Rättigheter för brottsoffer per land

Hur och var anmäler jag ett brott?

Hur kan jag följa vad myndigheterna gör när jag har anmält ett brott?

Hur kan jag medverka i brottsutredningen?

Vilka rättigheter har jag som vittne?

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Vilken information kan jag få från polisen eller stödorganisationer för brottsoffer under brottsutredningen?

Kan jag få rättshjälp?

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Vilka tjänster och vilken hjälp kan jag få tillgång till under brottsutredningen?

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Hur fortsätter mitt mål när brottsutredningen är klar?

Kan jag överklaga om mitt ärende läggs ner innan det har nått domstolen?

Jag är utlänning. Hur tillvaratas mina rättigheter och intressen?

Mer information

Hur och var anmäler jag ett brott?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du anmäla det till polisen. Din make eller maka, dina föräldrar, dina syskon och din vårdnadshavare/gode man kan göra polisanmälan i ditt ställe. Dessutom kan du underrätta polisen om du får veta att ett brott har begåtts även om du inte själv är offer för det brottet.

Du kan anmäla ett brott muntligen genom att besöka närmaste polisstation eller skriftligen genom att lämna in anmälan på polisstationen eller skicka ett brev. Om du väljer att skicka en skriftlig anmälan kan du skriva den själv eller låta en advokat hjälpa dig. Det finns inte någon blankett som du måste använda, men anmälan måste vara skriven på engelska eller maltesiska. Du måste ta med dina personuppgifter i anmälan. Anonyma polisanmälningar är i princip tillåtna, men för att polisen ska inleda en brottsutredning på grundval av en anonym anmälan måste det röra sig om ett mycket allvarligt brott.

Det finns ingen tidsgräns för när man kan anmäla ett brott. Däremot finns det preskriptionsregler i lagen som innebär att om en viss tid har gått sedan ett brott begicks, kan lagöverträdaren inte längre åtalas. Hur lång den tiden är beror på brottet och varierar från tre månader för de lindrigaste brotten (t.ex. muntlig förolämpning) till tjugo år för särskilt allvarliga brott (t.ex. mord). När preskriptionstiden har gått ut kan du fortfarande göra polisanmälan, men polisen kommer antingen inte att utreda brottet, eller också kommer domstolen att frikänna lagöverträdaren om polisen faktiskt gör en utredning.

För vissa mindre brott måste du göra en särskild anmälan till polisen. I sådana fall får polisen nämligen inte inleda någon brottsutredning om det inte finns en anmälan. Sådana anmälningar är oftast skriftliga men behöver inte vara det. Du kan be en advokat att hjälpa dig att skriva anmälan. I anmälan måste du ta med följande: dina personuppgifter (namn, adress och ID-kortsnummer), information om lagöverträdaren, beskrivning av händelsen och en lista över vittnen (med adresser) som du vill att polisen ska förhöra. Det är också lämpligt, men inte obligatoriskt, att ange vilken rättslig bestämmelse du anser att lagöverträdaren har brutit mot.

Hur kan jag följa vad myndigheterna gör när jag har anmält ett brott?

När du anmäler ett brott får du ett referensnummer. Med hjälp av det numret kan du kontrollera vad som händer i ditt ärende. I praktiken kan du också använda datum för anmälan. Du kan få information om brottsutredningen genom att besöka polisstationen eller ringa.

Hur kan jag medverka i brottsutredningen?

Under brottsutredningen behöver du inte ha någon advokat, men eftersom förfarandena är komplicerade är det ändå lämpligt att ha det. Om du vill bli företrädd av en advokat måste du betala för hans eller hennes tjänster.

Om du vill får du lämna uppgifter som är relevanta för ditt ärende till polisen. Du behöver inte bevisa någon del av brottet, men om du har bevis som du anser är viktiga för brottsutredningen kan du eller din advokat redovisa dem för den polis som handlägger ditt ärende.

Du kommer med största sannolikhet att bli kallad till förhör som vittne.

I allmänhet är handlingarna i ärendet sekretessbelagda under brottsutredningen och bara tillgängliga för de myndigheter som är inblandade i ditt ärende.

Vilka rättigheter har jag som vittne?

Som vittne kan du vägra att svara på vissa frågor. Det är dock lämpligt att du svarar på alla frågor, så att du underlättar brottsutredningen och inte väcker misstankar om att du döljer information.

Du har dock inte någon skyldighet att svara på någon fråga eller visa upp någon handling eller något annat bevisföremål om det innebär att du därigenom riskerar att rikta misstankar mot dig själv.

Om du befinner dig i fara har du rätt att ta del av ett vittnesskyddsprogram som skyddar ditt och dina anhörigas liv och egendom. I vissa fall kan det även betalas ut ett ekonomiskt bidrag.

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Om du är minderårig kan dina föräldrar eller vårdnadshavare anmäla brottet till polisen i ditt ställe.

Dessutom kan du få psykologsamtal, rådgivning och annat stöd från Appogg, den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer. Dessa tjänster är gratis och är inte kopplade till brottsutredningen.

Om du är barn och står i beroendeställning till den påstådde lagöverträdaren (t.ex. om den påstådde lagöverträdaren är en av dina föräldrar) kan du få bo på en särskild anläggning som tillhör ministeriet för social solidaritet, där du får hjälp och stöd av utbildade psykologer och socialarbetare.

Vilken information kan jag få från polisen eller stödorganisationer för brottsoffer under brottsutredningen?

De myndigheter som handlägger ditt ärende har ingen skyldighet att ge dig information. Om du har en advokat kan han eller hon ge dig information om dina rättigheter och om din medverkan i förfarandet.

Kan jag få rättshjälp?

Gratis rättshjälp erbjuds inte till brottsoffer under utredningen av brottet.

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Om polisen bedömer att lagöverträdaren är farlig och att det finns risk för konsekvenser, begär de att domstolen ska besluta om häktning av lagöverträdaren.

Du kan också be den polis som handlägger ditt ärende att du ska få ta del av ett vittnesskyddsprogram. Då måste du förklara att du kommer att vittna mot lagöverträdaren under domstolsförhandlingen. Om polisen är övertygad om att ditt vittnesmål eller annan bevisning från dig har betydelse för ärendet, ber han eller hon statsåklagaren (Attorney General) att låta dig delta i ett vittnesskyddsprogram. Ett sådant program kan även omfatta dina familjemedlemmar och andra anhöriga till dig. Oftast består programmet av åtgärder som garanterar din personliga säkerhet och/eller skyddar din egendom.

Vilka tjänster och vilken hjälp kan jag få tillgång till under brottsutredningen?

Du kan få medicinskt bistånd, men om du inte har giltig sjukförsäkring måste du betala för det. Medborgare i de 27 EU-medlemsstaterna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz kan utnyttja ett europeiskt sjukförsäkringskort. Vid behov kan du också få psykologiskt och annat stöd, men du måste betala för det.

Om du har drabbats av våld i hemmet kan du få gratis bistånd från kommissionen för våld i hemmet och från myndigheten Appogg.

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Det finns inga möjligheter att nå förlikning eller inleda medling mellan dig och lagöverträdaren. Det enda som finns är en möjlighet för allmänna åklagaren och lagöverträdaren att förhandla om erkännande i utbyte mot lindrigare påföljd, men där kommer inte du att vara inblandad. Om en sådan förhandling blir framgångsrik, utmynnar den i en överenskommelse mellan allmänna åklagaren och lagöverträdaren som måste få domstolens godkännande för att bli verklighet.

Hur fortsätter mitt mål när brottsutredningen är klar?

När brottsutredningen är färdig, görs det en bedömning av om det finns tillräcklig bevisning för en rättegång. Beroende på hur allvarligt brottet är finns det två möjliga alternativ:

  • Om brottet är mindre allvarligt och det är en polis som har genomfört brottsutredningen, avgör polisen själv om ärendet ska överlämnas till underdomstolen (Court of Magistrates) för rättegång.
  • Om brottet är allvarligt och det är en undersökningsdomare som har genomfört brottsutredningen, hålls det en förhandling i underdomstolen där denna prövar bevisningen. Om underdomstolen beslutar att ärendet bör gå till rättegång, överlämnar den ärendet till statsåklagaren (Attorney General), som i sin tur väcker åtal i brottmålsdomstolen (Criminal Court).

Om det blir rättegång i ditt ärende kommer polisen att skicka en underrättelse till dig. Om domstolen beslutar att förhöra dig som vittne, kommer det att stå i underrättelsen när och var det förhöret ska hållas.

Kan jag överklaga om mitt ärende läggs ner innan det har nått domstolen?

Om det är en polis som utreder brottet och han eller hon beslutar att avskriva ärendet utan att det blir rättegång, kan du som brottsoffer överklaga det beslutet till underdomstolen (Court of Magistrates). Underdomstolen uppmanar dig då att under ed bekräfta den information som du lämnade i polisanmälan och förklara att du är beredd att vittna i domstol. Dessutom får du betala en viss summa som domstolen bestämmer. Syftet är att garantera att din önskan att få lagöverträdaren åtalad är allvarligt menad. Underdomstolen prövar sedan bevisningen, och om den kommer fram till att det finns tillräckliga bevis beordrar den polisen att fortsätta utredningen.

Jag är utlänning. Hur tillvaratas mina rättigheter och intressen?

Om du är utlänning och har utsatts för ett brott i Malta har du alla de rättigheter som förklaras ovan. Dessutom kan du använda ditt modersmål när du gör polisanmälan om du inte talar engelska eller maltesiska. Polisen ordnar tolk eller vidtar andra åtgärder så att de fullständigt förstår din anmälan.

Under brottsutredningen kan du också anlita tolk, men då måste du betala för hans eller hennes tjänster.

Mer information:

Senaste uppdatering: 20/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats