Victims' rights - by country

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – MINA RÄTTIGHETER UNDER BROTTSUTREDNINGEN

Hur och var anmäler jag ett brott?

Hur kan jag följa vad myndigheterna gör när jag har anmält ett brott?

Hur kan jag medverka i brottsutredningen?

Vilka rättigheter har jag som vittne?

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Vilken information kan jag få från polisen eller stödorganisationer för brottsoffer under brottsutredningen?

Kan jag få rättshjälp?

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Vilka tjänster och vilken hjälp kan jag få tillgång till under brottsutredningen?

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Hur fortsätter mitt mål när brottsutredningen är klar?

Kan jag överklaga om mitt ärende läggs ner innan det har nått domstolen?

Jag är utlänning. Hur tillvaratas mina rättigheter och intressen?

Mer information

Hur och var anmäler jag ett brott?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du anmäla det till polisen. Din make eller maka, dina föräldrar, dina syskon och din vårdnadshavare/gode man kan göra polisanmälan i ditt ställe. Dessutom kan du underrätta polisen om du får veta att ett brott har begåtts även om du inte själv är offer för det brottet.

Du kan anmäla ett brott muntligen genom att besöka närmaste polisstation eller skriftligen genom att lämna in anmälan på polisstationen eller skicka ett brev. Om du väljer att skicka en skriftlig anmälan kan du skriva den själv eller låta en advokat hjälpa dig. Det finns inte någon blankett som du måste använda, men anmälan måste vara skriven på engelska eller maltesiska. Du måste ta med dina personuppgifter i anmälan. Anonyma polisanmälningar är i princip tillåtna, men för att polisen ska inleda en brottsutredning på grundval av en anonym anmälan måste det röra sig om ett mycket allvarligt brott.

Det finns ingen tidsgräns för när man kan anmäla ett brott. Däremot finns det preskriptionsregler i lagen som innebär att om en viss tid har gått sedan ett brott begicks, kan lagöverträdaren inte längre åtalas. Hur lång den tiden är beror på brottet och varierar från tre månader för de lindrigaste brotten (t.ex. muntlig förolämpning) till tjugo år för särskilt allvarliga brott (t.ex. mord). När preskriptionstiden har gått ut kan du fortfarande göra polisanmälan, men polisen kommer antingen inte att utreda brottet, eller också kommer domstolen att frikänna lagöverträdaren om polisen faktiskt gör en utredning.

För vissa mindre brott måste du göra en särskild anmälan till polisen. I sådana fall får polisen nämligen inte inleda någon brottsutredning om det inte finns en anmälan. Sådana anmälningar är oftast skriftliga men behöver inte vara det. Du kan be en advokat att hjälpa dig att skriva anmälan. I anmälan måste du ta med följande: dina personuppgifter (namn, adress och ID-kortsnummer), information om lagöverträdaren, beskrivning av händelsen och en lista över vittnen (med adresser) som du vill att polisen ska förhöra. Det är också lämpligt, men inte obligatoriskt, att ange vilken rättslig bestämmelse du anser att lagöverträdaren har brutit mot.

Hur kan jag följa vad myndigheterna gör när jag har anmält ett brott?

När du anmäler ett brott får du ett referensnummer. Med hjälp av det numret kan du kontrollera vad som händer i ditt ärende. I praktiken kan du också använda datum för anmälan. Du kan få information om brottsutredningen genom att besöka polisstationen eller ringa.

Hur kan jag medverka i brottsutredningen?

Under brottsutredningen behöver du inte ha någon advokat, men eftersom förfarandena är komplicerade är det ändå lämpligt att ha det. Om du vill bli företrädd av en advokat måste du betala för hans eller hennes tjänster.

Om du vill får du lämna uppgifter som är relevanta för ditt ärende till polisen. Du behöver inte bevisa någon del av brottet, men om du har bevis som du anser är viktiga för brottsutredningen kan du eller din advokat redovisa dem för den polis som handlägger ditt ärende.

Du kommer med största sannolikhet att bli kallad till förhör som vittne.

I allmänhet är handlingarna i ärendet sekretessbelagda under brottsutredningen och bara tillgängliga för de myndigheter som är inblandade i ditt ärende.

Vilka rättigheter har jag som vittne?

Som vittne kan du vägra att svara på vissa frågor. Det är dock lämpligt att du svarar på alla frågor, så att du underlättar brottsutredningen och inte väcker misstankar om att du döljer information.

Du har dock inte någon skyldighet att svara på någon fråga eller visa upp någon handling eller något annat bevisföremål om det innebär att du därigenom riskerar att rikta misstankar mot dig själv.

Om du befinner dig i fara har du rätt att ta del av ett vittnesskyddsprogram som skyddar ditt och dina anhörigas liv och egendom. I vissa fall kan det även betalas ut ett ekonomiskt bidrag.

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Om du är minderårig kan dina föräldrar eller vårdnadshavare anmäla brottet till polisen i ditt ställe.

Dessutom kan du få psykologsamtal, rådgivning och annat stöd från Länken öppnas i ett nytt fönsterAppogg, den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer. Dessa tjänster är gratis och är inte kopplade till brottsutredningen.

Om du är barn och står i beroendeställning till den påstådde lagöverträdaren (t.ex. om den påstådde lagöverträdaren är en av dina föräldrar) kan du få bo på en särskild anläggning som tillhör ministeriet för social solidaritet, där du får hjälp och stöd av utbildade psykologer och socialarbetare.

Vilken information kan jag få från polisen eller stödorganisationer för brottsoffer under brottsutredningen?

De myndigheter som handlägger ditt ärende har ingen skyldighet att ge dig information. Om du har en advokat kan han eller hon ge dig information om dina rättigheter och om din medverkan i förfarandet.

Kan jag få rättshjälp?

Gratis rättshjälp erbjuds inte till brottsoffer under utredningen av brottet.

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Om polisen bedömer att lagöverträdaren är farlig och att det finns risk för konsekvenser, begär de att domstolen ska besluta om häktning av lagöverträdaren.

Du kan också be den polis som handlägger ditt ärende att du ska få ta del av ett vittnesskyddsprogram. Då måste du förklara att du kommer att vittna mot lagöverträdaren under domstolsförhandlingen. Om polisen är övertygad om att ditt vittnesmål eller annan bevisning från dig har betydelse för ärendet, ber han eller hon statsåklagaren (Attorney General) att låta dig delta i ett vittnesskyddsprogram. Ett sådant program kan även omfatta dina familjemedlemmar och andra anhöriga till dig. Oftast består programmet av åtgärder som garanterar din personliga säkerhet och/eller skyddar din egendom.

Vilka tjänster och vilken hjälp kan jag få tillgång till under brottsutredningen?

Du kan få medicinskt bistånd, men om du inte har giltig sjukförsäkring måste du betala för det. Medborgare i de 27 EU-medlemsstaterna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz kan utnyttja ett Länken öppnas i ett nytt fönstereuropeiskt sjukförsäkringskort. Vid behov kan du också få psykologiskt och annat stöd, men du måste betala för det.

Om du har drabbats av våld i hemmet kan du få gratis bistånd från Länken öppnas i ett nytt fönsterkommissionen för våld i hemmet och från myndigheten Länken öppnas i ett nytt fönsterAppogg.

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Det finns inga möjligheter att nå förlikning eller inleda medling mellan dig och lagöverträdaren. Det enda som finns är en möjlighet för allmänna åklagaren och lagöverträdaren att förhandla om erkännande i utbyte mot lindrigare påföljd, men där kommer inte du att vara inblandad. Om en sådan förhandling blir framgångsrik, utmynnar den i en överenskommelse mellan allmänna åklagaren och lagöverträdaren som måste få domstolens godkännande för att bli verklighet.

Hur fortsätter mitt mål när brottsutredningen är klar?

När brottsutredningen är färdig, görs det en bedömning av om det finns tillräcklig bevisning för en rättegång. Beroende på hur allvarligt brottet är finns det två möjliga alternativ:

 • Om brottet är mindre allvarligt och det är en polis som har genomfört brottsutredningen, avgör polisen själv om ärendet ska överlämnas till underdomstolen (Court of Magistrates) för rättegång.
 • Om brottet är allvarligt och det är en undersökningsdomare som har genomfört brottsutredningen, hålls det en förhandling i underdomstolen där denna prövar bevisningen. Om underdomstolen beslutar att ärendet bör gå till rättegång, överlämnar den ärendet till statsåklagaren (Attorney General), som i sin tur väcker åtal i brottmålsdomstolen (Criminal Court).

Om det blir rättegång i ditt ärende kommer polisen att skicka en underrättelse till dig. Om domstolen beslutar att förhöra dig som vittne, kommer det att stå i underrättelsen när och var det förhöret ska hållas.

Kan jag överklaga om mitt ärende läggs ner innan det har nått domstolen?

Om det är en polis som utreder brottet och han eller hon beslutar att avskriva ärendet utan att det blir rättegång, kan du som brottsoffer överklaga det beslutet till underdomstolen (Court of Magistrates). Underdomstolen uppmanar dig då att under ed bekräfta den information som du lämnade i polisanmälan och förklara att du är beredd att vittna i domstol. Dessutom får du betala en viss summa som domstolen bestämmer. Syftet är att garantera att din önskan att få lagöverträdaren åtalad är allvarligt menad. Underdomstolen prövar sedan bevisningen, och om den kommer fram till att det finns tillräckliga bevis beordrar den polisen att fortsätta utredningen.

Jag är utlänning. Hur tillvaratas mina rättigheter och intressen?

Om du är utlänning och har utsatts för ett brott i Malta har du alla de rättigheter som förklaras ovan. Dessutom kan du använda ditt modersmål när du gör polisanmälan om du inte talar engelska eller maltesiska. Polisen ordnar tolk eller vidtar andra åtgärder så att de fullständigt förstår din anmälan.

Under brottsutredningen kan du också anlita tolk, men då måste du betala för hans eller hennes tjänster.

Mer information:

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

2 – MINA RÄTTIGHETER UNDER RÄTTEGÅNGEN

Hur kan jag medverka i rättegången?

Vilka rättigheter har jag som vittne?

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Kan jag få rättshjälp?

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Hur kan jag kräva skadestånd av gärningsmannen eller få ersättning från staten?

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Jag är utlänning. Hur skyddas mina rättigheter och intressen?

Mer information

Hur kan jag medverka i rättegången?

Du kan också delta i rättegången som civilrättslig part. Då måste du lämna in en ansökan till domstolen, som prövar ansökan och avgör om du får bli civilrättslig part. Som civilrättslig part får du vara närvarande under alla domstolssammanträden, även sådana som inte är öppna för allmänheten.

Dina rättigheter under rättegången varierar beroende på vilken domstol det är som prövar ditt mål:

 • Om ditt mål prövas av underdomstolen (Court of Magistrates) och åtalet sköts av en polis, har du nästan samma rättigheter som den tilltalade: du eller din advokat får lägga fram bevis, korsförhöra vittnen (genom att ställa frågor via den polis som sköter åtalet) osv.
 • Om ditt mål prövas av brottmålsdomstolen (Criminal Court) och åtalet sköts av statsåklagaren (Attorney General), vice statsåklagaren (Deputy Attorney General) eller en allmän åklagare, får du bara vara närvarande under förhandlingen och lägga fram argument med koppling till domen om juryn har förklarat den tilltalade skyldig.

Under rättegången är det lämpligt – men inte obligatoriskt – att du låter en advokat hjälpa dig. Om du anlitar en advokat måste du betala för hans eller hennes tjänster. Dessutom måste du själv betala alla andra omkostnader i samband med din medverkan i rättegången (t.ex. resekostnader och ledighet från arbetet utan lön). Du kan inte få ersättning för sådana omkostnader enligt maltesisk lag.

Din advokat får kontrollera alla handlingar i målet och göra anteckningar eller begära kopior. Om det är brottmålsdomstolen som prövar ditt mål och det finns en jury, är det dock bara statsåklagaren, den påstådde lagöverträdaren och hans eller hennes advokat som får tillgång till handlingarna i målet.

Vilka rättigheter har jag som vittne?

Under rättegången blir du sannolikt kallad till förhör som vittne. Du får en underrättelse med tid och plats för förhöret. Den underrättelsen får du antingen av en polis eller med posten. Du är inte tvungen att komma till förhöret, men det är lämpligt att du gör det eftersom domstolen annars kommer att vidta åtgärder för att se till att du kommer till nästa sammanträde om den anser att ditt vittnesmål är viktigt.

Du har dock inte någon skyldighet att svara på någon fråga eller visa upp någon handling eller något annat bevisföremål som kan innebära att du anger dig själv som skyldig.

I vissa fall kan du

 • få bli förhörd utan direktkontakt med lagöverträdaren
 • få bli förhörd i ditt hem och/eller
 • få ta del av ett vittnesskyddsprogram.

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Om du är under 16 år gammal och du måste bli förhörd under en domstolsförhandling, kan du be att få bli förhörd genom videokonferens. Då behöver du inte komma till domstolen och vara närvarande i rättssalen.

Om du är barn och står i beroendeställning till den påstådde lagöverträdaren (t.ex. om lagöverträdaren är en av dina föräldrar), blir du placerad i en säker miljö, oftast på en anläggning som tillhör ministeriet för social solidaritet, där du får hjälp av socialarbetare och psykologer.

Som barn kan du också få bistånd av Länken öppnas i ett nytt fönsterAppogg, den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer. Det kan handla om psykologsamtal, socialt bistånd, rådgivning m.m. Dessa tjänster är gratis och har ingen koppling till det straffrättsliga förfarandet.

Kan jag få rättshjälp?

Gratis rättshjälp erbjuds inte till brottsoffer under rättegången.

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Om lagöverträdaren inte är gripen och du är rädd för honom eller henne, kan du eller din advokat be den polis som handlägger ditt ärende att förbjuda lagöverträdaren från att komma nära dig. Då ber polisen domstolen att fatta ett beslut med den innebörden. I samband med att domstolen fattar beslutet kräver den att lagöverträdaren ska betala ett visst belopp (oftast mellan 100 och 2 300 euro) som säkerhet. Om lagöverträdaren bryter mot domstolsbeslutet får han eller hon inte tillbaka det beloppet.

Om du har blivit kallad till förhör under domstolsförhandlingen och du känner att du befinner dig i fara, kan du be att få bli förhörd utan direktkontakt med lagöverträdaren. Detta kan domstolen åstadkomma genom att skärma av dig från lagöverträdaren (t.ex. med ett ogenomskinligt skynke) eller genom att genomföra förhöret via videokonferens utan att du behöver vara närvarande i rättssalen.

Dessutom kan du be den polis som handlägger ditt ärende att du ska få ta del av ett vittnesskyddsprogram. Då måste du förklara att du kommer att vittna mot lagöverträdaren under domstolsförhandlingen. Om polisen är övertygad om att ditt vittnesmål eller annan bevisning från dig har betydelse för målet, ber han eller hon statsåklagaren (Attorney General) att låta dig delta i ett vittnesskyddsprogram. Ett sådant program kan även omfatta dina familjemedlemmar och andra anhöriga till dig. Oftast består programmet av åtgärder som garanterar din personliga säkerhet och/eller skyddar din egendom.

Hur kan jag kräva skadestånd av gärningsmannen eller få ersättning från staten?

Enligt maltesisk lag kan du bara kräva skadestånd av lagöverträdaren genom att framställa ett civilrättsligt yrkande i civilrättslig domstol. Det finns inga möjligheter att kräva skadestånd inom ramen för det straffrättsliga förfarandet.

Den domstol som prövar ditt mål kan ändå i vissa fall ålägga lagöverträdaren att ersätta dig för en skada som du har drabbats av. Detta kan hända vid två tillfällen:

 • När domstolen dömer lagöverträdaren till fängelse men senarelägger verkställigheten av domen, kan den ålägga honom eller henne att betala ersättning till dig för skada orsakad av brottet.
 • När domstolen dömer lagöverträdaren till skyddstillsyn (tvångsåtgärder utan fängelse) kan den ålägga honom eller henne att betala upp till 1 164,69 euro i skadestånd till dig.

Om du har drabbats av ett våldsbrott som inträffade efter den 1 januari 2006 kan du ansöka om ekonomisk kompensation från staten. Om du vill veta mer kan du läsa faktabladet (som snart kommer att finnas på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska och Länken öppnas i ett nytt fönstermaltesiska) om ersättning till brottsoffer i Malta på det europeiska rättsliga nätverkets sidor.

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Det finns inga möjligheter att nå förlikning eller inleda medling mellan dig och lagöverträdaren under rättegången. Om du av någon anledning inte längre vill att lagöverträdaren ska åtalas (t.ex. om du har förlåtit honom eller henne), kan du dock göra ett uttalande med den innebörden i domstolen under förhandlingen. Domstolen kommer att ta hänsyn till ditt uttalande när den avgör målet.

Jag är utlänning. Hur tillvaratas mina rättigheter och intressen?

Som utlänning har du alla de rättigheter som förklaras ovan. Maltesisk lag ger inte någon rätt till gratis tolkning eller översättning av handlingar under rättegången. Du får dock anlita tolk om du betalar för hans eller hennes tjänster.

Om du bor utomlands kan du bli förhörd som vittne via telefon- eller videokonferens. Om du måste ta emot en handling utomlands, får du en kopia av den med posten på ett språk som du förstår, tillsammans med en förklaring av dina rättigheter och skyldigheter i samband med den handlingen och information om hur du kan få tag i originalet.

Mer information:

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

3 – MINA RÄTTIGHETER EFTER RÄTTEGÅNGEN (DEN FÖRSTA)

Kan jag överklaga en fällande eller frikännande dom?

Går det att överklaga vidare?

Vilka rättigheter har jag när domen vunnit laga kraft?

Mer information

Kan jag överklaga en fällande eller frikännande dom?

Rättegången avslutas med ett domstolsavgörande som innebär att den tilltalade fälls eller frias. Om den tilltalade är skyldig dömer domstolen honom eller henne till en påföljd. Enligt maltesisk lag är det bara den tilltalade och statsåklagaren (Attorney General) som har rätt att överklaga den fällande/friande domen och/eller påföljden till appellationsdomstolen för brottmål (Court of Criminal Appeal).

Om ett överklagande har lämnats in och du har varit civilrättslig part under den första rättegången, kommer din advokat dock att få kontrollera alla relevanta handlingar med koppling till överklagandeförfarandet.

Går det att överklaga vidare?

Det går inte att överklaga den dom som appellationsdomstolen i brottmål (Court of Criminal Appeal) meddelar.

Vilka rättigheter har jag när domen vunnit laga kraft?

När domen har vunnit laga kraft får du en kopia av domstolens avgörande. Om lagöverträdaren dömdes till fängelse kan du be polisen att få mer information om under vilka villkor han eller hon kommer att avtjäna sitt straff. Polisen får vägra att lämna ut sådan information om denna har sekretessbelagts av säkerhetsskäl.

Mer information:

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

4 – HJÄLP OCH STÖD FÖR BROTTSOFFER

Appogg, den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer

Victim Support Malta

Appogg, den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer

Myndigheten Appogg erbjuder insatser inom socialtjänsten, psykologsamtal och hjälp, stöd och råd till brottsoffer, i synnerhet utsatta grupper som barn och offer för våld i hemmet.

Appogg, som är den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer,

 • är en del av stiftelsen för socialtjänstfrågor inom ministeriet för familjefrågor och social solidaritet
 • erbjuder permanenta insatser inom socialtjänsten, psykologsamtal och hjälp, stöd och råd till brottsoffer i allmänhet, men i synnerhet till utsatta grupper som barn och offer för våld i hemmet
 • erbjuder sina tjänster gratis; det finns inget krav på att lagöverträdaren måste åtalas och fällas i domstol.

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.appogg.gov.mt/

Victim Support Malta

Victim Support Malta ger brottsoffer professionell, oberoende, konfidentiell och opartisk information om vilka rättigheter de har och vilka tjänster och vilken hjälp de kan få.

Victim Support Malta

 • är en oberoende organisation som inte ingår i polisen, domstolarna eller några andra myndigheter på det straffrättsliga området
 • ger brottsoffer professionell, oberoende, konfidentiell och opartisk information om vilka rättigheter de har och vilka tjänster och vilken hjälp de kan få
 • ger information om det straffrättsliga systemet och straffrättsliga förfaranden i Malta
 • erbjuder sina tjänster gratis, oavsett om brottet har polisanmälts eller inte och oavsett när det inträffade.

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://victimsupport.org.mt/

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.