Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

V nujnem primeru pokličite 999. Za prijavo kaznivega dejanja pokličite 101.

Če ste gluhi, oglušeli, naglušni ali govorno ovirani, je na voljo besedilni telefon na številki 18000.

Če ste registrirani za storitev SMS v sili (emergencySMS) - in nimate druge možnosti -, lahko pošljete besedilno sporočilo na 999.

Kdaj poklicati 999?

V nujnem primeru pokličite 999, če:

 • obstaja nevarnost telesne poškodbe ali izgube življenja;
 • je kaznivo dejanje v teku;
 • je osumljenec kaznivega dejanja v bližini.

Prijava nenujnega primera

Če kaznivo dejanje ni nujen primer, pokličite policijo na 101.

Če ste gluhi, oglušeli, naglušni ali govorno ovirani, je na voljo besedilni telefon na številki 18001 101.

Primeri kaznivih dejanj, ki ne zahtevajo nujnega odziva:

 • ukradli so vam avto;
 • poškodovano je bilo vaše imetje;
 • sumite uporabo ali razpečevanje mamil;
 • prijaviti želite manjšo prometno nesrečo;
 • policiji želite zagotoviti informacije o kaznivem dejanju v svoji okolici.

Spletna prijava kaznivega dejanja

V nenujnem primeru lahko na spletišču škotske policije prijavite naslednja kazniva dejanja:

Izpolnite lahko tudi spletni obrazec Crimestoppers, če želite kaznivo dejanje prijaviti anonimno.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Kot žrtev imate pravico zahtevati informacije o zadevi, povezani s kaznivim dejanjem. Če se vam te informacije ne zagotovijo, lahko pri različnih organih vložite uradni zahtevek:

 • pri škotski policiji - informacije o ustavitvi kazenske preiskave in razlogih za to ter o končanju kazenske preiskave in morebitnih razlogih za to;
 • pri kronskem tožilstvu - če v vaši zadevi ni bil uveden kazenski pregon, imate pravico izvedeti razloge za to in zahtevati ponovno preučitev te odločitve;
 • pri škotski sodni službi - informacije o datumih sodnih obravnav, končni odločitvi sodišča v sodnem postopku ali pritožbi v sodnem postopku in razlogih zanjo.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Žrtve niso stranke v kazenskem postopku na Škotskem. Če žrtev potrebuje pravni nasvet in pomoč, se lahko obrne na odvetnika. V sistemu pravne pomoči so žrtve lahko upravičene do pomoči za stroške takega nasveta in pomoči.

Za upravljanje sistema pravne pomoči na Škotskem je pristojen Škotski odbor za pravno pomoč.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Če ste bili vabljeni na sodišče kot priča, ste lahko upravičeni do povračila nekaterih stroškov.

Vabilo na sodišče pomeni, da ste prejeli uradni dopis - imenovan vabilo - s pozivom, da pridete na sodišče in pričate kot priča.

Informacije o tem, kako zahtevati povračilo stroškov, in obrazec zahteve za povračilo stroškov so navedeni na zadnji strani vabila.

Vabilo pozorno preberite in ga vzemite s seboj na sodišče. Ne pozabite izpolniti obrazca za stroške na zadnji strani vabila, s katerim zahtevate povračilo stroškov od osebe, ki vas je poklicala kot pričo.

Izplačila v gotovini se izvedejo samo v primeru resnične stiske ali sile. Izredne stroške, kot so stroški prevoza s taksijem, letalskega prevoza in prenočišča, mora vnaprej odobriti lokalni tožilec.

Priče, ki so zaposlene ali samozaposlene, lahko vložijo zahtevke za povračilo izgubljenega dohodka. Ker v prostorih sodišč ni zagotovljeno otroško varstvo, lahko priče tožilstva zahtevajo povračilo stroškov otroškega varstva in varuške po fiksnih tarifah. Če morate med svojo odsotnostjo poskrbeti za nadomestno varstvo, boste dobili povračilo po fiksni tarifi.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Kot žrtev kaznivega dejanja na Škotskem imate pravico zahtevati ponovno preučitev odločitve kronskega tožilstva o neuvedbi kazenskega pregona v zadevi, ki mu je bila prijavljena, če je bila taka odločitev sprejeta 1. julija 2015 ali pozneje. Če je mogoče, morate vlogo za ponovno preučitev vložiti v enem mesecu od datuma, ko ste bili obveščeni o odločitvi, da se kazenski pregon ne uvede. Običajno boste o sklepu o ponovni preučitvi obveščeni v 20 delovnih dneh. Škotski glavni državni tožilec (Lord Advocate) je objavil pravila o tem postopku.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

To je odvisno od tega, ali ste na obravnavo vabljeni kot priča. Če niste vabljeni kot priča, se lahko pri škotski sodni službi pozanimate:

 • katerih kaznivih dejanj je oseba obtožena - po tem, ko je imel obtoženec možnost odgovoriti na obtožbe (samo splošna narava obtožb);
 • kaj se dogaja z zadevo na sodišču;
 • kakšno odločitev je sodnik, grofijski sodnik ali mirovno sodišče sprejelo v zadevi.

Na spletišču škotske sodne službe so na voljo podrobnejše informacije o tem, kako dobiti informacije v zvezi z zadevo in informacije o začetku zadev na sodišču, vključno z obravnavami, ki naj bi bile razpisane v bližnji prihodnosti. To vključuje:

 • vrhovno kazensko sodišče,
 • grofijska sodišča,
 • mirovna sodišča.

Če ste priča, vam škotska sodna služba:

 • vsaj enkrat na uro zagotovi najnovejše informacije o napredovanju sodnega postopka in vam sporoči, kdaj lahko zapustite sodišče;
 • zagotovi ločene čakalnice za priče tožilstva in obrambe ter dostop do okrepčil.
 • Če ste upravičeni do pričanja na sodišču prek video povezave v živo, vas na zadevni dan obišče nekdo iz škotske sodne službe in vam pojasni postopek pričanja na sodišču.

Kakšen je moj uradni položaj v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Žrtve niso stranke v kazenskem postopku na Škotskem. Če tako presodi tožilstvo, se lahko od njih zahteva, da pričajo na sodišču.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Informacije o pravicah, ki jih imate kot žrtev, lahko najdete v kodeksu za žrtve kaznivih dejanj (Victims' Code).

Če vas pokličejo kot pričo, prejmete vabilo. Vabilo je uradni dopis s pozivom, da pridete na sodišče in pričate kot priča.

Pomembno je, da vabila ne prezrete. Če obstaja pomemben razlog, da se obravnave ne boste mogli udeležiti, to takoj povejte osebi, ki vas je poklicala kot pričo. Če na sodišče ne pridete ob pravem času in na pravem kraju, lahko sodišče izda nalog za vaše prijetje.

Nekaterim pričam je težko pričati. Morda so še posebej ranljive zaradi svojih okoliščin ali narave svojega pričanja. Sodišče lahko sprejme dodatne ukrepe (tako imenovane posebne ukrepe), da pomaga ranljivim pričam do najboljšega pričanja, kot je namestitev pregrade, tako da priči ni treba videti obtoženca. Če imate kakršne koli pomisleke, se o njih pogovorite z osebo, ki je zahtevala vaše pričanje, saj lahko ta v vašem imenu sodišče zaprosi za posebne ukrepe.

Nadaljnje informacije o tem, kako je biti priča, so na voljo na spletišču kronskega tožilstva in spletišču mygov.scot na straneh o pričanju na sodišču.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

Če tako presodi tožilstvo, se lahko od žrtev zahteva pričanje na sodišču. Za žrtve, ki so poklicane k pričanju, se uporabljajo škotska splošna pravila o pričanju.

Žrtvam, ki naj bi pričale in se štejejo za ranljive ali potrebujejo zaščito, se lahko zagotovijo posebni ukrepi na podlagi oddelkov od 271 do 271M zakona o kazenskem postopku (Škotska) iz leta 1995, da se jim pomaga pri pričanju. Ti ukrepi so samodejni v primeru otrok in oseb, ki so žrtve določenih kaznivih dejanj, kot so spolno nasilje, trgovina z ljudmi in zalezovanje.

Poleg tega lahko žrtve tudi dajo izjavo žrtve na podlagi oddelka 14 zakona o kazenskem pravosodju (Škotska) iz leta 2003. Več informacij o izjavah žrtev je na voljo tukaj.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Obrnete se lahko na škotsko sodno službo, da se seznanite z datumi sodnih obravnav, končno odločitvijo sodišča v sodnem postopku ali morebitno pritožbo v sodnem postopku in razlogih zanjo. Če pridete na sodišče, da bi pričali, vam poleg tega sodno osebje škotske sodne službe vsaj enkrat na uro zagotovi najnovejše informacije o napredovanju sodnega postopka in vam sporoči, kdaj lahko zapustite sodišče.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Za podrobnosti o informacijah, do katerih je mogoče dostopati, glej zgoraj.

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču