Pravice žrtev – po državah

Kako in kje lahko prijavim kaznivo dejanje?

Kako lahko spremljam ravnanje organov po prijavi kaznivega dejanja?

Kako lahko sodelujem v preiskavi kaznivega dejanja?

Kakšne pravice imam kot priča?

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Katere informacije lahko dobim od policije ali organizacij za pomoč žrtvam med preiskovanjem kaznivega dejanja?

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Do katerih storitev in pomoči sem upravičen med preiskovanjem kaznivega dejanja?

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Kako se bo postopek nadaljeval po koncu preiskave?

Ali se lahko pritožim, če se zadeva konča, ne da bi o njej odločalo sodišče?

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Več informacij

Kako in kje lahko prijavim kaznivo dejanje?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, ga lahko prijavite policiji. Namesto vas lahko to stori tudi vaš zakonec, eden od staršev, brat, sestra ali skrbnik. Policiji lahko sporočite tudi, če ste izvedeli za kaznivo dejanje, čeprav niste sami žrtev zadevnega kaznivega dejanja.

Kaznivo dejanje lahko prijavite ustno, ko se zglasite na najbližji policijski postaji, ali pisno, tako da prijavo vložite na policijski postaji ali pošljete po pošti. Če se odločite poslati pisno prijavo, jo lahko sestavite sami ali vam pri tem pomaga odvetnik. Za vložitev prijave ni predpisanega obrazca, mora pa biti zapisana v angleščini ali malteščini. Navesti morate svoje osebne podatke. Anonimne prijave so načeloma dovoljene, vendar bo policija na podlagi take prijave preiskavo začela le, če gre za zelo hudo kaznivo dejanje.

Za prijavo kaznivega dejanja ni predpisanega roka. Vendar zakon navaja, da storilca ni več mogoče kazenskopravno preganjati, če je od storitve kaznivega dejanja preteklo neko obdobje. To obdobje se razlikuje glede na storjeno kaznivo dejanje in traja od treh mesecev za najmanj huda dejanja (npr. ustna razžalitev) do dvajset let za posebej huda kazniva dejanja (npr. umor). Po tem obdobju lahko še vedno vložite prijavo, vendar policija kaznivega dejanja ne bo preiskovala, če pa preiskavo vseeno opravi, bo sodišče storilca oprostilo.

Za nekatera manj huda kazniva dejanja morate na policiji vložiti poseben predlog. Gre za primere, v katerih policija brez takega predloga ne sme začeti preiskave. Predlogi se običajno vložijo v pisni obliki, ni pa nujno. Pri sestavi predloga vam lahko pomaga odvetnik. V njem morate navesti: svoje osebne podatke (ime, naslov, številko osebne izkaznice), informacije o storilcu, opis dogodka in seznam prič, za katere želite, da jih zasliši policija, vključno z njihovimi naslovi. Ni obvezno, je pa priporočljivo, da vključite še sklic na zakonsko določbo, ki jo je po vašem mnenju prekršil storilec.

Kako lahko spremljam ravnanje organov po prijavi kaznivega dejanja?

Ob prijavi kaznivega dejanja boste prejeli referenčno številko. S to številko lahko preverjate napredek vaše zadeve. V praksi lahko stanje preverite tudi na podlagi datuma, ko ste vložili prijavo. Informacije o preiskavi lahko dobite, ko se zglasite na policijski postaji, ali po telefonu.

Kako lahko sodelujem v preiskavi kaznivega dejanja?

Med preiskavo ni nujno imeti odvetnika, vendar je to zaradi zapletenih postopkov priporočljivo. Če želite, da vas zastopa odvetnik, morate njegove storitve plačati.

Če želite, lahko policiji zaupate katere koli informacije, pomembne za vašo zadevo. Ni vam treba dokazovati nobenih vidikov kaznivega dejanja, če pa imate kakršne koli dokaze, ki so po vašem mnenju pomembni za preiskavo, jih lahko sami ali prek odvetnika predložite policistu, odgovornemu za vašo zadevo.

Verjetno boste tudi pozvani na zaslišanje kot priča.

Na splošno se spis v zadevi med preiskavo obravnava kot zaupen in je na voljo le organom, ki obravnavajo vašo zadevo.

Kakšne pravice imam kot priča?

Kot priča lahko zavrnete odgovore na nekatera vprašanja. Vendar je priporočljivo odgovoriti na vsa vprašanja, da se olajša preiskava in se ne vzbuja dvom o prikrivanju informacij.

Sicer pa vam ni treba odgovarjati na vprašanja oziroma predložiti kakršnih koli dokumentov ali drugih dokaznih materialov, s katerimi bi se sami obtožili.

Če ste v nevarnosti, imate pravico do sodelovanja v programu za zaščito prič, ki je namenjen zaščiti vašega življenja in premoženja ter življenja in premoženja vaših družinskih članov ter lahko vključuje določbe o plačilu nadomestil za življenjske stroške v posebnih primerih.

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Če ste mladoletni, bo kaznivo dejanje policiji namesto vas prijavil eden od staršev ali skrbnik.

Lahko ste upravičeni tudi do psihološkega svetovanja in druge oblike pomoči, ki jo zagotavlja nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Appogg. Storitve so brezplačne in niso odvisne od preiskave kaznivega dejanja.

Če ste otrok in odvisni od domnevnega storilca (npr. če je domnevni storilec eden od staršev), vas lahko namestijo v posebni dom ministrstva za socialno solidarnost, kjer boste upravičeni do pomoči in podpore usposobljenih psihologov in socialnih delavcev.

Katere informacije lahko dobim od policije ali organizacij za pomoč žrtvam med preiskovanjem kaznivega dejanja?

Organi, ki obravnavajo vašo zadevo, vam niso zavezani dajati informacij. Informacije o vaših pravicah in sodelovanju v postopku lahko dobite od svojega odvetnika, če ga imate.

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Žrtve med preiskavo kaznivega dejanja niso upravičene do brezplačne pravne pomoči.

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Če policija ugotovi, da je storilec nevarna oseba in obstaja nevarnost povračilnih ukrepov, bo od sodišča zahtevala, da odredi pridržanje.

Policista, odgovornega za vašo zadevo, lahko tudi zaprosite, da vas vključi v program za zaščito prič. Izjaviti morate, da boste med sodno obravnavo pričali zoper storilca. Če je policist prepričan, da so vaše pričanje ali vaši drugi dokazi pomembni za zadevo, bo glavnega državnega tožilca zaprosil, naj vas vključi v program za zaščito prič. V program se lahko vključijo tudi vaši družinski člani in drugi sorodniki. Običajno zajema ukrepe, ki vam zagotavljajo osebno varnost in/ali zaščito vašega premoženja.

Do katerih storitev in pomoči sem upravičen med preiskovanjem kaznivega dejanja?

Lahko ste upravičeni do medicinske pomoči, vendar boste morali zanjo plačati, če nimate urejenega veljavnega zdravstvenega zavarovanja. Državljani 27 držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice lahko izkoristijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Po potrebi ste lahko upravičeni tudi do pomoči psihologa ali druge pomoči, vendar morate za te storitve plačati.

Če ste žrtev nasilja v družini, ste lahko upravičeni do brezplačne pomoči komisije za nasilje v družini in agencije Appogg.

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Sprava ali začetek postopka poravnavanja s storilcem nista mogoča. Mogoč je le dogovor med državnim tožilcem in storilcem za milejšo kazen, vendar v tem postopku ne boste sodelovali. Uspešno dogovarjanje za milejšo kazen se bo končalo z dogovorom med državnim tožilcem in storilcem, ta pa se potem predloži sodišču v odobritev.

Kako se bo postopek nadaljeval po koncu preiskave?

Ob koncu preiskave bo sprejeta odločitev o tem, ali je na voljo dovolj dokazov za glavno obravnavo. Glede na to, za kako hudo kaznivo dejanje gre, sta na voljo dve možnosti:

  • če gre za manj hudo kaznivo dejanje in je preiskavo opravil policist, ta odloči, ali bo zadevo predložil v obravnavo magistratnemu sodišču;
  • če gre za hudo kaznivo dejanje in je preiskavo opravil preiskovalni sodnik, bo na magistratnem sodišču potekala sodna obravnava. Na tej obravnavi bo sodišče preučilo dokaze in v primeru odločitve, da je potrebna glavna obravnava, zadevo predložilo glavnemu državnemu tožilcu, ki jo bo posredoval kazenskemu sodišču, kjer bo potekala glavna obravnava.

Če bo vaša zadeva predložena v glavno obravnavo sodišču, vam bo policija poslala obvestilo. Če sodišče odloči, da vas zasliši kot pričo, bosta v obvestilu navedena tudi čas in kraj zaslišanja.

Ali se lahko pritožim, če se zadeva konča, ne da bi o njej odločalo sodišče?

Če kaznivo dejanje obravnava policist in se odloči zadevo končati, ne da bi o njej odločalo sodišče, se lahko kot žrtev zoper to odločitev pritožite na magistratnem sodišču. Magistratno sodišče bo zahtevalo, da pod prisego potrdite informacije, ki ste jih predložili v prijavi, in izjavite, da ste pripravljeni pričati na sodišču. Plačati boste morali tudi znesek, ki ga sodišče določi kot jamstvo, da je vaša namera kazenskopravnega pregona storilca resna. Magistratno sodišče bo preučilo dokaze in če bo ugotovilo, da so zadostni, bo odredilo policiji, naj nadaljuje pregon.

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Če ste tujec in ste žrtev kaznivega dejanja na Malti, imate vse zgoraj navedene pravice. Poleg tega se lahko ob prijavi kaznivega dejanja sporazumevate v maternem jeziku, če ne govorite angleško ali malteško. Policija bo priskrbela tolmača ali uredila vse potrebno, da bo lahko popolnoma razumela prijavo.

Med preiskavo vam lahko pomaga tolmač, vendar morate njegove storitve plačati.

Več informacij:

Zadnja posodobitev: 20/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču