Rättigheter för brottsoffer per land

Hur kan jag medverka i rättegången?

Vilka rättigheter har jag som vittne?

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Kan jag få rättshjälp?

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Hur kan jag kräva skadestånd av gärningsmannen eller få kompensation från staten?

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Jag är utlänning. Hur tillvaratas mina rättigheter och intressen?

Mer information

Hur kan jag medverka i rättegången?

Du kan bli inblandad i rättegången som brottsoffer utan särskild status eller som civilrättslig part. Som civilrättslig part kan du begära skadestånd från gärningsmannen och du har några fler rättigheter jämfört med brottsoffret.

Som brottsoffer kan du

 • kostnadsfritt få dokument översatta och domstolsförhandlingarna tolkade om du inte förstår det språk som används i domstolen, närvara vid alla offentliga förhandlingar, närvara vid enskilda förhandlingar om du är kallad som vittne; skyldighet att närvara föreligger endast då du ska vittna,
 • kallas in som vittne när muntliga pläderingar äger rum – du får en skriftlig kallelse från åklagarmyndigheten och ska besvara frågor från domstolen och försvarsadvokaterna,
 • kostnadsfritt få en kopia av ditt vittnesmål, omedelbart eller inom en månad från förhandlingarna,
 • bli företrädd av en advokat,
 • få stöd från brottsoffermyndigheten,
 • ansluta till förfarandet som civilrättslig part innan allmänt åtal väcks.

Som civilrättslig part

 • får du en skriftlig kallelse till förhör när de muntliga pläderingarna äger rum,
 • har du rätt att närvara vid alla offentliga och enskilda förhandlingar; du är också skyldig att närvara för att yttra dig i målet och får i allmänhet tillfälle att ge din syn på saken när vittnena har förhörts,
 • kan du argumentera i alla sakfrågor som rör dina intressen som civilrättslig part och vittna om sakförhållanden, och din advokat har rätt att fråga ut sakkunniga och försvarets vittnen,
 • har du rätt att få en kopia av handlingarna i målet via din advokat för att kunna förbereda dina argument,
 • har du rätt att, i samband med att du lägger fram dina argument inför rätten och innan domstolen meddelar dom, kräva ersättning för dina utgifter i samband med förfarandet och för dina kostnader framför allt för sakkunniga och vittnen. Om gärningsmannen frikänns eller om du drar tillbaka din anmälan ska du stå för dina egna kostnader men domstolen kan, med hänsyn till din ekonomiska situation, välja att helt eller delvis befria dig från betalningsskyldigheten.

Vilka rättigheter har jag som vittne?

När du kallas till förhör som vittne under rättegången måste du närvara vid rättegångsförhandlingarna och berätta allt du vet om händelsen för domaren.

Under rättegången får du sitta längst bak i rättssalen för att undvika direkt kontakt med den tilltalade.

Som vittne kan du begära ersättning för dina kostnader i samband med ditt vittnesmål.

Jag är minderårig. Har jag några ytterligare rättigheter?

Om du är minderårig tillkommer ytterligare några rättigheter:

 • Om inte minst en av dina juridiska företrädare har förmåga att skydda dina intressen på det sätt som krävs, har du rätt att få en särskild företrädare som kan skydda dina intressen och tillvarata dina rättigheter som civilrättslig part.
 • Du har rätt att åtföljas till förhandlingarna av en vuxen som du själv väljer.

Kan jag få rättshjälp?

Om du inte har tillräckliga ekonomiska resurser har du rätt att få kostnadsfri rättshjälp efter beslut av advokatsamfundet. Du kan få rättshjälp om du är

 • luxemburgsk medborgare,
 • utländsk medborgare med uppehållstillstånd i landet,
 • EU-medborgare,
 • tredjelandsmedborgare som har rätt till rättshjälp i Luxemburg med stöd av ett internationellt avtal.

Vid tillgångsprövningen tar man hänsyn till hushållets sammanlagda bruttoinkomst och förmögenhet. Du kan också beviljas rättshjälp av andra tungt vägande skäl som rör din sociala eller materiella situation eller dina familjeförhållanden.

Hur kan jag få skydd om jag är i fara?

Under rättegången finns inga specifika skyddsåtgärder.

Vid förhandlingarna sitter de tilltalade nära advokaterna medan du som vittne eller civilrättslig part får sitta längre bak i rättssalen, för att det inte ska förekomma direkt kontakt mellan dig och den tilltalade.

Hur kan jag kräva skadestånd av gärningsmannen eller få ersättning från staten?

Om du ska begära skadestånd från den tilltalade måste du delta i förfarandet som civilrättslig part. Om du vill ansluta dig till målet under pågående rättegång gör du detta med en deklaration, som ska undertecknas av dig och notarien, eller med en framställan till domstolen. Under den muntliga pläderingen kan du och din advokat argumentera för att den tilltalade ska fällas till ansvar och för att du ska få ersättning för den skada du lidit.

Du kan också begära ersättning från staten. Läs mer i faktabladet om ersättning till brottsoffer i Luxemburg (tillgängligt på engelska, franska, tyska och andra språk) i den europeiska juridikportalen.

Finns det möjligheter till förlikning eller medling mellan gärningsmannen och mig?

Medling är inte längre möjligt när det allmänna åtalet har inletts.

Jag är utlänning. Hur tillvaratas mina rättigheter och intressen?

Om du är utlänning har du framför allt följande ytterligare rättigheter:

 • Att kostnadsfritt få tolkning om du inte talar något av Luxemburgs officiella språk: luxemburgska, franska eller tyska.
 • Att kostnadsfritt få rättshjälp om du inte har tillräckliga ekonomiska resurser och är utländsk medborgare med uppehållstillstånd i landet, EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare som har rätt till rättshjälp i Luxemburg med stöd av ett internationellt avtal.

Mer information:

 • Lagen om brottsutredning (Code d’Instruction Criminelle) – på franska
 • Lagen av den 12 mars 1984 om ersättning till vissa brottsoffer för personskada i samband med brott (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – på franska
Senaste uppdatering: 08/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats