Pravice žrtev – po državah

Katere informacije bom prejel od organov (npr. policije, državnega tožilca) po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo?

Od prvega stika s policijo se vam morajo zagotoviti naslednje informacije:

 1. o vrsti pomoči, ki jo lahko dobite, in o tem, kdo vam jo lahko zagotovi;
 2. o postopku za prijavo kaznivega dejanja in vlogi žrtve v povezanih postopkih;
 3. o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko pridobite zaščito;
 4. o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko zaprosite za pravno svetovanje, pravno pomoč ali drugo vrsto svetovanja;
 5. o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko zahtevate odškodnino;
 6. o tem, kako in pod kakšnimi pogoji ste upravičeni do tolmačenja in prevajanja;
 7. če prebivate v državi članici, ki ni država, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje, o vseh ukrepih, postopkih ali posebnih ureditvah, ki so na voljo za zaščito vaših interesov na Malti;
 8. o postopkih, ki so na voljo za vložitev pritožbe, kadar policija krši pravice, ki jih imate kot žrtev;
 9. o kontaktnih podatkih osebe, s katero lahko komunicirate o svoji zadevi;
 10. o storitvah poravnalne pravičnosti, ki so na voljo;

o tem, kako in pod katerimi pogoji se vam lahko povrnejo stroški, ki ste jih imeli zaradi sodelovanja v kazenskem postopku.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Če živite na Malti in ste žrtev kaznivega dejanja, storjenega v drugi državi članici, imate pravico kaznivo dejanje prijaviti malteški policiji. Po prijavi kaznivega dejanja mora malteška policija prijavo nemudoma poslati pristojnemu organu države članice, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, razen če sama začne postopek.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Ko prijavite kaznivo dejanje, vam mora policija dati pisno potrdilo o prijavi, v katerem so navedeni osnovni podatki o zadevnem kaznivem dejanju. Poleg tega imate pravico, da na zahtevo prejmete informacije o naslednjem:

 1. vsaki odločitvi, da se preiskava ne nadaljuje ali da se v celoti ustavi ali da se ne sprejmejo ukrepi zoper storilca;
 2. času in kraju kazenskega postopka ter naravi obtožb zoper storilca;
 3. kakršni koli pravnomočni obsodbi v postopku;
 4. stanju kazenskega postopka;
 5. izpustitvi ali pobegu storilca iz pripora in o kakršnem koli ukrepu, sprejetem za vašo zaščito v primeru izpustitve ali pobega storilca.

V primerih iz točk a in c vam morajo biti predstavljeni razlogi za zadevno odločitev ali povzetek teh razlogov.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Policija mora zagotoviti, da lahko razumete in da vas lahko razumejo. Če ne razumete ali govorite malteško ali angleško, imate pravico do tolmačenja in prevajanja v jezik, ki ga razumete.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Komunikacija mora potekati v enostavnem in dostopnem jeziku, pri čemer se morajo upoštevati vaše osebne značilnosti, vključno z morebitno invalidnostjo, ki bi lahko vplivala na vašo zmožnost razumeti ali biti razumljen. Poleg tega imate pravico, da vas ob prvem stiku s policijo spremlja oseba, ki jo sami izberete, če zaradi učinka kaznivega dejanja potrebujete pomoč, da bi razumeli ali da bi vas razumeli. Kadar je žrtev invalidna ali mladoletna oseba, policija vedno zaprosi za pomoč socialnih delavcev agencije Appoġġ (Aġenzija Appoġġ), po potrebi pa lahko zaprosi tudi za pomoč drugih strokovnjakov s področja.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam? Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Ob vašem prvem stiku s policijo vam bo ta zagotovila informacije o vrsti podpore, ki jo lahko prejmete, in o tem, kdo vam jo lahko zagotovi, vključno z medicinsko podporo, psihološko podporo in celo nadomestno nastanitvijo. Poleg tega vas mora policija nemudoma napotiti na službe za podporo žrtvam.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Storitve podpore so zaupne.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Te storitve lahko uporabljate, še preden ste kaznivo dejanje uradno prijavili.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Policija mora nemudoma poskrbeti za vašo varnost, če se po prvi oceni pokaže, da ste v nevarnosti. Če policija ugotovi, da je storilec nevarna oseba, ga lahko aretira ter zadevo kot nujno predloži sodišču in mu predlaga, naj odredi storilčev pripor.

Policista, pristojnega za vašo zadevo, lahko tudi prosite, naj vas vključi v program za zaščito prič. Izjaviti boste morali, da boste na sodni obravnavi pričali proti storilcu. Če je policist prepričan, da so vaše pričanje ali drugi dokazi, ki jih imate, pomembni za zadevo, bo generalnemu državnemu tožilcu predlagal, naj vas vključi v program za zaščito prič. V program so lahko vključeni tudi vaši družinski člani in drugi sorodniki. Program običajno zajema ukrepe, ki zagotavljajo vašo osebno varnost in/ali zaščito vašega premoženja.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Policija.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Da, to bo ocenila policija.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Če se med postopkom izkaže, da še vedno obstaja nevarnost, lahko policija sodišču predlaga, naj izda odredbo o zaščiti za vas in vašo družino.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive osebe?

V primeru nasilja v družini so žrtve nameščene v posebne varne hiše.

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Če ste mladoletna oseba, lahko kaznivo dejanje namesto vas prijavi vaš starš ali skrbnik.

Če ste mladoletna oseba in vas vaši starši ali skrbnik ne morejo zastopati zaradi navzkrižja interesov ali če nimate spremstva ali ste ločeni od svoje družine, sodišče po uradni dolžnosti imenuje zagovornika otroka ali odvetnika za pravno pomoč, ki zastopa vaše interese.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Štejete se za žrtev in imate iste pravice kot žrtev kaznivega dejanja.

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Lahko prijavite kaznivo dejanje namesto žrtve, če ste žrtvin zakonec, starš, otrok ali sorojenec ali njen skrbnik.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Kakšni so pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Mediacija med žrtvijo in storilcem bo na voljo med kazenskim postopkom, če storilec prizna kaznivo dejanje ali je spoznan za krivega. V primeru priznanja ali obsodilne sodbe obstajajo različni načini za dostop do mediacije prek sodišč (Qrati tal-Ġustizzja). Dostop do mediacije se lahko zagotovi tako, da tožilec in/ali zagovornik in/ali uradnik za pogojni odpust pri sodišču vloži predlog za izvedbo mediacije, tako da se lahko zadeva predloži v mediacijo.

Če sodišče ugodi predlogu, se zadeva predloži odboru za mediacijo med žrtvijo in storilcem (v nadaljnjem besedilu: odbor) v okviru oddelka za pogojne odpuste. Navedeni odbor po preučitvi vseh ustreznih informacij odloči, ali je zadeva primerna za mediacijo ali ne. Če odbor odloči, da se mediacija lahko izvede, se zadeva dodeli mediatorju. Mediator stopi v stik z žrtvijo in storilcem ter se sestane z vsakim posebej z namenom, da organizira tretje srečanje, ki se ga bosta udeležili obe stranki. Za nadaljevanje mediacije mora mediator zagotoviti, da bosta obe stranki imeli koristi od postopka in da ni tveganja za sekundarno viktimizacijo.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Vaše pravice so določene v zakonu o žrtvah kaznivih dejanj (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – poglavje 539 Zakonodaje Malte.

V zvezi z mediacijo se uporablja zakon o poravnalni pravičnosti (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – poglavje 516 Zakonodaje Malte.

Zadnja posodobitev: 20/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču