Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Katere informacije bom pridobil od organov po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo (tj. policija, državni tožilec)?

Informacije v zvezi s kaznivim dejanjem lahko dobite tudi pri zadevnih organizacijah (škotski policiji (Police Scotland), kronskem tožilstvu (Crown Office and Procurator Fiscal Service), škotski sodni službi (Scottish Courts and Tribunals Service), škotski službi za izvrševanje kazenskih sankcij (Scottish Prison Service) in službi za pogojni odpust (Parole Scotland)). Več informacij je na voljo na spletišču škotske vlade v razdelku o kriminalu, pravosodju in zakonodaji.

Če se odločite kaznivo dejanje prijaviti policiji, vam ta izda kartico skrbi za žrtve (victim care card). Z njo se potrdi prejem vaše prijave in zagotovijo nadaljnje informacije.

V škotskem kodeksu za žrtve kaznivih dejanj (Victim's Code for Scotland) so na kratko opisane tudi različne pravice, ki jih lahko uveljavljate na posamezni stopnji sistema kazenskega pravosodja.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Tudi če kaznivo dejanje ni bilo storjeno na Škotskem, ste lahko vseeno upravičeni do zaščite, če prebivate na Škotskem, in sicer na podlagi ukrepa, kot je

evropska odredba o zaščiti. Evropska odredba o zaščiti omogoča, da se odredba, ki jo je sodišče izdalo kjer koli v EU (npr. o prepovedi približevanja), prizna in izvrši na Škotskem. Če je bila odredba izdana na Škotskem, jo je mogoče prenesti v državo, kjer prebivate.

Nadaljnje informacije o evropski odredbi o zaščiti so na voljo na spletišču škotske sodne službe.

Na podlagi zakona o žrtvah in pričah iz leta 2014 lahko kaznivo dejanje, storjeno v drugi državi članici EU, prijavite škotski policiji, ki mora zagotoviti, da se ovadba brez nepotrebnega odlašanja posreduje ustreznemu organu države članice, v kateri je bilo kaznivo dejanje ali domnevno kaznivo dejanje storjeno.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Če se odločite prijaviti kaznivo dejanje, prejmete kartico skrbi za žrtve. Informacije o posamezni zadevi imate pravico zahtevati tudi od naslednjih organov:

 • od škotske policije - informacije o ustavitvi kazenske preiskave in razlogih za to ter o končanju kazenske preiskave in morebitnih razlogih za to;
 • od kronskega tožilstva - če v vaši zadevi ni bil uveden kazenski pregon, imate pravico izvedeti razloge za to in zahtevati ponovno preučitev te odločitve;
 • od škotske sodne službe - informacije o datumih sodnih obravnav, končni odločitvi sodišča v sodnem postopku ali pritožbi v sodnem postopku in razlogih zanjo.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Med kazenskim postopkom imate pravico, da razumete in ste razumljeni v postopku. Če imate težave pri razumevanju ali govorjenju angleščine, lahko zahtevate tolmača, da vam pomaga:

 • razumeti vprašanja, ki so vam postavljena;
 • razumeti informacije, ki jih prejmete;
 • odgovarjati in dajati informacije ter tudi sicer učinkovito komunicirati.

Zahtevate lahko tudi prevod listine, če vam je zagotovljena po zakonu ali če je bistvena za vašo udeležbo v preiskavi ali postopku.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Informacije so na zahtevo na voljo v različnih oblikah, kmalu pa bo na voljo tudi poenostavljena različica kodeksa za žrtve kaznivih dejanj.

Pri lažji komunikaciji med policijo in žrtvami, starimi 16 let in več, ki imajo zaradi duševne motnje težave pri sporazumevanju, vključno z učnimi težavami, pomagajo ustrezne odrasle osebe. Tako je predvsem med policijskimi zaslišanji, lahko pa tudi pri forenzičnih preiskavah in postopkih ugotavljanja istovetnosti.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

Obstajajo različne organizacije za podporo žrtvam, odvisno od narave kaznivega dejanja.

 • Škotska organizacija za podporo žrtvam (Victim Support Scotland) je največja dobrodelna organizacija, ki zagotavlja storitve podpore in obveščanja žrtvam in pričam kaznivih dejanj na Škotskem. Ta organizacija uporablja metodologijo ocenjevanja, ki temelji na izpolnjevanju potreb posameznikov, da se jim zagotovi prilagojena podpora.
 • Organizacija Community Safety Glasgow (TARA) zagotavlja podporo preživelim žrtvam trgovine z ljudmi v obliki krizne nastanitve, ki glede na posameznikove potrebe traja do 45 dni, načrtovanja oskrbe, nadaljnjega usmerjanja in podpore pri dostopu do pravnega svetovanja.
 • Organizacija Migrant Help podpira ranljive migrante, tako da zagotavlja nasvete in smernice prosilcem za azil, storitve za pripornike, ki so tuji državljani, in nasvete zapornikom, ki so tuji državljani.
 • Druge organizacije so še PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid in ChildLine.
 • Kontaktni podatki vseh organizacij za podporo žrtvam so na voljo v škotskem kodeksu za žrtve kaznivih dejanj.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Policija vas bo vprašala, ali želite, da vas usmeri na službe za podporo žrtvam, vaše informacije pa jim bo posredovala samo z vašim soglasjem.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Ko prijavite kaznivo dejanje, policija sprejme ukrepe, da vas podpre in zaščiti pred ponovno viktimizacijo, ustrahovanjem in maščevanjem. V smislu podpore to lahko pomeni:

 • da se zaslišanje opravi le, če je nujno;
 • zagotovitev, da je zaslišanj čim manj;
 • da zaslišanje poteka v za to namenjenih prostorih.
 • Sodišče lahko v nekaterih okoliščinah naloži omejitve medijskega poročanja o zadevi, v kateri ste udeleženi.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Ne, do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni tudi, če kaznivo dejanje ni bilo prijavljeno policiji.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Ko prijavite kaznivo dejanje, policija sprejme ukrepe, da vas zaščiti pred ponovno viktimizacijo, ustrahovanjem ali maščevanjem.

V smislu podpore to lahko pomeni:

 • da se zaslišanje opravi le, če je nujno;
 • zagotovitev, da je zaslišanj čim manj;
 • da zaslišanje poteka v za to namenjenih prostorih.

Sodišče lahko v nekaterih okoliščinah naloži omejitve medijskega poročanja o zadevi, v kateri ste udeleženi. Prav tako lahko naloži posebne pogoje varščine za obtožence, kjer je ustrezno.

Nadaljnje informacije o zaščitnih ukrepih je mogoče dobiti pri škotski policiji ali kronskem tožilstvu.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Glej zgoraj.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Glej zgoraj.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Glej zgoraj.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive osebe?

Glej zgoraj.

Sem mladoletna oseba - ali imam posebne pravice?

Nekateri posamezniki so lahko še posebej ranljivi ali ogroženi zaradi svojih okoliščin ali narave dokazov, v zvezi s katerimi so lahko pozvani k pričanju na sodišču. Na voljo so različne možnosti, da se ranljivi žrtvi pomaga pri pričanju na sodišču, na primer z video povezavami v živo ali s pričanjem za pregrado, tako da priča ne more videti obtoženca. To so tako imenovani „posebni ukrepi“.

Nadaljnje informacije o posebnih ukrepih je mogoče dobiti pri kronskem tožilstvu in škotski sodni službi. Zadevni organi vas morajo vprašati, ali imate kakšne pomisleke glede pričanja, in vam lahko predlagajo različne možnosti pri pričanju.

Po zakonu vsi otroci (mlajši od 18 let) spadajo med ranljive osebe in so tako kot domnevne žrtve zlorab v družini, spolnega nasilja, trgovine z ljudmi in zalezovanja samodejno upravičeni do nekaterih standardnih posebnih ukrepov. Kot ranljiva oseba se lahko obravnava tudi priča, ki ima duševno motnjo ali učne težave ali ki ji misel na to, da bo pričala, vzbuja strah ali jo vznemirja. Presojo glede ranljivosti opravi kronsko tožilstvo.

Škotska sodna služba tudi zagotovi, da so čakalnice, v katerih priče čakajo na pričanje na sodišču, ločene od prič obrambe.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja - kakšne so moje pravice?

Organizacije za podporo žrtvam, vključno z organizacijo Victim Support Scotland, pomagajo tudi sorodnikom žrtev kaznivih dejanj.

Če je zaradi kaznivega dejanja umrl vaš ožji družinski član, imate lahko enake pravice (kot je pravica do obveščenosti o zadevi), kot če bi bili sami žrtev kaznivega dejanja. Na primer, če imate sorodnika, ki je umrl, imate pravico, da vam policija zagotovi informacije.

Nadaljnje informacije je mogoče najti v kodeksu za žrtve kaznivih dejanj (Victims' Code) in tudi v standardih storitev (Standards of Service), ki so jih skupaj pripravile škotska policija (Police Scotland), kronsko tožilstvo (Crown Office and Procurator Fiscal Service), škotska sodna služba (Scottish Courts and Tribunals Service), škotska služba za izvrševanje kazenskih sankcij (Scottish Prison Service) in škotska služba za pogojni odpust (Parole Board for Scotland). (glej spodnjo povezavo)

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja - kakšne so moje pravice?

Organizacije za podporo žrtvam, vključno z organizacijo Victim Support Scotland, pomagajo tudi sorodnikom žrtev kaznivih dejanj.

V nekaterih okoliščinah (npr. če je žrtev pokojna) ima lahko družinski član enake pravice (kot je pravica do obveščenosti o zadevi), kot če bi bil sam žrtev kaznivega dejanja.

Na primer, če imate sorodnika, ki je umrl, imate pravico, da vam policija zagotovi informacije. Nadaljnje informacije so na voljo v kodeksu za žrtve kaznivih dejanj (Victim's Code) in tudi v standardih storitev (Standards of Service), ki jih je pripravila škotska sodna služba (Scottish Courts and Tribunals Service).

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Kakšni so pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Sacro je škotska organizacija za pravosodje na ravni skupnosti, ki si prizadeva za varnejše in bolj povezane skupnosti po vsej Škotski. Zagotavlja storitve mediacije. Več podrobnosti je na voljo na njenem spletišču.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Najnovejše informacije o pravicah žrtev vsebuje škotski kodeks za žrtve kaznivih dejanj (Victims' Code for Scotland), ki je na voljo tukaj.

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču