Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Victims' rights - by country

Victims' Rights in Scotland

As a victim of crime you have rights.

You have the right to use victim support services even if the crime has not been reported to the police. Such services can provide practical and emotional support to victims of crime.

The Victims' Code for Scotland sets out your rights, how to exercise them and who to contact for help and advice. It includes information on your:

 • Right to minimum standards of service - how you'll be treated by criminal justice organisations
 • Right to information - how you'll be updated about your case and what you can ask about
 • Right to participation - being understood, understanding what's happening and telling the court how a crime has affected you
 • Right to protection and protection of privacy - feeling safe and protected from intimidation
 • Right to support - whether you report the crime to the police or not
 • Right to compensation and expenses - such as travel expenses, loss of earnings or compensation if you were injured.
 • Information on the release of an offender (VIctim Notification Scheme)
 • Support for Vulnerable Individuals in Court (Special Measures)

You also have a right to complain if you're unhappy about how an organisation has treated you.

Visit mygov.scot to find out more about your rights as a victim of crime at the different steps of the criminal justice process, including reporting a crime, investigation and prosecution, if a case goes to court and what happens after the verdict.

You can also read about help and support for victims of crime.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 17/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

Katere informacije bom pridobil od organov po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo (tj. policija, državni tožilec)?

Informacije v zvezi s kaznivim dejanjem lahko dobite tudi pri zadevnih organizacijah (škotski policiji (Police Scotland), kronskem tožilstvu (Crown Office and Procurator Fiscal Service), škotski sodni službi (Scottish Courts and Tribunals Service), škotski službi za izvrševanje kazenskih sankcij (Scottish Prison Service) in službi za pogojni odpust (Parole Scotland)). Več informacij je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču škotske vlade v razdelku o kriminalu, pravosodju in zakonodaji.

Če se odločite kaznivo dejanje prijaviti policiji, vam ta izda kartico skrbi za žrtve (victim care card). Z njo se potrdi prejem vaše prijave in zagotovijo nadaljnje informacije.

V škotskem kodeksu za žrtve kaznivih dejanj (Povezava se odpre v novem oknuVictim's Code for Scotland) so na kratko opisane tudi različne pravice, ki jih lahko uveljavljate na posamezni stopnji sistema kazenskega pravosodja.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Tudi če kaznivo dejanje ni bilo storjeno na Škotskem, ste lahko vseeno upravičeni do zaščite, če prebivate na Škotskem, in sicer na podlagi ukrepa, kot je

evropska odredba o zaščiti. Evropska odredba o zaščiti omogoča, da se odredba, ki jo je sodišče izdalo kjer koli v EU (npr. o prepovedi približevanja), prizna in izvrši na Škotskem. Če je bila odredba izdana na Škotskem, jo je mogoče prenesti v državo, kjer prebivate.

Nadaljnje informacije o evropski odredbi o zaščiti so na voljo na spletišču škotske sodne službe.

Na podlagi zakona o žrtvah in pričah iz leta 2014 lahko kaznivo dejanje, storjeno v drugi državi članici EU, prijavite škotski policiji, ki mora zagotoviti, da se ovadba brez nepotrebnega odlašanja posreduje ustreznemu organu države članice, v kateri je bilo kaznivo dejanje ali domnevno kaznivo dejanje storjeno.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Če se odločite prijaviti kaznivo dejanje, prejmete kartico skrbi za žrtve. Informacije o posamezni zadevi imate pravico zahtevati tudi od naslednjih organov:

 • od škotske policije - informacije o ustavitvi kazenske preiskave in razlogih za to ter o končanju kazenske preiskave in morebitnih razlogih za to;
 • od kronskega tožilstva - če v vaši zadevi ni bil uveden kazenski pregon, imate pravico izvedeti razloge za to in zahtevati ponovno preučitev te odločitve;
 • od škotske sodne službe - informacije o datumih sodnih obravnav, končni odločitvi sodišča v sodnem postopku ali pritožbi v sodnem postopku in razlogih zanjo.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Med kazenskim postopkom imate pravico, da razumete in ste razumljeni v postopku. Če imate težave pri razumevanju ali govorjenju angleščine, lahko zahtevate tolmača, da vam pomaga:

 • razumeti vprašanja, ki so vam postavljena;
 • razumeti informacije, ki jih prejmete;
 • odgovarjati in dajati informacije ter tudi sicer učinkovito komunicirati.

Zahtevate lahko tudi prevod listine, če vam je zagotovljena po zakonu ali če je bistvena za vašo udeležbo v preiskavi ali postopku.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Informacije so na zahtevo na voljo v različnih oblikah, kmalu pa bo na voljo tudi poenostavljena različica kodeksa za žrtve kaznivih dejanj.

Pri lažji komunikaciji med policijo in žrtvami, starimi 16 let in več, ki imajo zaradi duševne motnje težave pri sporazumevanju, vključno z učnimi težavami, pomagajo ustrezne odrasle osebe. Tako je predvsem med policijskimi zaslišanji, lahko pa tudi pri forenzičnih preiskavah in postopkih ugotavljanja istovetnosti.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

Obstajajo različne organizacije za podporo žrtvam, odvisno od narave kaznivega dejanja.

 • Škotska organizacija za podporo žrtvam (Victim Support Scotland) je največja dobrodelna organizacija, ki zagotavlja storitve podpore in obveščanja žrtvam in pričam kaznivih dejanj na Škotskem. Ta organizacija uporablja metodologijo ocenjevanja, ki temelji na izpolnjevanju potreb posameznikov, da se jim zagotovi prilagojena podpora.
 • Organizacija Community Safety Glasgow (TARA) zagotavlja podporo preživelim žrtvam trgovine z ljudmi v obliki krizne nastanitve, ki glede na posameznikove potrebe traja do 45 dni, načrtovanja oskrbe, nadaljnjega usmerjanja in podpore pri dostopu do pravnega svetovanja.
 • Organizacija Migrant Help podpira ranljive migrante, tako da zagotavlja nasvete in smernice prosilcem za azil, storitve za pripornike, ki so tuji državljani, in nasvete zapornikom, ki so tuji državljani.
 • Druge organizacije so še PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid in ChildLine.
 • Kontaktni podatki vseh organizacij za podporo žrtvam so na voljo v Povezava se odpre v novem oknuškotskem kodeksu za žrtve kaznivih dejanj.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Policija vas bo vprašala, ali želite, da vas usmeri na službe za podporo žrtvam, vaše informacije pa jim bo posredovala samo z vašim soglasjem.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Ko prijavite kaznivo dejanje, policija sprejme ukrepe, da vas podpre in zaščiti pred ponovno viktimizacijo, ustrahovanjem in maščevanjem. V smislu podpore to lahko pomeni:

 • da se zaslišanje opravi le, če je nujno;
 • zagotovitev, da je zaslišanj čim manj;
 • da zaslišanje poteka v za to namenjenih prostorih.
 • Sodišče lahko v nekaterih okoliščinah naloži omejitve medijskega poročanja o zadevi, v kateri ste udeleženi.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Ne, do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni tudi, če kaznivo dejanje ni bilo prijavljeno policiji.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Ko prijavite kaznivo dejanje, policija sprejme ukrepe, da vas zaščiti pred ponovno viktimizacijo, ustrahovanjem ali maščevanjem.

V smislu podpore to lahko pomeni:

 • da se zaslišanje opravi le, če je nujno;
 • zagotovitev, da je zaslišanj čim manj;
 • da zaslišanje poteka v za to namenjenih prostorih.

Sodišče lahko v nekaterih okoliščinah naloži omejitve medijskega poročanja o zadevi, v kateri ste udeleženi. Prav tako lahko naloži posebne pogoje varščine za obtožence, kjer je ustrezno.

Nadaljnje informacije o zaščitnih ukrepih je mogoče dobiti pri škotski policiji ali kronskem tožilstvu.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Glej zgoraj.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Glej zgoraj.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Glej zgoraj.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive osebe?

Glej zgoraj.

Sem mladoletna oseba - ali imam posebne pravice?

Nekateri posamezniki so lahko še posebej ranljivi ali ogroženi zaradi svojih okoliščin ali narave dokazov, v zvezi s katerimi so lahko pozvani k pričanju na sodišču. Na voljo so različne možnosti, da se ranljivi žrtvi pomaga pri pričanju na sodišču, na primer z video povezavami v živo ali s pričanjem za pregrado, tako da priča ne more videti obtoženca. To so tako imenovani „posebni ukrepi“.

Nadaljnje informacije o posebnih ukrepih je mogoče dobiti pri kronskem tožilstvu in škotski sodni službi. Zadevni organi vas morajo vprašati, ali imate kakšne pomisleke glede pričanja, in vam lahko predlagajo različne možnosti pri pričanju.

Po zakonu vsi otroci (mlajši od 18 let) spadajo med ranljive osebe in so tako kot domnevne žrtve zlorab v družini, spolnega nasilja, trgovine z ljudmi in zalezovanja samodejno upravičeni do nekaterih standardnih posebnih ukrepov. Kot ranljiva oseba se lahko obravnava tudi priča, ki ima duševno motnjo ali učne težave ali ki ji misel na to, da bo pričala, vzbuja strah ali jo vznemirja. Presojo glede ranljivosti opravi kronsko tožilstvo.

Škotska sodna služba tudi zagotovi, da so čakalnice, v katerih priče čakajo na pričanje na sodišču, ločene od prič obrambe.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja - kakšne so moje pravice?

Organizacije za podporo žrtvam, vključno z organizacijo Victim Support Scotland, pomagajo tudi sorodnikom žrtev kaznivih dejanj.

Če je zaradi kaznivega dejanja umrl vaš ožji družinski član, imate lahko enake pravice (kot je pravica do obveščenosti o zadevi), kot če bi bili sami žrtev kaznivega dejanja. Na primer, če imate sorodnika, ki je umrl, imate pravico, da vam policija zagotovi informacije.

Nadaljnje informacije je mogoče najti v kodeksu za žrtve kaznivih dejanj (Victims' Code) in tudi v standardih storitev (Standards of Service), ki so jih skupaj pripravile škotska policija (Police Scotland), kronsko tožilstvo (Crown Office and Procurator Fiscal Service), škotska sodna služba (Scottish Courts and Tribunals Service), škotska služba za izvrševanje kazenskih sankcij (Scottish Prison Service) in škotska služba za pogojni odpust (Parole Board for Scotland). (glej spodnjo povezavo)

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja - kakšne so moje pravice?

Organizacije za podporo žrtvam, vključno z organizacijo Victim Support Scotland, pomagajo tudi sorodnikom žrtev kaznivih dejanj.

V nekaterih okoliščinah (npr. če je žrtev pokojna) ima lahko družinski član enake pravice (kot je pravica do obveščenosti o zadevi), kot če bi bil sam žrtev kaznivega dejanja.

Na primer, če imate sorodnika, ki je umrl, imate pravico, da vam policija zagotovi informacije. Nadaljnje informacije so na voljo v Povezava se odpre v novem oknukodeksu za žrtve kaznivih dejanj (Victim's Code) in tudi v Povezava se odpre v novem oknustandardih storitev (Standards of Service), ki jih je pripravila škotska sodna služba (Scottish Courts and Tribunals Service).

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Kakšni so pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Sacro je škotska organizacija za pravosodje na ravni skupnosti, ki si prizadeva za varnejše in bolj povezane skupnosti po vsej Škotski. Zagotavlja storitve mediacije. Več podrobnosti je na voljo Povezava se odpre v novem oknuna njenem spletišču.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Najnovejše informacije o pravicah žrtev vsebuje škotski kodeks za žrtve kaznivih dejanj (Victims' Code for Scotland), ki je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

V nujnem primeru pokličite 999. Za prijavo kaznivega dejanja pokličite 101.

Če ste gluhi, oglušeli, naglušni ali govorno ovirani, je na voljo besedilni telefon na številki 18000.

Če ste registrirani za storitev SMS v sili (Povezava se odpre v novem oknuemergencySMS) - in nimate druge možnosti -, lahko pošljete besedilno sporočilo na 999.

Kdaj poklicati 999?

V nujnem primeru pokličite 999, če:

 • obstaja nevarnost telesne poškodbe ali izgube življenja;
 • je kaznivo dejanje v teku;
 • je osumljenec kaznivega dejanja v bližini.

Prijava nenujnega primera

Če kaznivo dejanje ni nujen primer, pokličite policijo na 101.

Če ste gluhi, oglušeli, naglušni ali govorno ovirani, je na voljo besedilni telefon na številki 18001 101.

Primeri kaznivih dejanj, ki ne zahtevajo nujnega odziva:

 • ukradli so vam avto;
 • poškodovano je bilo vaše imetje;
 • sumite uporabo ali razpečevanje mamil;
 • prijaviti želite manjšo prometno nesrečo;
 • policiji želite zagotoviti informacije o kaznivem dejanju v svoji okolici.

Spletna prijava kaznivega dejanja

V nenujnem primeru lahko na spletišču škotske policije prijavite naslednja kazniva dejanja:

Izpolnite lahko tudi Povezava se odpre v novem oknuspletni obrazec Crimestoppers, če želite kaznivo dejanje prijaviti anonimno.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Kot žrtev imate pravico zahtevati informacije o zadevi, povezani s kaznivim dejanjem. Če se vam te informacije ne zagotovijo, lahko pri različnih organih vložite uradni zahtevek:

 • pri Povezava se odpre v novem oknuškotski policiji - informacije o ustavitvi kazenske preiskave in razlogih za to ter o končanju kazenske preiskave in morebitnih razlogih za to;
 • pri Povezava se odpre v novem oknukronskem tožilstvu - če v vaši zadevi ni bil uveden kazenski pregon, imate pravico izvedeti razloge za to in zahtevati ponovno preučitev te odločitve;
 • pri Povezava se odpre v novem oknuškotski sodni službi - informacije o datumih sodnih obravnav, končni odločitvi sodišča v sodnem postopku ali pritožbi v sodnem postopku in razlogih zanjo.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Žrtve niso stranke v kazenskem postopku na Škotskem. Če žrtev potrebuje pravni nasvet in pomoč, se lahko obrne na odvetnika. V sistemu pravne pomoči so žrtve lahko upravičene do pomoči za stroške takega nasveta in pomoči.

Za upravljanje sistema pravne pomoči na Škotskem je pristojen Povezava se odpre v novem oknuŠkotski odbor za pravno pomoč.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Če ste bili vabljeni na sodišče kot priča, ste lahko upravičeni do povračila nekaterih stroškov.

Vabilo na sodišče pomeni, da ste prejeli uradni dopis - imenovan vabilo - s pozivom, da pridete na sodišče in pričate kot priča.

Informacije o tem, kako zahtevati povračilo stroškov, in obrazec zahteve za povračilo stroškov so navedeni na zadnji strani vabila.

Vabilo pozorno preberite in ga vzemite s seboj na sodišče. Ne pozabite izpolniti obrazca za stroške na zadnji strani vabila, s katerim zahtevate povračilo stroškov od osebe, ki vas je poklicala kot pričo.

Izplačila v gotovini se izvedejo samo v primeru resnične stiske ali sile. Izredne stroške, kot so stroški prevoza s taksijem, letalskega prevoza in prenočišča, mora vnaprej odobriti lokalni tožilec.

Priče, ki so zaposlene ali samozaposlene, lahko vložijo zahtevke za povračilo izgubljenega dohodka. Ker v prostorih sodišč ni zagotovljeno otroško varstvo, lahko priče tožilstva zahtevajo povračilo stroškov otroškega varstva in varuške po fiksnih tarifah. Če morate med svojo odsotnostjo poskrbeti za nadomestno varstvo, boste dobili povračilo po fiksni tarifi.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Kot žrtev kaznivega dejanja na Škotskem imate pravico zahtevati ponovno preučitev odločitve kronskega tožilstva o neuvedbi kazenskega pregona v zadevi, ki mu je bila prijavljena, če je bila taka odločitev sprejeta 1. julija 2015 ali pozneje. Če je mogoče, morate vlogo za ponovno preučitev vložiti v enem mesecu od datuma, ko ste bili obveščeni o odločitvi, da se kazenski pregon ne uvede. Običajno boste o sklepu o ponovni preučitvi obveščeni v 20 delovnih dneh. Škotski glavni državni tožilec (Lord Advocate) je objavil Povezava se odpre v novem oknupravila o tem postopku.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

To je odvisno od tega, ali ste na obravnavo vabljeni kot priča. Če niste vabljeni kot priča, se lahko pri škotski sodni službi pozanimate:

 • katerih kaznivih dejanj je oseba obtožena - po tem, ko je imel obtoženec možnost odgovoriti na obtožbe (samo splošna narava obtožb);
 • kaj se dogaja z zadevo na sodišču;
 • kakšno odločitev je sodnik, grofijski sodnik ali mirovno sodišče sprejelo v zadevi.

Na Povezava se odpre v novem oknuspletišču škotske sodne službe so na voljo podrobnejše informacije o tem, kako dobiti informacije v zvezi z zadevo in informacije o začetku zadev na sodišču, vključno z obravnavami, ki naj bi bile razpisane v bližnji prihodnosti. To vključuje:

 • vrhovno kazensko sodišče,
 • grofijska sodišča,
 • mirovna sodišča.

Če ste priča, vam škotska sodna služba:

 • vsaj enkrat na uro zagotovi najnovejše informacije o napredovanju sodnega postopka in vam sporoči, kdaj lahko zapustite sodišče;
 • zagotovi ločene čakalnice za priče tožilstva in obrambe ter dostop do okrepčil.
 • Če ste upravičeni do pričanja na sodišču prek video povezave v živo, vas na zadevni dan obišče nekdo iz škotske sodne službe in vam pojasni postopek pričanja na sodišču.

Kakšen je moj uradni položaj v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Žrtve niso stranke v kazenskem postopku na Škotskem. Če tako presodi tožilstvo, se lahko od njih zahteva, da pričajo na sodišču.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Informacije o pravicah, ki jih imate kot žrtev, lahko najdete v Povezava se odpre v novem oknukodeksu za žrtve kaznivih dejanj (Victims' Code).

Če vas pokličejo kot pričo, prejmete vabilo. Vabilo je uradni dopis s pozivom, da pridete na sodišče in pričate kot priča.

Pomembno je, da vabila ne prezrete. Če obstaja pomemben razlog, da se obravnave ne boste mogli udeležiti, to takoj povejte osebi, ki vas je poklicala kot pričo. Če na sodišče ne pridete ob pravem času in na pravem kraju, lahko sodišče izda nalog za vaše prijetje.

Nekaterim pričam je težko pričati. Morda so še posebej ranljive zaradi svojih okoliščin ali narave svojega pričanja. Sodišče lahko sprejme dodatne ukrepe (tako imenovane posebne ukrepe), da pomaga ranljivim pričam do najboljšega pričanja, kot je namestitev pregrade, tako da priči ni treba videti obtoženca. Če imate kakršne koli pomisleke, se o njih pogovorite z osebo, ki je zahtevala vaše pričanje, saj lahko ta v vašem imenu sodišče zaprosi za posebne ukrepe.

Nadaljnje informacije o tem, kako je biti priča, so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču kronskega tožilstva in spletišču mygov.scotPovezava se odpre v novem oknu na straneh o pričanju na sodišču.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

Če tako presodi tožilstvo, se lahko od žrtev zahteva pričanje na sodišču. Za žrtve, ki so poklicane k pričanju, se uporabljajo škotska splošna pravila o pričanju.

Žrtvam, ki naj bi pričale in se štejejo za ranljive ali potrebujejo zaščito, se lahko zagotovijo posebni ukrepi na podlagi oddelkov od Povezava se odpre v novem oknu271 do 271M zakona o kazenskem postopku (Škotska) iz leta 1995, da se jim pomaga pri pričanju. Ti ukrepi so samodejni v primeru otrok in oseb, ki so žrtve določenih kaznivih dejanj, kot so spolno nasilje, trgovina z ljudmi in zalezovanje.

Poleg tega lahko žrtve tudi dajo izjavo žrtve na podlagi Povezava se odpre v novem oknuoddelka 14 zakona o kazenskem pravosodju (Škotska) iz leta 2003. Več informacij o izjavah žrtev je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Obrnete se lahko na škotsko sodno službo, da se seznanite z datumi sodnih obravnav, končno odločitvijo sodišča v sodnem postopku ali morebitno pritožbo v sodnem postopku in razlogih zanjo. Če pridete na sodišče, da bi pričali, vam poleg tega sodno osebje škotske sodne službe vsaj enkrat na uro zagotovi najnovejše informacije o napredovanju sodnega postopka in vam sporoči, kdaj lahko zapustite sodišče.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Za podrobnosti o informacijah, do katerih je mogoče dostopati, glej zgoraj.

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

3 - Moje pravice po sojenju

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Zoper sodbo se lahko pritoži le obsojenec ali tožilstvo.

Pritožba tožilstva se lahko vloži samo v določenih okoliščinah. Tožilstvo lahko vloži pritožbo:

 • zoper oprostilno sodbo - sodbo, ki ugotavlja, da obdolženec „ni kriv“ ali da dejanje „ni dokazano“ - vendar le v skrajšanih postopkih (sojenje brez porote) in le glede pravnih vprašanj,
 • zoper višino kazni - vendar le, če kazen velja za preveč prizanesljivo.

Več informacij lahko najdete na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Po tem, ko je obtoženec spoznan za krivega, lahko sodnik, ki odloča o kazni, ki bi jo bilo treba naložiti, upošteva vašo izjavo žrtve.

Če izid postopka (tj. sodba) ni izpolnil vaših pričakovanj, ali pa se vam zdi, da po izreku sodbe potrebujete podporo, se lahko po pomoč obrnete na več organizacij. Organizacija Škotske za pomoč žrtvam ima odprto telefonsko linijo, ki deluje od ponedeljka do petka, od 8. do 20. ure. Gre za nacionalno dobrodelno organizacijo, ki pomaga ljudem, prizadetim zaradi kaznivega dejanja, po vsej Škotski, ne glede na vrsto storjenega kaznivega dejanja. Pokličete jih lahko na telefonsko številko: 03 456039213. Podpora, ki jo nudijo, je brezplačna.

Obstajajo tudi številne druge organizacije, vključno s specializiranimi storitvami, ki lahko zagotavljajo brezplačno zaupno čustveno podporo in praktično pomoč ter žrtvam, pričam in drugim osebam, ki jih je prizadelo kaznivo dejanje, posredujejo bistvene informacije. Informacije o teh storitvah so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Da, obstajajo številne organizacije za podporo žrtvam, ki lahko nudijo podporo v času pred sojenjem, med sojenjem in po sojenju, njihove storitve pa so brezplačne. Organizacija Škotske za pomoč žrtvam je nacionalna dobrodelna organizacija, ki žrtvam nudi čustveno podporo, praktično pomoč in bistvene informacije. Te storitve so brezplačne in zaupne.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Če ste podali izjavo žrtve, jo lahko sodnik upošteva pri določanju kazni. Po tem, ko je obtoženec spoznan za krivega, sodnik odloči, kakšno sankcijo mu bo izrekel. Takšna sankcija se imenuje kazen. Sodnik sprejme to odločitev po izvedbi vseh dokazov in ob upoštevanju vseh pomembnih okoliščin. Te vključujejo starost storilca, njegovo zdravstveno stanje in to, če je že bil predhodno kaznovan. Sodnik lahko izbere, kakšno kazen bo izrekel glede na različne možnosti, ki so mu na voljo.

Več informacij o določitvi kazni je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Pravico imate zahtevati informacije o končni odločbi sodišča in morebitnih razlogih zanjo. Te informacije se lahko zahtevajo od Povezava se odpre v novem oknuškotske sodne službe (Scottish Courts and Tribunals Service).

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

V kazenskih zadevah imajo žrtve pravico pridobiti informacije o odpustu zapornika. Pravico imajo tudi, da so obveščene, kadar se odloča o pogojnem odpustu zapornika, in da glede odpusta podajo pisne pripombe škotski službi za pogojni odpust (Parole Board for Scotland). To se imenuje Povezava se odpre v novem oknusistem obveščanja žrtev (Victims Notification Scheme).

Žrtve storilcev kaznivih dejanj, obsojenih na manj kot 18 mesecev, imajo pravico biti obveščene le o odpustu ali pobegu storilca. Če želite prejeti te informacije, se vam ni treba prijaviti v sistem, lahko se preprosto obrnete na Povezava se odpre v novem oknuškotsko služba za izvrševanje kazenskih sankcij (Scottish Prison Service).

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Morda boste lahko škotski službi za pogojni odpust (Parole Board for Scotland) podali pripombe v primerih, kadar se odloča o pogojnem odpustu storilca. Žrtve, ki so prijavljene v skladu z delom 2 sistema, se lahko prijavijo, da bodo podale pisne pripombe škotski službi za izvrševanje kazenskih sankcij, ko storilec postane upravičen do začasnih izhodov ali odpusta v hišni pripor, škotski službi za pogojni odpust pa takrat, ko se odloča o pogojnem odpustu storilca. Pri pripravi vaših pripomb vam lahko pomaga Organizacija Škotske za pomoč žrtvam.

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

4 - Nadomestilo

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja (v sodnem postopku, z odškodninskim zahtevkom, z vstopom v postopek)?

Postopek pred kazenskim sodiščem

A. „Nalog za povrnitev škode“

V skladu z določbami oddelkov od 249 do 253 zakona o civilnem postopku (Škotska) iz leta 1995 so vsa kazenska sodišča na Škotskem pristojna, da storilcu v ustreznih zadevah naložijo plačilo določenega nadomestila žrtvi kaznivega dejanja za poškodbo, izgubo ali škodo, ki jo je ta utrpela zaradi kaznivega dejanja, ne da bi bila potrebna ločena civilna tožba.

Zakon iz leta 1995 ne določa, da mora žrtev sodišču osebno predložiti vlogo za izdajo „naloga za povrnitev škode“; v ustreznih zadevah lahko to sodišču predlaga lokalni tožilec, pri čemer mora v vseh zadevah sodišču zagotoviti razpoložljive informacije o obsegu in vrednosti morebitnih poškodb, izgub ali škode.

Na podlagi veljavne zakonodaje ima žrtev pravico tožiti storilca za odškodnino na civilnem sodišču ali (če je utrpela telesne poškodbe ali psihično škodo) zahtevati plačilo od organa za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj Povezava se odpre v novem oknu(Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)). Povračilo škode, ki ga naložijo kazenska sodišča, ne vpliva na te pravice, se pa morebitni znesek, ki ga žrtvi dodelijo civilna sodišča ali organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, zmanjša za znesek, plačan na podlagi „naloga za povrnitev škode“.

V formalnih kazenskih postopkih ni omejitve zneska, ki se lahko dodeli na podlagi „naloga za povrnitev škode“.

Na kratko, v kazenskih postopkih veljajo naslednje omejitve:

 • na grofijskem sodišču je najvišje nadomestilo za posamezno kaznivo dejanje predpisani znesek (10 000 GBP) (vendar je za zakonska kazniva dejanja, storjena 28. marca 2011 ali po tem datumu, pri katerih najvišja denarna kazen, ki jo je mogoče naložiti, presega predpisani znesek, najvišje nadomestilo, ki ga je mogoče naložiti, enako navedeni najvišji denarni kazni).
 • Na mirovnem sodišču je zgornja meja za posamezno kaznivo dejanje stopnja 4 na standardni lestvici (2 500 GBP)

Zneski na podlagi „naloga za povrnitev škode“ se plačajo uradniku sodišča, ki nato znesek obračuna v dobro upravičenca.

B. „Zahteva za povrnitev škode“ v odredbi o delu v splošno korist

Kadar je obtoženi obsojen za kaznivo dejanje, lahko sodišče v določenih okoliščinah sprejme odredbo o delu v splošno korist (Community Payback Order (CPO)). V skladu z oddelkom 227H zakona o kazenskem postopku (Škotska) iz leta 1995 je lahko ena od zahtev v odredbi o delu v splošno korist plačilo nadomestila (skupaj z zahtevo za varstveno nadzorstvo).

Enake omejitve v zvezi z dodeljenim zneskom veljajo za „zahteve za povrnitev škode“ in za „naloge za povrnitev škode“ (kot je podrobno opisano zgoraj).

Nadomestilo se v enkratnem znesku ali v obrokih plača uradniku sodišča, ki nato znesek obračuna v dobro upravičenca. Nadomestilo mora biti v celoti plačano najpozneje 18 mesecev po sprejetju odredbe o delu v splošno korist ali najpozneje dva meseca pred koncem varstvenega nadzorstva, kar nastopi prej. Če storilec ne plača, se to lahko šteje za kršitev odredbe o delu v splošno korist.

C. „Ponudba za povrnitev škode“, ki jo da lokalni tožilec

V skladu z oddelkom 302A zakona o kazenskem postopku (Škotska) iz leta 1995 lahko lokalni tožilec domnevnemu storilcu pošlje ponudbo za povrnitev škode, če se zdi, da je bilo storjeno pomembno kaznivo dejanje. „Ponudba za povrnitev škode“ je učinkovit neposredni ukrep za kazniva dejanja, pri katerih je posameznik utrpel denarno izgubo, osebno izgubo, strah ali stisko.

Če se „ponudba za povrnitev škode“ sprejme ali šteje za sprejeto (kadar je domnevni storilec uradno ne zavrne), ni možnosti kazenskega pregona in evidentiranja obsodbe.

Najvišji znesek, ki je glede na odredbo o ponudbi za povrnitev škode (najvišji znesek) iz leta 2008, vključeno v zakon o kazenskem postopku (Škotska) iz leta 1995, na voljo v okviru ponudbe za povrnitev škode, je 5 000 GBP.

Zneski na podlagi „ponudbe za povrnitev škode“ se plačajo uradniku sodišča, ki znesek obračuna v dobro upravičenca.

Postopek pred civilnim sodiščem:

Na podlagi veljavne zakonodaje ima žrtev pravico tožiti storilca za odškodnino na civilnem sodišču. Če se žrtev odloči vložiti tožbo pri civilnih sodiščih, obstajajo različni postopki, urejeni z različnimi sklopi sodnih pravil, ki so odvisni tudi od tega, ali se tožbe vložijo pri grofijskem sodišču (Sheriff Court) ali pri glavnem civilnem sodišču (Court of Session). Različna pravila so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču škotske sodne službe v zavihku o pravilih in praksi (Rules and Practice).

Sestava vloge ali zahtevka in različni sodni postopki so precej zapleteni, zato se priporoča, da uporabite pravni nasvet.

Vstop v postopek - na Škotskem se ne uporablja:

to je postopek, v katerem lahko sodišče odloči o povračilu škode žrtvi kaznivega dejanja. Namesto da žrtev zahteva odškodnino z ločeno civilno tožbo, vloži civilni zahtevek zoper storilca v okviru kazenskega postopka. Opozoriti je treba, da ta sistem sicer obstaja v nekaterih civilnopravnih jurisdikcijah, vendar ne na Škotskem.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Uveljavljanje odškodnine v kazenski zadevi

Znesek na podlagi:

 • „naloga za povrnitev škode“;
 • „zahteve za povrnitev škode“ v odredbi o delu v splošno korist (Community Payback Order) ali
 • „ponudbe za povrnitev škode“, ki jo da lokalni tožilec

se plača uradniku sodišča, ki mora znesek obračunati v dobro upravičenca.

Plačilo odškodnine lahko zahteva samo sodišče, upravičenec pa v nobenem primeru ne sme navezati stika ali poskušati navezati stika neposredno s storilcem ali sprejeti plačila od njega osebno.

Če se plačilo ne izvede v skladu z „nalogom za povrnitev škode“ ali „ponudbo za povrnitev škode“, lahko sodišče sprejme nadaljnji ukrep za izterjavo denarja, pri čemer uporabi različne sankcije, vključno z:

 • nalogi za odbitek od prejemkov;
 • nalogi za rubež plače;
 • nalogi za rubež sredstev in
 • nalogi za zaplembo vozila.

Če plačilo ni izvedeno v skladu z „zahtevo za povrnitev škode“ iz odredbe o delu v splošno korist, se to lahko šteje za kršitev navedene odredbe in kršilec se lahko znova znajde na sodišču. Oddelek 227ZC zakona o kazenskem postopku (Škotska) iz leta 1995 vsebuje določbe, ki se nanašajo na kršitve odredb o delu v splošno korist in ukrepe, ki jih lahko sprejme sodišče.

Uveljavljanje odškodnine v civilni zadevi:

Če žrtev uspe s tožbo na civilnem sodišču in sodišče odredi plačilo zneska v njeno korist, se mora žrtev obrniti na sodne izvršitelje, da ji svetujejo o postopku za izterjavo dolga. Več informacij je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču združenja sodnih vročevalcev in sodnih izvršiteljev.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Pod katerimi pogoji?

Odškodnina, ki jo plača organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj

Država žrtvi kaznivega dejanja ne izplača predplačila, če je sodišče storilcu odredilo plačilo, vendar ta ni plačal. Glej tudi Uveljavljanje odškodnine zgoraj.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj obravnava odškodninske zahtevke oseb, ki so utrpele telesne poškodbe ali psihično škodo kot nedolžne žrtve nasilnega kaznivega dejanja v Angliji, na Škotskem ali v Walesu. Merila in zneski za odškodnino so določeni v državni odškodninski shemi poškodbe zaradi kaznivih dejanj.

Odškodninska shema za poškodbe zaradi kaznivih dejanj iz leta 2012 je shema, financirana z državnimi sredstvi in namenjena povrnitvi škode nedolžnim žrtvam nasilnih kaznivih dejanj, ki so utrpele resne telesne poškodbe ali psihično škodo, ki jih je mogoče neposredno pripisati temu, da so bile neposredne žrtve nasilnega kaznivega dejanja. Pravila sheme in vrednost dodeljenih zneskov, ki se izplačajo, odobri parlament Združenega kraljestva, organ za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj pa je odgovoren za upravljanje sheme in vse odločitve o posameznih vlogah. Shema vsebuje lestvico poškodb, s katero je določena odškodnina, ki se izplača glede na utrpele poškodbe.

Obstajata dve vrsti odškodnin - dodelitve zneskov za telesne in smrtne poškodbe - z dodatno odškodnino, ki se v nekaterih primerih po potrebi izplača za izgubo dohodka, vzdrževanje ali posebne izdatke.

Plačilo zneskov se lahko dodeli najhuje poškodovanim žrtvam, žrtvam posilstva in drugih spolnih zlorab, otrokom, ki so žrtve zlorab, in žalujočim. Shema ne omogoča plačila odškodnine za manjše poškodbe.

Vsem odškodninskim zahtevkom ni ugodeno. Vložnik zahtevka mora biti upravičen na podlagi pravil sheme. Izpolnjena morajo biti merila glede državljanstva in stalnega prebivališča (odstavki od 10 do 16 sheme). Zahtevke je treba vložiti takoj, ko je to razumno izvedljivo, vsekakor pa v dveh letih po dogodku, zaradi katerega je nastala poškodba, povzročena s kaznivim dejanjem (vendar se lahko rok v izjemnih okoliščinah v nekaterih primerih podaljša, glej odstavke od 87 do 89). Obstajajo tudi pravila, s katerimi se zahteva, da je vložnik zahtevka prijavil dogodek, zaradi katerega je nastala poškodba, povzročena s kaznivim dejanjem, takoj ko je bilo to razumno izvedljivo, in da sodeluje, kolikor je to razumno izvedljivo, pri privedbi napadalca pred sodišče (odstavka 22 in 23). Dodeljeni zneski se lahko zadržijo ali znižajo še v različnih drugih okoliščinah, na primer če dodelitev zneska ni primerna zaradi ravnanja vložnika (odstavek 25) ali če ima vložnik ob vložitvi zahtevka pri organu za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj še neodslužene kazni za kazniva dejanja (odstavek 26 in Priloga D). Več informacij o shemi je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi s svojim odškodninskim zahtevkom?

Odškodninska shema za poškodbe zaradi kaznivih dejanj iz leta 2012 naj bi se uporabila kot skrajno sredstvo. Dodelitve zneskov na podlagi sheme naj ne bi bile namenjene reševanju nujnih potreb; v večini primerov se zahtevek vložnika reši šele nekaj časa po zadevnem dogodku. Plačilo se izvede šele, ko se organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj prepriča, da je vložnik upravičen na podlagi sheme; pri policiji poizve o dogodku in vložniku, s čimer zagotovi, da vloga izpolnjuje merila za upravičenost. Če je organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj prepričan, da je vložnik upravičen do plačila, ne more pa sprejeti dokončne odločitve, lahko razmisli o plačilu. Tako je lahko v primeru, ko organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj počaka, da se ugotovijo dolgoročne posledice vložnikove poškodbe.

Ali sem upravičen do nadomestila, če storilec ni bil obsojen?

Žrtev nasilnega kaznivega dejanja je upravičena do odškodnine, tudi če storilec ni znan ali obsojen (odstavek 9 odškodninske sheme za žrtve kaznivih dejanj). Vendar se s shemo zahteva, da je vložnik dogodek prijavil policiji takoj, ko je bilo to razumno izvedljivo, in da je sodeloval, kolikor je bilo to razumno izvedljivo, pri privedbi storilca pred sodišče (odstavka 22 in 23). Vložniki so torej do odškodnine upravičeni samo, če so v celoti sodelovali pri preiskavi kaznivega dejanja in morebitnem poznejšem kazenskem pregonu.

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Storitve v podporo žrtvam lahko uporabite Povezava se odpre v novem oknutudi če kaznivo dejanje ni bilo prijavljeno policiji.

Ne glede na to, ali želite prijaviti kaznivo dejanje ali ne, Povezava se odpre v novem oknuali pa se še niste dokončno odločili, vam organizacija Škotske za pomoč žrtvam (Victim Support Scotland) lahko nudi čustveno podporo in praktično pomoč.

Če Povezava se odpre v novem oknukaznivo dejanje prijavite, lahko policija z vašim dovoljenjem vaše podatke posreduje organizaciji Škotske za pomoč žrtvam.

Prav tako vam pomoč lahko nudi Povezava se odpre v novem oknuinformacijska in svetovalna služba za žrtve (Victim Information and Advice - VIA), če vaš primer zadeva:

 • nasilje v družini,
 • žrtve ali priče, ki so otroci,
 • zločine iz sovraštva,
 • kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
 • ali kadar je verjetno, da bo sojenje potekalo pred poroto.

Informacijska in svetovalna služba za žrtve vam bo posredovala informacije o sistemu kazenskega pravosodja, vas obveščala o stanju zadeve in vas napotila na druge organizacije, ki vam lahko pomagajo.

Telefonska linija za podporo žrtvam

Organizacija Škotske za pomoč žrtvam ima odprto telefonsko linijo, ki deluje od ponedeljka do petka, od 8. do 20. ure. Gre za nacionalno dobrodelno organizacijo, ki pomaga ljudem, prizadetim zaradi kaznivega dejanja, po vsej Škotski, ne glede na vrsto storjenega kaznivega dejanja. Pokličete jih lahko na telefonsko številko: 0800 160 1985. Podpora, ki jo nudijo, je brezplačna. Obstajajo tudi številne druge organizacije, vključno s specializiranimi storitvami, ki lahko zagotavljajo brezplačno in zaupno čustveno podporo in praktično pomoč ter žrtvam, pričam in drugim osebam, ki jih je prizadelo kaznivo dejanje, posredujejo bistvene informacije. Informacije o teh storitvah so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Je podpora žrtvam brezplačna?

Organizacija Škotske za pomoč žrtvam nudi brezplačno in zaupno podporo žrtvam, pričam in drugim osebam, ki jih je prizadelo kaznivo dejanje.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Podpora na sodišču

Če ste na sodišče pozvani kot priča, vam bo usposobljeno osebje organizacije Škotske za pomoč žrtvam zagotavljalo pomoč prek službe za priče (Witness Service). Ta služba deluje prostovoljno na vseh lokacijah višjega sodišča (High Court) in grofijskega sodišča (Sheriff Court). Lahko vam:

 • nudi praktično pomoč in informacije o tem, kaj se dogaja na sodišču;
 • omogoči, da obiščete sodišče pred začetkom sojenja, tako da veste, kaj lahko pričakujete.

Nekaterim pričam se zaradi okoliščin ali narave kaznivega dejanja lahko zagotovi dodatna pomoč pri pričanju. Več informacij o pričanju na sodišču, vključno s „posebnimi ukrepi“ za ranljive priče, lahko preberete Povezava se odpre v novem oknutukaj. Če ste žrtev kaznivega dejanja, vendar niste bili pozvani kot priča, morda ne boste obveščeni o sojenju. Kljub temu lahko zaprosite za informacije o poteku zadeve pred sodiščem.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Različne vrste organizacije vam lahko nudijo različne vrste podpore. Pomoč žrtvam se v okviru organizacije Škotske za pomoč žrtvam zagotavlja na ravni skupnosti. Žrtve lahko takšno pomoč dobijo v vsaki škotski občini, služba, namenjena pričam, pa deluje na vsakem kazenskem sodišču na Škotskem.

Obstajajo tudi številne druge dobrodelne organizacije, ki lahko pomagajo, odvisno od narave kaznivega dejanja. Na primer Rape Crisis Scotland in TARA (Trafficking Awareness Raising Alliance) nudita podporo ženskam, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Podporo žrtvam trgovine z ljudmi nudi tudi organizacija Migrant Help. Dobrodelne organizacije, kot so Children 1st, Scottish Women's Aid in PETAL ravno tako nudijo podporo žrtvam kaznivih dejanj. Več informacij o teh storitvah so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.