Rättigheter för brottsoffer per land

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Du kan yrka på ersättning från gärningsmannen genom att väcka civilrättslig talan mot denne, om inte brottmålsdomstolen redan har meddelat ett beslut där gärningsmannen förpliktas att betala skadestånd till brottsoffret.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Om domstolen har fattat ett sådant beslut har du rätt att få det beslutet verkställt på samma sätt som om tvistemålsdomstolen hade dömt till din fördel. Du kan till och med ansöka om att det ska utfärdas ett beslagsbeslut eller ett utmätningsbeslut.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Om gärningsmannen inte betalar kan staten, efter beslut av riksåklagaren (Attorney General), på vissa villkor betala ett förskott till brottsoffret.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

Ja, du har rätt till ersättning från staten från programmet för brottsskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Scheme).

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Ett elektroniskt formulär finns på: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Du har rätt att få ersättning även om gärningsmannen inte dömts eller är okänd.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

I undantagsfall kan du få ersättning i förväg i väntan på ett slutligt beslut om din ansökan om ersättning.

Senaste uppdatering: 20/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats