Rättigheter för brottsoffer per land

Hur anmäler jag ett brott?

Du kan göra din anmälan på valfri polisstation. Polisen inleder en utredning så snart du gjort en formell anmälan och avgett ett skriftligt vittnesmål.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Du kan få information om ärendets gång från den polistjänsteman (utredare) som har hand om ditt ärende. Så snart ärendet har överlämnats till domstol kan du få information om ärendets gång från ansvarig tjänsteman vid den domstolsavdelning som prövar ditt ärende.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Du kan få gratis rättshjälp för mål som anges i lagen om gratis rättshjälp, inom ramen för mål som rör särskilda människorättskränkningar.

Med ”mål som rör särskilda människorättskränkningar” avses

a) pågående tvistemål, oavsett hur långt domstolsprövningen har kommit, mot den cypriotiska staten beträffande den skada som en person lidit till följd av vissa typer av människorättskränkningar, eller

b) brottmål beträffande vissa typer av människorättskränkningar.

Den rättshjälp som är tillgänglig enligt ovannämnda lag

a) består av juridisk rådgivning, juridiskt bistånd och tillgång till ett juridiskt biträde i tvistemål mot den cypriotiska staten eller i brottmål, och

b) består enbart av juridisk rådgivning i tvistemål mot den cypriotiska staten.

De mänskliga rättigheter som skyddas enligt ovannämnda lag är de rättigheter som skyddas enligt

a) avdelning II i Cyperns författning,

b) 1962 års lag om ratificering av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

c) 1967–1995 års lagar om ratificering av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,

d) 1969 års lag om ratificering av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

e) 1989 års lag om ratificering av den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

f) 1990 och 1993 års lagar om ratificering av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

g) 1985 års lag om ratificering av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

h) 1990 års lag om ratificering av konventionen om barnets rättigheter.

Gratis rättshjälp kan fås av

  • en person som utsatts för människohandel, inom ramen för en skadeståndstalan vid en distriktsdomstol med stöd av lagen om förebyggande och motverkande av människohandel och utnyttjande och vittnesskydd,
  • en minderårig som utsatts för människohandel, inom ramen för en skadeståndstalan vid en distriktsdomstol med stöd av lagen om förebyggande och motverkade av människohandel och utnyttjande och vittnesskydd,
  • en minderårig som utsatts för kontaktsökning med barn i sexuellt syfte, barnpornografi, sexuellt utnyttjande och/eller sexuella övergrepp, inom ramen för en skadeståndstalan vid en distriktsdomstol med stöd av lagen om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.

Varje barn som utsatts för något av de brott som anges i lagen om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi – oavsett om barnet är villigt att samarbeta med åklagarmyndigheterna vid brottsutredningen, åtalet eller rättegången – har enligt advokatlagen automatisk tillgång till gratis rådgivning under hela förfarandet, samt tillgång till gratis rättshjälp om han eller hon saknar nödvändiga medel, oberoende av bestämmelserna i rättshjälpslagen.

Om det barn som utsatts för brott har rätt till ett juridiskt ombud kan han eller hon få juridisk rådgivning och tilldelas ett juridiskt ombud som agerar för barnets räkning i mål där det finns, eller skulle kunna finnas, en intressekonflikt mellan det barn som utsatts för brott och vårdnadshavarna.

Varje person som utsatts för något av de brott som anges i lagen om förhindrande och motverkande av människohandel och utnyttjande och vittnesskydd – oavsett om barnet är villigt att samarbeta med åklagarmyndigheterna vid brottsutredningen, åtalet eller rättegången – har enligt advokatlagen automatisk tillgång till gratis rådgivning under hela förfarandet, samt tillgång till gratis rättshjälp om han eller hon saknar nödvändiga medel, oberoende av bestämmelserna i rättshjälpslagen.

För att få gratis rättshjälp ska en skriftlig ansökan göras till den domstol där ditt mål har anhängiggjorts. Domstolen får fatta ett beslut om att bevilja gratis rättshjälp grundat på

a) en socioekonomisk rapport från socialförvaltningen som beskriver din och din familjs ekonomiska situation, din fasta inkomst och andra inkomster från anställning eller andra källor, kostnaderna för att upprätthålla din och din familjs levnadsstandard och andra förpliktelser eller behov som du eventuellt har,

b) hur allvarlig situationen är eller andra omständigheter, för att fastställa huruvida det ligger i rättvisans intresse att bevilja dig gratis rättshjälp för att förbereda och driva ditt ärende.

Mottagare av rättshjälp har rätt att välja vilken advokat som gratis ska företräda dem bland de personer som förklarar sig villiga att erbjuda denna typ av tjänst, i enlighet med gällande lagstiftning. Om en mottagare av rättshjälp underlåter att själv utse en advokat utser domstolen en advokat från en förteckning som upprättats av det cypriotiska advokatsamfundet, i enlighet med gällande bestämmelser.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Cypriotiska staten ersätter dig för alla lagstadgade utgifter du har haft. Information om hur och på vilka villkor du kan begära ersättning kan fås från åklagarkammaren i ditt polisdistrikt.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Om utredningen eller åtalet lades ned eller avslutades kan du kräva att polisen motiverar sitt beslut.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Du får medverka i rättegången som vittne för åklagarsidan och vittna inför den domstol som prövar ärendet.

Vilken är mina officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: Offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

I brottmål är din roll att vara vittne för åklagarsidan. Om du väcker en skadeståndstalan mot gärningsmannen blir du kärande i tvistemålet.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Som vittne för åklagarsidan är du skyldig att vittna inför den domstol som prövar ärendet. Om du har väckt en skadeståndstalan kan du få information om dina rättigheter och skyldigheter från den advokat som för din talan i tvistemålsdomstolen.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Under en rättegång där du vittnar för åklagarsidan får du läsa och justera det vittnesmål du gav till polisen eller lägga fram den bevisning som du lämnade till polisen under utredningen. Om du vill göra ett uttalande eller lägga till något till ditt ursprungliga vittnesmål eller till den bevisning som du har lämnat till polisen bör du rådgöra med ordföranden för den domstolsavdelning som prövar ditt ärende.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Under rättegången informerar åklagaren dig om när och hur förhandlingarna ska äga rum och åtalspunkterna mot gärningsmannen. Du kan även begära att informeras om slutliga avgöranden som meddelats under förfarandet.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Nej, du har inte rätt att få tillgång till några rättegångshandlingar.

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats