Rättigheter för brottsoffer per land

Kan jag överklaga en fällande eller frikännande dom?

Går det att överklaga vidare?

Vilka rättigheter har jag när domen vunnit laga kraft?

Mer information

Kan jag överklaga en fällande eller frikännande dom?

Rättegången avslutas med ett domstolsavgörande som innebär att den tilltalade fälls eller frias. Om den tilltalade är skyldig dömer domstolen honom eller henne till en påföljd. Enligt maltesisk lag är det bara den tilltalade och statsåklagaren (Attorney General) som har rätt att överklaga den fällande/friande domen och/eller påföljden till appellationsdomstolen för brottmål (Court of Criminal Appeal).

Om ett överklagande har lämnats in och du har varit civilrättslig part under den första rättegången, kommer din advokat dock att få kontrollera alla relevanta handlingar med koppling till överklagandeförfarandet.

Går det att överklaga vidare?

Det går inte att överklaga den dom som appellationsdomstolen i brottmål (Court of Criminal Appeal) meddelar.

Vilka rättigheter har jag när domen vunnit laga kraft?

När domen har vunnit laga kraft får du en kopia av domstolens avgörande. Om lagöverträdaren dömdes till fängelse kan du be polisen att få mer information om under vilka villkor han eller hon kommer att avtjäna sitt straff. Polisen får vägra att lämna ut sådan information om denna har sekretessbelagts av säkerhetsskäl.

Mer information:

Senaste uppdatering: 20/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats