Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Žrtve nimajo pravice do pritožbe zoper obsodbo storilca ali izrečeno kazen.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Po sojenju imate pravico:

 • da se vam povrnejo stroški, ki se vam dolgujejo po odločitvi državnega tožilstva, če ste prišli na sodišče, da bi pričali;
 • da vas enota za skrb za žrtve in priče (Victim and Witness Care Unit) obvesti o izidu sojenja, vključno s kratkim povzetkom obrazložitve odločbe, če je na voljo;
 • da vas enota za skrb za žrtve in priče usmeri na službe za podporo žrtvam, če je to ustrezno in če so te na voljo.

(i) Če je pri kronskem sodišču vložena pritožba zoper obsodbo ali izrečeno kazen na magistratnem sodišču

Pravico imate, da vas enota za skrb za žrtve in priče obvesti o naslednjem:

 • o morebitni vložitvi pritožbe;
 • datumu, času in kraju obravnave;
 • izidu pritožbe, vključno s spremembami prvotno izrečene kazni.

Prav tako imate pravico:

 • da na sodišču počakate in sedite v prostoru, ki je ločen od pritožnika ter njegove družine in prijateljev. Sodišče to zagotovi, kadar je mogoče;
 • da se vam zagotovi kontaktna oseba na kronskem sodišču;
 • da prejmete informacije o službah za podporo žrtvam, če je to ustrezno in če so te na voljo.

(ii) Če je pri pritožbenem sodišču vložena pritožba zoper obsodbo ali izrečeno kazen ali je pri vrhovnem sodišču Združenega kraljestva vložena pritožba v kazenski zadevi glede pravnega vprašanja

Pravico imate, da vas enota za skrb za žrtve in priče obvesti o naslednjem:

 • da je bila pritožniku dovoljena pritožba;
 • o datumu, času in kraju obravnav;
 • da naj bi bil pritožnik izpuščen proti varščini pred odločitvijo o pritožbi ali da so se spremenili pogoji varščine;
 • o najnovejših informacijah o spremembah datumov obravnav;
 • da se vam zagotovi kontaktna oseba izmed osebja urada za pritožbe v kazenskih zadevah ali vrhovnega sodišča Združenega kraljestva;
 • izidu pritožbe. To vključuje morebitne spremembe prvotno izrečene kazni;
 • da na sodišču počakate in sedite v prostoru, ki je ločen od pritožnika ter njegove družine in prijateljev. Sodno osebje to zagotovi, kadar je mogoče. Redko se zgodi, da se pritožnik udeleži obravnav na vrhovnem sodišču. Če je pritožnik navzoč in ne želite sedeti v sodni dvorani, vam bo zagotovljena posebna ureditev;
 • da lahko od osebja urada za pritožbe v kazenskih zadevah ali vrhovnega sodišča Združenega kraljestva zahtevate kopijo sodbe sodišča v zadevi, ko je ta izdana.

Če se dovoli pritožba, imate kot žalujoči ožji sorodnik pravico, da se vam ponudi srečanje z državnim tožilstvom, na katerem se vam pojasnijo narava pritožbe in sodni postopki, če so izpolnjeni za to določeni pogoji.

Komisija za ponovno preučitev kazenskih zadev

Ko komisija za ponovno preučitev kazenskih zadev od storilca prejme vlogo, ponovno preuči obsodbe in kazni, izrečene zaradi storilčevih kaznivih dejanj. Komisija lahko obsodbo ali izrečeno kazen vrne v ponovno odločanje, če obstajajo nove informacije ali novi argumenti, na podlagi katerih je lahko obsodba neutemeljena ali izrečena kazen predolga. Komisija vsako leto od obsojenih oseb prejme približno 1 000 vlog, od katerih jih približno 30–40 vrne v ponovno odločanje. Ob ponovni preučitvi zadeve oceni morebitne posledice za vas in odloči, ali bi vas bilo treba uradno obvestiti. Komisija obrazloži svoje odločitve glede tega, kako bo stopila v stik z vami, v ustreznih primerih pa o teh odločitvah uradno obvesti tudi policijo.

 • Pravico imate, da vas komisija uradno obvesti, če meni, da obstaja razumna možnost ponovne preučitve vaše zadeve.
 • Če komisija odloči, da se je med ponovno preučitvijo ustrezno obrniti na vas, vas uradno obvesti, da je prejela vlogo in da se zadeva ponovno preučuje. Po ponovni preučitvi odloči, ali bi bilo treba zadevo (glede obsodbe ali izrečene kazni) vrniti sodiščem v ponovno odločanje, in vas uradno obvesti o svoji odločitvi, razen če ste izrecno zahtevali, naj vas ne obvešča.
 • Če komisija odloči, da med ponovno preučitvijo ni ustrezno, da se obrne na vas, pozneje pa se odloči zadevo (glede obsodbe ali izrečene kazni) vrniti sodiščem v ponovno odločanje, se domneva, da vas bo o tem obvestila.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Kako dolgo?

 • Do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni kadar koli, če ste kaznivo dejanje prijavili ali ne, ter po koncu preiskave in pregona.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

 • Pravico imate, da vas enota za skrb za žrtve in priče obvesti o kazni, izrečeni osumljencu (če je obsojen).To vključuje kratko pojasnilo o pomenu in posledicah izrečene kazni.
 • Pravico imate, da ste napoteni na državo tožilstvo, ki odgovori na vsa vaša vprašanja glede izrečene kazni, na katera ne more odgovoriti enota za skrb za žrtve in priče.
 • Poleg zgoraj navedenih pravic imate kot žalujoči ožji sorodnik tudi pravico, da se vam ponudi srečanje s predstavnikom državnega tožilstva, ki vam pojasni izrečeno kazen, če so izpolnjeni za to določeni pogoji. To srečanje običajno poteka na sodišču.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Če je storilec obsojen na zaporno kazen, zaprt v bolnišnico ali je pod nadzorstvom komisije za pogojni odpust, imate pravico, da vas enota za skrb za žrtve in priče obvesti o dostopu do ustreznega sistema za obveščanje žrtev po obsodbi. Prav tako imate pravico, da od enote za obveščanje žrtev (Victim Information Unit) zahtevate določene informacije. Enota, ki jo vodi komisija za pogojni odpust za Severno Irsko, usklajuje enotno službo za žrtve, ki pokriva vse tri sisteme za obveščanje žrtev. To so sistem za obveščanje žrtve o odpustu zapornika (PRVIS), sistem za obveščanje žrtev komisije za pogojni odpust za Severno Irsko in sistem za obveščanje žrtev duševno motenih storilcev. Ti sistemi se nanašajo na:

 • mladoletne storilce, ki jim je bila izrečena kazen, enakovredna kazni dosmrtnega zapora, ki so bili obsojeni za hudo kaznivo dejanje ali jim je kronsko sodišče naložilo pridržanje v zavodu za mladoletne prestopnike (ko mladoletni storilec dopolni 18 let). Zaporniški sistem vključuje tudi polnoletne storilce (stare 18 let ali več), ki jim je bila izrečena kazen šestih mesecev ali več;
 • storilce, katerih kazen vključuje nadzorstvo komisije za pogojni odpust za Severno Irsko, in
 • storilce, v zvezi s katerimi je bil izdan nalog za hospitalizacijo z omejitvijo gibanja.

Sistem za obveščanje žrtve o odpustu zapornika (PRVIS)

Če ste registrirani v sistem, imate pravico, da vas enota za obveščanje žrtev brez nepotrebnega odlašanja (če je bila obveščena o odločitvi ali izidu) obvesti:

 • o letu in mesecu, ko bi moral biti zapornik izpuščen na prostost ali ko bo lahko obravnavan za začasni odpust;
 • ko je zapornik obravnavan za začasni odpust;
 • o odločitvi, sprejeti v zvezi z začasnim odpustom, ter
 • kakršnih koli znanih pogojih za odpust zapornika ali pogojih začasnega odpusta in morebitnih kršitvah teh pogojev, ki povzročijo, da se zapornik vrne v zapor, razen če bi izmenjava takih informacij koga ogrozila ali če bi iz tega izhajala ugotovljena nevarnost nastanka škode za storilca.

V primeru zapornikov, ki jim je izrečena kazen dosmrtnega zapora, časovno nedoločena zaporna kazen ali povišana zaporna kazen, v zvezi s katerimi člani komisije za pogojni odpust obravnavajo možnost odpusta, imate pravico, da vas enota za obveščanje žrtev obvesti, ko je zapornik obravnavan za odpust. Prav tako imate pravico, da člane komisije za pogojni odpust (prek enote za obveščanje žrtev) seznanite s svojim stališčem glede odpusta, preden je tak zapornik obravnavan za odpust. Pravico imate, da ste obveščeni o odločitvi članov komisije za pogojni odpust in, če je sprejeta odločitev o odpustu zapornika, o ureditvi pogojnega odpusta, ki velja.

Prav tako imate pravico, da se vam omogoči predložitev stališč enoti za obveščanje žrtev ali navedba pomislekov, ki jih imate glede svoje varnosti, ter da se ti upoštevajo v okviru postopka presoje, ko storilec zaprosi za začasni odpust ali ko bi moral biti pogojno odpuščen.

Zelo redko se zgodi, da ste lahko o odpustu obveščeni šele, ko je ta že izveden. V malo verjetnem primeru, da bi storilec v zadevi, v kateri ste udeleženi, pobegnil, imate pravico, da vas o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti policija ali zaporniška služba, razen če bi izmenjava takih informacij koga ogrozila ali če obstaja opredeljena nevarnost nastanka škode za storilca, ki bi iz tega izhajala. Prav tako imate pravico, da vas policija ali zaporniška služba obvesti o morebitnih ukrepih, sprejetih za vašo zaščito.

Sistem za obveščanje žrtev komisije za pogojni odpust Severne Irske

Če ste registrirani v sistem, imate pravico, da od enote za obveščanje žrtev brez nepotrebnega odlašanja (če je bila obveščena o odločitvi ali izidu) prejmete informacije o:

 • načinu vodenja zadeve;
 • vrsti in dolžini ukrepa nadzorstva, ki bo veljal za storilca, in splošnih pogojih za to (vključno z morebitnimi spremembami);
 • vseh dodatnih pogojih, ki veljajo za ukrep nadzorstva, tudi če se ti spremenijo;
 • številu ur dela v splošno korist, če se to uporabi, ter
 • vseh drugih izrečenih kaznih, ki se nanašajo na zadevo.

Prav tako imate pravico izbrati način prejemanja teh informacij (na primer osebni razgovor, po telefonu ali pisno) in se o morebitnih pomislekih pogovoriti s članom osebja enote za obveščanje žrtev. V nekaterih primerih vam enota tudi omogoči, da svoja stališča in pomisleke navedete v poročilu žrtve, da jih lahko obravnavajo člani komisije za pogojni odpust.

Sistem za obveščanje žrtev duševno motenih storilcev

Ta sistem zagotavlja informacije o možnostih začasnega odpusta iz bolnišnice, ki se obravnavajo v zvezi s storilcem, in njegovem pogojnem ali brezpogojnem odpustu iz bolnišnice. Če ste registrirani v ta sistem, imate pravico, da vas enota za obveščanje žrtev brez nepotrebnega odlašanja (če je bila obveščena o odločitvi ali izidu) obvesti:

 • kdaj naj bi se obravnavala možnost začasnega odpusta;
 • da bi moral biti v naslednjih nekaj tednih odobren začasni odpust ali da bi moral biti storilec odpuščen iz bolnišnice, skupaj z morebitnimi splošnimi pogoji, ki so pomembni za vas, in
 • o vseh pomembnih pogojih, ki za storilca veljajo ob odhodu iz bolnišnice.

Prav tako imate pravico, da se vam omogoči, da enoti za obveščanje žrtev pisno predložite svoja stališča o tem, kako bi lahko načrtovani odpust ali izpustitev vplivala na vašo varnost ali dobro počutje in kateri pogoji bi se lahko storilcu naložili ob odhodu iz bolnišnice.

Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču