Rättigheter för brottsoffer per land

Kan jag överklaga domen?

Rättegången i domstolen avslutas med ett domstolsavgörande där den tilltalade döms eller frikänns. Om den tilltalade förklaras skyldig avkunnar domaren en dom mot honom eller henne. Enligt maltesisk rätt har endast den tilltalade och riksåklagaren (Attorney General) rätt att överklaga en fällande dom/ett frikännande och/eller påföljden vid appellationsdomstolen för brottmål.

Om ett överklagande har ingetts, och du förde talan som civilrättslig part under den första rättegången, har din advokat emellertid rätt att undersöka alla relevanta handlingar som ingår i överklagandeförfarandet.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Efter att domen vunnit laga kraft har du rätt att få en kopia av domstolsavgörandet. Om domstolen dömer gärningsmannen till fängelse har du rätt att underrättas om gärningsmannen friges eller rymmer.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Du har rätt till stöd eller skydd efter att brottmålsprocessen har avslutats, under rättegången och för en lämplig tidsperiod.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Du får en kopia på den lagakraftvunna domen.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Du underrättas om gärningsmannen friges eller rymmer.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Du kommer inte att bli delaktig i sådana beslut, men du kommer att underrättas om dem.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats