Rättigheter för brottsoffer per land

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Innan du anmäler brottet kan du få information om dina rättigheter via justitieministeriets (Bundesministerium für Justiz) webbplats (klicka här) och brottsofferjouren (Opfernotruf) eller brottsofferjourens webbplats (0800 112 112 eller genom att klicka på följande länk).

Som brottsoffer har du rätt att få information om dina rättigheter från myndigheterna. Sådan information bör i princip ges vid utredningens början. Om du har rätt till brottsofferstöd från en brottsofferorganisation informeras du om detta före din första inställelse i domstolen. Kallelsen att inställa sig i domstol innehåller också information om stödtjänsterna och adresser till relevanta brottsofferorganisationer. Dessutom informeras du om din rätt att ta med en person som du har förtroende för.

Om du har fallit offer för sexualbrott eller våld i hemmet eller om du är ett barn, anses du vara ett särskilt utsatt offer. Detta innebär att du har fler rättigheter; Framför allt måste du informeras om följande före förhandlingen och innan du avger ditt vittnesmål:

 • Att du kommer att höras av en person av samma kön där så är möjligt.
 • Att du får vägra svara på frågor om detaljer kring brottet, till exempel i ett sexualbrott om du anser att frågorna är osakliga. Du kan dock vara tvungen att svara på frågorna om ditt vittnesmål är av särskild vikt för sakfrågan i målet.
 • Att du har rätt till särskild prövning under utredningen och rättegången.
 • Att du får begära att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar.
 • Att du kommer att underrättas om gärningsmannen flyr eller släpps från häktet.
 • Att du får ta med en person som du har förtroende för till förhandlingen.

Ytterligare information finns i brottsofferorganisationernas broschyrer, som finns hos polisen. Du kan också välja att utgå från muntlig information som du har fått om dina rättigheter.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Brottsoffer ska ha likvärdiga rättigheter i alla EU-medlemsstater i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF. Dessa rättigheter gäller oavsett vilken nationalitet du som brottsoffer har.

För att göra det lättare att anmäla brott som begåtts i en annan EU-medlemsstat, ska anmälningar av brott som begåtts i brottsoffrets hemvistland överlämnas av åklagaren till behörig myndighet i den andra medlemsstaten.

Man har också rätt till kostnadsfri översättning under de straffrättsliga förfarandena.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

Som brottsoffer måste du omedelbart informeras om dina rättigheter. Sådan information innefattar följande:

 • Dina rättigheter under de straffrättsliga förfarandena.
 • Kontaktuppgifter till brottsofferorganisationerna och vilka tjänster de utför.
 • Möjligheten att begära ersättning av gärningsmannen.
 • Möjligheten att begära ersättning av staten.

Om du har rätt till brottsofferstöd från en brottsofferorganisation informeras du om detta före din första inställelse vid domstol. Kallelsen att inställa sig i domstol innehåller också information om dessa stödtjänster samt adresser till relevanta brottsofferorganisationer. Dessutom informeras du om din rätt att ta med en person som du har förtroende för. Ytterligare information finns i brottsofferorganisationernas reklamblad eller broschyrer, som finns hos polisen. Du kan också välja att utgå från information som du har fått muntligen.

Om din sexuella integritet har kränkts har du rätt att få information om dina rättigheter före förhandlingen och innan du avger ditt vittnesmål:

 • Rätten att höras av en person av samma kön där så är möjligt.
 • Rätten att vägra svara på frågor om detaljer kring ett sexualbrott, om du anser att frågorna är osakliga. Du kan dock vara tvungen att svara på frågorna om ditt vittnesmål är av särskild vikt för sakfrågan i målet.
 • Rätten till särskild prövning under utredningen och rättegången.
 • Rätten att begära att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar.

Så snart du har anmält brottet får du en skriftlig bekräftelse på din anmälan. I bekräftelsen anges ett ärendenummer. Om du ringer till behörig polisstation och anger ärendenumret kan du få tala med den tjänsteman som har hand om ditt ärende. Genom polisens ärendenummer kan du också kontakta den åklagare som har hand om ärendet.

Åklagarmyndigheten underrättar dig om viktig utveckling under förfarandets gång. Till exempel underrättas du om myndigheterna beslutar att inte gå vidare med åtal eller överväger andra åtgärder än ett traditionellt brottmålsförfarande. Du har också rätt att ta del av handlingarna.

Domstolen informerar dig om när och var förhandlingen kommer att hållas, om du tidigare har begärt sådan information eller om du är målsägande i målet.

Om du har utsatts för ett sexualbrott, våld eller ett farligt hot till följd av en avsiktlig gärning, om din sexuella integritet har kränkts, din personliga beroendeställning har utnyttjats i gärningen eller om du befinner dig i en särskilt utsatt situation, underrättas du automatiskt av myndigheterna om gärningsmannen släpps eller flyr från häktet. I övriga fall informeras du om sådana händelser om du har begärt detta. Informationen från polisen eller åklagaren måste innehålla uppgifter om skälen till frigivandet och om huruvida gärningsmannen har blivit föremål för mildare åtgärder som ett alternativ till häktning.

På begäran får du också omedelbart information om gärningsmannen flyr eller friges från fängelset samt när gärningsmannen får lämna häktet utan tillsyn för första gången. Du underrättas också om gärningsmannen flyr och grips. Du informeras även om eventuella villkor som har ställts på gärningsmannen vid frigivningen i syfte att skydda brottsoffret.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Du har rätt till kostnadsfri tolkning om du inte behärskar tyska tillräckligt väl. Tolkning tillhandahålls under förhöret eller förhandlingen. Du har också rätt till en skriftlig översättning av viktiga delar av ärendet.

Brottsofferstödet innefattar översättningshjälp och finansieras av justitieministeriet.

Hur ska myndigheten se till att jag har förstått och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Rättsliga instruktioner och förhör måste alltid vara begripliga. Myndigheten måste därför anpassa sina instruktioner och frågor till brottsoffrets behov och förmåga. När instruktionerna har getts kommer du att få svara på frågan om du har förstått allt.

Du har rätt till kostnadsfri tolkning om du inte behärskar tyska tillräckligt väl. Tolkning tillhandahålls under förhöret eller förhandlingen. Du har också rätt till en skriftlig översättning av viktiga delar av ärendet.

En teckenspråkstolk måste vara närvarande för att hjälpa döva eller stumma brottsoffer. I nödvändiga fall kan du också kommunicera skriftligen eller på annat lämpligt sätt.

Hänsyn tas till eventuella funktionsnedsättningar när man bedömer huruvida ett brottsoffer bör betraktas som en särskilt utsatt person, vilket medför särskilda rättigheter. Sådana funktionsnedsättningar kan kompenseras genom rätten till rättshjälp.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

Du kan kontakta en brottsofferorganisation. Det finns särskilda organisationer för personer som utsatts för våld i hemmet och olaga förföljelse, personer som fallit offer för människohandel och unga brottsoffer. För att hjälpa brottsoffer att komma i kontakt med lämplig organisation har det inrättats en brottsofferjour, som finansieras av justitieministeriet (0800 112 112 och http://www.opfer-notruf.at/) och som ger kostnadsfri hjälp dygnet runt.

Vissa offer har rätt till brottsofferstöd.

Om du har utsatts för våld i hemmet eller olaga förföljelse får du hjälp av särskilda organisationer, till exempel det nationella insatscentret mot våld i hemmet (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) eller centren för skydd mot våld (Gewaltschutzzentren). Det lokala insatscentret mot våld i hemmet eller det lokala skyddscentret underrättas om polisen har utfärdat ett besöksförbud. De som arbetar vid dessa organisationer kontaktar dig och erbjuder sin hjälp. De kan även upprätta en säkerhetsplan och ge juridisk rådgivning (framför allt om hur man ansöker om ett interimistiskt förbudsföreläggande) samt psykosocialt stöd.

Du kan också kontakta insatscentret eller något av skyddscentren direkt. Du måste inte vänta tills polisen har vidtagit åtgärder eller tills du har anmält brottet.

Hänvisar polisen automatiskt mig till brottsofferorganisationen?

Om du har utsatts för våld i hemmet eller olaga förföljelse får du hjälp av säarskilda organisationer, till exempel det nationella insatscentret mot våld i hemmet (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) eller centren för skydd mot våld (Gewaltschutzzentren). Det lokala insatscentret mot våld i hemmet eller det lokala skyddscentret underrättas om polisen har utfärdat ett besöksförbud. De som arbetar vid dessa organisationer kontaktar dig och erbjuder sin hjälp. De kan även upprätta en säkerhetsplan och ge juridisk rådgivning (framför allt om hur man ansöker om ett interimistiskt förbudsföreläggande) samt psykosocialt stöd.

I alla övriga fall kontaktar du relevant brottsofferorganisation på egen hand.

Hur skyddas min personliga integritet?

Som brottsoffer har du flera olika rättigheter som innebär att din personliga integritet ska skyddas i största möjliga mån, trots principen om offentliga domstolsförhandlingar.

Du har till exempel rätt att ange en delgivningsadress som inte är densamma som din faktiska hemadress. Domstolen måste säkerställa att dina personliga omständigheter som vittne inte röjs.

Det är förbjudet att offentliggöra handlingars innehåll, spela in eller sända förhandlingar i radio eller tv och spela in videor eller ta bilder under förhandlingarna.

Rättegången kan hållas bakom stängda dörrar om så krävs för att skydda brottsoffrens och vittnenas personliga integritet.

Om du har utsatts för ett sexualbrott har du rätt att vägra svara på frågor som rör vissa omständigheter kring gärningen, om inte omständigheterna är viktiga för rättegången. I undantagsfall kan du även lämna ditt vittnesmål anonymt, om röjandet av din identitet skulle utsätta dig eller andra för allvarlig fara. När vittnen avger sina vittnesmål inför domstol får de till och med ändra sitt utseende för att de inte ska bli igenkända (på villkor att det fortfarande går att se deras ansiktsuttryck).

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferorganisationen?

Du måste inte anmäla ett brott för att få tillgång till brottsofferstöd. Detta innebär att du kan kontakta en brottsofferorganisation innan du har anmält ett brott. Sådana organisationer kan hjälpa dig med att anmäla brottet om du behöver det.

Du kan också få tillgång till brottsofferjourens tjänster (+0800 112 112) oavsett om du har anmält ett brott eller inte.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Det finns olika typer av vittnesskydd, som ger olika nivåer av skydd beroende på vilket hot vittnet utsätts för. Säkerhetspolisens vittnesskydd består till exempel av förebyggande och beskyddande åtgärder, däribland utökad patrullering, polisbevakning eller placering i en vittnesskyddsinrättning. Det mest omfattande skyddet ges via vittnesskyddsprogram.

Vem kan ge mig skydd?

Säkerhetsmyndigheterna ansvarar för att garantera vittnen och brottsoffer personskydd.

Stöd och rådgivning kan fås från brottsofferorganisationer. Det finns särskilda organisationer för personer som utsatts för våld i hemmet och olaga förföljelse, personer som fallit offer för människohandel och unga brottsoffer. För att hjälpa brottsoffer att komma i kontakt med lämplig organisation har det inrättats en brottsofferjour, som finansieras av justitieministeriet (0800 112 112 och http://www.opfer-notruf.at/) och som ger kostnadsfri hjälp dygnet runt.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Om nya omständigheter uppstår under förfarandena (t.ex. till följd av information från en brottsofferorganisation) måste åklagaren eller domstolen dokumentera den nya bedömningen och bevilja dig de rättigheter som du har i egenskap av en särskilt utsatt person.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Kriminalpolisen, åklagaren och domstolen måste ta vederbörlig hänsyn till brottsoffrens rättigheter, intressen och utsatthet. Alla myndigheter som är involverade i straffrättsliga förfaranden måste respektera brottsoffrens personliga värdighet under förfarandet och deras intressen av att få sin personliga integritet skyddad. Denna allmänna skyldighet att värna om brottsoffrens intressen innebär även att brottsoffren inte ska skadas till följd av de straffrättsliga förfarandena i sig. Detta säkerställs även genom brottsoffrets särskilda rättigheter, till exempel rätten till särskild prövning eller till att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar, samt genom förbudet mot att bilder på brottsoffret eller dennes personuppgifter offentliggörs.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Med särskilt utsatta brottsoffer avses personer som har utsatts för ett sexualbrott eller våld i hemmet och samtliga brottsoffer som är barn.

Alla andra brottsoffer kan också få sådan status på grundval av deras ålder, psykiska tillstånd, hälsa samt brottets art och särskilda omständigheter.

Utöver de rättigheter som alla brottsoffer har, har utsatta brottsoffer även rätt att höras av en person av samma kön under utredningen när så är möjligt. Brottsoffren får vägra svara på frågor som rör detaljer kring brottet om de anser att detaljerna är osakliga. De får även vägra svara på frågor som rör omständigheter av en högst personlig karaktär. Under utredningen och rättegången beviljas särskilt utsatta brottsoffer särskild prövning om de begär detta. De kan begära att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar. Särskilt utsatta brottsoffer får alltid ta med sig en förtrolig person till förhandlingen.

Särskilt utsatta brottsoffer måste underrättas omedelbart om gärningsmannen släpps eller flyr från häktet. På begäran underrättas de också om gärningsmannen flyr eller friges från fängelset samt när gärningsmannen får lämna häktet utan tillsyn för första gången.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Brottsoffer som är barn betraktas alltid som särskilt utsatta.

Under utredningen har de rätt att höras av en person av samma kön där så är möjligt. Brottsoffren får vägra svara på frågor som rör detaljer kring brottet om de anser att detaljerna är osakliga. De får även vägra svara på frågor som rör omständigheter av en högst personlig karaktär. Under utredningen och rättegången beviljas särskilt utsatta brottsoffer särskild prövning om de begär detta. Barn vars sexuella integritet kan ha kränkts måste alltid beviljas särskild prövning. De får begära att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar. De får ta med en person som du har förtroende för till rättegången.

Särskilt utsatta brottsoffer måste underrättas omedelbart om gärningsmannen släpps eller flyr från häktet. På begäran underrättas de också om gärningsmannen flyr eller friges från fängelset samt när gärningsmannen får lämna häktet utan tillsyn för första gången.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet - vilka rättigheter har jag?

Om din make/maka eller registrerade partner, din partner, ditt barn, dina föräldrar eller mor-/farföräldrar, dina barnbarn, din syster eller bror eller någon annan anhörig har avlidit på grund av brottet har du rätt till brottsofferstöd. Detta gäller också om någon annan av dina släktingar har avlidit på grund av brottet och om du blivit vittne till detta.

Om en person som du är beroende av enligt lag har avlidit på grund av ett sådant brott har du eventuellt rätt till stöd enligt brottsskadelagen (Verbrechensopfergesetz). Ansökningar om sådant stöd prövas av myndigheten för sociala frågor och personer med funktionsnedsättning (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott - vilka rättigheter har jag?

Om din make/maka eller registrerade partner, din partner, ditt barn, dina föräldrar eller mor-/farföräldrar, dina barnbarn, din syster eller bror eller någon annan anhörig har utsatts för våld, ett farligt hot eller ett sexualbrott har du rätt till brottsofferstöd.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Polis, åklagare och domare måste ta hänsyn till dina intressen och informera dig om förfarandenas gång, inklusive andra åtgärder som kan användas i stället för traditionella brottmålsförfaranden och som fastställs om det rör sig om ringa och mindre allvarliga brott. Om åklagaren överväger en sådan alternativ åtgärd måste han/hon ge dig möjlighet att yttra dig om så krävs för att värna om dina rättigheter och intressen, framför allt din rätt till ersättning.

Åklagaren kan begära att utbildade medlare från relevanta organisationer ska hjälpa gärningsmän och offer med medling. Medling kan endast inledas med ditt samtycke, om inte skälen till att du inte godtar medling är oacceptabla inom ramen för det straffrättsliga förfarandet. Om gärningsmannen är under 18 år krävs inte samtycke från din sida.

Du kan få delta i medlingsprocessen om du vill. Dina intressen kommer att beaktas. Du kommer att uppmanas att göra en framställning om så är lämpligt för att värna om dina intressen, framför allt din rätt till ersättning.

Du har rätt att ta med en förtrolig person till medlingen. Du måste få information om dina rättigheter och lämpliga brottsofferorganisationer så fort som möjligt.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Brottsoffers rättigheter i straffrättsliga förfaranden omfattas av straffprocesslagen (Strafprozessordnung (StPO)). Straffprocesslagen och alla andra lagar finns att tillgå utan kostnad via Österrikes rättsinformationssystem.

Senaste uppdatering: 06/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats