Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Kan jag överklaga domen?

Brottsoffer som deltar i straffrättsliga förfaranden som målsägande får överklaga domen.

Behöriga personer får överklaga en dom i första instans inom 15 dagar från delgivningen av domen.

En part, en försvarsadvokat eller en målsägande får överklaga.

Målsäganden får överklaga domen på grund av domstolens beslut om rättegångskostnaderna eller skadeståndstalan. Om den allmänna åklagaren dock har tagit över åtalet från målsäganden som privat åklagare får den senare överklaga på alla grunder som en dom kan bestridas på.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Brottsoffer som deltar i straffrättsliga förfaranden som målsägande får överklaga domen och ansöka om återställande av den tidigare situationen.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Brottsoffer och vittnen kan när som helst under straffrättsliga förfaranden (eller småmålsförfaranden), men innan domen har meddelats, vända sig till specialiserade avdelningar vid regiondomstolarna för att få information och stöd.

Om brottsoffer eller vittnen vänder sig till dessa avdelningar för brottsoffer- och vittnesstöd efter att domen har meddelats lämnar avdelningarna information som överensstämmer med deras ansvarsområde, och hänvisar dem till andra organisationer och avdelningar som är specialiserade på brottsoffers eller vittnens behov.

Justitieministeriets oberoende avdelning för brottsoffer- och vittnesstöd ger brottsoffer, målsägande eller deras familjer information om gärningsmannens frigivning från fängelse (automatisk eller villkorlig frigivning). Denna information lämnas till alla offer för och målsägande efter grova brott, såsom brott mot liv och hälsa, sexualbrott, våldsbrott eller krigsförbrytelser.

I undantagsfall, när den oberoende avdelningen konstaterar att ett offer för långvarigt familjevåld eller våld mot kvinnor behöver samordnat extra stöd, underrättar den samordnaren i regiongruppen för förebyggande och bekämpning av familjevåld och våld mot kvinnor om intervjun med offret och de problem han/hon står inför, och uppmanar regiongruppen att vidta lämpliga åtgärder. När så är lämpligt översänds denna information även till behörig polismyndighet och behörigt socialkontor, om brottsoffret (barn/person) saknar rättskapacitet, eller till behörigt frivårdskontor, om gärningsmannen har blivit villkorligt frigiven och regelbundet ska inställa sig på frivårdskontoret.

I undantagsfall, när den oberoende myndigheten på grundval av information från brottsoffret (för ett annat brott än ovanstående) drar slutsatsen att brottsoffret har ett akut behov av ytterligare stöd och skydd, får den begära att behörig polismyndighet vidtar åtgärder, om offret samtycker till detta.

Brottsofferstöd lämnas också av civilsamhällesorganisationer, omedelbart efter att brottet har begåtts, under det straffrättsliga förfarandet och efter rättegången, dvs. efter att en slutlig dom har meddelats. Stödet och hjälpen från civilsamhällesorganisationer beror på deras ansvarsområde.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

En skriftlig dom med upplysningar om rättsmedel delges den som väckte åtal, den tilltalade och dennes försvarsadvokat, målsäganden (om denne har rätt att överklaga), den part vars egendom beslagtas genom domen och den juridiska person från vilken intäkterna ska beslagtas.

En målsägande som inte har rätt att överklaga delges domen i enlighet med lagstiftningen, tillsammans med ett meddelande om hans/hennes rätt att ansöka om återställande av den tidigare situationen. Den slutliga domen delges målsäganden på begäran.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Enligt straffprocesslagen har brottsoffret rätt att utan dröjsmål informeras av polisen om att gärningsmannen har släppts från häkte, utom då sådan information kan leda till att gärningsmannen utsätts för fara. Brottsoffret underrättas också om de åtgärder som har vidtagits för att skydda honom/henne, om det har beslutats om sådana åtgärder.

Straffanstalter och fängelser upplyser inte den oberoende avdelningen för brottsoffer- och vittnesstöd om att intagna har rymt, utan skickar endast ett meddelande om gärningsmannens rymning till polisen. Denna lag kommer dock snart att ändras.

Brottsoffer har rätt att på begäran underrättas om att gärningsmannen har släppts från häkte, att gärningsmannen har rymt eller frigetts från fängelse samt om vidtagna åtgärder för att skydda offret.

Offer för grova brott, dvs. såsom brott mot liv och hälsa, sexualbrott, våldsbrott och krigsförbrytelser, underrättas om gärningsmannens automatiska eller villkorliga frigivning.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Alla uttalanden av offer för våldsbrott och annan relevant information som hänför sig till brottsoffret beaktas vid beslut om att eventuellt låta gärningsmannen tillbringa veckosluten utanför straffanstalten eller fängelset. Brottsoffrets uttalande är en del av handlingarna om den villkorliga frigivningen. Enligt de regler som för närvarande gäller kan dock inte brottsoffret bli delaktigt i beslut om villkorlig frigivning och/eller överklaga detta beslut.

Senaste uppdatering: 09/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats