte i Nordirland.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

Du kan ha rätt till ersättning från ersättningsprogrammet för brottsoffer (Criminal Injuries Compensation Scheme). Mer information finns på https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte döms?

Du kan ha rätt till ersättning från ersättningsprogrammet för brottsoffer även om angriparen är okänd eller inte fälls. Mer information finns på https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag vänta på beslut om min ansökan om ersättning?

Om myndigheten för brottsskadeersättning har beslutat att du har rätt till en ersättning men inte kan fatta ett slutligt beslut kan de besluta att göra en delbetalning. Om myndigheten inte kan fatta ett slutligt beslut beror det sannolikt på att de behöver få mer information om de långsiktiga följderna av din skada.

Senaste uppdatering: 14/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats