Pravice žrtev – po državah

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, ste od prvega stika z organi ali uradniki upravičeni do informacij o svoji pravici do prijave kaznivega dejanja, in kadar je ustrezno, o postopku prijave.

Kaznivo dejanje lahko prijavite policiji in postanete priča v postopku, ki bo sledil. Policijo lahko prosite tudi, naj vas napoti na ustrezen urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kjer boste dobili informacije o načinu prijave kaznivega dejanja.

Dostop do služb za oskrbo in podporo, kot so uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, je brezplačen in zaupen ter ni odvisen od tega, ali ste prej kaznivo dejanje prijavili.

Kot oseba, ki prijavlja kaznivo dejanje, imate naslednje pravice:

 • do prejema ustrezno overjene kopije prijave;
 • do brezplačne jezikovne pomoči in pisnega prevoda kopije prijave, ki ste jo vložili, če ne razumete ali govorite nobenega od uradnih jezikov v kraju, kjer je bila prijava vložena. Če ne govorite ali razumete špansko oziroma uradnega jezika, ki se uporablja v zadevnem postopku, ste med pričanjem v fazi preiskave pred sodnikom, javnim tožilcem ali policistom upravičeni do brezplačne pomoči tolmača, ki govori jezik, ki ga razumete;
 • če ste zahtevali obveščanje o nekaterih odločitvah, kot sta odločitev, da se kazenski postopek ne začne, ali pravnomočna sodba v postopku, imate pravico biti obveščeni o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu.

Lahko tudi sami vložite tožbo proti storilcu in postanete stranka v postopku kot zasebni tožilec – v takem primeru so vaše pravice zelo podobne pravicam javnega tožilca.

Poleg običajnih primerov, v katerih javni tožilec vloži obtožnico proti storilcu, obstajata še dve vrsti kaznivih dejanj, pri katerih je vaša vloga zelo pomembna za začetek postopka:

 • v postopku zaradi delno javnih kaznivih dejanj morate kaznivo dejanje prijaviti ali vložiti tožbo, da se postopek lahko začne; odgovornost za obtožnico proti storilcu nato prevzame javni tožilec. V postopku zaradi zasebnih kaznivih dejanj (na primer obrekovanje) pa je odgovornost povsem vaša: javni tožilec nima nobene odgovornosti glede obtožnice proti storilcu, sami pa lahko prijavo kadar koli umaknete, s čimer se postopek zaključi.

Kaznivo dejanje lahko prijavite v katerem koli jeziku; če ne govorite špansko ali nobenega zadevnega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmača. V praksi to pomeni, da če nihče na policijski postaji ne govori vašega jezika, vam bodo ponudili naslednje:

 • če ne gre za hudo kaznivo dejanje, ga lahko prijavite na obrazcu v svojem jeziku;
 • če gre za hudo kaznivo dejanje, vam bo zagotovljen osebni ali telefonski dostop do tolmača.

Na nekaterih policijskih postajah so zlasti poleti tolmači za angleščino, francoščino in nemščino.

Za prijavo kaznivega dejanja rok ne obstaja, obstaja pa rok za pregon kaznivega dejanja, in sicer od 10 do 20 let, odvisno od teže kaznivega dejanja. Organi ne zahtevajo posebnega načina za prijavo kaznivega dejanja. Prijavite ga lahko pisno ali ustno; v slednjem primeru pristojni organ pripravi zapisnik o prijavi. Navesti morate svoje ime, naslov, identifikacijsko številko, telefonsko številko itd. ter podpisati prijavo.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola ali družinskega nasilja, lahko ob njegovi prijavi od policije zahtevate tudi odredbo o zaščiti. To lahko zahtevate tudi neposredno od pravosodnega organa ali javnega tožilca, uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj, socialnih služb ali ustanov za oskrbo, ki so del javne uprave.

V vseh primerih boste prejeli obrazce, s katerimi lahko zahtevate odredbo o zaščiti, ter informacije o njej.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Ob vložitvi prijave prejmete njeno overjeno kopijo s sklicno številko.

Kot žrtvi vam lahko informacije o poteku postopka zagotovi policija, razen če bi to lahko škodilo preiskavi. V praksi pa je bolje poklicati ustrezen policijski organ in prositi za informacije.

Na splošno velja, da imate na podlagi ustreznega zahtevka pravico do informacij o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu pa tudi pravico biti obveščeni o naslednjih odločitvah:

 • odločitvi, da se kazenski postopek ne začne;
 • pravnomočni sodbi v postopku;
 • odločbi o izreku zaporne kazni za storilca ali njegovi izpustitvi ter morebitnem pobegu storilca iz pridržanja pa tudi o odločitvah o sprejetju previdnostnih ukrepov za vašo zaščito.

Če ste prosili za napotitev na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj ali če prejemate oskrbo enega od njih, imate pravico do informacij o kontaktnih podatkih organa, odgovornega za vodenje postopka, ter o kanalih komunikacije z njim pa tudi do informacij o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola, imate pravico biti obveščeni o postopkovnem položaju nasilneža in sprejetih previdnostnih ukrepih, ne da bi vam bilo treba to posebej zahtevati. Če navedenih informacij ne želite prejemati, lahko to sporočite kadar koli.

Če ste žrtev nasilnega kaznivega dejanja zoper spolno svobodo, imate pravico do informacij o državni odškodnini, do katere ste upravičeni, če vam nasilnež ne plača odškodnine ali če ta ne zadostuje.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Od prvega stika z organi ali uradniki ste upravičeni do informacij o postopku za pridobitev pravnega svetovanja in obrambe, ter kadar je ustrezno, o pogojih, pod katerimi lahko tako pomoč dobite brezplačno. Te informacije vam zagotovijo tudi uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Zahtevo za priznanje upravičenosti do pravne pomoči lahko vložite pri uradniku ali organu, ki vam je dal informacije o postopku za pridobitev pravnega svetovanja in obrambe, in kadar je ustrezno, postopku za pridobitev brezplačne pravne pomoči. Uradnik ali organ bo zahtevo s predloženo dokumentacijo posredoval zadevni odvetniški zbornici.

Zahtevo lahko predložite tudi uradom pravosodne uprave za podporo žrtvam kaznivih dejanj, ti pa jo posredujejo zadevni odvetniški zbornici.

Na splošno lahko izkoristite storitve pravnega svetovanja, ki vsem državljanom ponujajo informacije o zakonodaji. Te storitve organizirajo odvetniške zbornice v vseh sodnih okrajih.

Izpolniti morate obrazec, ki ga najdete na sodišču, ministrstvu za pravosodje in pri drugih državnih uradih, ter dokazati, da vaša sredstva ne zadoščajo. Zahtevo morate predložiti odvetniški zbornici na območju zadevnega sodišča ali pri sodišču na območju, kjer prebivate, če se kazenski postopek še ni začel.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola, vam za pridobitev pravne pomoči ni treba najprej dokazati, da vaša sredstva ne zadoščajo.

Če ste žrtev terorizma, lahko prav tako dobite pravno pomoč.

V Španiji lahko zahtevate pravno pomoč, če za vas veljajo ene od naslednjih okoliščin, med drugim:

 • ste državljan katere koli države članice EU in dokažete, da vaša sredstva ne zadoščajo;
 • ste državljan tretje države in zakonito prebivate v Španiji ali imate pravico na podlagi mednarodnega sporazuma (na primer sporazumov o mednarodni ugrabitvi otrok). V takem primeru lahko do pravne pomoči v Španiji dostopate pod enakimi pogoji kot državljani EU;
 • ne glede na sredstva za začetek pravnega postopka se vam pravica do pravne pomoči prizna in ta pomoč zagotovi takoj, če ste žrtev nasilja na podlagi spola, terorizma ali trgovine z ljudmi, in sicer v vseh postopkih, ki so povezani z vašim statusom žrtve, izhajajo iz njega ali so rezultat vašega statusa žrtve, oziroma če ste mladoletnik ali imate motnjo v duševnem razvoju ali duševno bolezen, ste žrtev zlorabe ali okrutnega ravnanja.

V primeru žrtvine smrti imajo to pravico tudi njeni nasledniki, če niso bili udeleženi pri dejanju.

Za namene pridobitve pravne pomoči se ob vložitvi prijave ali tožbe oziroma ob začetku kazenskega postopka za katero koli navedeno kaznivo dejanje štejete za žrtev in ta status ohranite, dokler traja kazenski postopek, če je bila izrečena obsodilna sodba, pa tudi po koncu postopka.

Pravica do pravne pomoči preneha, ko postane oprostilna sodba pravnomočna, ali po začasni ustavitvi ali prenehanju postopka, ker kaznivo dejanje ni bilo dokazano; pri tem vam ni treba povrniti stroškov ugodnosti, ki ste jih do takrat brezplačno prejeli.

V različnih postopkih, ki jih je mogoče začeti zaradi vašega statusa žrtve kaznivih dejanj, ki so bila navedena, zlasti v primeru postopkov zaradi nasilja na podlagi spola, vam mora pomagati odvetnik sam, če je vaša pravica do obrambe tako ustrezno zagotovljena.

Pravico do pravne pomoči imate, če vaš letni prihodek in prihodek na družinsko enoto ne presega:

 • dvakratnika javnega indeksa prihodkov (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM), ki velja ob vložitvi zahteve, če zadevne osebe niso del nobene družinske enote. IPREM je kazalnik, ki se določa letno in uporablja za opredelitev zneska nekaterih ugodnosti ali praga za prejem nekaterih ugodnosti, upravičenj ali javnih storitev;
 • dvainpolkratnika kazalnika IPREM, ki velja ob vložitvi zahteve, če so zadevne osebe del katere koli vrste družinske enote z manj kot štirimi člani;
 • trikratnika kazalnika IPREM, če zadevne družinske enote sestavljajo vsaj štirje člani.

Letni kazalnik IPREM za leto 2016 je 6 390,13 EUR.

Če vam je odobrena pravna pomoč, boste oproščeni plačila naslednjih stroškov:

 1. začetnega pravnega svetovanja;
 2. odvetniške nagrade in honorarja procesnega pooblaščenca (procurador);
 3. stroškov objave obvestil v uradnih glasilih;
 4. predplačil, ki se zahtevajo za vložitev nekaterih pritožb;
 5. plačil izvedencem;
 6. upravičeni ste do 80-odstotnega zmanjšanja plačila za notarske zapise ter potrdila iz zemljiškega in poslovnega registra.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Če ste se kot žrtev kaznivega dejanja udeležili postopka, na splošno velja, da ste upravičeni do povračila izdatkov za uveljavljanje svojih pravic in nastalih sodnih stroškov, pri čemer ima to povračilo prednost pred plačilom stroškov, ki so nastali državi.

Taka plačila morajo biti izrečena v kazenski sodbi, poleg tega mora biti obdolženi na zahtevo vas kot žrtve obsojen za kazniva dejanja, za katera javni tožilec ni vložil obtožnice, ali obsojen po tistem, ko je bila odločba o zaključku zadeve razveljavljena na podlagi pritožbe, ki ste jo vložili vi kot žrtev.

Službe za pomoč in podporo ter zlasti uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj vam zagotovijo informacije o primerih, v katerih se vam lahko povrnejo stroški postopka, in (kadar je ustrezno) postopku za vložitev takega zahtevka.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Če ste žrtev, ki ni sodelovala v postopku, javni tožilec pa se je odločil umakniti obtožnico proti storilcu, vas sodnik lahko o tem obvesti ter vas pozove, da v 15 dneh sami vložite tožbo in tako postanete zasebni tožilec. V primeru skrajšanega postopka vas mora sodnik obvestiti in povabiti na narok.

Če se javni tožilec odloči vložiti obtožnico proti storilcu, sami kot žrtev ne morete zahtevati končanja postopka, razen v primeru zasebnih kaznivih dejanj.

Če ste v postopku že sodelovali in ste zasebni tožilec, lahko zahtevate začetek ustne obravnave in vložite obtožnico proti storilcu. Če se preiskovalni sodnik odloči končati postopek, tj. zadevo zavrniti, se lahko pritožite.

Če javni tožilec vloži obtožnico proti storilcu, lahko zahtevate, naj se zadeva zavrne, in se umaknete kot zasebni tožilec. Javni tožilec pa se lahko vseeno odloči postopek nadaljevati.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

Ko se boste prvič udeležili postopka pred sodiščem, vas bo odvetnik obvestil o pravicah, ki jih imate kot žrtev v kazenskem postopku, in vam ponudil možnost, da se v postopek vključite kot zasebna stranka; pri tem bo uporabljal jasen, preprost in razumljiv jezik ter upošteval vaše značilnosti in potrebe.

Kot žrtev kaznivega dejanja ste v kazenskem postopku upravičeni do:

 • vložitve kazenske in civilne tožbe v skladu z določbami veljavne kazenske zakonodaje;
 • naroka pred organi, ki vodijo preiskavo, da jim lahko zagotovite vire dokazov in ustrezne informacije za pojasnitev dejstev.

Poleg tega boste na tem prvem naroku vprašani, ali želite prejemati sporočila oziroma obvestila, kot je določeno v zakonu; v takem primeru morate predložiti elektronski naslov, če ga nimate, pa domači ali poštni naslov.

Ne glede na vašo vlogo v kazenskem postopku ste običajno lahko prisotni na naroku, tudi če ta ni javen. Vaša prisotnost je obvezna le, kadar pričate kot priča.

Če ste žrtev, ki ne sodeluje v kazenskem postopku, boste obveščeni o datumu in kraju sojenja. Vaša glavna vloga bo pričati kot priča. Med postopkom morate sporočiti vsako spremembo svojega naslova, da vas je mogoče obvestiti o datumu in času sojenja.

V postopku lahko sodelujete kot zasebni tožilec, preden se pripravi obtožnica, tj. še pred začetkom ustne obravnave, razen v primeru kazenskega postopka proti mladoletniku. Obtožnico pripravijo javni tožilec, zasebni tožilec, če obstaja, in odvetnik obrambe. Taka obtožnica vsebuje kvalifikacijo kaznivega dejanja zadevne osebe in priporočeno kazen zanjo. V praksi mora vsaka stranka svoje stališče pisno predložiti v petih dneh.

Na splošno vas bosta zastopala odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če je žrtev več, lahko v postopku sodelujejo ločeno, sodnik pa lahko zahteva, naj se združijo v eno ali več obramb. V kazenskem postopku lahko sodelujejo tudi združenja žrtev, če imajo dovoljenje vas kot žrtve kaznivega dejanja.

Če ste že v vlogi zasebnega tožilca, bo imel vaš odvetnik dostop do povzetka in drugih dokumentov v zadevi ter druge pravice, ki so podobne tistim, ki jih ima javni tožilec, vključno z naslednjimi pravicami:

 • zahtevati nadaljnje zbiranje dokazov;
 • predlagati nove priče ali izvedence v vašo korist;
 • predlagati soočenja itd.

Če je obdolženi obsojen, mu lahko sodišče naloži, da vam mora plačati naslednje stroške: stroške odvetnikov in procesnih pooblaščencev, izvedencev, potrdil iz javnih registrov in od notarjev itd.

V okviru kazenskega postopka lahko vložite civilno tožbo (civilna stranka), če zahtevate povrnitev premoženja, odpravo škode ali odškodnino za škodo, in sicer materialno in nematerialno, ki je bila povzročena s kaznivim dejanjem. V takem primeru vas bosta zastopala odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če se sprejme odločitev o zaključku preiskave, se odločba o zavrnitvi zadeve sporoči neposrednim žrtvam kaznivega dejanja, ki so dejanja prijavile, in drugim neposrednim žrtvam, katerih identiteta in kraj prebivališča sta znana. Če je neposredna posledica kaznivega dejanja smrt ali izginotje osebe, se odločba sporoči posrednim žrtvam kaznivega dejanja.

Kakšna je moja uradna vloga v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Kot žrtev kaznivega dejanja ste v kazenskem postopku upravičeni do:

 • vložitve kazenske in civilne tožbe v skladu z določbami veljavne kazenske zakonodaje;
 • naroka pred organi, ki vodijo preiskavo, da jim lahko zagotovite vire dokazov in ustrezne informacije za pojasnitev dejstev.

Različne vloge, ki jih lahko imate v pravosodnem sistemu, so:

 • neposredna ali posredna žrtev: odvisno od prijavljenega kaznivega dejanja, če zahtevate dostop do storitev za podporo in pomoč žrtvam, pa brez predhodne prijave kaznivega dejanja, saj dostop do navedenih storitev ni odvisen od vložitve prijave;
 • priča: če obstaja prijava. V postopku sodelujete na podlagi povabila;
 • zasebni tožilec: če se odločite v kazenskem postopku sodelovati kot zasebni tožilec, in sicer če vložite tožbo proti storilcu (delno javna kazniva dejanja in zasebna kazniva dejanja) in še preden je obtožnica pripravljena, tj. pred začetkom ustne obravnave, razen v primeru kazenskega postopka proti mladoletniku;
 • civilna stranka: na splošno, če se odločite vložiti civilno tožbo v okviru kazenskega postopka, tj. zahtevate povrnitev premoženja, odpravo škode ali odškodnino za škodo, in sicer materialno in nematerialno, ki je bila povzročena s kaznivim dejanjem.

Na splošno velja, da morate biti prisotni na narokih, tudi če ti niso javni. Vaša udeležba je obvezna le, ko morate pričati kot priča.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Na splošno imate kot žrtev pravico do zaščite, informacij, podpore, pomoči in oskrbe od prvega stika z organi ali uradniki in med delovanjem služb za pomoč in podporo, ki jih zagotavljajo javne uprave, in sicer tudi pred prijavo kaznivega dejanja.

Organe ali uradnike, na katere se najprej obrnete, lahko prosite, naj vas napotijo k uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj, kjer vas bodo brezplačno in zaupno obravnavali, tudi če prej še niste prijavili kaznivega dejanja.

Od prvega stika z organi in uradniki vas lahko spremlja tudi oseba po vaši izbiri.

Poleg tega imate kot žrtev pravico, da razumete vsa dejanja, ki jih je treba opraviti po prijavi kaznivega dejanja, vključno z informacijami pred vložitvijo prijave, ter da ste tudi vi v teh dejanjih razumljeni. Tolmačenje je zagotovljeno v pravno priznanih znakovnih jezikih, prav tako podpora ustnemu sporazumevanju, kadar je to potrebno.

Vsa komunikacija, ustna in pisna, poteka v jasnem, preprostem in dostopnem jeziku, pri čemer se upoštevajo vaše osebne značilnosti in potrebe, zlasti če imate kakršno koli senzorno invalidnost, umsko ali duševno prizadetost ali ste mladoletnik.

Kot žrtev imate pravico do informacij predvsem o:

 • razpoložljivih ukrepih pomoči in podpore, in sicer zdravstvenih, psiholoških ali materialnih, ter postopku za njihovo pridobitev. Kadar je ustrezno, navedeni ukrepi zajemajo informacije o možnostih alternativne nastanitve;
 • pravici do prijave kaznivega dejanja, in kadar je ustrezno, postopku prijave, ter o pravici do predložitve dokazov organom, ki vodijo preiskavo;
 • postopku pridobitve nasvetov in pravne obrambe, in če je ustrezno, pogojih, pod katerimi jih je mogoče dobiti brezplačno;
 • možnosti zahtevati zaščitne ukrepe, in kadar je ustrezno, postopku v ta namen;
 • odškodnini, do katere ste morda upravičeni, in kadar je ustrezno, postopku za vložitev zahtevka;
 • tolmačenju in prevajanju, ki je na voljo;
 • komunikacijskih pripomočkih in storitvah, ki so na voljo;
 • postopku, na podlagi katerega lahko uveljavljate svoje pravice, če ne živite v Španiji;
 • pritožbah, ki jih lahko vložite proti kateri koli odločbi, ki po vašem mnenju ni skladna z vašimi pravicami;
 • kontaktnih podatkih organa, ki vodi postopek, in komunikacijskih kanalih, ki jih lahko uporabite za komuniciranje z njim;
 • razpoložljivih storitvah restorativne pravičnosti, kadar je to pravno mogoče;
 • primerih, v katerih lahko zahtevate povrnitev stroškov postopka, in kadar je ustrezno, postopku za vložitev zahtevka;
 • pravici zahtevati obveščanje o nekaterih odločitvah v postopku, kot so med drugim odločitev, da se kazenski postopek ne začne, pravnomočna sodba v postopku itd.

Ne glede na vašo vlogo v kazenskem postopku ste običajno lahko prisotni na naroku, tudi če ta ni javen. Vaša prisotnost je obvezna le, kadar pričate kot priča.

Če ste žrtev, ki ne sodeluje v kazenskem postopku, boste obveščeni o datumu in kraju sojenja. Vaša glavna vloga bo pričati kot priča. Med postopkom morate sporočiti vsako spremembo svojega naslova, da vas je mogoče obvestiti o datumu in času sojenja.

V postopku lahko sodelujete kot zasebni tožilec, preden se pripravi obtožnica, tj. še pred začetkom ustne obravnave, razen v primeru kazenskega postopka proti mladoletniku. Zastopala vas bosta odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če ste že v vlogi zasebnega tožilca, bo imel vaš odvetnik dostop do povzetka in drugih dokumentov v zadevi ter druge pravice, podobne tistim, ki jih ima javni tožilec, vključno z naslednjimi pravicami:

 • zahtevati nadaljnje zbiranje dokazov;
 • predlagati nove priče ali izvedence v vašo korist;
 • predlagati soočenja itd.

Če je obdolženi obsojen, mu lahko sodišče naloži, da vam mora plačati naslednje stroške: stroške odvetnikov in procesnih pooblaščencev, izvedencev, potrdil iz javnih registrov in od notarjev itd.

Kot priča imate pravico do brezplačnega tolmačenja, če ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, nimate pa pravice do pisnega prevoda dokumentov. Čeprav se je na splošno težko izogniti očesnemu stiku z obdolženim in stavbe sodišč običajno nimajo ločenih čakalnic za priče, velja, da lahko kot žrtev spolnega napada:

 • v sodni dvorani uporabite zastor ali
 • pričate prek videokonference.

Če morate pričati in ste v nevarnosti, lahko predsednik sodišča narok zapre za javnost in tako zaščiti moralo, javni red ter vas kot žrtev in/ali vašo družino. Kot zasebni tožilec lahko zahtevate, naj se narok zapre za javnost.

Če ste pozvani kot priča in sodnik ugotovi, da ste resno ogroženi ali da so ogroženi vaša svoboda, premoženje ali družina, lahko sprejme enega od naslednjih ukrepov:

 • zaščiti vašo identiteto, naslov, poklic in delovno mesto ter teh informacij v postopku ne uporabi;
 • prepreči, da bi vas kdo videl na sodišču, in odredi, da se vsa obvestila za vas pošiljajo na sodišče;
 • prepreči kakršno koli snemanje vaše podobe;
 • odredi policijsko zaščito med postopkom in po njem;
 • vam zagotovi prevoz na sodišče v uradnem avtomobilu;
 • na sodišču vam dodeli čakalnico, ki jo straži policija;
 • v posebnih okoliščinah vam zagotovi novo identiteto ter finančno pomoč za spremembo lokacije, prebivališča in zaposlitve.

Če ste mladoletnik in morate podati izjavo, se z vsemi mogočimi tehničnimi sredstvi prepreči očesni stik med vami in obtoženim. Tudi soočenja so omejena. V primeru kakršnih koli navzkrižij interesov z vašimi pravnimi zastopniki, zaradi katerih dvomite, da bodo vaši interesi v preiskavi ali kazenskem postopku ustrezno zaščiteni, ali če ste v navzkrižju interesov z enim od vaših staršev, drugi starš pa ne more ustrezno izpolnjevati svojih obveznosti, vas med drugim zastopati in vam pomagati, javni tožilec od sodnika ali sodišča zahteva, naj vam imenuje začasnega skrbnika, da prevzame obveznost vašega zastopanja v preiskavi in kazenskem postopku.

Če ste tuji državljan in ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmačenja. Policija vam lahko zagotovi obrazec za prijavo kaznivega dejanja v vašem jeziku ter osebni ali telefonski dostop do tolmača. Sodišča imajo službo za tolmačenje, ki se usklajuje z uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Če želite v kazenskem postopku vložiti civilno tožbo (civilna stranka), morate biti z odvetnikom in procesnim pooblaščencem prisotni, ko se vam ponudi možnost, da se v postopek vključite kot zasebna stranka, vsekakor pa, še preden je kaznivo dejanje kvalificirano. V takem primeru vas bosta zastopala odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če na podlagi statusa žrtve pridobite kakršno koli subvencijo ali pomoč in je bil v vašo korist izdan kakršen koli zakonski zaščitni ukrep, morate v primeru obsodbe zaradi lažne prijave kaznivega dejanja ali simulacije kaznivega dejanja povrniti subvencijo ali pomoč, poleg tega pa morate plačati tudi upravne stroške, nastale zaradi priznanja, zaščite in podpornih ukrepov ter zagotovljenih storitev, ne da bi to vplivalo na kakršno koli drugo civilno ali kazensko odgovornost, ki lahko velja.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

Ne glede na vašo vlogo v kazenskem postopku ste običajno lahko prisotni na naroku, tudi če ta ni javen. Vaša prisotnost je obvezna le, kadar pričate kot priča.

Med sodelovanjem v postopku ste še naprej upravičeni do storitev uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Če ste žrtev, ki ne sodeluje v kazenskem postopku, boste obveščeni o datumu in kraju sojenja. Vaša glavna vloga bo pričati kot priča. Med postopkom morate sporočiti vsako spremembo svojega naslova, da vas je mogoče obvestiti o datumu in času sojenja.

V postopku lahko sodelujete kot zasebni tožilec, preden se pripravi obtožnica, tj. še pred začetkom ustne obravnave, razen v primeru kazenskega postopka proti mladoletniku. Zastopala vas bosta odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če ste že v vlogi zasebnega tožilca, bo imel vaš odvetnik dostop do povzetka in drugih dokumentov v zadevi ter druge pravice, ki so podobne tistim, ki jih ima javni tožilec, tj. pravico:

 • zahtevati nadaljnje zbiranje dokazov;
 • predlagati nove priče ali izvedence v vašo korist;
 • predlagati soočenja itd.

Če je obdolženi obsojen, mu lahko sodišče naloži, da vam mora plačati naslednje stroške: stroške odvetnikov in procesnih pooblaščencev, izvedencev, potrdil iz javnih registrov in od notarjev itd.

Kot priča imate pravico do brezplačnega tolmačenja, če ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, nimate pa pravice do pisnega prevoda dokumentov. Čeprav se je na splošno težko izogniti očesnemu stiku z obdolženim in stavbe sodišč običajno nimajo ločenih čakalnic za priče, velja, da lahko kot žrtev spolnega napada:

 • v sodni dvorani uporabite zastor ali
 • pričate prek videokonference.

Če morate pričati in ste v nevarnosti, lahko predsednik sodišča narok zapre za javnost in tako zaščiti moralo, javni red ter vas kot žrtev in/ali vašo družino. Kot zasebni tožilec lahko zahtevate, naj se narok zapre za javnost.

Če ste pozvani kot priča in sodnik ugotovi, da ste resno ogroženi ali da so ogroženi vaša svoboda, premoženje ali družina, lahko sprejme enega od naslednjih ukrepov:

 • zaščiti vašo identiteto, naslov, poklic in delovno mesto ter teh informacij v postopku ne uporabi;
 • prepreči, da bi vas kdo videl na sodišču, in odredi, da se vsa obvestila pošiljajo na sodišče;
 • prepreči kakršno koli snemanje vaše podobe;
 • odredi policijsko zaščito med postopkom in po njem;
 • vam zagotovi prevoz na sodišče v uradnem avtomobilu;
 • na sodišču vam dodeli čakalnico, ki jo straži policija;
 • v posebnih okoliščinah vam zagotovi novo identiteto ter finančno pomoč za spremembo lokacije, prebivališča in zaposlitve.

Če ste mladoletnik in morate podati izjavo, se z vsemi mogočimi tehničnimi sredstvi prepreči očesni stik med vami in obtoženim. Tudi soočenja so omejena. V primeru kakršnih koli navzkrižij interesov z vašimi pravnimi zastopniki, zaradi katerih dvomite, da bodo vaši interesi v preiskavi ali kazenskem postopku ustrezno zaščiteni, ali če ste v navzkrižju interesov z enim od vaših staršev, drugi starš pa ne more ustrezno izpolnjevati svojih obveznosti, vas med drugim zastopati in vam pomagati, javni tožilec od sodnika ali sodišča zahteva, naj vam imenuje začasnega skrbnika, da prevzame obveznost vašega zastopanja v preiskavi in kazenskem postopku.

Če ste tuji državljan in ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmačenja. Sodišča imajo službo za tolmačenje, ki se usklajuje z uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Če ste vložili ustrezno zahtevo, imate pravico do obveščanja o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu, pa tudi pravico do obveščenosti o naslednjih odločitvah:

 • odločitvi, da se kazenski postopek ne začne;
 • pravnomočni sodbi v postopku;
 • odločbi o izreku zaporne kazni za storilca ali o njegovi izpustitvi ter morebitnem pobegu storilca iz pridržanja;
 • odločbah o sprejetju osebnih previdnostnih ukrepov ali spremembi že uvedenih ukrepov, če so bili sprejeti za zagotovitev vaše varnosti;
 • odločitvah katerega koli pravosodnega organa ali organa zavoda za prestajanje kazni zapora, ki vplivajo na osebe, obsojene zaradi nasilnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, storjenih z zastraševanjem, ki pomenijo tveganje za vašo varnost;
 • odločbah, ki zajemajo vaše sodelovanje v vlogi žrtve pri izvrševanju sankcije in ki se izrečejo v okolju zavoda za prestajanje kazni zapora, na primer odločbah, ki vplivajo na razvrstitev obsojenega zapornika v razred 3 odprtega zaporniškega režima, ugodnosti v zavodu za prestajanje kazni zapora, kratkoročni izhod, pogojni odpust itd.

Kadar zahtevate obveščanje o zgoraj navedenih odločitvah, morate navesti elektronski naslov oziroma poštni ali domači naslov, na katerega lahko organ pošilja sporočila in obvestila.

V izjemnih primerih, če nimate elektronskega naslova, se obvestila pošiljajo z običajno pošto na naslov, ki ga navedete.

Če ste državljan, ki prebiva zunaj Evropske unije in nimate elektronskega ali poštnega naslova, na katerega bi bilo mogoče pošiljati obvestila, se ta pošljejo na naslov španskega diplomatskega ali konzularnega predstavništva v državi vašega prebivališča in tam objavijo.

Obvestila, ki jih lahko prejmete, morajo zajemati vsaj izrek odločbe in pravno podlago.

Če ste kot žrtev uradno sodelovali v postopku, se obvestila pošiljajo vašemu procesnemu pooblaščencu in vam na elektronski naslov, ki ste ga navedli.

Kadar koli lahko izrazite željo, da ne želite prejemati obvestil o zgoraj navedenih odločitvah, s čimer se vaša prvotna zahteva preneha upoštevati.

Če ste prosili za napotitev na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj ali če prejemate oskrbo prek enega od njih, imate pravico do informacij o kontaktnih podatkih organa, odgovornega za vodenje postopka, ter kanalih komunikacije z njim, pa tudi do informacij o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola, imate pravico biti obveščeni o postopkovnem položaju nasilneža in sprejetih previdnostnih ukrepih, ne da bi vam bilo treba to posebej zahtevati. Če navedenih informacij ne želite prejemati, lahko to sporočite kadar koli.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Če ste že v vlogi zasebnega tožilca, bo imel vaš odvetnik dostop do povzetka in drugih dokumentov v zadevi.

Odvetnikove dnevne naloge zajemajo dostop do pravnih informacij in dokumentov, zlasti v zadevah, v katerih njihova stranka ni stranka v postopku.

V skladu s špansko zakonodajo lahko stranke, ki sodelujejo v postopku, prejemajo informacije o postopku in sodelujejo pri vseh postopkovnih formalnostih.

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču