Rättigheter för brottsoffer per land

Hur kan jag medverka i rättegången?

Vilka rättigheter har jag som vittne?

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Kan jag få rättshjälp?

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Hur kan jag kräva skadestånd av gärningsmannen eller få ersättning från staten?

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Jag är utlänning. Hur skyddas mina rättigheter och intressen?

Mer information

Hur kan jag medverka i rättegången?

Du kan också delta i rättegången som civilrättslig part. Då måste du lämna in en ansökan till domstolen, som prövar ansökan och avgör om du får bli civilrättslig part. Som civilrättslig part får du vara närvarande under alla domstolssammanträden, även sådana som inte är öppna för allmänheten.

Dina rättigheter under rättegången varierar beroende på vilken domstol det är som prövar ditt mål:

  • Om ditt mål prövas av underdomstolen (Court of Magistrates) och åtalet sköts av en polis, har du nästan samma rättigheter som den tilltalade: du eller din advokat får lägga fram bevis, korsförhöra vittnen (genom att ställa frågor via den polis som sköter åtalet) osv.
  • Om ditt mål prövas av brottmålsdomstolen (Criminal Court) och åtalet sköts av statsåklagaren (Attorney General), vice statsåklagaren (Deputy Attorney General) eller en allmän åklagare, får du bara vara närvarande under förhandlingen och lägga fram argument med koppling till domen om juryn har förklarat den tilltalade skyldig.

Under rättegången är det lämpligt – men inte obligatoriskt – att du låter en advokat hjälpa dig. Om du anlitar en advokat måste du betala för hans eller hennes tjänster. Dessutom måste du själv betala alla andra omkostnader i samband med din medverkan i rättegången (t.ex. resekostnader och ledighet från arbetet utan lön). Du kan inte få ersättning för sådana omkostnader enligt maltesisk lag.

Din advokat får kontrollera alla handlingar i målet och göra anteckningar eller begära kopior. Om det är brottmålsdomstolen som prövar ditt mål och det finns en jury, är det dock bara statsåklagaren, den påstådde lagöverträdaren och hans eller hennes advokat som får tillgång till handlingarna i målet.

Vilka rättigheter har jag som vittne?

Under rättegången blir du sannolikt kallad till förhör som vittne. Du får en underrättelse med tid och plats för förhöret. Den underrättelsen får du antingen av en polis eller med posten. Du är inte tvungen att komma till förhöret, men det är lämpligt att du gör det eftersom domstolen annars kommer att vidta åtgärder för att se till att du kommer till nästa sammanträde om den anser att ditt vittnesmål är viktigt.

Du har dock inte någon skyldighet att svara på någon fråga eller visa upp någon handling eller något annat bevisföremål som kan innebära att du anger dig själv som skyldig.

I vissa fall kan du

  • få bli förhörd utan direktkontakt med lagöverträdaren
  • få bli förhörd i ditt hem och/eller
  • få ta del av ett vittnesskyddsprogram.

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Om du är under 16 år gammal och du måste bli förhörd under en domstolsförhandling, kan du be att få bli förhörd genom videokonferens. Då behöver du inte komma till domstolen och vara närvarande i rättssalen.

Om du är barn och står i beroendeställning till den påstådde lagöverträdaren (t.ex. om lagöverträdaren är en av dina föräldrar), blir du placerad i en säker miljö, oftast på en anläggning som tillhör ministeriet för social solidaritet, där du får hjälp av socialarbetare och psykologer.

Som barn kan du också få bistånd av Appogg, den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer. Det kan handla om psykologsamtal, socialt bistånd, rådgivning m.m. Dessa tjänster är gratis och har ingen koppling till det straffrättsliga förfarandet.

Kan jag få rättshjälp?

Gratis rättshjälp erbjuds inte till brottsoffer under rättegången.

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Om lagöverträdaren inte är gripen och du är rädd för honom eller henne, kan du eller din advokat be den polis som handlägger ditt ärende att förbjuda lagöverträdaren från att komma nära dig. Då ber polisen domstolen att fatta ett beslut med den innebörden. I samband med att domstolen fattar beslutet kräver den att lagöverträdaren ska betala ett visst belopp (oftast mellan 100 och 2 300 euro) som säkerhet. Om lagöverträdaren bryter mot domstolsbeslutet får han eller hon inte tillbaka det beloppet.

Om du har blivit kallad till förhör under domstolsförhandlingen och du känner att du befinner dig i fara, kan du be att få bli förhörd utan direktkontakt med lagöverträdaren. Detta kan domstolen åstadkomma genom att skärma av dig från lagöverträdaren (t.ex. med ett ogenomskinligt skynke) eller genom att genomföra förhöret via videokonferens utan att du behöver vara närvarande i rättssalen.

Dessutom kan du be den polis som handlägger ditt ärende att du ska få ta del av ett vittnesskyddsprogram. Då måste du förklara att du kommer att vittna mot lagöverträdaren under domstolsförhandlingen. Om polisen är övertygad om att ditt vittnesmål eller annan bevisning från dig har betydelse för målet, ber han eller hon statsåklagaren (Attorney General) att låta dig delta i ett vittnesskyddsprogram. Ett sådant program kan även omfatta dina familjemedlemmar och andra anhöriga till dig. Oftast består programmet av åtgärder som garanterar din personliga säkerhet och/eller skyddar din egendom.

Hur kan jag kräva skadestånd av gärningsmannen eller få ersättning från staten?

Enligt maltesisk lag kan du bara kräva skadestånd av lagöverträdaren genom att framställa ett civilrättsligt yrkande i civilrättslig domstol. Det finns inga möjligheter att kräva skadestånd inom ramen för det straffrättsliga förfarandet.

Den domstol som prövar ditt mål kan ändå i vissa fall ålägga lagöverträdaren att ersätta dig för en skada som du har drabbats av. Detta kan hända vid två tillfällen:

  • När domstolen dömer lagöverträdaren till fängelse men senarelägger verkställigheten av domen, kan den ålägga honom eller henne att betala ersättning till dig för skada orsakad av brottet.
  • När domstolen dömer lagöverträdaren till skyddstillsyn (tvångsåtgärder utan fängelse) kan den ålägga honom eller henne att betala upp till 1 164,69 euro i skadestånd till dig.

Om du har drabbats av ett våldsbrott som inträffade efter den 1 januari 2006 kan du ansöka om ekonomisk kompensation från staten. Om du vill veta mer kan du läsa faktabladet (som snart kommer att finnas på engelska och maltesiska) om ersättning till brottsoffer i Malta på det europeiska rättsliga nätverkets sidor.

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Det finns inga möjligheter att nå förlikning eller inleda medling mellan dig och lagöverträdaren under rättegången. Om du av någon anledning inte längre vill att lagöverträdaren ska åtalas (t.ex. om du har förlåtit honom eller henne), kan du dock göra ett uttalande med den innebörden i domstolen under förhandlingen. Domstolen kommer att ta hänsyn till ditt uttalande när den avgör målet.

Jag är utlänning. Hur tillvaratas mina rättigheter och intressen?

Som utlänning har du alla de rättigheter som förklaras ovan. Maltesisk lag ger inte någon rätt till gratis tolkning eller översättning av handlingar under rättegången. Du får dock anlita tolk om du betalar för hans eller hennes tjänster.

Om du bor utomlands kan du bli förhörd som vittne via telefon- eller videokonferens. Om du måste ta emot en handling utomlands, får du en kopia av den med posten på ett språk som du förstår, tillsammans med en förklaring av dina rättigheter och skyldigheter i samband med den handlingen och information om hur du kan få tag i originalet.

Mer information:

Senaste uppdatering: 20/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats