Victims' rights - by country

You are considered the victim of a crime if you have suffered harm (e.g. if you have been injured or if your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In Cyprus, criminal proceedings begin with a police inquiry into the crime. Once the inquiry is finished, the case is referred to the Attorney-General of the Republic who decides whether to initiate criminal proceedings. If there is sufficient evidence against the alleged perpetrator, the Attorney-General will refer the case to court for trial. Once it has examined the evidence gathered, the court will decide whether the defendant is guilty and either sentence or acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 31/10/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Polisen är skyldig att utan dröjsmål informera dig om

 1. på vilken polisstation eller polisavdelning du kan göra en anmälan,
 2. vilket stöd du kan få och från vem, inklusive grundläggande information om tillgång till medicinskt stöd och specialiststöd, inklusive tillgång till en psykolog, och alternativt boende,
 3. hur och på vilka villkor du kan få skydd, inklusive skyddsåtgärder,
 4. hur och på vilka villkor du kan kräva brottsofferersättning,
 5. hur och på vilka villkor du kan få ersättning för dina kostnader för att medverka i det straffrättsliga förfarandet,
 6. hur och på vilka villkor du har rätt till tolk- och översättartjänster,
 7. vilka möjligheter du har att inge klagomål om den berörda avdelningen inte respekterar dina rättigheter,
 8. kontaktuppgifterna till den polistjänsteman som handlägger ditt ärende, så att du kan kontakta honom eller henne,

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Om du är bosatt i en annan medlemsstat tar den cypriotiska polisen ditt vittnesmål direkt efter att du har anmält brottet, för att underlätta handläggningen av ärendet.

Om brottet begicks i Cypern och du är bosatt i en annan medlemsstat kan du anmäla brottet i den medlemsstat du är bosatt i, om du inte kan eller – vid ett allvarligt brott – inte vill göra detta i Cypern.

Om du anmäler ett brott som begåtts i en annan EU-medlemsstat till den cypriotiska polisen måste polisen vidarebefordra anmälan till behörig myndighet i den medlemsstat där brottet begicks, om polisen inte är behörig att inleda ett straffrättsligt förfarande.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

När du anmäler ett brott till polisen får du, beroende på hur långt prövningen av ditt ärende har kommit, följande information:

 1. Kontaktuppgifter till den polistjänsteman som handlägger ditt ärende.
 2. Eventuella beslut att inte fortsätta eller att lägga ned en utredning eller att inte åtala gärningsmannen, och skälen till ett sådant beslut.
 3. Tid och plats för rättegången och åtalspunkterna mot gärningsmannen.
 4. Information som gör det möjligt för dig att följa hur det straffrättsliga förfarandet fortskrider. Om utlämnandet av sådana uppgifter kan ha en negativ inverkan på handläggningen av ärendet kan Cyperns statsåklagare genom ett motiverat beslut i undantagsfall besluta att informationen ska hållas inne.
 5. Information om din rätt att informeras om den person som har häktats, åtalats eller dömts för det brott som rör dig friges eller har flytt. Ovannämnda information kan hållas inne om det finns risk för eller har fastställts att informationen kan skada gärningsmannen.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Om du vill anmäla ett brott men inte förstår eller talar grekiska kan du göra din anmälan på ett språk som du förstår, med den språkliga assistans du behöver.

Polisen är dessutom skyldig att se till att du erbjuds

 • gratis tolkning under utredningen om du inte förstår eller talar grekiska,
 • gratis översättning av all den information som samlats in under utredningen som behövs för att du ska kunna utöva dina rättigheter, om du skriftligen begär detta.

Hur ska myndigheten se till att jag är förstått (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

 • Polisen använder ett enkelt och lättbegripligt språk i kommunikationen med dig och tar hänsyn till din personliga situation, inklusive eventuella funktionsnedsättningar som kan påverka din förmåga att förstå eller bli förstådd. Både muntlig och skriftlig kommunikation ska vara anpassad till personer med funktionsnedsättning. Vid behov ska blindskrift eller teckenspråk användas.
 • Om du är minderårig eller under 18 år bedöms du utifrån din ålder, din mognad, dina åsikter, dina behov och dina farhågor, för att se till att du kan förstå och bli förstådd. Din förälder, förmyndare eller annan rättslig företrädare informeras om alla rättigheter som kan vara relevanta för dig.
 • Vid din första kontakt med polisen får du ha med dig vem du vill, förutom om detta är till men för dina intressen eller ärendets gång. Om du har en funktionsnedsättning få du ha med dig vem du vill under hela utredningen.

Om du är minderårig informeras du av socialtjänsten (vid behov via en tolk) på ett språk som du förstår och med hänsyn tagen till din ålder och din mognad. Om du har en funktionsnedsättning informeras du på ett sätt som du kan förstå (t.ex. med hjälp av teckenspråk).

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

 • Sjukvården
 • Socialtjänsten
 • Psykiatrin
 • Skolpsykologer knutna till utbildnings- och kulturministeriet
 • Frivilligorganisationer

Socialarbetare knutna till arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet erbjuder stöd till utsatta grupper, inklusive brottsoffer, genom att

 • ge stöd till familjer så att dessa kan fullgöra sina roller och skyldigheter, lösa familjetvister som hotar att splittra familjen, skydda barns trygghet och välbefinnande, förebygga ungdomsbrottslighet och våld i hemmet och uppmuntra rehabiliteringen av personer som är inblandade i antisocialt beteende och ungdomsbrottslighet,
 • ge stöd till utsatta grupper,
 • hjälpa lokalsamhällen att identifiera och hantera utsatta gruppers särskilda behov,
 • hjälpa brottsoffer att komma i kontakt med behöriga myndigheter och frivilligorganisationer som kan tillhandahålla ytterligare tjänster och stöd.

Hänvisar polisen att mig automatiskt till brottsofferstödet?

Polisen hänvisar dig vid behov till statliga eller andra stöd- och biståndstjänster och informerar dig om de befintliga tjänster som anges ovan.

Hur skyddas min personliga integritet?

Polistjänstemän måste uppfylla kraven i författningen, tillämplig lagstiftning och polisens egen uppförandekod. Härigenom säkerställs att din personliga integritet och privatliv respekteras och att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt.

Enligt lagen får ditt namn eller innehållet i ditt vittnesmål under inga omständigheter publiceras eller på annat sätt lämnas ut.

Behandlingen av uppgifter regleras av särskild lagstiftning, som säkerställer att dina personuppgifter skyddas.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Ja. Efter att du har gjort en polisanmälan ser socialtjänsten till att du erbjuds gratis stöd utifrån dina behov, inklusive särskilda stödtjänster från frivilligorganisationer.

Personligt skydd om jag är i fara

Polisen gör allt den kan för att skydda dig, särskilt om det har fastställts att du har ett särskilt skyddsbehov. Beroende på brottets art eller brottsomständigheterna, din personliga situation och eventuella särskilda skyddsbehov kan följande specifika skyddsåtgärder vidtas i olika etapper av det straffrättsliga förfarandet:

1) Vittnesskyddsprogram för brottsoffer, under statsåklagarens överinseende och kontroll

Genom ett beslut från statsåklagaren kan du få lov att delta i ett vittnesskyddsprogram. I så fall vidtar polisen åtgärder för att skydda din, och vid behov din familjs, personliga säkerhet.

2) Vittnesskydd under ett straffrättsligt förfarande

Under ett straffrättsligt förfarande gäller följande:

 • Du förhörs av polisen direkt efter att du har gjort en polisanmälan.
 • Man håller så få förhör som möjligt och endast när detta är av vikt för brottsutredningen.
 • Du får ha med dig ditt juridiska ombud eller valfri annan person, om inte en av dem eller båda i ett motiverat beslut nekats tillträde.
 • Man utför så få läkarundersökningar som möjligt och endast när detta är av vikt för det straffrättsliga förfarandet.

3) Rätt till skydd för brottsoffer med särskilt skyddsbehov under ett straffrättsligt förfarande

Om det har konstaterats att du är ett brottsoffer med särskilt skyddsbehov kan du välja mellan följande alternativ:

 • Alla förhör genomförs i särskilt utformade eller anpassade lokaler.
 • Alla förhör genomförs av särskilt utbildad personal.
 • Alla förhör genomförs av samma person, förutom om detta skulle vara till men för en effektiv rättskipning.
 • Om du har utsatts för sexuellt våld, våld på grund av ditt kön eller våld i nära relationer ska förhören, om du så önskar, hållas av en person av samma kön, förutsatt att detta inte skadar utredningen.

Framför allt gäller följande:

Om du har utsatts för våld i hemmet

 • får inga personuppgifter i ditt vittnesmål lämnas ut,
 • kan du hänvisas till ett skyddat boende som drivs av föreningen för att förebygga och motverka våld inom familjen,
 • kan domstolen förordna att den misstänkte gärningsmannen ska sitta häktad tills ärendet överlämnas till domstol eller tills han eller hon friges, på villkor att gärningsmannen inte besöker eller på annat sätt trakasserar offrets familjemedlemmar.

Om du är minderårig och utsatts för sexuella övergrepp

 • får dina personuppgifter inte lämnas ut i ditt vittnesmål,
 • kommer socialarbetare knutna till ministeriet för sysselsättning, välfärd och social trygghet att göra allt de kan för att skydda dig, dina intressen och dina föräldrars intressen.

Om du har utsatts för människohandel och utnyttjande

 • får inga personuppgifter i ditt vittnesmål lämnas ut,
 • måste varje statstjänsteman som får kännedom om din situation rapportera ditt ärende till socialtjänsten, som informerar dig om dina rättigheter,
 • har du rätt till skydd utan diskriminering, oavsett din rättsliga ställning eller huruvida du har samarbetat med polisen.

Vem kan ge mig skydd?

Det är i första hand polisen som har ansvar för skydda dig. Vid behov samarbetar polisen med andra behöriga organ inom den offentliga eller privata sektorn för att se till att du ges ett effektivt skydd.

Kommer någon att bedöma jag om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Polisen bedömer ditt ärende för att

a) identifiera eventuella skyddsbehov, och

b) fastställa huruvida och i vilken utsträckning du bör omfattas av särskilda skyddsåtgärder under det straffrättsliga förfarandet på grund av att du löper särskilt stor risk för att utsättas för nya och upprepade brott, hot och hämndaktioner.

En individuell bedömning görs i nära samarbete med dig. Vid bedömningen tas hänsyn till dina önskemål, inklusive om du inte önskar omfattats av särskilda skyddsåtgärder.

Kommer någon att bedöma jag om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

I den individuella bedömningen ingår en bedömning av i vilken utsträckning du löper risk att utsättas för nya och upprepade brott. På så sätt undviker man att de brottsbekämpande myndigheterna medverkar till att du utsätts för nya och/eller upprepade brott.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Mycket utsatta brottsoffer erbjuds följande typer av skydd:

1) Vittnesskyddsprogram för brottsoffer, under statsåklagarens överinseende och kontroll.

Genom ett beslut från statsåklagaren kan du få lov att delta i ett vittnesskyddsprogram. I så fall vidtar polisen åtgärder för att skydda din, och vid behov din familjs, personliga säkerhet.

2) Vittnesskydd under ett straffrättsligt förfarande

Under ett straffrättsligt förfarande gäller följande:

 • Du förhörs av polisen direkt efter att du har gjort en polisanmälan.
 • Man håller så få förhör som möjligt och endast när detta är av vikt för brottsutredningen.
 • Du få ha med dig ditt juridiska ombud eller valfri annan person, om inte en av dem eller båda i ett motiverat beslut nekats tillträde.
 • Man utför så få läkarundersökningar som möjligt och endast när detta är av vikt för det straffrättsliga förfarandet.

3) Skydd för brottsoffer med särskilt skyddsbehov under ett straffrättsligt förfarande

Om det har konstaterats att du är ett brottsoffer med särskilt skyddsbehov kan du välja mellan följande alternativ:

 • Alla förhör genomförs i särskilt utformade eller anpassade lokaler.
 • Alla förhör genomförs av särskilt utbildad personal.
 • Alla förhör genomförs av samma person, förutom om detta skulle vara till men för en effektiv rättskipning.
 • Om du har utsatts för sexuellt våld, våld på grund av ditt kön eller våld i nära relationer ska förhören, om du så önskar, hållas av en person av samma kön, förutsatt att detta inte skadar utredningen.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Om du är minderårig sätts ditt bästa i första rummet. En bedömning görs från fall till fall med hänsyn till din ålder, din mognad, din åsikter, dina behov och dina farhågor.

Som minderårig har du ytterligare några rättigheter:

 • Genom hela förfarandet får du ha med dig dina föräldrar eller en person från socialtjänsten, om socialtjänsten har ansvaret för dig.
 • Om du har utsatts för våld i hemmet kan socialtjänstdirektören göra en anmälan för din räkning, och vidta alla åtgärder som behövs för att skydda dig.
 • Om du har utsatts för sexuella övergrepp kan en statstjänsteman göra en anmälan för din räkning, och vidta alla åtgärder som behövs för att skydda dig.
 • Om du inte åtföljs av någon vuxen övertar socialtjänsten ansvaret för dig, och du kan utnyttja dina rättigheter, t.ex. din rätt till utbildning, hälso- och sjukvård etc. samt din rätt till familjeåterförening.
 • Rätt till personlig integritet. Polisen vidtar alla nödvändiga och lagliga åtgärder för att förhindra att uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig lämnas ut till allmänheten.
 • Särskilt skyddsbehov. Polisen
  • är skyldig att se till att brottsutredningar och åtal genomförs oavsett om du eller din företrädare har gjort en formell anmälan, och att det straffrättsliga förfarandet kan fortsätta även om du drar tillbaka ditt vittnesmål,
  • fortsätter att driva ett åtalsärende även efter att du har blivit myndig,
  • får spela in förhören med dig, som ett led i utredningen.

Under förhören får du få ha med dig ditt juridiska ombud eller valfri vuxen, om inte en av dem eller båda i ett motiverat beslut nekats tillträde.

Förhör genomförs

 • så snart som möjligt efter att händelsen har anmälts till polisen,
 • vid behov i särskilt utformade eller anpassade lokaler,
 • vid behov av särskilt utbildad personal,
 • endast i den utsträckning som krävs för brottsutredningen/det straffrättsliga förfarandet, vilket gör att antalet förhör är så få som möjligt,
 • vid sexuella övergrepp genomförs förhör av särskilt utbildad personal av samma kön som barnet.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Du kan få brottsofferstöd från följande stödtjänster:

 • Den statliga sjukvården.
 • Psykiatrin.
 • Socialtjänsten.
 • En skolpsykolog (om du är minderårig).
 • Föreningen för att förebygga och motverka våld inom familjen har ett särskilt jourtelefonnummer (1440) för personer som utsatts för våld i hemmet.
 • Frivilligorganisationer som arbetar med stöd till brottsoffer.

Enligt lag kan du väcka en skadeståndstalan mot gärningsmannen. Du kan även kontakta socialtjänsten för att få information om din rätt att yrka skadestånd.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Du kan få brottsofferstöd från följande stödtjänster:

 • Den statliga sjukvården.
 • Psykiatrin.
 • Socialtjänsten.
 • En skolpsykolog (om du är minderårig).
 • Föreningen för att förebygga och motverka våld inom familjen har ett särskilt jourtelefonnummer (1440) för personer som utsatts för våld i hemmet.
 • Frivilligorganisationer som arbetar med stöd till brottsoffer.
  • Enligt lag kan du väcka en skadeståndstalan mot gärningsmannen. Du kan även kontakta socialtjänsten för att få information om din rätt att yrka skadestånd.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

Du kan få brottsofferstöd från följande stödtjänster:

 • Den statliga sjukvården.
 • Psykiatrin.
 • Socialtjänsten.
 • En skolpsykolog (om du är minderårig).
 • Föreningen för att förebygga och motverka våld inom familjen har ett särskilt jourtelefonnummer (1440) för personer som utsatts för våld i hemmet.
 • Frivilligorganisationer som arbetar med stöd till brottsoffer.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag är säker under medling?

I Cypern finns inget regelverk som reglerar medlingstjänster.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Den lagstiftning som reglerar dina rättigheter är

 • 2000–2015 års lag om våld i hemmet (förebyggande åtgärder och vittnesskydd).
 • 2014 års lag om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp, sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi.

Du kan få tillgång till lagstiftningen om dina rättigheter via det cypriotiska advokatsamfundets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.cylaw.org/

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Hur anmäler jag ett brott?

Du kan göra din anmälan på valfri polisstation. Polisen inleder en utredning så snart du gjort en formell anmälan och avgett ett skriftligt vittnesmål.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Du kan få information om ärendets gång från den polistjänsteman (utredare) som har hand om ditt ärende. Så snart ärendet har överlämnats till domstol kan du få information om ärendets gång från ansvarig tjänsteman vid den domstolsavdelning som prövar ditt ärende.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Du kan få gratis rättshjälp för mål som anges i lagen om gratis rättshjälp, inom ramen för mål som rör särskilda människorättskränkningar.

Med ”mål som rör särskilda människorättskränkningar” avses

a) pågående tvistemål, oavsett hur långt domstolsprövningen har kommit, mot den cypriotiska staten beträffande den skada som en person lidit till följd av vissa typer av människorättskränkningar, eller

b) brottmål beträffande vissa typer av människorättskränkningar.

Den rättshjälp som är tillgänglig enligt ovannämnda lag

a) består av juridisk rådgivning, juridiskt bistånd och tillgång till ett juridiskt biträde i tvistemål mot den cypriotiska staten eller i brottmål, och

b) består enbart av juridisk rådgivning i tvistemål mot den cypriotiska staten.

De mänskliga rättigheter som skyddas enligt ovannämnda lag är de rättigheter som skyddas enligt

a) avdelning II i Cyperns författning,

b) 1962 års lag om ratificering av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

c) 1967–1995 års lagar om ratificering av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,

d) 1969 års lag om ratificering av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

e) 1989 års lag om ratificering av den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

f) 1990 och 1993 års lagar om ratificering av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

g) 1985 års lag om ratificering av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

h) 1990 års lag om ratificering av konventionen om barnets rättigheter.

Gratis rättshjälp kan fås av

 • en person som utsatts för människohandel, inom ramen för en skadeståndstalan vid en distriktsdomstol med stöd av lagen om förebyggande och motverkande av människohandel och utnyttjande och vittnesskydd,
 • en minderårig som utsatts för människohandel, inom ramen för en skadeståndstalan vid en distriktsdomstol med stöd av lagen om förebyggande och motverkade av människohandel och utnyttjande och vittnesskydd,
 • en minderårig som utsatts för kontaktsökning med barn i sexuellt syfte, barnpornografi, sexuellt utnyttjande och/eller sexuella övergrepp, inom ramen för en skadeståndstalan vid en distriktsdomstol med stöd av lagen om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.

Varje barn som utsatts för något av de brott som anges i lagen om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi – oavsett om barnet är villigt att samarbeta med åklagarmyndigheterna vid brottsutredningen, åtalet eller rättegången – har enligt advokatlagen automatisk tillgång till gratis rådgivning under hela förfarandet, samt tillgång till gratis rättshjälp om han eller hon saknar nödvändiga medel, oberoende av bestämmelserna i rättshjälpslagen.

Om det barn som utsatts för brott har rätt till ett juridiskt ombud kan han eller hon få juridisk rådgivning och tilldelas ett juridiskt ombud som agerar för barnets räkning i mål där det finns, eller skulle kunna finnas, en intressekonflikt mellan det barn som utsatts för brott och vårdnadshavarna.

Varje person som utsatts för något av de brott som anges i lagen om förhindrande och motverkande av människohandel och utnyttjande och vittnesskydd – oavsett om barnet är villigt att samarbeta med åklagarmyndigheterna vid brottsutredningen, åtalet eller rättegången – har enligt advokatlagen automatisk tillgång till gratis rådgivning under hela förfarandet, samt tillgång till gratis rättshjälp om han eller hon saknar nödvändiga medel, oberoende av bestämmelserna i rättshjälpslagen.

För att få gratis rättshjälp ska en skriftlig ansökan göras till den domstol där ditt mål har anhängiggjorts. Domstolen får fatta ett beslut om att bevilja gratis rättshjälp grundat på

a) en socioekonomisk rapport från socialförvaltningen som beskriver din och din familjs ekonomiska situation, din fasta inkomst och andra inkomster från anställning eller andra källor, kostnaderna för att upprätthålla din och din familjs levnadsstandard och andra förpliktelser eller behov som du eventuellt har,

b) hur allvarlig situationen är eller andra omständigheter, för att fastställa huruvida det ligger i rättvisans intresse att bevilja dig gratis rättshjälp för att förbereda och driva ditt ärende.

Mottagare av rättshjälp har rätt att välja vilken advokat som gratis ska företräda dem bland de personer som förklarar sig villiga att erbjuda denna typ av tjänst, i enlighet med gällande lagstiftning. Om en mottagare av rättshjälp underlåter att själv utse en advokat utser domstolen en advokat från en förteckning som upprättats av det cypriotiska advokatsamfundet, i enlighet med gällande bestämmelser.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Cypriotiska staten ersätter dig för alla lagstadgade utgifter du har haft. Information om hur och på vilka villkor du kan begära ersättning kan fås från åklagarkammaren i ditt polisdistrikt.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Om utredningen eller åtalet lades ned eller avslutades kan du kräva att polisen motiverar sitt beslut.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Du får medverka i rättegången som vittne för åklagarsidan och vittna inför den domstol som prövar ärendet.

Vilken är mina officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: Offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

I brottmål är din roll att vara vittne för åklagarsidan. Om du väcker en skadeståndstalan mot gärningsmannen blir du kärande i tvistemålet.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Som vittne för åklagarsidan är du skyldig att vittna inför den domstol som prövar ärendet. Om du har väckt en skadeståndstalan kan du få information om dina rättigheter och skyldigheter från den advokat som för din talan i tvistemålsdomstolen.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Under en rättegång där du vittnar för åklagarsidan får du läsa och justera det vittnesmål du gav till polisen eller lägga fram den bevisning som du lämnade till polisen under utredningen. Om du vill göra ett uttalande eller lägga till något till ditt ursprungliga vittnesmål eller till den bevisning som du har lämnat till polisen bör du rådgöra med ordföranden för den domstolsavdelning som prövar ditt ärende.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Under rättegången informerar åklagaren dig om när och hur förhandlingarna ska äga rum och åtalspunkterna mot gärningsmannen. Du kan även begära att informeras om slutliga avgöranden som meddelats under förfarandet.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Nej, du har inte rätt att få tillgång till några rättegångshandlingar.

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

3 - Mina rättigheter efter rättegången

Kan jag överklaga domen?

Du har inte rätt att överklaga en dom som meddelats i första instans. Statsåklagaren har rätt att överklaga.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

En dom kan användas av din advokat om du väcker skadeståndstalan mot gärningsmannen.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Du har rätt till stöd efter rättegången och/eller skydd under rimlig tid, beroende på dina behov vid det aktuella tillfället.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

På begäran kan du informeras av polisen om den dom som domstolen meddelat mot gärningsmannen.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

På begäran kan du informeras

a) om den person som har häktats, åtalats eller dömts för ett brott som rör dig friges eller har rymt,

b) om vilka relevanta åtgärder som vidtagits för att skydda dig om en person som har häktats, åtalats eller dömts för ett brott som rör dig friges eller har rymt.

Lägg märke till att ovannämnda information kan hållas inne om det finns risk för eller har fastställts att informationen kan skada gärningsmannen.

Kommer jag att bli delaktiga i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Du har ingen rätt att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning av gärningsmannen.

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

4 - Ersättning

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Du kan väcka talan mot gärningsmannen för det brott som du utsatts för. Du kan även kontakta socialtjänsten för att få information om din rätt att yrka skadestånd.

Barn under 18 år har rätt att yrka skadestånd från alla som gjort sig skyldiga till de brott som anges i lagen om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp, sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi och för människorättskränkningar. Gärningsmannen har ett civilrättsligt ansvar att ersätta alla specifika eller allmänna skador som offret eller offren lidit.

Varje brottsoffer i den mening som avses i lagen om förebyggande och bekämpning av människohandel och utnyttjande och om vittnesskydd har rätt att yrka skadestånd från alla som gjort sig skyldiga till de brott som anges i ovannämnda lag och för människorättskränkningar. Gärningsmannen har ett civilrättsligt ansvar att ersätta alla specifika eller allmänna skador som offret eller offren lidit, inklusive eventuella utestående fordringar som offren har till följd av sitt tvångsarbete.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Om gärningsmannen underlåter att betala det skadestånd som domstolen har beviljat kan du kontakta domstolen (via din advokat). Domstolen utfärdar då ett betalningsföreläggande mot gärningsmannen om betalning av skadeståndet. Om gärningsmannen ändå inte betalar ska han eller hon gripas och fängslas.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Lagstiftningen innehåller inte några bestämmelser om förskottsbetalning från staten.

Har har jag rätt att få ersättning från staten?

Staten kan betala ut ersättning i den form som beskrivs 1997 års lag om ersättning till personer som utsatts för våldsbrott (lag 51.I/97), till personer som utsatts för våldsbrott eller deras familjemedlemmar om

a) brottsoffret eller hans eller hennes familjemedlemmar av något skäl inte kan få ersättning från gärningsmannen, och

b) ingen ersättning kan fås från andra källor eller den ersättningen är lägre än den ersättning som föreskrivs i ovannämnda lag.

Ersättning enligt ovannämnda lag ska även betalas om gärningsmannen inte åtalas eller döms.

Om ersättningen från andra källor är lägre än den ersättning som föreskrivs i ovannämnda lag betalar staten mellanskillnaden.

I lagen anges även under vilka omständigheter ersättning inte ska betalas ut och fastställs dessutom vad som ingår i det ersättningsbelopp som ska betalas ut.

Med våldsbrott avses alla uppsåtliga brott som begåtts i Cypern med hjälp av våldsanvändning och som förorsakat dödsfall, allvarlig kroppsskada eller ohälsa, däribland något av följande brott, förutsatt att de förorsakat ovannämnda resultat:

Mord (artiklarna 203 och 204), mordförsök (artikel 214), våldtäkt (artikel 144), våldtäktsförsök (artikel 146), kidnappning (artikel 148), kidnappning av en flicka yngre än 16 år (artikel 149), gärningar i syfte att vålla allvarlig kroppsskada (artikel 228), allvarlig kroppsskada (artikel 231), försök till allvarligt vållande av kroppsskada med hjälp av sprängmedel (artikel 232), användning av gift i ont syfte (artikel 233), skada (artikel 234), grov misshandel (artikel 243), andra former av misshandel (artikel 244), brott mot den personliga friheten (artiklarna 245–254), mordbrand (artikel 315).

En begäran om ersättning enligt ovannämnda lag ska inges till socialtjänstdirektören inom rimlig tid. Begäran måste senast inges två år efter att gärningsmannen förorsakade kroppsskadan, ohälsan eller dödsfallet.

Begäran ska åtföljas av en polisrapport, ett läkarintyg och andra handlingar som kan underlätta bedömningen. Socialtjänstdirektören får på eget initiativ begära in den kompletterande bevisning som behövs, däribland bevisning på att ingen ersättning har betalats eller kommer att betalas från andra källor, inklusive en edsvuren utsaga från sökanden.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Att gärningsmannen döms är inget villkor för att brottsoffer ska beviljas ersättning. Domstolen meddelar ett avgörande om beviljande av skadestånd inom ramen för skadeståndstalan. Denna är helt frikopplad från utfallet av det straffrättsliga förfarandet.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag vänta på beslut om min ansökan om ersättning?

Du kan inte få ersättning i förväg eftersom lagen inte innehåller några bestämmelser om betalning av sådan ersättning.

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Polisen………199/1460

Akutmottagningen på statliga sjukhus

Ditt lokala socialtjänstkontor

Psykologmottagningen vid utbildningsanstalter

Psykiatrisk hälsovård

En telefonjour för stöd till brottsoffer

Icke-statliga organisationer

I Cypern kan du ringa något av följande journummer:

1460 – journummer för medborgare

1440 – journummer för våld i hemmet

1498 – journummer för narkotikainformation och -hjälp

116111 – journummer för stöd till barn och ungdomar

116000 – Cyperns journummer för försvunna barn

Är stöd till brottsoffer gratis?

Stöd till brottsoffer som lämnas av statliga organ och icke-statliga organisationer är gratis.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Du kan få följande stöd från statliga myndigheter:

 • Hälso- och sjukvård från sjukvårdsmyndigheterna
 • Psykologstöd från psykiatrin och skolpsykologer
 • Skydd från socialtjänsten, grundat på beslut som meddelats mot gärningsmannen och/eller beslut om skydd av brottsoffer
 • Särskilda polisåtgärder under utredningen för att förhindra att brottet upprepas
 • Effektivt polisskydd för att förhindra hot eller hämnd från gärningsmannen och/eller någon annan person
 • Domstolsåtgärder under förhandlingen, för att skydda brottsoffer med särskilda skyddsbehov (t.ex. barn, brottsoffer med psykosociala funktionsnedsättningar).

Om du har utsatts för våld i hemmet, är ett barn som har utsatts för sexuella övergrepp eller har utsatts för människohandel informerar socialtjänsten dig om dina rättigheter och erbjuder dig stöd. De ser även till att du får kontakt med alla behöriga statliga organ och icke-statliga organisationer som kan ta hand om ditt fall och erbjuda dig stöd. Om dina och dina föräldrars intressen strider mot varandra vidtar socialtjänstdirektören alla åtgärder som krävs för att skydda dig.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Du kan få följande stöd från icke-statliga organisationer:

 • Psykologstöd.
 • Boende på skyddat boende för brottsoffer.
Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.