Rättigheter för brottsoffer per land

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Redan vid din första kontakt med polisen får du all information du behöver för att kunna utöva dina rättigheter. Du informeras framför allt om följande:

 • Till vilken myndighet du kan anmäla ett brott och kontaktuppgifter till den myndigheten.
 • Vem du kan kontakta för att begära professionell hjälp och under vilka omständigheter den professionella hjälpen är kostnadsfri. Du får även kontaktuppgifter till yrkesutövare som ger hjälp.
 • Under vilka omständigheter du är berättigad till skyddsåtgärder.
 • Var du kan få mer information om ditt ärende.
 • De olika etapperna i det straffrättsliga förfarandet och din roll i dessa.
 • Vilken myndighet du kan vända dig till för att begära mer information och kontaktuppgifter till den myndigheten.
 • Under vilka omständigheter du är berättigad till ekonomiskt stöd.
 • De närmaste skyddade boendena, interventionscentrumen eller andra liknande inrättningar som du kan kontakta.
 • Den närmaste hälso- och sjukvårdsinrättning som du kan kontakta.
 • Hur du klagar om dina rättigheter har kränkts.
 • Vilka åtgärder du kan begära för att skydda dina intressen om du bor i en annan EU-medlemsstat.
 • Vilka andra rättigheter du har enligt lagen om brottsoffer.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Du garanteras samma rättigheter som tjeckiska medborgare och personer som bor i Tjeckien. Om du förklarar att du inte talar tjeckiska informeras du om dina rättigheter på ett språk som du förstår eller på ett officiellt språk i det land du är medborgare i.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

Om du anmäler ett brott till polisen måste du få all den information som det är obligatoriskt att ge vid din första kontakt med polisen (se ovan).

Om du anmäler ett brott till en allmän åklagare måste du alltid informeras om följande:

 • Var du kan begära professionell hjälp och under vilka omständigheter den professionella hjälpen är kostnadsfri. Du får även kontaktuppgifter till yrkesutövare som ger hjälp.
 • Under vilka omständigheter du är berättigad till skyddsåtgärder.
 • Var du kan få mer information om ditt ärende.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

När du kontaktar brottsbekämpande myndigheter och inte talar tjeckiska får du använda ditt modersmål eller ett språk som du uppgett att du talar.

Om det är möjligt kan du på begäran få en översättning av det beslut som avslutar förfarandet. I den mån det är nödvändigt för att utöva dina rättigheter kan du efter att ha ingett en motiverad begäran även få andra handlingar översatta.

Hur ska myndigheten se till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Myndigheterna är skyldiga att informera brottsoffer på ett lättfattligt sätt, med hänsyn till deras ålder, intellektuella och viljemässiga mognad, läskunnighet och hälsa, inbegripet deras psykiska tillstånd. Om det är möjligt ska förhör med barn och personer med funktionsnedsättning genomföras av särskilt utbildad personal.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

Stöd till brottsoffer ges av en mängd olika organ. Dessa inbegriper den statliga skyddstillsyns- och medlingstjänstens kontor samt ackrediterade privata organ som justitieministeriet har gett i uppdrag att ge rättslig information och/eller tillhandahålla program för reparativ rättvisa och organ som i socialtjänstlagen bemyndigats att ge psykologhjälp och social rådgivning. Rättsligt bistånd till brottsoffer ges av vissa advokater. Dessa organ har förts in i justitieministeriets register över tillhandahållare av hjälp till brottsoffer. Tillgång till registret fås på justitieministeriets webbplats på https://www.justice.cz/.

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Ja, du informeras automatiskt om stöd till brottsoffer vid din första kontakt med polisen. Du får kontaktuppgifter till de myndigheter som erbjuder hjälp.

Hur skyddas min personliga integritet?

Huvudregeln är att de brottsbekämpande myndigheterna inte får offentliggöra sådan information som inte direkt rör brottslig verksamhet. Under förfarandet före rättegången får inte information lämnas ut som kan röja din identitet. Den personliga integriteten för personer under 18 år ges särskilt skydd. På din begäran lagras uppgifter om ditt privatliv (din bostads- och postadress, arbetsplats eller affärsverksamhet och din personliga situation, familjesituation och egendomssituation) på ett sådant sätt att endast de brottsbekämpande myndigheterna, polistjänstemän och personal vid tillsyns- och medlingstjänsten kan få åtkomst till uppgifterna. Åtkomst till uppgifterna ges endast om detta är nödvändigt för att nå målet med det straffrättsliga förfarandet eller för att den tilltalade ska kunna utöva sin rätt till försvar.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Nej, du har tillgång till professionell hjälp innan det straffrättsliga förfarandet inleds. Även innan brottet anmäls kan du få professionell hjälp om detta är nödvändigt och lämpligt.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Som brottsoffer har du tillgång till flera olika typer av skydd.

Polisen kan ge dig ”tillfälligt skydd” om du löper risk att utsättas för fysiskt våld eller på annat sätt befinner dig i stor fara. Ett sådant skydd kan omfatta fysiskt skydd, ny adress eller rådgivande och förebyggande åtgärder. Polisen får även besluta att den tilltalade måste lämna det gemensamma hemmet och inte får vistas i närheten av hemmet under 10 dagar om du riskerar att attackeras eller svävar i livsfara.

Om brottsoffrets säkerhet är i fara vidtar polisen åtgärder för att garantera brottsoffrets säkerhet. Kriminalvårdspersonal, poliser inom karabinjärkåren och kommunala poliser har samma skyldighet.

I allvarligare situationer är du i vissa fall berättigad till särskilt skydd. Sådant skydd ges vittnen och andra personer som sannolikt löper risk att utsättas för fysiskt våld eller på annat sätt befinner sig i stor fara i samband med ett straffrättsligt förfarande. Sådant skydd omfattar personskydd, ny adress och stöd för social integration i ett nytt samhälle, skyddad identitet etc. Detta är en mycket allvarlig åtgärd och bör endast vidtas när det är absolut nödvändigt.

Domstolar eller allmänna åklagare beslutar om skyddsåtgärder inom ramen för det straffrättsliga förfarandet, t.ex. förbud för den tilltalade att kontakta brottsoffret eller besöka brottsoffret i det gemensamma hemmet. Liknande skyddsåtgärder kan även vidtas av en domstol i ett civilrättsligt förfarande. Om den tilltalade måste tas i förvar för att det ska vara möjligt att skydda dig som brottsoffer eller skadelidande part får han eller hon tas i förvar. Detta får ske om det finns anledning att tro att den tilltalade kommer att upprepa brottet eller begå ett brott som han eller hon har förberett eller hotat att begå.

Dessutom har du rätt att begära att det vidtas åtgärder i ett straffrättsligt förfarande för att du ska slippa behöva ha kontakt med den misstänkte gärningsmannen.

På din begäran har du rätt att få information om den tilltalade friges eller rymmer från ett förvar, ett fängelse eller en säkerhetsanstalt, och annan liknande information.

Som vittne får du i vissa fall vittna med dold identitet.

Ett rättsligt organ kan även utfärda en europeisk skyddsorder för att skydda dig.

Vem kan ge mig skydd?

Skydd ges av ovannämnda myndigheter, särskilt polisen och domstolar.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

De brottsbekämpande myndigheterna gör alltid en bedömning av detta. Om en sådan risk upptäcks vidtar de nödvändiga åtgärder.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

De brottsbekämpande myndigheterna måste alltid sträva efter att förhindra att brottsoffret skadas ytterligare till följd av brottet eller får en följdskada.

Om en brottsbekämpande myndighet har kränkt dina rättigheter eller om du inte har kunnat utöva dina rättigheter fullt ut har du rätt att inge ett klagomål. Framför allt har du rätt att begära att polismyndighetens beteende ska granskas eller väcka talan om ersättning för materiell eller ideell skada som den brottsbekämpande myndigheten har orsakat under utövandet av sina befogenheter.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Särskilt utsatta brottsoffer omfattar barn, äldre personer med funktionsnedsättning och personer som utsatts för vissa brott som människohandel, terroristattacker, sexualbrott eller vissa våldsbrott. Särskilt utsatta brottsoffer kan naturligtvis använda sig av alla ovannämnda skyddsmöjligheter. Ofta är den behöriga myndigheten i princip skyldig att bevilja en ansökan från ett särskilt utsatt brottsoffer. Särskilt utsatta brottsoffer har i regel mer omfattande rättigheter. Detta gäller dock inte själva skyddet av brottsoffer, som mer beror på huruvida brottsoffret löper risk att utsättas för fysiskt våld eller på annat sätt befinner sig i stor fara.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Ja, barn (personer under 18 år) betraktas som särskilt utsatta brottsoffer och har särskilda rättigheter. Dessa inbegriper rätten till kostnadsfritt juridiskt bistånd i straffrättsliga förfaranden, rätten att förhöras på ett särskilt känsligt sätt och av en särskilt utbildad person, begränsning av upprepade förhör eller rätten att slippa direkt ögonkontakt med gärningsmannen, samt begränsning av undantagen från vissa av de rättigheter som alla brottsoffer har.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Om du lider skada på grund av att en familjemedlem har avlidit till följd av ett brott betraktas du själv som brottsoffer, och har samma rättigheter som ett brottsoffer.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

I detta fall betraktas du inte som brottsoffer. Du kan dock bli ett brottsoffers s.k. förtroliga person om brottsoffret utser dig till en sådan. Brottsoffret har rätt att åtföljas av en förtrolig person under ett straffrättsligt förfarande och vid avgivandet av en förklaring. En förtrolig person får endast i undantagsfall utestängas från förfarandet.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Ja. Skyddstillsyns- och medlingstjänsten, som är ett av de organ som ger stöd till brottsoffer, tillhandahåller medlingstjänster. Medling är gratis och bygger på samtycke från båda parterna, dvs. brottsoffret och gärningsmannen. Medlingen genomförs av en expert på konfliktlösning. Denne behandlar båda parterna på ett vänskapligt och balanserat sätt och försöker hitta en lösning. Tillsyns- och medlingstjänsten är ett statligt organ som bland annat har i uppdrag att medla och få till stånd en effektiv och socialt fördelaktig lösning av brottsrelaterade konflikter. Den kan därför garantera brottsoffrets säkerhet under tiden medlingen pågår.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

De viktigaste bestämmelserna återfinns i lag nr 45/2013 om brottsoffer. Författningssamlingen kan konsulteras på vardagar på vilken kommunal och regional myndighet som helst (inklusive Prags stadshus). I likhet med annan lagstiftning är även denna lag tillgänglig online, t.ex. på den offentliga förvaltningens portal eller på inrikesministeriets webbplats.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats