Rättigheter för brottsoffer per land

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

De organ du kan kontakta förtecknas i registret över vilka som tillhandahåller hjälp till brottsoffer. Registret är tillgängligt på inrikesministeriets webbplats http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registret består av fyra delar som innehåller information om alla typer av tillhandahållare av hjälp till brottsoffer, nämligen

  1. tillhandahållare av sociala tjänster,
  2. ackrediterade tillhandahållare av rättslig information eller program för reparativ rättvisa,
  3. advokater, och
  4. skyddstillsyns- och medlingstjänstens kontor,

Registret innehåller relativt detaljerad information om alla som tillhandahåller hjälp till brottsoffer och gör det möjligt att söka efter dessa med hjälp av deras namn och distrikt. Det går även att göra avancerade sökningar med hjälp av andra kriterier.

Journummer för stöd till brottsoffer

(+420) 116 006 (hjälplinje för brottsoffer – gemensam hjälplinje som även används i andra EU-medlemsstater)

Är stöd till brottsoffer gratis?

Särskilt utsatta brottsoffer tillhandahålls kostnadsfri experthjälp i den utsträckning de behöver. Sådana brottsoffer får även kostnadsfri juridisk rådgivning i den utsträckning de behöver. Andra brottsoffer har inte rätt till gratis professionell hjälp, men den som tillhandahåller hjälpen kan själv välja att den ska vara kostnadsfri. Den hjälp som tillhandahålls av skyddstillsyns- och medlingstjänsten är dock alltid kostnadsfri.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Skyddstillsyns- och medlingstjänsten är en statlig myndighet som ger brottsoffer rättslig information, psykologstöd och erbjuder program för reparativ rättvisa, t.ex. medling. Medling är ett sätt att lösa situationen med hjälp av informella överläggningar med gärningsmannen utanför domstolen. Skyddstillsyns- och medlingstjänsten har 74 kontor runtom i Tjeckien, och dess tjänster är kostnadsfria.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Beroende på deras karaktär tillhandahåller icke-statliga organisationer och enskilda personer rättslig information, psykologisk och social rådgivning, juridiskt bistånd eller program för reparativ rättvisa.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats