Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Katere informacije bom pridobil od organov po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo (tj. policija, državni tožilec)?

Pravico imate prejeti pisne informacije o tem, kaj pričakovati od sistema kazenskega pravosodja, kot je „letak z informacijami za žrtve kaznivih dejanj“, ali podrobnosti o spletišču, ki vsebuje take informacije.

Odvisno od vrste kaznivega dejanja, vaših osebnih okoliščin ali pomembnosti za posamezno fazo preiskave ali kazenskega postopka vam mora biti od prvega stika s policijo omogočen dostop do naslednjih informacij:

 • o tem, kje in kako dobiti nasvet ali podporo, vključno z dostopom do zdravstvene podpore, morebitne specialistične podpore (kot je psihološka podpora) in nadomestne nastanitve;
 • o tem, kaj morate storiti za prijavo kaznivega dejanja in na koga se morate obrniti, če imate vprašanja o zadevi;
 • o tem, kako zahtevati odškodnino;
 • o ureditvi, ki je na voljo, če žrtev ni na Severnem Irskem;
 • o razpoložljivosti storitev tolmačenja in prevajanja;
 • o tem, kako vložiti pritožbo glede izvajalca storitve;
 • o razpoložljivosti storitev restorativne pravičnosti;
 • o tem, kako si povrniti stroške, ki ste jih imeli kot priča v kazenskem postopku.

Do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni kadar koli, če ste kaznivo dejanje prijavili ali ne, ter po koncu preiskave in kazenskega pregona.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Upravičeni ste do storitev, navedenih v listini o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter), če je bilo kaznivo dejanje storjeno na Severnem Irskem ali če se storitve nanašajo na kazenski postopek, ki poteka na Severnem Irskem. [1]

[1] Upravičenost do odškodnine v okviru služb za dodelitev odškodnine (Compensation Services) je lahko odvisna od vašega stalnega prebivališča ali državljanstva, razen če niste dokončno opredeljeni kot žrtev trgovine z ljudmi oziroma vam je bil odobren azil, humanitarna zaščita ali začasno dovoljenje za prebivanje.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Policija vam mora zagotoviti naslednje:

 • pisno potrdilo, da ste prijavili kaznivo dejanje, vključno z osnovnimi podatki o kaznivem dejanju. Pisno potrdilo je lahko v obliki dopisa, elektronskega obvestila, kot je elektronsko sporočilo ali SMS, lahko pa je tudi napisano na roko. Prejem takega potrdila lahko tudi zavrnete. Če policija ugotovi, da bi se lahko zaradi pošiljanja pisnega potrdila znašli v nevarnosti (na primer v zadevah zaradi nasilja v družini), se lahko z vami dogovori, da ga ne bo poslala;
 • jasno razlago, kaj lahko pričakujete od sistema kazenskega pravosodja, ko prijavite kaznivo dejanje ali se med preiskavami obrnejo na vas kot žrtev;
 • oceno, ali želite podporo, in če je tako, kakšno pomoč ali podporo morda potrebujete. Tako bodo lažje ugotovili, ali spadate v eno od treh kategorij žrtev, ki lahko potrebujejo okrepljeno podporo, in določili, ali in v kakšnem obsegu ste lahko deležni posebnih ukrepov. Službe za podporo žrtvam lahko opravijo podrobnejšo oceno v imenu policije;
 • bodisi pisne informacije o tem, kaj pričakovati od sistema kazenskega pravosodja, kot je letak z „informacijami za žrtve kaznivih dejanj“, bodisi podrobnosti o spletišču, ki vsebuje take informacije, in sicer čim prej ali najpozneje pet delovnih dni po tem, ko prijavite kaznivo dejanje ali se med preiskavami na vas obrnejo kot na žrtev;
 • da ste obveščeni o tem, kako pogosto boste prejeli najnovejše informacije o stanju zadeve po razgovoru s policijo;
 • pojasnilo, brez nepotrebnega odlašanja, odločitve o tem, da se kaznivo dejanje ne bo preiskovalo;
 • da vas obvesti, ko je preiskava zadeve končana, ne da bi bil kdor koli obtožen, in vam pojasni razloge za to.

Pravico imate, da od policije prejmete informacije o službah za podporo žrtvam, vključno z njihovimi kontaktnimi podatki, da lahko kadar koli dostopate do njihove podpore.

Pravico imate, da vam policija zagotovi naslednje informacije in vam brez nepotrebnega odlašanja pojasni razloge za to, da je osumljenec:

 • pridržan;
 • zaslišan, pri čemer je bil poučen o svojih pravicah;
 • izpuščen brez obtožbe;
 • proti varščini izpuščen iz policijskega pripora ali če se pogoji policijskega pripora spremenijo ali prekličejo.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Če ne razumete ali govorite angleško, lahko zahtevate tolmačenje v jezik, ki ga razumete:

 • ko prijavljate kaznivo dejanje[1];
 • ko vas zaslišuje policija in
 • ko pričate kot priča.

Če ne razumete ali govorite angleško, lahko zahtevate prevod naslednjih informacij:

 • pisnega potrdila o prijavljenem kaznivem dejanju;
 • kopije zadevnih delov dokumenta, kadar je za namene zaslišanja ali sodne obravnave nujno, da razumete posamezni dokument, ki se vam predoči;
 • dokumenta, s katerim ste obveščeni o datumu, uri in kraju sojenja, ter
 • izida kazenskega postopka, kadar ste do tega upravičeni na podlagi tega kodeksa, in vsaj kratke obrazložitve odločb, če je na voljo.

[1] Če ne govorite angleško, imate pravico kaznivo dejanje prijaviti v jeziku, ki ga razumete, ali s potrebno jezikovno pomočjo.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Izvajalci storitev morajo na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) z vami komunicirati v preprostem in razumljivem jeziku, pri čemer sprejmejo ustrezne ukrepe (npr. uporabo aplikacije EasyRead, Braillove pisave ali registriranega posrednika), da vam pomagajo razumeti in biti razumljeni. Izvajalci storitev morajo pri preučevanju ustreznih ukrepov upoštevati vse pomembne osebne značilnosti, ki lahko vplivajo na vašo sposobnost, da razumete in ste razumljeni.

V različnih oblikah so na voljo najrazličnejši letaki z informacijami, ki so napisani v preprostem jeziku.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

Z odstavkom 76 listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) je žrtvam zagotovljena pravica do storitev podpore ne glede na to, ali so kaznivo dejanje prijavile policiji ali ne. Listina zajema organizacijo Victim Support NI in službo organizacije NSPCC za mladoletne žrtve. Pravice do storitev organizacije NSPCC so zagotovljene samo, kadar mora na sodišču pričati otrok ali mladoletna oseba. Zunaj področja uporabe listine so lahko na voljo še druge podporne storitve organizacije NSPCC, kot so storitve telefonske linije za otroke (Childline).

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Policija vam bo ob prijavi kaznivega dejanja pojasnila, da bo vaše podatke samodejno posredovala službam za podporo žrtvam. Od policije lahko zahtevate, naj vaših podatkov ne posreduje službam za podporo žrtvam.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Kadar se od izvajalcev storitev zahteva, da si morajo v skladu z listino o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) izmenjavati informacije, morajo to storiti učinkovito in v skladu z obveznostmi, ki jih imajo po zakonu o varstvu podatkov iz leta 1998 ter drugi ustrezni zakonodaji.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Ne – do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni kadar koli, če ste kaznivo dejanje prijavili ali ne, ter tudi po koncu preiskave in kazenskega pregona.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Kadar žrtev prijavi kaznivo dejanje izvajalcu storitev, ki je pristojen za preiskovanje kaznivih dejanj, mora izvajalec storitev zagotoviti individualno oceno žrtve, da se opredelijo morebitne posebne potrebe po zaščiti ter se ugotovi, ali in v kakšnem obsegu bi imela žrtev korist od posameznih zaščitnih ukrepov ali posebnih ukrepov med zaslišanjem ali posebnih ukrepov med pričanjem.

Narava ocene je odvisna od vseh okoliščin, vključno z resnostjo kaznivega dejanja in stopnjo očitne škode, ki jo je utrpela žrtev. Pri oceni je treba upoštevati osebne značilnosti žrtve, njena stališča ter naravo in okoliščine kaznivega dejanja.

Kadar izvajalec storitev na podlagi posamične ocene ugotovi, da žrtev potrebuje posebno zaščito in bi med zaslišanjem imela korist od določenih zaščitnih ukrepov, mora izvajalec storitev, pristojen za preiskovanje kaznivega dejanja, ob upoštevanju operativnih in praktičnih omejitev zagotoviti tudi naslednje:

 • če je mogoče, zagotoviti, da vsa zaslišanja žrtve opravi ista oseba, razen če bi to ogrozilo pravilno vodenje preiskave;
 • da zaslišanje po potrebi poteka v prostorih, ki so zasnovani ali prilagojeni za ta namen;
 • da zaslišanja opravijo za to usposobljeni strokovnjaki ali da se ta zaslišanja izvedejo z njihovo pomočjo in
 • da se v primerih spolnega nasilja, nasilja na podlagi spola ali nasilja v družini žrtvam omogoči, da njihovo zaslišanje opravi oseba istega spola. Vsaki taki zahtevi je treba ugoditi, če je to mogoče, razen če bi to verjetno ogrozilo pravilno vodenje preiskave.

V malo verjetnem primeru, da bi osumljenec pobegnil iz pripora, vas bo policija, ko bo izvedela za pobeg ali bo o tem uradno obveščena s strani zapora, kjer bo to mogoče, uradno obvestila o pobegu in morebitnih ukrepih, sprejetih za vašo zaščito, če bo ocenjeno, da obstaja tveganje, da vam bo osumljenec povzročil večjo škodo.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Kadar žrtev prijavi kaznivo dejanje izvajalcu storitev, ki je pristojen za preiskovanje kaznivih dejanj, mora ta zagotoviti individualno oceno žrtve, da se opredeli morebitna posebna zaščita. V večini primerov je to policija.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Vse žrtve kaznivih dejanj so upravičene do ocene, s katero policija ugotovi potrebe ali potrebno podporo, vključno s tem, ali in v kakšnem obsegu bi lahko imele korist od posebnih ukrepov. Dolžina in vsebina te ocene sta odvisni od resnosti kaznivega dejanja in vaših individualnih potreb. Pri oceni se upoštevajo vaše osebne značilnosti, narava in okoliščine kaznivega dejanja ter vaša stališča. Več informacij, kot lahko zagotovite med oceno, bolj je raven podpore prilagojena vašim individualnim potrebam.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Vse žrtve kaznivih dejanj so upravičene do ocene, s katero policija ugotovi potrebe ali potrebno podporo, vključno s tem, ali in v kakšnem obsegu bi lahko imele korist od posebnih ukrepov. Dolžina in vsebina te ocene sta odvisni od teže kaznivega dejanja in vaših individualnih potreb. Pri oceni se upoštevajo vaše osebne značilnosti, narava in okoliščine kaznivega dejanja ter vaša stališča. Več informacij, kot lahko zagotovite med oceno, bolj je raven podpore prilagojena vašim individualnim potrebam.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive osebe?

Kot ranljiva žrtev uživate večje pravice na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter)[1], če je verjetno, da bo kakovost vašega pričanja verjetno zmanjšana, ker imate:

 • težave v duševnem zdravju;
 • učne težave ali težave pri sporazumevanju;
 • nevrološko motnjo ali
 • ste invalidni.

[1] To temelji na merilih iz člena 4 uredbe o dokazih v kazenskem postopku (Severna Irska) iz leta 1999, na podlagi katerih sodišče ugotavlja upravičenost do posebnih ukrepov.

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Kot ranljiva oseba uživate večje pravice na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter)[1], če ste ob storitvi kaznivega dejanja mlajši od 18 let. To vključuje upravičenost do posebnih ukrepov, če pričate na sodišču.

[1] To temelji na merilih iz člena 4 uredbe o dokazih v kazenskem postopku (Severna Irska) iz leta 1999, na podlagi katerih sodišče ugotavlja upravičenost do posebnih ukrepov.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Ožji sorodniki umrlega so upravičeni do storitev na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) kot žrtve najtežjih kaznivih dejanj.

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Družinski predstavnik za žrtve kaznivega dejanja, ki so invalidne, ali za žrtve, ki so bile zaradi kaznivega dejanja tako hudo poškodovane, da se ne morejo sporazumevati

Če ste invalidni ali ste bili zaradi kaznivega dejanja tako hudo poškodovani, da se ne morete sporazumevati, lahko družinskega predstavnika, ki bo deloval kot enotna točka za stike za prejem storitev na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter), imenujete sami ali ga imenujejo vaši ožji sorodniki.

Starš ali skrbnik žrtve, ki je mlajša od 18 let

Če ste žrtev, mlajša od 18 let, ste vi in običajno vaš starš ali skrbnik upravičeni do storitev na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter). [1]

[1] Razen če ni vaš starš ali skrbnik predmet preiskave ali če ga ni policija obtožila v zvezi s kaznivim dejanjem ali če zadevni izvajalec storitev utemeljeno meni, da ni v vašo korist, da bi take storitve prejel vaš starš ali skrbnik.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Kakšni so pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Namen poravnalne pravičnosti je pomagati pri odpravi škode (vključno s psihično in čustveno škodo), povzročene s kaznivim dejanjem. Vsi postopki poravnalne pravičnosti so popolnoma prostovoljni – vaša udeležba ni obvezna –, v njih pa pomaga usposobljen posrednik. Poravnalna pravičnost lahko vključuje neposredne in posredne stike med vami in storilcem. Ti stiki so lahko pisni, ustni ali pa vključujejo dejansko srečanje. Vse stranke imajo možnost navesti, kaj se je zgodilo, in pojasniti posledice kaznivega dejanja. Zadevni izvajalec storitev pred tem z vami opravi pripravo, da bi se prepričal, ali čutite, da imate podporo.

Sprejeti bodo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da bo vse, k čemur dajete soglasje za sodelovanje, varno; na vsakem srečanju med vami in storilcem bo vedno navzoč usposobljeni posrednik. Če je storilec priznal krivdo in se je pripravljen udeležiti srečanja ali komunicirati z vami, mu boste lahko pojasnili, kako je dogodek vplival na vas. Nato lahko zahtevate opravičilo ali se dogovorite o dejavnosti, ki jo mora storilec opraviti, da bi popravil storjeno škodo.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Listino o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) je pravosodno ministrstvo skupščini Severne Irske predložilo na podlagi oddelka 31(2) zakona o pravosodju (Severna Irska) iz leta 2015.

Listina o pravicah žrtev kaznivih dejanj določa storitve, ki jih morajo žrtvam kaznivih dejanj na Severnem Irskem zagotoviti glavne organizacije kazenskega pravosodja in druge organizacije z zadevnimi nalogami. Te organizacije se imenujejo „izvajalci storitev“.

Pravice iz listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj veljajo za vse žrtve, ne glede na njihov status rezidenta.

Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču