Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Katere informacije bom pridobil od organov po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo (tj. policija, državni tožilec)?

Pravico imate prejeti pisne informacije o tem, kaj pričakovati od sistema kazenskega pravosodja, kot je „letak z informacijami za žrtve kaznivih dejanj“, ali podrobnosti o spletišču, ki vsebuje take informacije.

Odvisno od vrste kaznivega dejanja, vaših osebnih okoliščin ali pomembnosti za posamezno fazo preiskave ali kazenskega postopka vam mora biti od prvega stika s policijo zagotovljen dostop do naslednjih informacij:

 • kje in kako dobiti nasvet ali podporo, vključno z dostopom do zdravstvene podpore, morebitne specialistične podpore (kot je psihološka podpora) in nadomestne nastanitve;
 • kaj morate storiti za prijavo kaznivega dejanja in na koga se morate obrniti, če imate vprašanja o zadevi;
 • kakršni koli ukrepi, ki so na voljo za vašo zaščito, če je to potrebno;
 • kako zahtevati odškodnino;
 • ureditev, ki je na voljo, če žrtev ni v Angliji ali Walesu;
 • razpoložljivost storitev tolmačenja in prevajanja;
 • kako vložiti pritožbo glede ponudnika storitve;
 • razpoložljivost storitev poravnalne pravičnosti;
 • kako si povrniti stroške, ki ste jih imeli kot priča v kazenskem postopku.

Do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni kadar koli, če ste kaznivo dejanje prijavili ali ne, ter po koncu preiskave in kazenskega pregona.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Upravičeni ste do storitev, navedenih v tem kodeksu, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v Angliji ali Walesu ali če se storitve nanašajo na kazenski postopek, ki poteka v Angliji ali Walesu. [1]

[1] Upravičenost do odškodnine v okviru organa za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj je lahko odvisna od vašega stalnega prebivališča ali državljanstva, razen če niste dokončno opredeljeni kot žrtev trgovine z ljudmi oziroma vam je bil odobren azil, humanitarna zaščita ali začasno dovoljenje za prebivanje.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Policija vam mora zagotoviti naslednje:

 • pisno potrdilo, da ste prijavili kaznivo dejanje, vključno z osnovnimi podatki o kaznivem dejanju. Pisno potrdilo je lahko v obliki dopisa, elektronskega obvestila, kot je elektronsko sporočilo ali SMS, lahko pa je tudi napisano na roko. Prejem takega potrdila lahko tudi zavrnete. Če policija ugotovi, da bi se lahko zaradi pošiljanja pisnega potrdila znašli v nevarnosti (na primer v zadevah nasilja v družini), se lahko z vami dogovori, da vam ga ne bo poslala;
 • jasno razlago, kaj lahko pričakujete od sistema kazenskega pravosodja, ko prijavite kaznivo dejanje ali se med preiskavami na vas obrnejo kot na žrtev;
 • oceno, ali želite podporo, in če je tako, kakšno pomoč ali podporo morda potrebujete. Tako bodo lažje ugotovili, ali spadate v eno od treh kategorij žrtev, ki lahko potrebujejo okrepljeno podporo, in določili, ali in v kakšnem obsegu ste lahko deležni posebnih ukrepov. Službe za podporo žrtvam lahko opravijo podrobnejšo oceno v imenu policije;
 • bodisi pisne informacije o tem, kaj pričakovati od sistema kazenskega pravosodja, kot je letak z „informacijami za žrtve kaznivih dejanj“, bodisi podrobnosti o spletišču, ki vsebuje take informacije, in sicer čim prej ali najpozneje pet delovnih dni po tem, ko prijavite kaznivo dejanje ali se med preiskavami na vas obrnejo kot na žrtev;
 • da ste obveščeni o tem, kako pogosto boste prejeli najnovejše informacije o stanju zadeve po razgovoru s policijo;
 • pojasnilo odločitve o tem, da se kaznivo dejanje ne bo preiskovalo, ki ga mora predložiti v petih delovnih dneh;
 • vas obvestiti, ko je preiskava zadeve končana, ne da bi bil kdor koli obtožen, in vam pojasniti razloge za to.

Pravico imate, da od policije prejmete informacije o službah za podporo žrtvam, vključno z njihovimi kontaktnimi podatki, da lahko kadar koli dostopate do njihove podpore.

Pravico imate, da vam policija zagotovi naslednje informacije in vam v petih delovnih dneh pojasni razloge za to, da je osumljenec:

 • pridržan;
 • zaslišan, pri čemer je bil poučen o svojih pravicah;
 • izpuščen brez obtožbe;
 • proti varščini izpuščen iz policijskega pripora ali če se pogoji policijskega pripora spremenijo ali prekličejo.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Če ne razumete ali govorite angleško, lahko zahtevate tolmačenje v jezik, ki ga razumete:

 • ko prijavljate kaznivo dejanje [1]
 • ko vas zaslišuje policija in
 • ko pričate kot priča.

Če ne razumete ali govorite angleško, lahko zahtevate prevod naslednjih informacij:

 • pisnega potrdila o prijavljenem kaznivem dejanju;
 • kopije zadevnih delov dokumenta, kadar je za namene zaslišanja ali sodne obravnave nujno, da razumete posamezni dokument, ki se vam pokaže;
 • dokumenta, s katerim ste obveščeni o datumu, uri in kraju sojenja, ter
 • izida kazenskega postopka, kadar ste do tega upravičeni na podlagi tega kodeksa, in vsaj kratke obrazložitve odločb, če je na voljo.

[1] Če ne govorite angleško, imate pravico kaznivo dejanje prijaviti v jeziku, ki ga razumete, ali s potrebno jezikovno pomočjo.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Izvajalci storitev morajo na podlagi kodeksa ravnanja za žrtve kaznivih dejanj (Victims’ Code) z vami komunicirati v preprostem in razumljivem jeziku, pri čemer sprejmejo ustrezne ukrepe (npr. uporabo aplikacije EasyRead, Braillove pisave ali registriranega posrednika), da vam pomagajo razumeti in biti razumljeni. Izvajalci storitev morajo pri proučevanju ustreznih ukrepov upoštevati vse pomembne osebne značilnosti, ki lahko vplivajo na vašo sposobnost, da razumete in ste razumljeni.

V različnih oblikah so na voljo najrazličnejši letaki z informacijami, ki so napisani v preprostem jeziku.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

V oddelku 56 zakona o nasilju v družini, kaznivih dejanjih in žrtvah iz leta 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004) je določeno, da ministrstvo za pravosodje plačuje storitve nacionalnih služb za podporo žrtvam z nepovratnimi sredstvi. Določeno je tudi, da se policijskim komisarjem (Police and Crime Commissioners) v skladu z oddelkom 143 zakona o prestopništvu, kaznivih dejanjih in policijskem nadzoru iz leta 2014 (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014) namenjajo nepovratna sredstva za zagotavljanje storitev psihološke podpore in praktične pomoči žrtvam kaznivih dejanj na lokalni ravni.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Policija vam bo v dveh delovnih dneh od prijave kaznivega dejanja pojasnila, da bo vaše podatke samodejno posredovala službam za podporo žrtvam. Od policije lahko zahtevate, naj vaših podatkov ne posreduje službam za podporo žrtvam.

Če ste žrtev kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ali nasilja v družini, ali ste žalujoči ožji sorodnik, bo policija posredovala vaše podatke službam za podporo žrtvam le na podlagi vašega izrecnega soglasja.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Kadar se od izvajalcev storitev zahteva, da si morajo v skladu s kodeksom ravnanja za žrtve kaznivih dejanj izmenjavati informacije, morajo to storiti učinkovito in v skladu z obveznostmi, ki jih imajo po zakonu o varstvu podatkov iz leta 1998 ter drugi ustrezni zakonodaji.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Ne – do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni kadar koli, če ste kaznivo dejanje prijavili ali ne, ter po koncu preiskave in kazenskega pregona.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Kadar žrtev prijavi kaznivo dejanje izvajalcu storitev, ki je pristojen za preiskovanje kaznivih dejanj, mora izvajalec storitev zagotoviti individualno oceno žrtve, da se opredelijo morebitne posebne potrebe po zaščiti ter se ugotovi, ali in v kakšnem obsegu bi imela žrtev korist od določenih zaščitnih ukrepov ali posebnih ukrepov med zaslišanjem ali posebnih ukrepov med pričanjem.

Narava ocene je odvisna od vseh okoliščin, vključno z resnostjo kaznivega dejanja in stopnjo očitne škode, ki jo je utrpela žrtev. Pri oceni je treba upoštevati osebne značilnosti žrtve, njena stališča ter naravo in okoliščine kaznivega dejanja.

Kadar izvajalec storitev na podlagi posamične ocene ugotovi, da žrtev potrebuje posebno zaščito in bi med zaslišanjem imela korist od določenih zaščitnih ukrepov, mora izvajalec storitev, pristojen za preiskovanje kaznivega dejanja, ob upoštevanju operativnih in praktičnih omejitev zagotoviti tudi naslednje:

 • če je mogoče, zagotoviti, da vsa zaslišanja žrtve opravi ista oseba, razen če bi to ogrozilo pravilno vodenje preiskave;
 • da zaslišanje po potrebi poteka v prostorih, ki so zasnovani ali prilagojeni za ta namen;
 • da zaslišanja opravijo za to usposobljeni strokovnjaki ali da se ta zaslišanja izvedejo z njihovo pomočjo in
 • da se v primerih spolnega nasilja, nasilja na podlagi spola ali nasilja v družini žrtvam omogoči, da njihovo zaslišanje opravi oseba istega spola. Vsaki taki zahtevi je treba ugoditi, če je mogoče, razen če bi to verjetno ogrozilo pravilno vodenje preiskave.

V malo verjetnem primeru, da bi osumljenec pobegnil iz pripora, vas bo policija, ko bo izvedela za pobeg ali bo o tem uradno obveščena iz zapora, centra za mladoletne prestopnike (Youth Offending Team), bolnišnice ali centra za pridržanje priseljencev, kjer bo to mogoče, uradno obvestila o pobegu in morebitnih ukrepih, sprejetih za vašo zaščito, če bo ocenjeno, da obstaja tveganje, da vam bo osumljenec povzročil večjo škodo.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Kadar žrtev prijavi kaznivo dejanje izvajalcu storitev, ki je pristojen za preiskovanje kaznivih dejanj, mora ta zagotoviti individualno oceno žrtve, da se opredeli morebitna posebna zaščita. V večini primerov je to policija.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Vse žrtve kaznivih dejanj so upravičene do ocene, s katero policija ugotovi potrebe ali potrebno podporo, vključno s tem, ali in v kakšnem obsegu bi lahko imele korist od posebnih ukrepov. Dolžina in vsebina te ocene sta odvisni od resnosti kaznivega dejanja in vaših posameznih potreb. Pri oceni se upoštevajo vaše osebne značilnosti, narava in okoliščine kaznivega dejanja ter vaša stališča. Več informacij, kot lahko zagotovite med oceno, bolj bo raven podpore prilagojena vašim posameznim potrebam.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Vse žrtve kaznivih dejanj so upravičene do ocene, s katero policija ugotovi potrebe ali potrebno podporo, vključno s tem, ali in v kakšnem obsegu bi lahko imele korist od posebnih ukrepov. Dolžina in vsebina te ocene sta odvisni od resnosti kaznivega dejanja in vaših posameznih potreb. Pri oceni se upoštevajo vaše osebne značilnosti, narava in okoliščine kaznivega dejanja ter vaša stališča. Več informacij, kot lahko zagotovite med oceno, bolj bo raven podpore prilagojena vašim posameznim potrebam.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive osebe?

Kot ranljiva žrtev uživate večje pravice na podlagi kodeksa ravnanja za žrtve kaznivih dejanj [1], če je verjetno, da bo kakovost vašega pričanja verjetno zmanjšana, ker:

 1. imate duševne motnje v smislu zakona o duševnem zdravju iz leta 1983;
 2. imate kakor koli drugače močno zmanjšano inteligenco in zmožnost funkcioniranja v družbi ali
 3. ste invalidni ali trpite zaradi fizične motnje.

[1] To temelji na merilih iz oddelka 16 zakona o pravnem varstvu mladoletnih oseb in dokazih v kazenskem postopku iz leta 1999 (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999), na podlagi katerih sodišče ugotavlja upravičenost do posebnih ukrepov (glej odstavke 1.13–1.15 poglavja 1).

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Kot ranljiva oseba uživate večje pravice na podlagi kodeksa ravnanja za žrtve kaznivih dejanj [1], če ste ob storitvi kaznivega dejanja mlajši od 18 let. To vključuje upravičenost do posebnih ukrepov, če pričate na sodišču.

[1] To temelji na merilih iz oddelka 16 zakona o pravnem varstvu mladoletnih oseb in dokazih v kazenskem postopku iz leta 1999 (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999), na podlagi katerih sodišče ugotavlja upravičenost do posebnih ukrepov (glej odstavke 1.13–1.15 poglavja 1).

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Ožji sorodniki umrlega so upravičeni do storitev na podlagi kodeksa ravnanja kot žrtve najtežjih kaznivih dejanj.

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Družinski predstavnik za žrtve kaznivega dejanja, ki so invalidne, ali za žrtve, ki so bile zaradi kaznivega dejanja tako hudo poškodovane, da se ne morejo sporazumevati.

Če ste invalidni ali ste bili zaradi kaznivega dejanja tako hudo poškodovani, da se ne morete sporazumevati, lahko družinskega predstavnika, ki bo deloval kot enotna točka za stike za prejem storitev na podlagi kodeksa ravnanja za žrtve kaznivih dejanj, imenujete sami ali ga imenujejo vaši ožji sorodniki.

Starš ali skrbnik žrtve, ki je mlajša od 18 let.

Če ste žrtev, mlajša od 18 let, ste vi in običajno vaš starš ali skrbnik upravičeni do storitev na podlagi tega kodeksa.[1]

[1] Razen če ni vaš starš ali skrbnik predmet preiskave ali če ga ni policija obtožila v zvezi s kaznivim dejanjem ali če zadevni izvajalec storitev utemeljeno meni, da ni v vašo korist, da bi take storitve prejel vaš starš ali skrbnik.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Kakšni so pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Poravnalna pravičnost je postopek srečanja žrtev in oseb, ki so jim škodovale, da bi se poiskala pozitivna pot naprej.

Poravnalna pravičnost je prostovoljna – ni vam treba sodelovati, tako vi kot tudi storilec pa morata z njo predhodno soglašati. Za sodelovanje v poravnalni pravičnosti lahko zaprosite takrat, ko ste na to pripravljeni, lahko pa ste pozvani k sodelovanju, ker je zanjo zaprosil storilec. Tudi kadar želita sodelovati obe strani, poravnalna pravičnost mogoče ni primerna, kar oceni posrednik.

Sprejeti bodo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da bo vse, k čemur dajete soglasje za sodelovanje, varno; na vsakem srečanju med vami in storilcem bo vedno navzoč usposobljeni posrednik. Če je storilec priznal krivdo in se je pripravljen udeležiti srečanja ali komunicirati z vami, mu boste lahko pojasnili, kako je dogodek vplival na vas. Nato lahko zahtevate opravičilo ali se dogovorite o dejavnosti, ki jo mora storilec opraviti, da bi popravil storjeno škodo.

Poravnalna pravičnost ni enaka razrešitvi na ravni skupnosti. Razrešitev na ravni skupnosti pomeni neuradno ukrepanje policije, ki policiji omogoča bolj sorazmerno obravnavanje manj resnih kaznivih dejanj in primerov prestopništva zunaj uradnega sistema kazenskega pravosodja. Razrešitve na ravni skupnosti so namenjene zlasti storilcem, ki so prvič zagrešili kaznivo dejanje, če so pokazali resnično obžalovanje in če je tudi žrtev navedla, da ne želi uradnega ukrepanja policije.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Kodeks ravnanja za žrtve kaznivih dejanj (kodeks za žrtve) je bil oblikovan v skladu z oddelkom 32 zakona o nasilju v družini, kaznivih dejanjih in žrtvah iz leta 2004 (DVCVA 2004) in se je začel izvajati na podlagi odločbe v skladu z oddelkom 33 DVCVA 2004Odločba iz leta 2015 na podlagi zakona o nasilju v družini, kaznivih dejanjih in žrtvah iz leta 2004 (kodeks ravnanja za žrtve) (zakonski instrument iz leta 2015 št. 1817) je bila Parlamentu predložena 23. oktobra 2015, z njo pa je bila 16. novembra 2015 sprejeta revidirana različica zakonika za žrtve.

Kodeks ravnanja za žrtve kaznivih dejanj določa storitve, ki jih morajo žrtvam kaznivih dejanj v Angliji in Walesu zagotoviti glavne organizacije kazenskega pravosodja (poglavja od 1 do 4 Uvoda) in druge organizacije z zadevnimi nalogami (poglavje 5). Te organizacije so opredeljene kot „izvajalci storitev“. V kodeksu ravnanja za žrtve so določene pravice žrtev kaznivih dejanj in vzajemne naloge zadevnih izvajalcev storitev.

V poglavju 3 kodeksa ravnanja za žrtve so v jeziku, razumljivem otrokom, določene storitve, ki jih je treba zagotoviti otrokom, ki so žrtve kaznivih dejanj. Prebrati ga je treba skupaj z uvodom ter poglavji 1 in 2 kodeksa ravnanja za žrtve.

V prvem odstavku uvoda in prvem odstavku poglavja 5 kodeksa ravnanja za žrtve je določeno, da pristojni organi pri opravljanju svojih funkcij v skladu s kodeksom ravnanja za žrtve upoštevajo krovne cilje direktive.

Pravice iz kodeksa ravnanja za žrtve kaznivih dejanj veljajo za vse žrtve, ne glede na njihov status rezidenta.

Oddelek 56 zakona o nasilju v družini, kaznivih dejanjih in žrtvah iz leta 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004): ministrstvo za pravosodje nacionalne službe za žrtve financira z nepovratnimi sredstvi. Določa tudi, da se policijskim komisarjem (Police and Crime Commissioners) v skladu z oddelkom 143 zakona o zakona o prestopništvu, kaznivih dejanjih in policijskem nadzoru iz leta 2014 (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014) namenjajo nepovratna sredstva za zagotavljanje storitev psihološke podpore in praktične pomoči žrtvam kaznivih dejanj na lokalni ravni.

V klavzuli 3 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev med ministrstvom za pravosodje in policijskimi komisarji je določeno, da morajo biti storitve, naročene pri policijskih komisarjih, v skladu z direktivo o žrtvah, zlasti s členoma 8 in 9 direktive. V klavzuli 4 je določeno, da morajo biti naročene ali zagotovljene storitve v skladu s pogoji iz člena 8.1.

Zadnja posodobitev: 05/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču