Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Kot žrtev kaznivega dejanja imate po zakonu zagotovljene nekatere individualne pravice, ki jih lahko uveljavljate pred sodnim postopkom (glavno obravnavo), med njim in po njem. Izkoristite lahko tudi različne oblike pomoči in zahtevate odškodnino za škodo, ki ste jo utrpeli zaradi kaznivega dejanja.

Kazenski postopek v Angliji in Walesu se začne s preiskavo, med katero policija zbira dokaze. Policija bo po koncu preiskave v manj hudih primerih sama odločila, ali bo osumljenca obtožila. V nasprotnem primeru se zadeva preda tožilstvu. Državni tožilec preuči, ali je zbranih dovolj dokazov zoper osumljenca za dejansko obsodbo in ali je njegov kazenski pregon v javnem interesu. Če tožilec odloči, da kazenskega pregona ne bo, bo zadeva končana. V nasprotnem primeru bo obvestil policijo o odločitvi v zvezi z obtožbo, ta pa bo osumljenca obtožila in zadevo predala sodišču.

Primeri manj hudih kaznivih dejanj se obravnavajo pred magistratnimi sodišči (Magistrates' Courts), o njih pa po navadi odloča senat treh sodnikov porotnikov in le redko en sam poklicni sodnik. Primere hujših kaznivih dejanj (kot je posilstvo ali rop) obravnavajo poklicni sodnik in porota na kronskem sodišču (Crown Court). Poroto sestavlja dvanajst oseb, naključno izbranih med širšo javnostjo, ki preučijo dokaze, izvedene na glavni obravnavi, in odločijo, ali je obtoženec kriv storitve kaznivega dejanja. Sodnik med glavno obravnavo odloči o pravnih vprašanjih, na primer, ali je izvajanje posameznih dokazov dopustno. Če porota na koncu glavne obravnave obtoženca spozna za krivega, sodnik določi kazen v skladu z zakonom.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 05/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.