Victims' rights - by country

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

Katere informacije bom prejel od organov (npr. policije, državnega tožilca) po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo?

Od prvega stika s policijo se vam morajo zagotoviti naslednje informacije:

 1. o vrsti pomoči, ki jo lahko dobite, in o tem, kdo vam jo lahko zagotovi;
 2. o postopku za prijavo kaznivega dejanja in vlogi žrtve v povezanih postopkih;
 3. o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko pridobite zaščito;
 4. o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko zaprosite za pravno svetovanje, pravno pomoč ali drugo vrsto svetovanja;
 5. o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko zahtevate odškodnino;
 6. o tem, kako in pod kakšnimi pogoji ste upravičeni do tolmačenja in prevajanja;
 7. če prebivate v državi članici, ki ni država, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje, o vseh ukrepih, postopkih ali posebnih ureditvah, ki so na voljo za zaščito vaših interesov na Malti;
 8. o postopkih, ki so na voljo za vložitev pritožbe, kadar policija krši pravice, ki jih imate kot žrtev;
 9. o kontaktnih podatkih osebe, s katero lahko komunicirate o svoji zadevi;
 10. o storitvah poravnalne pravičnosti, ki so na voljo;

o tem, kako in pod katerimi pogoji se vam lahko povrnejo stroški, ki ste jih imeli zaradi sodelovanja v kazenskem postopku.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Če živite na Malti in ste žrtev kaznivega dejanja, storjenega v drugi državi članici, imate pravico kaznivo dejanje prijaviti malteški policiji. Po prijavi kaznivega dejanja mora malteška policija prijavo nemudoma poslati pristojnemu organu države članice, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, razen če sama začne postopek.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Ko prijavite kaznivo dejanje, vam mora policija dati pisno potrdilo o prijavi, v katerem so navedeni osnovni podatki o zadevnem kaznivem dejanju. Poleg tega imate pravico, da na zahtevo prejmete informacije o naslednjem:

 1. vsaki odločitvi, da se preiskava ne nadaljuje ali da se v celoti ustavi ali da se ne sprejmejo ukrepi zoper storilca;
 2. času in kraju kazenskega postopka ter naravi obtožb zoper storilca;
 3. kakršni koli pravnomočni obsodbi v postopku;
 4. stanju kazenskega postopka;
 5. izpustitvi ali pobegu storilca iz pripora in o kakršnem koli ukrepu, sprejetem za vašo zaščito v primeru izpustitve ali pobega storilca.

V primerih iz točk a in c vam morajo biti predstavljeni razlogi za zadevno odločitev ali povzetek teh razlogov.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Policija mora zagotoviti, da lahko razumete in da vas lahko razumejo. Če ne razumete ali govorite malteško ali angleško, imate pravico do tolmačenja in prevajanja v jezik, ki ga razumete.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Komunikacija mora potekati v enostavnem in dostopnem jeziku, pri čemer se morajo upoštevati vaše osebne značilnosti, vključno z morebitno invalidnostjo, ki bi lahko vplivala na vašo zmožnost razumeti ali biti razumljen. Poleg tega imate pravico, da vas ob prvem stiku s policijo spremlja oseba, ki jo sami izberete, če zaradi učinka kaznivega dejanja potrebujete pomoč, da bi razumeli ali da bi vas razumeli. Kadar je žrtev invalidna ali mladoletna oseba, policija vedno zaprosi za pomoč socialnih delavcev agencije Appoġġ (Aġenzija Appoġġ), po potrebi pa lahko zaprosi tudi za pomoč drugih strokovnjakov s področja.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam? Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Ob vašem prvem stiku s policijo vam bo ta zagotovila informacije o vrsti podpore, ki jo lahko prejmete, in o tem, kdo vam jo lahko zagotovi, vključno z medicinsko podporo, psihološko podporo in celo nadomestno nastanitvijo. Poleg tega vas mora policija nemudoma napotiti na službe za podporo žrtvam.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Storitve podpore so zaupne.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Te storitve lahko uporabljate, še preden ste kaznivo dejanje uradno prijavili.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Policija mora nemudoma poskrbeti za vašo varnost, če se po prvi oceni pokaže, da ste v nevarnosti. Če policija ugotovi, da je storilec nevarna oseba, ga lahko aretira ter zadevo kot nujno predloži sodišču in mu predlaga, naj odredi storilčev pripor.

Policista, pristojnega za vašo zadevo, lahko tudi prosite, naj vas vključi v program za zaščito prič. Izjaviti boste morali, da boste na sodni obravnavi pričali proti storilcu. Če je policist prepričan, da so vaše pričanje ali drugi dokazi, ki jih imate, pomembni za zadevo, bo generalnemu državnemu tožilcu predlagal, naj vas vključi v program za zaščito prič. V program so lahko vključeni tudi vaši družinski člani in drugi sorodniki. Program običajno zajema ukrepe, ki zagotavljajo vašo osebno varnost in/ali zaščito vašega premoženja.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Policija.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Da, to bo ocenila policija.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Če se med postopkom izkaže, da še vedno obstaja nevarnost, lahko policija sodišču predlaga, naj izda odredbo o zaščiti za vas in vašo družino.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive osebe?

V primeru nasilja v družini so žrtve nameščene v posebne varne hiše.

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Če ste mladoletna oseba, lahko kaznivo dejanje namesto vas prijavi vaš starš ali skrbnik.

Če ste mladoletna oseba in vas vaši starši ali skrbnik ne morejo zastopati zaradi navzkrižja interesov ali če nimate spremstva ali ste ločeni od svoje družine, sodišče po uradni dolžnosti imenuje zagovornika otroka ali odvetnika za pravno pomoč, ki zastopa vaše interese.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Štejete se za žrtev in imate iste pravice kot žrtev kaznivega dejanja.

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Lahko prijavite kaznivo dejanje namesto žrtve, če ste žrtvin zakonec, starš, otrok ali sorojenec ali njen skrbnik.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Kakšni so pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Mediacija med žrtvijo in storilcem bo na voljo med kazenskim postopkom, če storilec prizna kaznivo dejanje ali je spoznan za krivega. V primeru priznanja ali obsodilne sodbe obstajajo različni načini za dostop do mediacije prek sodišč (Qrati tal-Ġustizzja). Dostop do mediacije se lahko zagotovi tako, da tožilec in/ali zagovornik in/ali uradnik za pogojni odpust pri sodišču vloži predlog za izvedbo mediacije, tako da se lahko zadeva predloži v mediacijo.

Če sodišče ugodi predlogu, se zadeva predloži odboru za mediacijo med žrtvijo in storilcem (v nadaljnjem besedilu: odbor) v okviru oddelka za pogojne odpuste. Navedeni odbor po preučitvi vseh ustreznih informacij odloči, ali je zadeva primerna za mediacijo ali ne. Če odbor odloči, da se mediacija lahko izvede, se zadeva dodeli mediatorju. Mediator stopi v stik z žrtvijo in storilcem ter se sestane z vsakim posebej z namenom, da organizira tretje srečanje, ki se ga bosta udeležili obe stranki. Za nadaljevanje mediacije mora mediator zagotoviti, da bosta obe stranki imeli koristi od postopka in da ni tveganja za sekundarno viktimizacijo.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Vaše pravice so določene v zakonu o žrtvah kaznivih dejanj (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – Povezava se odpre v novem oknupoglavje 539 Zakonodaje Malte.

V zvezi z mediacijo se uporablja zakon o poravnalni pravičnosti (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – Povezava se odpre v novem oknupoglavje 516 Zakonodaje Malte.

Zadnja posodobitev: 20/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Če ste bili žrtev kaznivega dejanja, ga lahko prijavite policiji. V vašem imenu lahko to storijo vaš zakonec, starši, otroci, sorojenci ali skrbnik. Policijo lahko obvestite tudi, če ste izvedeli za kaznivo dejanje, čeprav niste žrtev zadevnega kaznivega dejanja.

Kaznivo dejanje lahko prijavite ustno na najbližji policijski postaji ali s klicem na številko za klice v sili 112 v zadevah, v katerih je potrebna takojšnja pomoč, ali tako da prijavo vložite na policijski postaji ali pošljete po pošti. Če se odločite poslati pisno prijavo, jo lahko sestavite sami ali za pomoč zaprosite odvetnika. Za vložitev prijave ni predpisanega obrazca. Običajno se prijava sestavi v angleščini ali malteščini, če pa ne razumete ali govorite nobenega od teh jezikov, imate pravico, da prijavo podate v jeziku, ki ga razumete, ali s pomočjo tolmača. Navesti morate svoje osebne podatke. Anonimne prijave so načeloma dopustne, vendar bo policija preiskavo na podlagi takšne prijave začela le, če gre za zelo hudo kaznivo dejanje.

Za prijavo kaznivega dejanja ni predpisanega roka. Vendar zakon določa, da po preteku določenega obdobja od storitve kaznivega dejanja storilca ni več mogoče kazenskopravno preganjati. To obdobje je odvisno od narave kaznivega dejanja in traja od treh mesecev za najmilejša kazniva dejanja (npr. ustna razžalitev) do 20 let za posebno huda kazniva dejanja (npr. umor). Po tem obdobju lahko kaznivo dejanje še vedno prijavite, vendar ga policija ne bo preiskovala. Tudi če bo izvedla preiskavo, bo sodišče storilca oprostilo.

Pri nekaterih manjših prekrških morate pri policiji vložiti posebno ovadbo, in sicer v primerih, v katerih policija brez take ovadbe ne sme začeti preiskave. Ovadbe se običajno, vendar ne nujno, podajo v pisni obliki. Pri sestavi ovadbe vam lahko pomaga odvetnik. Vaša ovadba mora vključevati: vaše osebne podatke (ime, naslov, številko osebne izkaznice), informacije o storilcu, opis dogodka in seznam prič, za katere želite, da jih policija zasliši, vključno z njihovimi naslovi. Priporočljivo je tudi, da se vključi sklicevanje na zakonsko določbo, ki jo je po vašem mnenju storilec kršil, vendar to ni obvezno.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Ob prijavi kaznivega dejanja boste prejeli referenčno številko. To številko lahko uporabite, da preverite, kako napreduje vaša zadeva. V praksi lahko to preverite tudi z datumom, na katerega ste vložili prijavo. Informacije o preiskavi lahko dobite tako, da se zglasite na policijski postaji, ali po telefonu.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Žrtve kaznivih dejanj so upravičene do pravne pomoči.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Da, lahko zahtevate povračilo nastalih stroškov.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Če se policija po preiskavi kaznivega dejanja odloči, da bo zadevo zaključila, ne da bi jo predložila sodišču, se lahko kot žrtev zoper to odločitev pritožite pri magistratnem sodišču (Qorti tal-Maġistrati). Magistratno sodišče vas bo pozvalo, da pod prisego potrdite informacije, ki ste jih navedli v prijavi, in izjavite, da ste pripravljeni pričati na sodišču. Plačati boste morali tudi znesek, ki ga sodišče določi kot jamstvo, da je vaša namera kazenskopravnega pregona storilca resna. Magistratno sodišče bo preučilo dokaze in če bo ugotovilo, da so zadostni, bo policiji odredilo, naj nadaljuje postopek.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

V postopku lahko sodelujete kot civilna stranka. Da bi se v postopek vključili kot civilna stranka, morate pri sodišču vložiti vlogo. Sodišče bo preučilo vašo vlogo in odločilo, ali lahko postanete civilna stranka. Kot civilna stranka se lahko udeležite vseh sodnih obravnav, tudi tistih, ki so zaprte za javnost, in tudi če boste pričali v postopku.

Kakšna je moja uradna vloga v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Lahko ste priča ali civilna stranka, kot je bilo pojasnjeno zgoraj.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Vaše pravice in obveznosti med sojenjem pred kazenskim sodiščem so odvisne od sodišča, ki obravnava vašo zadevo:

 • če vašo zadevo kazensko preganja policist pred magistratnim sodiščem, imate skoraj enake pravice kot toženec: vi in vaš odvetnik lahko predložite dokaze, navzkrižno zaslišite priče (tako da vprašanja postavljate prek policista, pristojnega za kazenski pregon) itd.;
 • če vašo zadevo kazensko preganja generalni državni tožilec, namestnik generalnega državnega tožilca ali državni tožilec pred kazenskim sodiščem, se lahko obravnave udeležite in argumente v zvezi z obsodbo predstavite samo, če je porota storilca spoznala za krivega.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

Med kazenskim postopkom boste verjetno povabljeni k pričanju, saj bo sodišče želelo slišati vašo izpovedbo kot žrtve kaznivega dejanja.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Imeli boste pravico do seznanjenosti o poteku sojenja in do obveščenosti o končni obsodbi.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Kot civilna stranka boste imeli dostop do sodnih aktov in dokumentov.

Zadnja posodobitev: 20/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

3 - Moje pravice po sojenju

Ali se lahko pritožim zoper sodbo?

Sojenje na sodišču se zaključi s sprejetjem sodne odločbe o obsodbi ali oprostitvi obtoženca. Če je obtoženec spoznan za krivega, mu bo sodnik odredil kazen. V skladu z malteškim pravom se zoper obsodbo/oprostitev oziroma kazen lahko pritožita le obtoženec in generalni tožilec na kazenskem pritožbenem sodišču.

Če pa je bila vložena pritožba in ste v sodnem postopku na prvi stopnji uveljavljali premoženjskopravni zahtevek, bo lahko vaš odvetnik proučil vse relevantne dokumente v zvezi s pritožbenim postopkom.

Kakšne pravice imam po izreku sodbe?

Ko postane sodba sodišča pravnomočna, imate pravico prejeti kopijo sodne odločbe. Če sodišče odredi zaporno kazen za storilca kaznivega dejanja, imate pravico biti obveščeni, ko je storilec kaznivega dejanja odpuščen ali če pobegne.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Pravico do podpore ali zaščite imate po koncu kazenskega postopka, med sojenjem in za ustrezno dolgo obdobje.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec kaznivega dejanja obsojen?

Izročena vam bo kopija pravnomočne sodbe.

Ali bom obveščen, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Da, v obeh primerih.

Ali bom imel kakšno vlogo pri odločitvah glede njegovega odpusta ali pogojnega odpusta? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Pri takih odločitvah ne boste vpleteni, boste pa o njih obveščeni.

Zadnja posodobitev: 20/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

4 - Nadomestilo

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja (npr. v sodnem postopku, s civilno tožbo, z odškodninskim zahtevkom)?

Pravni postopek za uveljavljanje odškodnine od storilca kaznivega dejanja je vložitev civilne odškodninske tožbe zoper storilca, razen če je kazensko sodišče že odredilo, da mora storilec plačati odškodnino žrtvi.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Če je sodišče že izdalo odločbo o plačilu odškodnine, imate pravico izvršiti odločbo na enak način, kot če bi civilno sodišče ugodilo vašemu zahtevku. Zato lahko tudi zahtevate izdajo naloga za zaseg ali sklepa o rubežu.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Pod katerimi pogoji?

Če storilec ne plača odškodnine, lahko država žrtvi izplača predplačilo pod nekaterimi pogoji, ki jih določi generalni tožilec.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Da, odškodnino lahko zahtevate v okviru odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj.

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronski obrazec je na voljo na: Povezava se odpre v novem oknuhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Ali sem upravičen do odškodnine, če storilec ni bil obsojen?

Do odškodnine ste lahko upravičeni tudi, če storilec ni bil obsojen ali če ni znan.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi s svojim odškodninskim zahtevkom?

V izjemnih primerih ste lahko upravičeni do izrednega plačila, medtem ko čakate na pravnomočno odločbo o odškodninskem zahtevku.

Zadnja posodobitev: 20/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Sem žrtev kaznivega dejanja. S kom lahko stopim v stik za podporo in pomoč?

Policija
spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nacionalna agencija za socialno pomoč otrokom in družinam v stiski Appoġġ
spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Ministrstvo za pravosodje – pomoč pri uveljavljanju odškodnin za poškodbe zaradi kaznivih dejanj
kontaktni podatki:
e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo.justicedepartment@gov.mt
telefon: +356 25674330
naslov: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Malteška agencija za pravno pomoč
spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Posebna telefonska linija za podporo žrtvam

podporna linija 179

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Da, podpora žrtvam je brezplačna.

Kakšno podporo lahko prejmem od državnih služb ali organov?

Pravico imate prejeti podporne storitve, ki zajemajo naslednje:

 1. informacije, svetovanje in podporo v zvezi s pravicami žrtev, vključno z dostopom do odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, ter informacije o vaši vlogi v kazenskem postopku, vključno s pripravo na udeležbo v kazenskem postopku;
 2. informacije o morebitni ustrezni podporni storitvi, ki je na voljo, ali neposredno napotitev nanjo;
 3. čustveno, in če je na voljo, psihološko podporo;
 4. svetovanje v zvezi s finančnimi in praktičnimi vprašanji;
 5. svetovanje v zvezi s tveganjem in preprečevanjem sekundarne ali ponovne viktimizacije, ustrahovanja in povračilnih ukrepov.

Kakšno podporo lahko prejmem od nevladnih organizacij?

Victim Support Malta vam lahko ponudi čustveno podporo za premagovanje travme, ki vam jo je povzročilo kaznivo dejanje, ter zagotovi pravne informacije o kazenskih postopkih, ki so pomembne za žrtve kaznivih dejanj, in praktično pomoč, kot je pomoč pri komunikaciji s policijo.
spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://victimsupport.org.mt/
Povezava se odpre v novem oknuSt Jeanne Antide Foundation

Zadnja posodobitev: 20/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.