Rättigheter för brottsoffer per land

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

Kan jag överklaga domen?

Brottsoffer har ingen rätt att överklaga en fällande dom mot gärningsmannen.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Efter rättegången har du rätt att

 • få ersättning för alla utgifter som åklagarmyndigheten (Public Prosecution Service) har beslutat att du har rätt till, om du har närvarat vid rättegången för att vittna,
 • få information från enheten för stöd till brottsoffer och vittnen (Victim and Witness Care Unit) om resultatet av rättegången, inbegripet om möjligt en kort sammanfattning av domskälen,
 • få information av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen om vilka verksamheter du kan vända dig till för stöd till brottsoffer.

i) Om en ansökan om att överklaga en fällande dom eller påföljd i Magistrates’ Court görs vid Crown Court.

Du har rätt att få information av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen om

 • alla överklaganden som gjorts,
 • datum, tid och plats för eventuella domstolsförhandlingar,
 • resultatet av överklagandet, inbegripet alla ändringar av den ursprungliga domen.

Du har också rätt till följande:

 • Att få vänta och få en plats i rätten som är skild från den plats där klaganden och dennes familj och vänner uppehåller sig. Domstolen ser till att detta görs så långt det är möjligt.
 • Att få en kontaktpunkt vid Crown Court.
 • Att få information om vilka verksamheter du kan vända dig till för stöd till brottsoffer.

ii) Om en ansökan om att överklaga en fällande dom eller påföljd görs vid appellationsdomstolen (Court of Appeal) eller om en ansökan eller ett överklagande görs i ett brottmål vid högsta domstolen (Supreme Court) i en rättsfråga.

Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen har skyldighet att tillhandahålla dig följande:

 • Upplysning om att klaganden fått prövningstillstånd för överklagande.
 • Information om datum, tid och plats för eventuella domstolsförhandlingar.
 • Upplysning om att klaganden tillfälligt frigetts i avvaktan på beslut i överklagandet eller om att villkoren för den tillfälliga frigivningen har ändrats.
 • Information om eventuella ändringar av datum för domstolsförhandlingar.
 • En kontaktpunkt vid byrån för straffrättsliga överklaganden (Criminal Appeal Office) eller Supreme Court.
 • Information om resultatet av överklagandet, inbegripet eventuella ändringar av den ursprungliga domen.
 • Att få vänta och få en plats i rätten som är skild från den plats där klaganden och dennes familj och vänner uppehåller sig. Personalen vid domstolen ser till att detta görs så långt det är möjligt. Det är ovanligt att klaganden närvarar vid förhandlingar i Supreme Court. Särskilda arrangemang kommer att vidtas om klaganden är närvarande och du inte vill sitta i rättssalen.
 • Upplysning om att du kan begära en kopia av domstolens beslut i ärendet från Criminal Appeal Office eller Supreme Court när beslutet har offentliggjorts.

Om prövningstillstånd har beviljats och du är en efterlevande nära anhörig i ett ärende som omfattas, har du rätt till ett möte med åklagarmyndigheten för att få information om överklagandet och domstolsförfarandet.

Criminal Cases Review Commission

Granskningskommissionen för brottmål (Criminal Cases Review Commission) granskar efter ansökan från en gärningsman de domar och påföljder som beslutats för de brott som gärningspersonen har begått. Kommissionen kan besluta att en fällande dom ska överklagas på nytt om det framkommit nya uppgifter eller nya skäl som kan innebära att domen är rättsosäker eller påföljden är för lång. Kommissionen tar varje år emot ca 1 000 ansökningar från personer som dömts för brott och beslutar att 30–40 fall ska överklagas på nytt. När kommissionen granskar ett ärende bedömer den hur du potentiellt skulle påverkas och beslutar om du ska informeras. Kommissionen anger skälen för sitt beslut om kontakten med dig och underrättar i tillämpliga fall polisen om sina beslut.

 • Du har rätt att bli informerad av kommissionen om den bedömer att det är rimligt att anta att du kommer att få kännedom om en granskning.
 • Om kommissionen beslutar att det är lämpligt att kontakta dig under granskningen kommer den att meddela dig att en ansökan har mottagits och att ärendet är föremål för granskning. Efter granskningen beslutar kommissionen om den fällande domen eller påföljden ska hänskjutas till domstolarna och meddelar dig beslutet, såvida du inte uttryckligen bett att inte bli informerad.
 • Om kommissionen beslutar att det inte är lämpligt att kontakta dig under granskningen men sedan beslutar att hänskjuta den fällande domen eller påföljden till domstolarna, förutsätts kommissionen informera dig om det.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

 • Du har rätt till stöd för brottsoffer när som helst, oavsett om du har anmält ett brott eller ej, och även efter att utredningen och åtalet har avslutats.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

 • Du har rätt att bli informerad av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen om vilken påföljd som utdömts för den misstänkte (om han eller hon fälls). Det inbegriper en kort beskrivning av innebörden och konsekvensen av påföljden.
 • Du har rätt att kontakta åklagarmyndigheten, som svarar på de frågor om påföljden som enheten för stöd till brottsoffer och vittnen inte kan besvara.
 • Om du är en efterlevande nära anhörig i ett ärende som omfattas, har du utöver de rättigheter som anges ovan även rätt till ett möte med en företrädare för åklagarmyndigheten som förklarar den påföljd som utdömts. Detta möte äger vanligtvis rum vid domstolen.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Om gärningsmannen döms till fängelse, tvångsvård eller övervakning inom ramen för övervakningsstyrelsen (Probation Board) har du rätt till information från enheten för stöd till brottsoffer och vittnen om hur du får tillgång till relevanta program för stöd till brottsoffer efter avkunnad dom. Du har också rätt att begära viss information från enheten för information till brottsoffer (Victim Information Unit). Enheten lyder under Nordirlands övervakningsstyrelse (Probation Board for Northern Ireland) och ansvarar för att samordna ett gemensamt system för stöd till brottsoffer som omfattar alla tre programmen för information till brottsoffer: programmet för information till brottsoffer om frigivning av intagna (Prisoner Release Victim Information Scheme), Nordirlands övervakningsstyrelses program för information till brottsoffer (Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme) och programmet för information till brottsoffer för psykiskt störda gärningsmän (Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme). Programmen rör följande:

 • Unga gärningsmän som har dömts till motsvarande livstidsstraff, fällts för grova brott eller av Crown Court dömts till ungdomsfängelse (när gärningsmannen fyller 18 år). Programmet för intagna omfattar även vuxna gärningsmän (18 år eller äldre) som har dömts till minst sex månaders fängelse.
 • Gärningsmän som har dömts till en påföljd som innefattar övervakning inom ramen för Nordirlands övervakningsstyrelse.
 • Gärningsmän som har dömts till tvångsvård.

Programmet för information till brottsoffer om frigivning av intagna (Prisoner Release Victim Information Scheme)

Om du är registrerad i programmet har du rätt att utan onödigt dröjsmål få information från enheten för information till brottsoffer (i de fall enheten fått information om ett beslut eller resultat) om

 • vilket år och vilken månad en intagen förväntas bli frigiven eller en prövning kan göras om tillfällig frigivning,
 • när det görs en prövning om den intagna ska bli tillfälligt frigiven,
 • eventuella beslut som rör tillfällig frigivning och
 • eventuella villkor för den intagnas frigivning eller tillfälliga frigivning samt eventuella överträdelser av dessa som innebär att den intagna fängslas på nytt, såvida inte spridandet av informationen skulle försätta någon i fara eller medföra en identifierad risk för att gärningsmannen skulle komma till skada.

I de fall intagna dömts till livstidsstraff, ett icke tidsbestämt fängelsestraff eller ett längre fängelsestraff där frigivningen är underställd prövning av övervakningsnämnden (Parole Commissioners), har du rätt att bli informerad av enheten för information till brottsoffer om när det prövas om den intagna ska bli tillfälligt frigiven. Du har också rätt att lämna dina synpunkter på frigivningen till övervakningsnämnden (via enheten för information till brottsoffer) innan det prövas om en intagen enligt beskrivningen ovan ska friges. Du har rätt att bli informerad om det beslut som övervakningsnämnden fattar och om villkoren för frigivningen om nämnden beslutar att frige den intagna.

Du har också rätt att få möjlighet att lämna dina synpunkter till enheten för information till brottsoffer eller att de farhågor du har om din personliga säkerhet registreras och beaktas som en del av bedömningsförfarandet när en gärningsman ansöker om tillfällig eller villkorlig frigivning.

I ytterst sällsynta fall kan det förekomma att det endast är möjligt att informera dig om frigivningen i efterhand. Om det mycket osannolika skulle inträffa att gärningsmannen i det ärende du är inblandad i skulle rymma från förvar, har du rätt att bli informerad om det utan onödigt dröjsmål av polisen eller kriminalvården, såvida inte spridandet av informationen skulle försätta någon i fara eller medföra en identifierad risk för att gärningsmannen skulle komma till skada. Du har också rätt att bli informerad av polisen eller kriminalvården om alla åtgärder som då vidtas för att skydda dig.

Nordirlands övervakningsstyrelses program för information till brottsoffer (Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme)

Om du är registrerad i det här programmet har du rätt att utan onödigt dröjsmål få information från enheten för information till brottsoffer (i de fall enheten fått information om ett beslut eller resultat) om

 • hur ärendet hanteras,
 • vilken typ av övervakning som gärningsmannen kommer att vara föremål för och under hur lång tid samt de allmänna villkoren för den (inbegripet eventuella undantag),
 • eventuella ytterligare villkor för övervakningen, inbegripet eventuella undantag från dessa,
 • antalet timmars samhällstjänst, i förekommande fall och
 • ytterligare påföljder i ärendet.

Du har också rätt att välja hur du vill få informationen (t.ex. personligen, via telefon eller skriftligen) och att diskutera eventuella ytterligare frågor du har med en företrädare för enheten för information till brottsoffer. I vissa fall ger enheten dig också möjlighet att lämna dina synpunkter och farhågor i en brottsofferrapport (victim report) så att övervakningsnämnden kan ta hänsyn till dem.

Programmet för information till brottsoffer för psykiskt störda gärningsmän (Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme)

Genom programmet ges information om eventuella permissioner från sjukhus som man överväger att bevilja gärningsmannen och villkoren för dessa, eller om utskrivning från sjukhus. Om du är registrerad i det här programmet har du rätt att utan onödigt dröjsmål få information från enheten för information till brottsoffer (i de fall enheten fått information om ett beslut eller resultat) om

 • när det görs en prövning om permission ska beviljas,
 • att en permission kommer att beviljas eller att en gärningsman kommer att bli utskriven från sjukhus inom de närmaste veckorna och eventuella allmänna villkor som kan vara relevanta för dig och
 • eventuella relevanta villkor som gäller för den gärningsman som lämnar sjukhuset.

Du har också rätt att få möjlighet att lämna dina synpunkter skriftligen till enheten för information till brottsoffer på hur den föreslagna permissionen eller utskrivningen kan komma att påverka din säkerhet eller ditt välbefinnande och även på vilka villkor som skulle kunna gälla för gärningsmannen när denne lämnar sjukhuset.

Senaste uppdatering: 14/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats