Rättigheter för brottsoffer per land

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Kan jag överklaga domen?

Du har inte rätt att överklaga en dom som meddelats i första instans. Statsåklagaren har rätt att överklaga.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

En dom kan användas av din advokat om du väcker skadeståndstalan mot gärningsmannen.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Du har rätt till stöd efter rättegången och/eller skydd under rimlig tid, beroende på dina behov vid det aktuella tillfället.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

På begäran kan du informeras av polisen om den dom som domstolen meddelat mot gärningsmannen.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

På begäran kan du informeras

a) om den person som har häktats, åtalats eller dömts för ett brott som rör dig friges eller har rymt,

b) om vilka relevanta åtgärder som vidtagits för att skydda dig om en person som har häktats, åtalats eller dömts för ett brott som rör dig friges eller har rymt.

Lägg märke till att ovannämnda information kan hållas inne om det finns risk för eller har fastställts att informationen kan skada gärningsmannen.

Kommer jag att bli delaktiga i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Du har ingen rätt att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning av gärningsmannen.

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats