Pravice žrtev – po državah

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Ob koncu sojenja sodišče obdolženca obsodi ali oprosti, odvisno od predstavljenih dokazov. Če sodišče razglasi obdolženca za nedolžnega, ga oprosti obtožb, in če ste se postopku pridružili kot civilna stranka (politikós enágon), ne odloči o vašem zahtevku za odškodnino ali finančno nadomestilo za moralno škodo ali bolečine in trpljenje. V takem primeru je obdolženec upravičen zoper vas vložiti nasprotno tožbo in zahtevati odškodnino ter povrnitev vseh izdatkov, ki jih je imel v zvezi z zadevo (člen 71 zakonika o kazenskem postopku (Kódikas Poinikís Dikonomías)). Če sodišče obdolženca spozna za krivega, mu izreče sankcijo in odloči o znesku odškodnine, ki jo na podlagi svojega civilnega zahtevka prejmete od obsojenca.

Če sodišče obdolženca oprosti, se lahko zoper sodbo pritožite le, če vam je bila izdana odločba o plačilu odškodnine obdolžencu in povrnitvi njegovih izdatkov, ter le v zvezi s tem (člen 486(1)(b) zakonika o kazenskem postopku). Poleg tega se lahko kot civilna stranka pritožite zoper tisti del sodbe, s katerim je bil vaš zahtevek zavrnjen kot pravno neutemeljen, ali del sodbe, s katerim vam je bilo dodeljeno finančno nadomestilo ali odškodnina (člen 488 zakonika o kazenskem postopku).

Lahko pa tudi državnega tožilca prosite, naj se pritoži zoper sodbo.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Ko začne veljati sodba sodišča, je vaša vloga v kazenskem postopku na splošno končana. Grška zakonodaja žrtvam kaznivih dejanj ne daje nobenih nadaljnjih pravic v fazi izvrševanja kazni. Obstaja le ena izjema: če ste mladoletnik in žrtev kaznivega dejanja zoper osebno in spolno svobodo, imate vse s tem povezane pravice, tudi če se postopku ne pridružite kot civilna stranka, vključno s pravico, da vas državni tožilec obvesti o začasnem ali trajnem odpustu storilca ter vseh začasnih izhodih, ki se mu odobrijo med prestajanjem zaporne kazni (člen 108A zakonika o kazenskem postopku).

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Kot žrtev ste pred kazenskim postopkom, med njim in še razumno obdobje po njem glede na svoje potrebe upravičeni do brezplačne in zaupne splošne ali specialistične podpore in storitev oskrbe. Te pravice se lahko razširijo tudi na vaše družinske člane, odvisno od njihovih potreb in resnosti škode, ki so jo utrpeli zaradi kaznivega dejanja, ki je bilo storjeno zoper vas. Policija ali kateri koli drug pristojni organ, ki prejme vašo prijavo, vam lahko na vašo zahtevo zagotovi informacije ali vas napoti na: socialne službe lokalne uprave na prvi in drugi stopnji; ustanove za duševno zdravje; domove krajanov (Kéntra Koinótitas); svetovalne centre (symvoulevtiká kéntra) generalnega sekretariata za enakost spolov; podporne strukture nacionalnega centra za družbeno solidarnost (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); neodvisne urade za zaščito mladoletnih žrtev (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) pri ministrstvu za pravosodje, preglednost in človekove pravice ali na zasebne organe ter strokovna in prostovoljna združenja. Če ste ženska in žrtev kaznivega dejanja zoper osebno ali spolno svobodo ali kaznivega dejanja finančnega izkoriščanja spolnega življenja, nasilja v družini, trgovine z ljudmi, zvodništva ali kaznivih dejanj na podlagi rasizma, so tudi vaši otroci upravičeni do storitev podpore in oskrbe (člen 61 zakona št. 4478/2017 o pravici do dostopa do storitev podpore in pomoči žrtvam (člen 8 Direktive 2012/29/EU)).

V okviru splošnih storitev podpore in oskrbe se vam lahko med drugim zagotovijo informacije in nasveti glede pravic, ki jih imate kot žrtev, in vaše upravičenosti, da zahtevate odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem; informacije o tem, kako lahko v kazenskem postopku sodelujete kot civilna stranka ali priča; informacije o vseh ustreznih specialističnih podpornih službah, ki so na voljo, ali neposredna napotitev nanje; čustvena in psihološka podpora; nasveti o finančnih in praktičnih vprašanjih, ki se nanašajo na kaznivo dejanje; ali nasveti o preprečevanju sekundarne in ponovne viktimizacije, zastraševanja in maščevanja.

Službe za specialistično podporo in oskrbo napotijo žrtve v zatočišča ali jim zagotovijo drugo ustrezno začasno nastanitev, če žrtev potrebuje varen kraj zaradi neposredne nevarnosti sekundarne ali ponovne viktimizacije, zastraševanja ali maščevanja, zagotovijo pa lahko tudi celovito podporo, ki med drugim zajema podporo in svetovanje zaradi travme žrtvam s posebnimi potrebami, kot so žrtve rasističnega ali spolnega nasilja, žrtve nasilja na podlagi identitete ali spola in žrtve nasilja v odnosih z bližnjimi (člen 62 zakona št. 4478/2017 o podpori v okviru storitev za podporo žrtvam (člen 9 Direktive 2012/29/EU)).

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Če ste se kazenskemu postopku pridružili kot civilna stranka, boste v skladu z zadevnimi določbami zakonika o kazenskem postopku kot žrtev na vašo zahtevo obveščeni o poteku kazenskega postopka in brez odlašanja tudi o sodbi. Če ste se kazenskemu postopku pridružili kot civilna stranka, se vam informacije o postopku lahko zagotovijo po e-pošti, osebno ali prek vašega odvetnika (člen 59 zakona št. 4478/2017 o pravici žrtev do prejema informacij o zadevi (člen 6 Direktive 2012/29/EU)).

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Pravico do obveščenosti imate, če pristojni pravosodni organ odpravi ali spremeni začasno odredbo o pridržanju, ali če je storilec trajno odpuščen ali pobegne iz zapora ali če mu je odgovorni uradnik zavoda za prestajanje kazni zapora odobril izhod, vključno z informacijami o vseh ukrepih, ki se lahko sprejmejo za vašo zaščito, če je storilec odpuščen ali pobegne iz zapora. Navedene informacije se vam morajo zagotoviti, če to odobri državni tožilec in če obstaja dejansko ali potencialno tveganje za vašo varnost, pri čemer iz razkritja navedenih informacij ne sme izhajati nikakršno tveganje, da bi storilcu lahko bila povzročena škoda (člen 59 zakona št. 4478/2017 o pravici žrtev do prejema informacij o zadevi (člen 6 Direktive 2012/29/EU)).

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Ne. Lahko pa sodišče zahteva povrnitev škode, povzročene žrtvi s kaznivim dejanjem (člen 100(3a) kazenskega zakonika (Poinikós Kódikas)), kot nadomestno možnost ali osnovni pogoj za izrek pogojne kazni, za katero veljata probacija ali nadzor uradnika socialne službe (epimelitís koinonikís arogís) (člen 100 kazenskega zakonika). Uradnik socialne službe spremlja, ali storilec izpolnjuje zahteve sodišča, in če jih ne, lahko pristojni tožilec od sodišča, ki je odredilo pogojni odpust, zahteva, naj ga prekliče.

Zadnja posodobitev: 24/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču