Rättigheter för brottsoffer per land

Kan jag överklaga domen?

Som part i rättegången har du rätt att överklaga domen till en distriktsdomstol inom 30 dagar efter att domen meddelades.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Om du begär detta under förfarandet har du rätt att bli informerad om den fällde gärningsmannen friges i förtid.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Det straffrättsliga förfarandets gång påverkar inte hur länge du kan få stöd till brottsoffer. Du kan fortsätta att få stöd till brottsoffer efter att det straffrättsliga förfarandet har avslutats, utan någon särskild tidsgräns.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Du informeras om domen, i vilken längden på ett fängelsestraff anges. På din begäran har du också rätt att bli informerad om den fällde gärningsmannen friges i förtid.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Om du begärde detta under förhöret informeras du om den fällde gärningsmannen friges eller rymmer.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Du kan få uttala dig under förfaranden om förtida frigivning, men du kan inte överklaga sådana beslut.

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats