Victims' rights - by country

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Redan från din första kontakt med polisen har du rätt att få information om

 1. vilken typ av stöd du kan få och från vem,
 2. förfarandet för att anmäla brottet och brottsoffrets roll i den efterföljande processen,
 3. hur och på vilka villkor du kan få skydd,
 4. hur och på vilka villkor du kan begära juridisk rådgivning, rättshjälp och andra typer av råd,
 5. hur och på vilka villkor du kan begära ersättning,
 6. hur och på vilka villkor du har rätt till tolkning och översättning,
 7. varje åtgärd, förfarande eller särskilda åtgärd som finns att tillgå för att skydda dina intressen i Malta om du bor i en annan medlemsstat än den stat där brottet ägde rum,
 8. förfarandena för att inge ett klagomål när polisen kränker dina rättigheter som brottsoffer,
 9. kontaktuppgifterna för meddelanden om ditt ärende,
 10. vilka rättsmedel du har tillgång till, och

hur och på vilka villkor du kan få ersättning för dina kostnader för att delta i brottmålsprocessen.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Om du bor i Malta, men har utsatts för ett brott i en annan medlemsstat, har du rätt att anmäla brottet till den maltesiska polisen. Så snart du har anmält brottet är den maltesiska polisen skyldig att utan dröjsmål översända anmälan till behörig myndighet i den medlemsstat där brottet ägde rum, om inte denna själv har inlett en brottmålsprocess.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

När du anmäler ett brott till polisen bör du får en skriftlig bekräftelse på att polisen har tagit emot din anmälan, tillsammans med en redogörelse för de grundläggande aspekterna av det aktuella brottet. Dessutom har du rätt att på begäran få information om

 1. ett beslut att inte fortsätta utredningen eller lägga ned den helt, eller ett beslut om att inte vidta några åtgärder mot gärningsmannen,
 2. tid och plats för brottmålsprocessen, och vad gärningsmannen åtalas för,
 3. huruvida en lagakraftvunnen dom har meddelats i målet,
 4. information om läget i brottmålsprocessen,
 5. huruvida gärningsmannen har frigetts eller rymt från fängelset och om alla åtgärder som har vidtagits för att skydda dig om gärningsmannen har frigetts eller rymt från fängelset.

I de fall som anges i a och c bör du meddelas skälen, eller en sammanfattning av skälen, till det aktuella beslutet.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Polisen bör se till att du kan förstå och göra dig förstådd. Om du inte förstår eller talar maltesiska eller engelska har du rätt till tolkning och översättning till ett språk som du förstår.

Hur ser myndigheten till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Kommunikationen måste ske på ett enkelt och lättfattligt språk och dina personliga egenskaper bör respekteras, inklusive eventuella funktionsnedsättningar som kan påverka din möjlighet att förstå eller göra dig förstådd. Dessutom har du rätt att låta valfri person göra dig sällskap vid din första kontakt med polisen om du på grund av följderna av brottet behöver hjälp för att förstå eller bli förstådd. Om brottsoffret är en person med funktionsnedsättning, eller en minderårig, begär polisen alltid assistans från socialarbetare på den maltesiska socialtjänsten (Aġenzija Appoġġ). Vid behov kan de även begära assistans från andra yrkesutövare på området.

Stöd till brottsoffer

Vem stöder brottsoffer? Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Under din första kontakt med polisen informerar polisen dig om vilken typ av stöd du kan få och från vem, inklusive medicinskt stöd, psykologstöd och till och med alternativt boende. Dessutom bör polisen utan dröjsmål hänvisa dig till brottsofferstödet.

Hur skyddas min personliga integritet?

Brottsofferstödet är konfidentiellt.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Du kan vända dig till brottsofferstödet redan innan du formellt har anmält ett brott.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Polisen bör omgående se till att du förs i säkerhet, om det efter en första bedömning visar sig att du är i fara. Om polisen kommer fram till att gärningsmannen är farlig kan de gripa gärningsmannen och snabbt väcka talan och yrka att gärningsmannen ska häktas.

Du kan också be den polistjänsteman som handlägger ditt ärende att placera dig i ett vittnesskyddsprogram. I så fall måste du förklara att du är beredd att vittna mot gärningsmannen under domstolsförhandlingen. Om polistjänstemannen är övertygad om att ditt vittnesmål eller annan bevisning som du förfogar över är av vikt för ärendet begär han eller hon att riksåklagaren (Attorney General) placerar dig i ett vittnesskyddsprogram. Programmet kan även omfatta medlemmar av din familj och andra släktingar. Det består vanligtvis av åtgärder för att garantera din personliga säkerhet och/eller skydda din egendom.

Vem kan ge mig skydd?

Polisen.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Ja, polisen gör denna bedömning.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Om det under rättsprocessen visar sig att du fortfarande är i fara kan polisen be domstolen att utfärda en skyddsorder för dig och din familj.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Offer för våld i hemmet placeras i särskilda skyddade boenden.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Om du är minderårig kan din förälder eller förmyndare anmäla brottet i ditt ställe.

Om du är minderårig och din förälder eller förmyndare inte kan företräda dig på grund av en intressekonflikt eller om du är ensamkommande eller har separerats från din familj, utser domstolen på eget initiativ en barnadvokat eller en rättshjälpsadvokat att företräda dina intressen.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Du betraktas som offer och har samma rättigheter som ett brottsoffer.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

Du kan anmäla brottet i brottsoffrets ställe om brottsoffret är din make, förälder, barn eller syskon, eller om du är brottsoffrets förmyndare.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Medling mellan brottsoffret och gärningsmannen kan tillämpas under brottmålsprocessen om gärningsmannen erkänner eller förklaras skyldig till brottet. Vid ett erkännande eller en dom där gärningsmannen förklaras skyldig finns det flera sätt att få tillgång till medling genom domstolarna (Qrati tal-Ġustizzja). Du kan få tillgång till medling genom att göra en begäran till domstolen, via rättsliga åtgärder, genom åklagaren och/eller försvarsadvokaten och/eller övervakaren, så att ärendet kan gå vidare till medling.

Om domstolen beviljar din begäran hänskjuts ärendet till medlingskommittén för brottsoffer (nedan kallad kommittén) inom avdelningen för skyddstillsyn och villkorlig frigivning. Kommittén avgör huruvida ärendet lämpar sig för medling så snart den har undersökt alla relevant uppgifter. Om kommittén beslutar att gå vidare med medlingen tilldelas ärendet en medlare. Medlaren kontaktar både brottsoffret och gärningsmannen och träffar dem var för sig för att få till stånd ett tredje möte med båda parterna. För att medlingsprocessen ska kunna gå vidare måste medlaren säkerställa att processen kommer att gagna båda parter och att det inte finns någon risk för s.k. sekundär viktimisering.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Den lag som fastställer dina rättigheter är lagen om brottsoffer (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – Länken öppnas i ett nytt fönsterkapitel 539 i Maltas lagstiftning

Vad gäller medling är tillämplig lag lagen om reparativ rättvisa (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – Länken öppnas i ett nytt fönsterkapitel 516 i Maltas lagstiftning

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Hur anmäler jag ett brott?

Om du har utsatts för ett brott kan anmäla detta till polisen. Din make, föräldrar, barn, syskon eller förmyndare kan anmäla brottet för din räkning. Dessutom kan du informera polisen om du har fått reda på att ett brott har begåtts, även om du själv inte är brottsoffer.

Du kan anmäla ett brott muntligen, antingen på närmaste polisstation eller genom att i brådskande ärenden ringa nödnumret 112, eller genom att lämna en skriftlig anmälan eller skicka ett brev till polisen. Om du väljer att göra en skriftlig anmälan kan du själv avfatta anmälan eller be en advokat hjälpa dig. Det finns inget obligatoriskt formulär som du måste använda. Vanligtvis görs anmälan på engelska eller maltesiska. Om du inte talar eller förstår något av dessa språk har du emellertid rätt att lämna anmälan på ett språk som du förstår, eller med hjälp av en tolk. Du måste ange dina personuppgifter. I princip godtas anonyma anmälningar, men det är endast vid mycket allvarliga brott som polisen påbörjar en utredning till följd av en sådan anmälan.

Det finns ingen tidsfrist för att anmäla ett brott. I lagen anges emellertid att om det har gått en viss tid efter att brottet begicks kan gärningsmannen inte längre åtalas. Denna period varierar beroende på typen av brott och varar från tre månader för de minst allvarliga brotten (t.ex. verbala förolämpningar) till tjugo år för vissa särskilt allvarliga brott (t.ex. mord). Efter denna period kan du fortfarande göra en anmälan men polisen kommer inte att utreda brottet. Även om polisen utreder brottet kommer domstolen att frikänna gärningsmannen.

För vissa mindre förseelser måste du inge ett särskilt klagomål till polisen. Så är bland annat fallet i samband med ärenden där polisen inte får påbörja en utredning utan att ett klagomål har ingetts. Klagomål inges vanligtvis i skriftlig form, men detta är inte obligatoriskt. Du kan be en advokat att utarbeta klagomålet för dig. Ditt klagomål måste innehålla följande uppgifter: dina personuppgifter (namn, adress, id-kortsnummer), information om gärningsmannen, en beskrivning av händelsen och en lista på vittnen som du vill att polisen ska förhöra, inklusive deras adresser. Det rekommenderas också, men är inte obligatoriskt, att du anger vilken bestämmelse i lagen som du anser att gärningsmannen har brutit mot.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

När du anmäler ett brott får du ett referensnummer. Du kan använda detta nummer för att se hur handläggningen av ditt ärende fortskrider. I praktiken kan du även kontrollera detta genom att ange det datum då du ingav anmälan. Du kan få information om utredningen genom att gå till polisstationen eller genom att ringa.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Brottsoffer har rätt till rättshjälp.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Ja, du kan yrka på ersättning för de kostnader som du har haft.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Om polisen efter att ha utrett brottet beslutar sig för att avskriva ärendet och inte låta det bli föremål för domstolsprövning kan du överklaga detta beslut till Court of Magistrates (Qorti tal-Maġistrati). Court of Magistrates kommer att be dig att under ed bekräfta de uppgifter som du har lämnat i din anmälan samt att du är beredd att vittna i domstol. För att visa att du verkligen har för avsikt att få gärningsmannen åtalad måste du även betala en viss garantisumma som domstolen fastställer. Court of Magistrates prövar bevisningen, och om den anser att bevisningen räcker ger den polisen i uppdrag att fortsätta utredningen.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Du kan medverka i rättegången som civilrättslig part. För att medverka i rättegången som civilrättslig part måste du inge en ansökan om detta till domstolen. Domstolen prövar din ansökan och beslutar huruvida du ska tilldelas status som civilrättslig part. Som civilrättslig part kan du delta i alla domstolsförhandlingar, även sådana som inte är offentliga och även om du vittnar i rättegången.

Vilken är min officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

Som förklarats ovan kan du vara vittne eller civilrättslig part.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Dina rättigheter och skyldigheter under rättegången vid brottmålsdomstolen beror på den domstol som prövar ditt mål:

 • Om en polistjänsteman leder det åtal som har väckts vid Court of Magistrates i ditt mål har du nästan samma rättigheter som den tilltalade. Du eller din advokat kan lägga fram bevisning, korsförhöra vittnen (genom att låta den polistjänsteman som leder åtalet ställa frågorna) osv.
 • Om riksåklagaren (Attorney General), den biträdande riksåklagaren (Deputy Attorney General) eller en allmän åklagare leder det åtal som väckts vid brottmålsdomstolen har du endast rätt att delta i förhandlingen och yttra dig om domen, om juryn har förklarat den tilltalade skyldig.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Under brottmålsprocessen kommer du förmodligen att kallas att vittna eftersom domstolen gärna vill höra ditt vittnesmål som brottsoffer.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Du har rätt att underrättas om hur rättegången fortskrider och om den slutliga domen.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Som civilrättslig part har du rätt att få tillgång till domstolens handlingar.

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

3 - Mina rättigheter efter rättegången

Kan jag överklaga domen?

Rättegången i domstolen avslutas med ett domstolsavgörande där den tilltalade döms eller frikänns. Om den tilltalade förklaras skyldig avkunnar domaren en dom mot honom eller henne. Enligt maltesisk rätt har endast den tilltalade och riksåklagaren (Attorney General) rätt att överklaga en fällande dom/ett frikännande och/eller påföljden vid appellationsdomstolen för brottmål.

Om ett överklagande har ingetts, och du förde talan som civilrättslig part under den första rättegången, har din advokat emellertid rätt att undersöka alla relevanta handlingar som ingår i överklagandeförfarandet.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Efter att domen vunnit laga kraft har du rätt att få en kopia av domstolsavgörandet. Om domstolen dömer gärningsmannen till fängelse har du rätt att underrättas om gärningsmannen friges eller rymmer.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Du har rätt till stöd eller skydd efter att brottmålsprocessen har avslutats, under rättegången och för en lämplig tidsperiod.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Du får en kopia på den lagakraftvunna domen.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Du underrättas om gärningsmannen friges eller rymmer.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Du kommer inte att bli delaktig i sådana beslut, men du kommer att underrättas om dem.

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

4 - Ersättning

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Du kan yrka på ersättning från gärningsmannen genom att väcka civilrättslig talan mot denne, om inte brottmålsdomstolen redan har meddelat ett beslut där gärningsmannen förpliktas att betala skadestånd till brottsoffret.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Om domstolen har fattat ett sådant beslut har du rätt att få det beslutet verkställt på samma sätt som om tvistemålsdomstolen hade dömt till din fördel. Du kan till och med ansöka om att det ska utfärdas ett beslagsbeslut eller ett utmätningsbeslut.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Om gärningsmannen inte betalar kan staten, efter beslut av riksåklagaren (Attorney General), på vissa villkor betala ett förskott till brottsoffret.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

Ja, du har rätt till ersättning från staten från programmet för brottsskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Ett elektroniskt formulär finns på: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Du har rätt att få ersättning även om gärningsmannen inte dömts eller är okänd.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

I undantagsfall kan du få ersättning i förväg i väntan på ett slutligt beslut om din ansökan om ersättning.

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Polisen
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nationella socialtjänstmyndigheten för barn och familjer i behov av stöd, Appoġġ
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Justitieministeriet – för stöd beträffande ersättning för skador som lidits till följd av brott
Kontaktuppgifter:
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo.justicedepartment@gov.mt
Telefonnummer: +356 25674330
Adress: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltesiska rättshjälpsmyndigheten (Legal Aid Malta Agency)
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Journummer för stöd till brottsoffer

Stödlinje 179

Är stöd till brottsoffer gratis.

Ja, stöd till brottsoffer är gratis.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Du har rätt till följande stödtjänster:

 1. Information, råd och stöd beträffande brottsoffers rättigheter, inklusive tillgång till program för brottsskadeersättning och information om din roll i brottmålsprocessen, inklusive förberedelser inför medverkan i brottmålsprocessen.
 2. Information om eller direkthänvisning till alla tillgängliga relevanta stödtjänster.
 3. Känslomässigt stöd, och i förekommande fall psykologstöd.
 4. Råd i samband med ekonomiska och praktiska frågor.
 5. Råd om risken för och förhindrande av sekundär och upprepad viktimisering, hot och vedergällning.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Från den maltesiska organisationen för stöd till brottsoffer (Victim Support Malta) kan du få känslomässigt stöd för att komma över de skador som du har lidit till följd av ett brott, rättslig information om brottsoffers roll i brottmålsprocesser och praktiskt stöd såsom hjälp med kommunikationen med polisen.
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://victimsupport.org.mt/
Länken öppnas i ett nytt fönsterSt Jeanne Antide Foundation

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.