Rättigheter för brottsoffer per land

Kan jag överklaga domen?

I slutet av rättegången dömer eller frikänner domstolen den tilltalade beroende på den bevisning som har presenterats. Om domstolen finner den tilltalade oskyldig frias han eller hon från anklagelserna. Om du har varit målsägande i brottmålsförfarandet (politikós enágon) prövar inte domstolen ditt yrkande om gottgörelse eller ekonomisk ersättning för ideell skada eller sveda och värk. I ett sådant fall har den tilltalade rätt att inge en motfordran gentemot dig för att begära ersättning för eventuella kostnader som han eller hon har ådragit sig i samband med målet (artikel 71 i straffprocesslagen [Kódikas Poinikís Dikonomías, KPD)). Om domstolen finner den tilltalade skyldig dömer den honom eller henne och fastställer vilket ersättningsbelopp du ska få från den tilltalade utifrån din civilrättsliga talan.

Om domstolen frikänner den tilltalade får du endast överklaga domen om och endast om du har ålagts att betala ersättning till den tilltalade, i enlighet med artikel 486.1.b i KPD. Om du är målsägande kan du dessutom överklaga en del av domen där du har fått avslag på ditt yrkande eller en del där du har beviljats skadestånd eller ersättning (artikel 488 i KPD).

Alternativt kan du begära att åklagaren ska överklaga domen.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Så snart domstolens dom vinner laga kraft har du generellt sett inte längre någon roll i brottmålsförfarandena. Enligt grekisk lagstiftning har brottsoffer inga ytterligare rättigheter under verkställighetsfasen. Det finns bara ett undantag: om du är minderårig och har utsatts för brott mot din personliga och sexuella frihet har du alla rättigheter som detta medför, även om du inte har varit målsägande i målet. Du har även rätt att få information från åklagaren om gärningsmannen friges, provisoriskt eller permanent, och om eventuella permissioner som gärningsmannen beviljas under fängelsetiden (artikel 108A i KPD).

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Som brottsoffer har du rätt till kostnadsfria och konfidentiella allmänna eller särskilda stöd- och vårdtjänster, beroende på vad du behöver, före och under brottmålsförfarandet och under en rimlig tid därefter. Även dina familjemedlemmar kan åtnjuta dessa rättigheter, beroende på deras behov och omfattningen av den skada som de lidit till följd av det brott som du utsatts för. Polisen, eller någon annan behörig myndighet som tar emot din anmälan, kan ge dig information om du så begär eller hänvisa dig till följande instanser: socialtjänster vid kommunala och lokala organ, psykiatriska kliniker, samhällscenter (Kéntra Koinótitas), rådgivningscenter (symvoulevtiká kéntra) vid generalsekretariatet för jämställdhetsfrågor, stödstrukturer vid det nationella centret för social solidaritet (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis), fristående kontor för skydd av minderåriga brottsoffer (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) vid ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter (justitieministeriet) eller privata organ samt bransch- och frivilligorganisationer. Om du är kvinna och har utsatts för brott mot din personliga eller sexuella frihet eller för sexuellt utnyttjande för ekonomisk vinning, våld i hemmet, människohandel, koppleri eller rasistbrott, har dina barn också rätt till stöd- och vårdtjänster (artikel 61 i lag 4478/2017 om rätt till hjälp från stödverksamheter för brottsoffer (artikel 8 i direktiv 2012/29/EU)).

Genom de allmänna stöd- och vårdtjänsterna kan du bland annat få information och rådgivning om dina rättigheter som brottsoffer och om din rätt att begära ersättning för brottsskada, information om hur du kan delta i brottmålsförfaranden som antingen målsägande eller vittne, information om eller direkt hänvisning till relevant specialiststödinrättning, emotionellt och psykologiskt stöd, rådgivning om ekonomiska och praktiska frågor som uppstått till följd av brottet eller rådgivning för förhindrande av sekundär och upprepad viktimisering, hot och vedergällning.

De specialiserade stöd- och vårdtjänsterna hänvisar brottsoffren till skyddade boenden eller andra lämpliga tillfälliga boenden för brottsoffer som behöver en säker plats på grund av att det finns en överhängande risk för sekundär eller upprepad viktimisering, hot och vedergällning. Vidare kan de tillhandahålla integrerat stöd, inbegripet stöd med anledning av trauman samt rådgivning, för brottsoffer med särskilda behov, till exempel personer som har utsatts för sexuellt våld, identitets- eller könsrelaterat våld och våld i nära relationer (artikel 62 i lag 4478/2017 om stöd från stödverksamheter för brottsoffer (artikel 9 i direktiv 2012/29/EU)).

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Om du som brottsoffer så begär får du information om brottmålsförfarandets utveckling och om domstolens beslut utan onödigt dröjsmål, i enlighet med relevanta bestämmelser i straffprocesslagen, förutsatt att du har varit målsägande i brottmålsförfarandet. Om du har varit målsägande i brottmålsförfarandet kan du informeras om förfarandets gång via e-post, personligen eller via din advokat (artikel 59 i lag 4478/2017 om rätten att erhålla information om det egna ärendet (artikel 6 i direktiv 2012/29/EU)).

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Du har rätt att bli informerad om ett provisoriskt häktningsbeslut hävs eller ändras av behörig rättslig myndighet, om gärningsmannen friges permanent, har rymt från fängelset eller beviljats permission av ansvariga tjänstemän vid förvarsenheten. Du har också rätt att få information om eventuella åtgärder som kan vidtas för att skydda dig om gärningsmannen har frigetts eller rymt från fängelset. Du måste ges sådan information, med åklagarens godkännande, om det finns en reell eller potentiell risk för din säkerhet, såvida det inte medför någon risk för skada för gärningsmannen om sådan information röjs (artikel 59 i lag 4478/2017 om rätten att erhålla information om det egna ärendet (artikel 6 i direktiv 2012/29/EU)).

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Nej. Domstolen kan dock begära att ersättning ska ges för den skada som brottsoffret lidit till följd av gärningen (artikel 100.3a i strafflagen (Poinikós Kódikas, PK) som ett alternativ till eller nödvändigt villkor för att domen ska upphävas, under övervakning av en tjänsteman vid socialtjänsten (epimelitís koinonikís arogís) (artikel 100 i PK). Tjänstemannen vid socialtjänsten kontrollerar att gärningsmannen respekterar domstolens krav, och om så inte är fallet kan behörig åklagare begära att den domstol som upphävde domen återkallar sitt beslut.

Senaste uppdatering: 24/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats