På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

Hur anmäler jag ett brott?

Du ska i första hand anmäla ett brott till polisen.

Du kan göra det på flera olika sätt:

Akuta situationer: I akuta situationer ringer du 999 eller 18000 om du använder en texttelefon. Akuta situationer är om någon har blivit allvarligt skadad eller vid pågående brott då de misstänkta gärningspersonerna befinner sig på brottsplatsen.

Sms-tjänst för akuta situationer: Polisen har ett system för registrering av sms-meddelanden i akuta situationer för att göra det lättare för personer med viss funktionsnedsättning att kontakta polisen. Tjänsten ger också polisen möjlighet att vidarebefordra begäran om hjälp till brandkår och ambulans. Tjänsten är bara tillgänglig för personer som har registrerat sig på förhand genom att fylla i ett ansökningsformulär (ytterligare information och ansökningsformulär finns på polisens webbplats, http://www.psni.police.uk/).

Icke akuta situationer: Vid händelser som inte är akuta ringer du 101.

Hatbrott: Vid händelser som inte är akuta ringer man 101 och slår sedan 2.

Det här anmälningssättet kompletterar de andra sätt att anmäla ett brott som beskrivs i det här avsnittet.

Anmälan via tredje part: Om du själv inte vill eller inte kan anmäla brottet, kan någon annan anmäla det på dina vägnar, t.ex. en familjemedlem eller en frivilligorganisation. De tar den inledande kontakten med polisen, men du kommer ändå att behöva bli inblandad senare i processen.

Besök din lokala polisstation: Om händelsen inte är akut kan du anmäla den på din lokala polisstation när den har öppet.

Du kan också anmäla brott på följande sätt:

Crimestoppers: Den som inte vill uppge sitt namn kan anmäla brott anonymt genom att ringa den kostnadsfria telefonjouren Crimestoppers på tfn 0800 555 111. Tjänsten är inte en del av polisen.

Händelse i hamn eller på flygplats: Om händelsen har inträffat på Belfasts internationella flygplats eller i Belfasts hamn ska du kontakta polisen på Belfasts internationella flygplats (Belfast International Airport Constabulary) på tfn 028 9448 4400 (anknytning 4412)/mobil 077 1081 9183 respektive Belfasts hamnpolis (Belfast Harbour Police) på tfn 028 9055 3000. Större eller allvarligare händelser som mord, terroristhandlingar eller väpnat rån kan också anmälas till polisen i Nordirland (Police Service of Northern Ireland). Händelser på Belfast City Airport anmäls till polisen i Nordirland via de telefonnummer som anges ovan.

Polisombudsman: Om du misstänker att ett brott har begåtts av en polis ska du rapportera det till polisombudsmannen, som utreder händelsen och lämnar rekommendationer till riksåklagaren (Director of Public Prosecutions) om lagföring.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Om du är brottsoffer har du rätt att utan onödigt dröjsmål bli informerad av polisen och få en förklaring till skälen om en misstänkt har

 • anhållits,
 • förhörts,
 • frigetts utan att åtal väcks,
 • tillfälligt frigetts i avvaktan på att åtal ska väckas (police bail), eller om villkoren för det tillfälliga frigivandet har ändrats eller upphört.

Du har rätt att bli informerad av polisen om följande utan onödigt dröjsmål efter att polisen mottagit informationen:

 • Datum, tid och plats för den första domstolsförhandlingen.
 • Om den misstänkte tillfälligt har frigetts i avvaktan på domstolsförhandling, villkoren för det tillfälliga frigivandet och eventuella ändringar av villkoren.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Offer och vittnen är inte parter i brottmålsförfarandet och är därför inte berättigade till rättshjälp i Nordirland.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Om du måste närvara vid rättegången för att vittna kan du behöva betala för t.ex. dina resor. Du kan ansöka om ersättning för dessa kostnader. Det finns tidsgränser för ansökan om ersättning för kostnaderna och standardbelopp för resor och uppehälle. Det finns också maximibelopp för förlorad inkomst per dag. Det ges ingen ersättning för kostnader i samband med polisförhör om brottet.

Uppgifter om hur du kan få ersättning för dina kostnader från åklagarmyndigheten (Public Prosecution Service) och vilka villkor och belopp som gäller finns på http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Om åklagarmyndigheten beslutar att inte väcka åtal och du är missnöjd med beslutet, har du rätt att begära en överprövning av det.

Rätten till överprövning av ett beslut av åklagarmyndigheten att inte väcka åtal gäller oavsett typ av brott och domstolsinstans. Om åklagarmyndigheten beslutar att inte väcka åtal och beslutet inte kan överprövas av en högre myndighet, kan riksåklagaren pröva beslutet. Ytterligare information om rätten till överprövning och hur den fungerar finns på http://www.ppsni.gov.uk/.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Om du känner till något om en händelse kan du bli ombedd att vittna för åklagarsidan eller försvaret i en rättegång.

Vilken är mina officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: Offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

Enligt brottsofferstadgan (Victim Charter) är ett brottsoffer

 • en person som lidit skada, inbegripet fysisk, psykisk eller känslomässig skada eller ekonomisk förlust, som direkt orsakats av ett brott,
 • en nära anhörig till en person vars död direkt orsakades av ett brott.

Om du känner till något om en händelse kan du bli ombedd att vittna för åklagarsidan eller försvaret i en rättegång. Om du känner någon av de inblandade personerna kan du ombes att medverka som karaktärsvittne, vanligtvis för försvarssidan. Under alla omständigheter kan ditt vittnesmål vara avgörande för om den tilltalade fälls eller frikänns.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

I brottsofferstadgan beskrivs brottsoffrens rättigheter. Stadgan finns att läsa här: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Om du har varit vittne till ett brott men inte är brottsoffer kan du få tillgång till stöd enligt vittnesstadgan (Witness Charter). Stadgan finns att läsa här: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Om du känner till något om en händelse kan du bli ombedd att vittna för åklagarsidan eller försvaret i en rättegång. Om du känner någon av de inblandade personerna kan du ombes att medverka som karaktärsvittne, vanligtvis för försvarssidan.

Om du är brottsoffer har du möjlighet att göra ett personligt uttalande som brottsoffer (Victim Personal Statement). I uttalandet kan du med egna ord beskriva hur brottet har påverkat dig fysiskt, känslomässigt, ekonomiskt eller på andra sätt. Uttalandet skiljer sig från vittnesmålet, som handlar om vad som hände vid det aktuella tillfället, t.ex. vad du såg eller hörde.

Du har rätt att få möjlighet att göra ett personligt uttalande som brottsoffer när det har fattats ett beslut att åtala någon för brottet.

Det personliga uttalandet ger dig möjlighet att göra din röst hörd i brottmålsförfarandet. Du bör dock inte uttala några åsikter om den tilltalade, om andra brott eller om vilket straff du anser ska utdömas, eftersom detta inte accepteras av rätten. Innan uttalandet lämnas till domaren tar åklagarmyndigheten bort information som inte ska finnas med i det.

Det personliga uttalandet som brottsoffer används i rätten om den tilltalade fälls eller erkänner sig skyldig. Det visas för åklagaren, den tilltalade, dennes juridiska ombud och domaren. Om en person fälls för ett brott måste rätten ta hänsyn till relevanta delar av det personliga uttalandet vid fastställandet av påföljd. I vissa fall är det inte möjligt att ta hänsyn till ett personligt uttalande, exempelvis om ärendet handläggs mycket snabbt av domstolarna, t.ex. om den tilltalade snabbt erkänner sig skyldig eller ärendet avslutas under den första domstolsförhandlingen.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Du har rätt till följande:

 • Att utan onödigt dröjsmål bli informerad om resultatet av eventuella förhandlingar om tillfällig frigivning i avvaktan på rättegång (relevanta villkor för frigivningen och relevanta ändringar av villkoren).
 • Att bli informerad av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen (Victim and Witness Care Unit) om datum och plats för domstolsförhandlingarna och resultatet av dem.
 • Att bli informerad om ett anhållningsbeslut har fattats för en misstänkt och om resultatet av en domstolsförhandling om den misstänkte har anhållits på nytt. Misstänkta som anhålls på nytt efter att ett anhållningsbeslut har fattats ställs ofta snabbt inför rätta efter anhållandet.
 • I de fall den misstänkte förklarar sig oskyldig, diskutera vilka eventuella behov du har med enheten för stöd till brottsoffer och vittnen och hänvisas till en lämplig stödgrupp eller stödorganisation i förekommande fall.

Om du är vittne vid en rättegång har du rätt till följande:

 • Att be domstolspersonalen att få komma in i byggnaden via en annan ingång än den misstänkte och dennes familj och vänner.
 • Om omständigheterna tillåter det, träffa åklagaren och ställa frågor till honom eller henne om domstolsförfarandet. Om det är möjligt kommer åklagaren att tala om hur länge du behöver vänta innan du ska avlägga ditt vittnesmål.
 • Så långt det är möjligt, få information från åklagaren om det uppstår dröjsmål i förhandlingarna under dagen och hur lång tid du behöver vänta.
 • Att få vänta och få en plats i rätten som är skild från den plats där den misstänkte och dennes familj och vänner uppehåller sig.
 • Få särskilda åtgärder vidtagna för din räkning om sådana har beslutats av domstolen.
 • Få en kontaktpunkt utsedd vid domstolen så att du kan få reda på vad som händer under förhandlingarna i ärendet.
Senaste uppdatering: 14/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats