Pravice žrtev – po državah

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja (v sodnem postopku, z odškodninskim zahtevkom, z vstopom v postopek)?

Odškodninski zahtevki za kaznivo dejanje se običajno obravnavajo v okviru kazenske zadeve v istem sodnem postopku. O svoji nameri, da boste zahtevali odškodnino, morate obvestiti policijo med predkazensko preiskavo ali najpozneje na sodišču.

Od tožilca lahko zahtevate, naj vaš zahtevek za odškodnino v zvezi z zadevnim kaznivim dejanjem predloži sodišču. O tem je dobro obvestiti policijo med predkazensko preiskavo. Tožilec lahko v vašem imenu uveljavlja zahtevek za odškodnino, če je zadeva jasna in preprosta. Če tožilec ne predloži odškodninskega zahtevka, vas o tem pisno obvesti.

Odškodninski zahtevek lahko vložite tudi na sodišču med kazenskim postopkom. To lahko v vašem imenu stori pravni zastopnik.

Po potrebi se lahko odškodninski zahtevek obravnava tudi v ločenem civilnem postopku. Svoj zahtevek lahko uveljavljate tudi kot ločen civilni zahtevek. Če se vaš zahtevek ne obravnava skupaj s kazensko zadevo, se za postopek zaračuna sodna taksa.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Če storilec kaznivega dejanja v skladu z odločbo sodišča ne plača prostovoljno, se lahko sodba izvrši v okviru izvršbe. Izvršitev se ne začne samodejno. Pri izvršilnem organu morate vložiti zahtevek za izvršitev in mu priložiti sodno odločbo.

Od storilca ne morete zahtevati odškodnine za tisti znesek, ki ste ga od države prejeli kot odškodnino za isto izgubo ali škodo.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Pod katerimi pogoji?

Da bi prejeli odškodnino iz državnih sredstev, vam ni treba zahtevati odškodnine od storilca kaznivega dejanja. Vendar morate na sojenju storilcu kaznivega dejanja predložiti odškodninski zahtevek.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Če ste vi (ali bližnji sorodnik) žrtev kaznivega dejanja na Finskem, se vam lahko izplača odškodnina iz državnih sredstev za telesno poškodbo in trpljenje, ki ju je povzročilo kaznivo dejanje. Če želite uveljavljati odškodnino, morate kaznivo dejanje prijaviti policiji.

Če kazensko zadevo obravnava sodišče, morate predlagati, da se vam pravica do odškodnine prizna s sodbo. To pomeni, da morate odškodninski zahtevek zoper storilca vložiti v sodnem postopku. Če te obveznosti ne izpolnite, se odškodnina za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, običajno ne izplača.

Odškodninski zahtevek morate vložiti v treh letih od datuma izdaje pravnomočne sodbe v odškodninski zadevi. Če zadeva ni bila obravnavana na sodišču, je treba odškodnino uveljavljati v desetih letih od datuma, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje. Ta roka je mogoče spremeniti le v posebnih okoliščinah.

Vaš odškodninski zahtevek obravnava državna zakladnica. Zahtevek lahko pošljete elektronsko na naslov rikosvahingot@valtiokonttori.fi ali pa natisnete obrazec in ga pošljete na naslov: State Treasury (Državna zakladnica), P.O. Box 50, 00054 State Treasury.

Ali sem upravičen do odškodnine, če storilec ni bil obsojen?

Odškodnino lahko zahtevate tudi, če storilec ni bil identificiran. Odškodninskemu zahtevku morate priložiti kopijo policijskega zapisnika iz predkazenske preiskave ali druge zanesljive dokaze o dogodkih.

Do odškodnine ste upravičeni tudi, če je storilec kaznivega dejanja identificiran, vendar ni obsojen, ker je mlajši od 15 let ali ni kazensko odgovoren.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi s svojim odškodninskim zahtevkom?

Po potrebi lahko vložite pisni zahtevek za predujem odškodnine. Predujem se lahko izplača, če obravnava vaše odškodninske zadeve zamuja iz razlogov, na katere nimate vpliva, upravičeni pa ste do znatnega zneska odškodnine.

Zadnja posodobitev: 05/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču