På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

Kan jag överklaga domen?

Brottsoffer har ingen rätt att överklaga en fällande dom mot gärningsmannen.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Efter rättegången har du rätt till följande:

 • Att få ersättning för alla utgifter som åklagarmyndigheten (Crown Prosecution Service) har beslutat att du har rätt till om du har närvarat vid rättegången för att vittna. Du ska få ersättningen inom tio arbetsdagar efter att åklagarmyndigheten tagit emot ett korrekt ifyllt ersättningsformulär.
 • Att få information från enheten för stöd till brottsoffer och vittnen (Witness Care Unit) om resultatet av rättegången, inbegripet om möjligt en kort sammanfattning av domskälen. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen måste ge dig denna information inom en arbetsdag efter att den fått informationen av domstolen.
 • Att få information av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen om vilka verksamheter du kan vända dig till för stöd till brottsoffer.

i) Om en ansökan om att överklaga en fällande dom eller påföljd i Magistrates’ Court görs vid Crown Court.

Du har rätt att få följande information av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen inom en arbetsdag efter att enheten fått informationen från domstolen:

 • Uppgift om alla överklaganden som gjorts.
 • Datum, tid och plats för eventuella domstolsförhandlingar.
 • Resultatet av överklagandet, inbegripet alla ändringar av den ursprungliga domen.

Du har också rätt till följande:

 • Att få vänta och få en plats i rätten som är skild från den plats där klaganden och dennes familj och vänner uppehåller sig. Domstolen ser till att detta görs så långt det är möjligt.
 • Att få en kontaktpunkt vid Crown Court.
 • Att få information om vilka verksamheter du kan vända dig till för stöd till brottsoffer.

ii) Om en ansökan om att överklaga en fällande dom eller påföljd görs vid appellationsdomstolen (Court of Appeal) eller om en ansökan eller ett överklagande görs i ett brottmål vid högsta domstolen (Supreme Court) i en rättsfråga.

Du har rätt till följande:

 • Att få upplysning om att klaganden fått prövningstillstånd för överklagande inom fem arbetsdagar efter att enheten för stöd till brottsoffer och vittnen fått informationen från domstolen. Om du är offer för det allvarligaste brottet, utsatts för brott vid upprepade tillfällen, är särskilt utsatt eller föremål för hot, har du rätt att få informationen inom en arbetsdag.
 • Att få information om datum, tid och plats för eventuella domstolsförhandlingar från enheten för stöd till brottsoffer och vittnen inom en arbetsdag efter att enheten fått informationen från domstolen.
 • Att få upplysning om att klaganden tillfälligt frigetts i avvaktan på beslut i överklagandet eller om att villkoren för den tillfälliga frigivningen har ändrats. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen ska ge dig informationen inom en arbetsdag efter att den fått informationen från domstolen.
 • Att få information om eventuella ändringar av datum för domstolsförhandlingar. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen ska ge dig informationen inom en arbetsdag efter att den fått informationen från domstolen.
 • Att via enheten för stöd till brottsoffer och vittnen få en kontaktpunkt vid Criminal Appeal Office eller Supreme Court.
 • Att få information om resultatet av överklagandet, inbegripet eventuella ändringar av den ursprungliga domen. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen ska ge dig informationen inom en arbetsdag efter att den fått informationen från domstolen. Om du är offer för det allvarligaste brottet, utsatts för brott vid upprepade tillfällen, är särskilt utsatt eller föremål för hot, har du rätt att få informationen inom en arbetsdag.
 • Att få vänta och få en plats i rätten som är skild från den plats där klaganden och dennes familj och vänner uppehåller sig. Domstolen ser till att detta görs så långt det är möjligt. Det är ovanligt att klaganden närvarar vid förhandlingar i Supreme Court. Särskilda arrangemang kommer att vidtas om klaganden är närvarande och du inte vill sitta i rättsalen.
 • Att begära en kopia av domstolens beslut i ärendet från Criminal Appeal Office eller Supreme Court när beslutet har offentliggjorts.

Om prövningstillstånd har beviljats och du är en efterlevande nära anhörig i ett ärende som omfattas, har du rätt till ett möte med åklagarmyndigheten för att få information om överklagandet och domstolsförfarandet.

Criminal Cases Review Commission

Granskningskommissionen för brottmål (Criminal Cases Review Commission) granskar efter ansökan från en gärningsman de domar och påföljder som beslutats för de brott som gärningsmannen har begått. Granskningskommissionen kan besluta att en fällande dom ska överklagas på nytt om det framkommit nya uppgifter eller nya skäl som kan innebära att domen är rättsosäker eller påföljden är för lång. Den tar varje år emot ca 1 000 ansökningar från personer som dömts för brott och beslutar att 30–40 ärenden ska överklagas på nytt. När granskningskommissionen granskar ett ärende bedömer den hur du potentiellt skulle påverkas och beslutar om du ska informeras. Den anger skälen för sitt beslut om kontakten med dig och underrättar i tillämpliga fall polisen om sina beslut.

 • Du har rätt att bli informerad av granskningskommissionen om den bedömer att det är rimligt att anta att du kommer att få kännedom om en granskning.
 • Om granskningskommissionen beslutar att det är lämpligt att kontakta dig under granskningen, kommer den att meddela dig att en ansökan har mottagits och att ärendet är föremål för granskning. Efter granskningen beslutar granskningskommissionen om den fällande domen eller påföljden ska hänskjutas till domstolarna och meddelar dig om beslutet, såvida du inte uttryckligen bett att inte bli informerad.
 • Om granskningskommissionen beslutar att det inte är lämpligt att kontakta dig under granskningen men sedan beslutar att hänskjuta den fällande domen eller påföljden till domstolarna, bör den informera dig om det.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

 • Du har rätt till stöd för brottsoffer när som helst, oavsett om du har anmält ett brott eller ej, och även efter att utredningen och åtalet har avslutats.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

 • Du har rätt att bli informerad av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen om vilken påföljd som utdömts för den misstänkta (om han eller hon fälls) inom en arbetsdag efter att enheten fått informationen från domstolen. Det inbegriper en kort beskrivning av innebörden och konsekvensen av påföljden.
 • Du har rätt att kontakta åklagarmyndigheten (Crown Prosecution Service), som svarar på de frågor om påföljden som enheten för stöd till brottsoffer och vittnen inte kan besvara.
 • Om du är en efterlevande nära anhörig i ett ärende som omfattas, har du utöver de rättigheter som anges ovan även rätt till ett möte med en företrädare för åklagarmyndigheten som förklarar den påföljd som utdömts. Detta möte äger vanligtvis rum vid domstolen.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Offer för vålds- och sexualbrott där gärningsmannen dömts till minst tolv månaders fängelse kan delta i övervakningsmyndighetens (National Probation Service) lagstadgade program för kontakt med brottsoffer (Victim Contact Scheme). Syftet med programmet är att ge brottsoffren information och råd om brottmålsförfarandet via en särskild kontaktperson för brottsoffer (Victim Liaison Officer). Det innebär bland annat att du, efter beslut av övervakningsmyndigheten, får information om viktiga händelser under gärningsmannens påföljd, t.ex. förflyttning till öppen anstalt eller frigivning, och att du kan lämna synpunkter från ett brottsofferperspektiv på villkoren för frigivningen.

Om du har blivit utsatt för ett vålds- eller sexualbrott [1] för vilket gärningsmannen dömts till minst tolv månaders fängelse eller till vård enligt 1983 års lag om psykisk hälsa (Mental Health Act 1983), är enheten för stöd till brottsoffer och vittnen skyldig att informera dig om programmet för kontakt med brottsoffer och om att dina uppgifter automatiskt kommer att lämnas till övervakningsmyndigheten inom 20 arbetsdagar, såvida du inte begärt att de inte ska lämnas vidare.

Om du väljer att delta i programmet för kontakt med brottsoffer har du rätt till följande:

 • Att välja om du vill bli informerad om viktiga händelser under gärningsmannens påföljd.
 • Att få en kontaktperson för brottsoffer utsedd som kommer att fungera som din kontaktpunkt hos övervakningsmyndigheten, såvida gärningsmannen inte lider av en psykisk störning utan att vara föremål för sluten rättspsykiatrisk vård (en s.k unrestricted patient, se nedan).
 • Att få information om och lämna synpunkter från ett brottsofferperspektiv på villkoren för frigivningen. Det kan t.ex. handla om villkor som hindrar gärningsmannen från att kontakta dig eller din familj.
 • Att få information från övervakningsmyndigheten om eventuella villkor för frigivningen som rör dig eller din familj.
 • Att få information om datumet då dessa villkor upphör.
 • Att få eventuell ytterligare information som övervakningsmyndigheten bedömer vara relevant med tanke på ärendets omständigheter, såsom viktigare händelser under gärningsmannens påföljd eller behandling (i fråga om psykiskt störda personer).

Om du är en efterlevande nära anhörig till en person som utsatts för ett brott där gärningsmannen dömts till

minst tolv månaders fängelse för ett vålds- eller sexualbrott eller till sluten rättspsykiatrisk vård kommer du också att erbjudas att delta i programmet för kontakt med brottsoffer. Om du inte är en av brottsoffrets närmaste anhöriga är det övervakningsmyndigheten som beslutar om du ska erbjudas möjlighet att delta i programmet.

Om du är förälder, vårdnadshavare eller anhörigvårdare till ett brottsoffer som är under 18 år, är en utsatt vuxen (vulnerable adult) eller som av annat skäl inte fullt ut kan delta i programmet för kontakt med brottsoffer, erbjuds du vanligtvis att delta för deras räkning. Föräldrar, vårdnadshavare eller anhörigvårdare erbjuds dock inte att delta om det inte anses ligga i brottsoffrets intresse.

Åtgärder för brottsoffer i händelse av rymning

Om det osannolika skulle inträffa att en gärningsman rymmer från ett förvar kommer polisen, när den har fått kännedom eller underrättats om det av fängelset, gruppen för unga brottslingar (Youth Offending Team), sjukhuset eller förvarsanläggningen för immigranter, att i de fall det är möjligt underrätta dig om rymningen och om de åtgärder som vidtagits för att skydda dig, om man bedömer att det finns en betydande risk att gärningsmannen skulle kunna skada dig.

[1] Enligt definitionen i avsnitt 45.2 i 2004 års lag om våld i familjen, brott och brottsoffer (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004).

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Om du har valt att delta i programmet för kontakt med brottsoffer och övervakningsnämnden kommer att överväga frigivning av gärningsmannen eller förflyttning av honom eller henne till öppen anstalt, har du rätt att

 • få information av övervakningsmyndigheten om ett sammanträde i övervakningsnämnden kommer att äga rum,
 • lämna synpunkter till övervakningsnämnden om villkoren för frigivningen (se ordlistan),
 • få en motivering till varför ett villkor för frigivningen som du har begärt inte finns med bland villkoren för frigivning,
 • få en förklaring av det personliga uttalandet som brottsoffer (Victim Personal Statement) från kontaktpersonen för brottsoffer, inbegripet hur det kommer att användas av övervakningsnämnden,
 • göra ett personligt uttalande som brottsoffer som kommer att lämnas till övervakningsnämnden,
 • ansöka om att närvara vid det muntliga hörandet i övervakningsnämnden för att lägga fram ditt personliga uttalande som brottsoffer, om övervakningsnämnden beslutar att ett muntligt hörande är lämpligt.
Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats