Pravice žrtev – po državah

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Kaznivo dejanje lahko prijavite s klicem na policijsko številko za klic v sili 112 (če prav tako nujno potrebujete policijsko pomoč), predložitvijo pisne prijave na najbližji policijski postaji ali pošiljanjem prijave ustrezni policijski prefekturi po elektronski pošti. Več informacij o tem, kako prijaviti kaznivo dejanje, je na voljo tukaj.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Po prijavi kaznivega dejanja boste obveščeni o vseh nadaljnjih postopkih (npr. zaprošeni boste, da pridete na zaslišanje, zagotovite informacije o morebitnih pričah, pomagate pri zbiranju dokazov itd.). Po potrebi boste prejeli tudi informacije o morebitni podpori žrtvam in drugih zaščitnih ukrepih.

Po vašem zaslišanju si zapišite številko kazenske zadeve in preiskovalca, ki je pristojen za zadevo. Tako boste pozneje lažje zahtevali informacije od policije.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Med postopkom imate pravico do odvetnika. Če nimate sredstev za pooblastitev odvetnika, lahko pri sodišču vložite zahtevek za državno pravno pomoč.

Vse žrtve, ki so mladoletne in katerih interesi so v nasprotju z interesi njihovih zakonitih zastopnikov, so upravičene do brezplačne državne pravne pomoči.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Žrtve in priče so upravičene do nadomestila za stroške, ki so jim nastali, ali prihodke, ki jih niso prejele zaradi kazenskega postopka. Vložite lahko na primer zahtevek za povračilo potnih stroškov ali izgube zaslužka, ki vam je nastala zaradi pričanja. Če želite vložiti zahtevek za povračilo stroškov, obvestite o tem organ, ki vas je povabil, in prejeli boste navodila za vložitev zahtevka.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Ko se kazenski postopek zaključi, se vam ali vašemu zastopniku nemudoma pošlje izvod ustrezne odločbe. Kot žrtev lahko v 10 dneh po prejemu odločbe o zaključku kazenskega postopka zahtevate dostop do kazenskega spisa. V teh 10 dneh imate tudi pravico zahtevati, da tožilstvo pregleda odločbo.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

Kot žrtev ste stranka v postopku pod enakimi pogoji kot druge stranke in ste lahko vključeni v sodni postopek.

Kakšna je moja uradna vloga v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Če je bilo zoper vas storjeno kaznivo dejanje, ste žrtev v kazenskem postopku. Vendar imate tudi pravico, da v okviru istega postopka vložite civilno tožbo. Koncept zasebnega pregona v estonskem pravu ne obstaja.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

V skladu z zakonikom o kazenskem postopku ima žrtev pravico:

 1. izpodbijati odločitev o zavrnitvi uvedbe ali zaključku kazenskega postopka;
 2. vložiti civilno tožbo prek preiskovalnega organa ali tožilstva;
 3. pričati ali zavrniti pričanje proti bližnjim osebam;
 4. predložiti dokaze;
 5. predložiti zahtevke in pritožbe;
 6. pregledati zapisnik postopka ter podati izjave o pogojih, poteku, rezultatih in zapisniku postopka (vaše izjave se bodo zapisale);
 7. po predhodni preiskavi zadeve pregledati vsebino kazenskega spisa;
 8. sodelovati na sodni obravnavi;
 9. dati ali zavrniti soglasje za uporabo postopka poravnave ter podati mnenje o obtožnici in kazni ter o znesku odškodnine, določenem v obtožnici in civilni tožbi;
 10. dati soglasje k uporabi začasne prepovedi približevanja in zahtevati uporabo prepovedi približevanja;
 11. zahtevati, da jo zasliši oseba istega spola v primeru spolnega nasilja, nasilja na podlagi spola ali kaznivega dejanja, storjenega v bližnjih razmerjih, razen kadar zaslišanje opravi tožilec ali sodnik ali če bi to oviralo potek postopka.

Žrtev mora:

 1. priti na razgovor, kadar jo povabi preiskovalni organ, tožilstvo ali sodišče;
 2. sodelovati v procesnih dejanjih in upoštevati navodila preiskovalnega organa, tožilstva in sodišča.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

Med sojenjem imate pravico podati izjave in izraziti svoje mnenje. Pravico imate, da na sodišču pričate, če tožilstvo zahteva, da ste zaslišani.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Sodišče vas bo obvestilo o času in kraju sodnih obravnav, obveščeni boste tudi o sodni odločbi, ki vam bo vročena, razen če ste ob razglasitvi odločbe osebno navzoči na sodišču.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Sodne spise lahko pregledate na tožilstvu po zaključku predhodne preiskave ali kazenskega postopka. Tožilstvo vas bo obvestilo o tej pravici in vam dalo navodila o tem, kako pregledati spise.

Zadnja posodobitev: 01/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču