Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Rättigheter för brottsoffer per land

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Hur anmäler jag ett brott?

Du ska i första hand anmäla ett brott till polisen. Information om hur du gör det finns här: Anmäla ett brott.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Om har utsatts för ett brott har du rätt att inom fem arbetsdagar bli informerad av polisen och få en förklaring till skälen om en misstänkt har

 • anhållits,
 • förhörts,
 • frigetts utan att åtal väcks,
 • tillfälligt frigetts i avvaktan på att åtal ska väckas (police bail), eller om villkoren för det tillfälliga frigivandet har ändrats eller upphört.

Du har rätt att bli informerad av polisen om följande inom fem arbetsdagar efter att polisen mottagit informationen:

 • Datum, tid och plats för den första domstolsförhandlingen.
 • Om den misstänkte tillfälligt har frigetts i avvaktan på domstolsförhandling, villkoren för det tillfälliga frigivandet och eventuella ändringar av villkoren.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Offer och vittnen är inte parter i brottmålsförfarandet och är därför inte berättigade till rättshjälp i England och Wales.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Verksamheter som ansvarar för att väcka åtal för ett brott måste ha regler som anger att brottsoffer har möjlighet till ersättning för kostnader i samband med att de vittnar i en rättegång.

Mer information om hur vittnen begär ersättning finns här

och här.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Om du är missnöjd med att åklagarmyndigheten (Crown Prosecution Service) beslutar att inte väcka åtal kan du ansöka om omprövning av beslutet enligt nationella rådet för polischefers (National Police Chiefs Council) och åklagarmyndighetens system för brottsoffers rätt till omprövning (Victims’ Right to Review).

Åklagarmyndigheten lanserade sitt system för brottsoffers rätt till omprövning den 5 juni 2013. Polisen i England och Wales antog ett system för brottsoffers rätt till omprövning den 1 april 2015. Systemen ger brottsoffer rätt att begära en omprövning av polisens eller åklagarmyndighetens beslut att inte väcka åtal eller att på annat sätt lägga ner brottmålsförfarandet.

Om du meddelas ett beslut som du har rätt att begära omprövning av enligt National Police Chiefs Councils eller åklagarmyndighetens system, ska meddelandet innehålla tillräckligt med information för att du ska kunna besluta om du vill begära omprövning eller ej.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Om du känner till något om en händelse kan du bli ombedd att vittna för åklagarsidan eller försvaret i en rättegång.

Vilken är min officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: Offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

Enligt bestämmelserna om brottsoffer (Code of Practice for Victims of Crime) är ett brottsoffer

 • en fysisk person som lidit skada, inbegripet fysisk, psykisk eller känslomässig skada eller ekonomisk förlust, som direkt orsakats av ett brott,
 • en nära anhörig (se ordlistan) till en person vars död direkt orsakades av ett brott.

Om du känner till något om en händelse kan du bli ombedd att vittna för åklagarsidan eller försvaret i en rättegång. Om du känner någon av personerna som är inblandade i ärendet kan du ombes att medverka som karaktärsvittne, vanligtvis för försvarssidan. Under alla omständigheter kan ditt vittnesmål vara avgörande för om den tilltalade fälls eller frikänns.

Rätten att väcka enskilt åtal fastställs i avsnitt 6.1 i 1985 års lag om åtal av brott (Prosecution of Offences Act 1985). Det finns emellertid vissa begränsningar:

 • Riksåklagaren (Director of Public Prosecutions) har enligt avsnitt 6.2 i 1985 års lag om åtal av brott befogenhet att ta över enskilda åtal.
 • I vissa fall måste den som väckt enskilt åtal begära godkännande från Attorney General eller åklagarmyndigheten innan förfarandet inleds.
Mer information finns  här.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Rättigheterna för brottsoffer fastställs i bestämmelserna om brottsoffer, som finns att läsa här.

Om du har varit vittne till ett brott men inte är brottsoffer kan du få tillgång till stöd enligt vittnesstadgan (Witness Charter) i stället för bestämmelserna om brottsoffer. Vittnesstadgan finns att läsa här.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Om du känner till något om en händelse kan du bli ombedd att vittna för åklagarsidan eller försvaret i en rättegång. Om du känner någon av personerna som är inblandade i ärendet kan du ombes att medverka som karaktärsvittne, vanligtvis för försvarssidan.

Om du är brottsoffer har du möjlighet att göra ett personligt uttalande som brottsoffer (Victim Personal Statement). I uttalandet kan du med egna ord beskriva hur brottet har påverkat dig fysiskt, känslomässigt, ekonomiskt eller på andra sätt. Uttalandet skiljer sig från vittnesmålet, som handlar om vad som hände vid det aktuella tillfället, till exempel vad du såg eller hörde.

Det personliga uttalandet ger dig möjlighet att göra din röst hörd i brottmålsförfarandet. Du får dock inte uttala några åsikter om den påföljd eller det straff som den tilltalade borde få, eftersom det är domstolens sak att besluta.

Du har rätt att få möjlighet att göra ett personligt uttalande som brottsoffer samtidigt med polisförhöret om brottet då du berättar vad som hände.

Om den tilltalade fälls har du rätt att säga om du vill att ditt personliga uttalande som brottsoffer ska läsas upp eller spelas upp (om det är inspelat) i rätten. Du har också rätt att säga om du själv vill läsa upp uttalandet eller om du vill att någon annan ska läsa upp det (t.ex. en familjemedlem eller åklagaren). Innan du beslutar om du vill att uttalandet ska läsas upp eller spelas upp i rätten informeras du om eventuella konsekvenser, till exempel att uttalandet kan komma att rapporteras i media. Det kan också hända att försvaret ställer frågor till dig om ditt uttalande.

Om du begär att ditt personliga uttalande som brottsoffer ska läsas upp eller spelas upp i rätten kan domstolen, med hänsyn till dina intressen, besluta om och vilka delar av uttalandet som ska läsas upp eller spelas upp. I de flesta fall kommer delar av eller hela ditt uttalande att läsas upp eller spelas upp, om inte domstolen beslutar att det finns starka skäl att inte göra det. Du kommer att underrättas om domstolens beslut.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Du har rätt till följande:

 • Att inom fem arbetsdagar bli informerad om resultatet av eventuella förhandlingar om tillfällig frigivning i avvaktan på rättegång (relevanta villkor för frigivningen och relevanta ändringar av villkoren). Om du är offer för något av de allvarligaste brotten, utsatts för brott vid upprepade tillfällen, är särskilt utsatt eller föremål för hot, har du rätt att få informationen inom en arbetsdag.
 • Att bli informerad av enheten för stöd till brottsoffer och vittnen (Witness Care Unit) om datum och plats för domstolsförhandlingarna i ärendet och resultatet av dem. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen måste ge dig denna information inom en arbetsdag efter att den fått informationen av domstolen.
 • Att bli informerad om ett anhållningsbeslut har fattats för en misstänkt och om resultatet av en domstolsförhandling om den misstänkte har anhållits på nytt. Misstänkta som anhålls på nytt efter att ett anhållningsbeslut fattats ställs ofta snabbt inför rätta efter anhållandet. Enheten för stöd till brottsoffer och vittnen måste ge dig denna information inom fem arbetsdagar efter att den fått informationen av domstolen.
 • I de fall den misstänkte förklarar sig oskyldig, diskutera vilka eventuella behov du har med enheten för stöd till brottsoffer och vittnen och i förekommande fall hänvisas till en lämplig stödgrupp eller stödorganisation.

Om du är vittne vid en rättegång har du rätt till följande:

 • Att be domstolspersonalen att få komma in i byggnaden via en annan ingång än den misstänkte och dennes familj och vänner.
 • Om omständigheterna tillåter det, träffa åklagaren eller en företrädare för åklagarmyndigheten och ställa frågor till honom eller henne om domstolsförfarandet. Om det är möjligt kommer han eller hon att tala om hur länge du behöver vänta innan du ska avlägga ditt vittnesmål.
 • Så långt det är möjligt, få information från åklagaren om det uppstår dröjsmål i förhandlingarna under dagen och hur lång tid du behöver vänta.
 • Att få vänta och få en plats i rätten som är skild från den plats där den misstänkte och dennes familj och vänner uppehåller sig. Domstolen ser till att detta görs så långt det är möjligt.
 • Få särskilda åtgärder vidtagna för din räkning om sådana har beslutats av domstolen.
 • Få en kontaktpunkt utsedd vid domstolen så att du kan få reda på vad som händer under förhandlingarna i ärendet.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Tillgång till rättegångshandlingar regleras av del 5 av de civilprocessrättsliga reglerna (Civil Procedure Rules). De regler som är mest relevanta är sannolikt 5.4C och 5.4D. Reglerna finns att läsa här.

Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats