Ta država je v postopku izstopa iz EU.

Pravice žrtev – po državah

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Najprej morate kaznivo dejanje prijaviti policiji. Informacije o postopku prijave so na voljo na naslednji povezavi: prijava kaznivega dejanja.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, imate pravico, da vam policija zagotovi naslednje informacije in vam v petih delovnih dneh pojasni razloge za to, da je osumljenec:

 • pridržan;
 • zaslišan, pri čemer je bil poučen o svojih pravicah;
 • izpuščen brez obtožbe;
 • proti varščini izpuščen iz policijskega pripora ali če se pogoji policijskega pripora spremenijo ali prekličejo.

Pravico imate, da vam policija zagotovi naslednje informacije v petih delovnih dneh po njihovem prejemu:

 • datum, čas in kraj prve sodne obravnave;
 • če je osumljenec proti varščini izpuščen iz policijskega pripora, da pride na sodišče, o morebitnih pogojih varščine in spremembah teh pogojev varščine.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Žrtve in priče niso stranke v kazenskem postopku, zato niso upravičene do pravne pomoči v Angliji in Walesu.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Izvajalci storitev, ki so odgovorni za kazenski pregon kaznivega dejanja, morajo imeti pravila, v skladu s katerimi se lahko žrtvam povrnejo stroški za prihod na sodišče zaradi pričanja.

Več informacij o povračilu stroškov pričam je na voljo tukaj

In tukaj

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Če niste zadovoljni z odločitvijo policije ali kronskega tožilstva o tem, da se kazenski pregon ne uvede, imate pravico zahtevati ponovno proučitev te odločitve v skladu s sistemom nacionalnega sveta načelnikov policije (National Police Chiefs Council, NPCC) in sistemom kronskega tožilstva za pravico žrtev do ponovne proučitve (Victims’ Right to Review).

Kronsko tožilstvo je sistem pravice žrtev do ponovne proučitve uvedlo 5. junija 2013. Policijski organi v Angliji in Walesu so sistem pravice žrtev do ponovne proučitve sprejeli 1. aprila 2015. Žrtvam kaznivega dejanja zagotavlja pravico, da zahtevajo ponovno proučitev odločitve policije ali kronskega tožilstva o odstopu od kazenskega pregona ali drugačnem zaključku kazenskega postopka.

Kadar ste uradno obveščeni o odločitvi, ki izpolnjuje pogoje za ponovno proučitev v skladu s sistemom NPCC ali kronskega tožilstva, ste upravičeni do prejema ustreznih informacij v uradnem obvestilu, na podlagi katerih se lahko odločite, ali želite, da se izvede ponovna proučitev.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

Če veste kaj o dogodku, ste lahko vabljeni, da pričate na sodišču na strani tožilstva ali obrambe.

Kakšna je moja uradna vloga v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Za namene kodeksa ravnanja za žrtve kaznivih dejanj (Victims’ Code) je „žrtev“:

 • fizična oseba, ki je utrpela škodo, vključno s fizično, duševno ali čustveno škodo ali ekonomsko izgubo, ki jo je neposredno povzročilo kaznivo dejanje;
 • ožji sorodnik (glej glosar) osebe, katere smrt je bila neposredno povzročena s kaznivim dejanjem.

Če veste kaj o dogodku, ste lahko vabljeni, da pričate na sodišču na strani tožilstva ali obrambe. Če poznate eno od oseb, udeleženih v zadevi, ste lahko vabljeni, da pričate kot značajska priča, običajno na povabilo obrambe. V vsakem primeru je lahko vaše pričanje ključno za zagotovitev obsodbe ali oprostitev obtoženca.

Pravica do zasebnega sodnega pregona je zagotovljena v oddelku 6(1) zakona o sodnem pregonu kaznivih dejanj iz leta 1985 (Prosecution of Offences Act (POA) 1985). Obstajajo pa nekatere omejitve:

 • direktor državnega tožilstva je v skladu z oddelkom 6(2) POA 1985 pooblaščen za prevzem zasebnega sodnega pregona;
 • v nekaterih primerih mora zasebni tožilec pred začetkom postopka pridobiti soglasje državnega tožilca ali direktorja državnega tožilstva.
Več informacij je na voljo  tukaj.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

V kodeksu ravnanja za žrtve kaznivih dejanj so določene pravice žrtev. Na voljo je tukaj.

Če ste bili priča kaznivemu dejanju, vendar niste žrtev, ste upravičeni do storitev na podlagi listine o pričah (Witness Charter) in ne na podlagi kodeksa ravnanja. Na voljo je tukaj.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali pričam? Pod katerimi pogoji?

Če veste kaj o dogodku, ste lahko vabljeni, da pričate na sodišču na strani tožilstva ali obrambe. Če poznate eno od oseb, udeleženih v zadevi, ste lahko vabljeni, da pričate kot značajska priča, običajno na povabilo obrambe.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko v osebni izjavi žrtve (Victim Personal Statement (VPS)) s svojimi besedami pojasnite, kako je kaznivo dejanje fizično, čustveno, finančno ali kako drugače vplivalo na vas. Ta osebna izjava žrtve ni enaka izjavi priče o tem, kaj se je takrat zgodilo, na primer kaj je videla ali slišala.

Z osebno izjavo žrtve dobite pravico izraziti svoje mnenje v kazenskem postopku. Ne morete pa izraziti svojega mnenja o tem, kakšna bi morala biti obsodba ali kazen osumljenca, saj je to odločitev sodišča.

Pravico imate, da hkrati z izjavo priče o tem, kaj se je pri kaznivem dejanju zgodilo, policiji predložite tudi osebno izjavo žrtve.

Če je obtoženec spoznan za krivega, imate pravico povedati, ali želite, da se vaša osebna izjava žrtve prebere na glas ali predvaja (če je posneta) na sodišču. Prav tako imate pravico povedati, ali želite osebno izjavo žrtve prebrati na glas sami ali želite, da jo na glas prebere nekdo drug (na primer družinski član ali odvetnik kronskega tožilstva). Preden se odločite, ali želite, da se vaša osebna izjava žrtve prebere na glas ali predvaja na sodišču, boste opozorjeni na morebitne posledice, vključno s tem, da bodo lahko o njej poročali mediji. Poleg tega bi vam lahko obramba na sodišču zastavila vprašanja o vaši osebni izjavi žrtve.

Če zahtevate, da se vaša osebna izjava žrtve prebere na glas ali predvaja na sodišču, se sodišče odloči, ali se bo izjava prebrala na glas ali predvajala in kateri deli izjave se bodo prebrali na glas ali predvajali ter kdo jo bo prebral, pri čemer upošteva vaše interese. V večini primerov se bo na glas prebrala ali predvajala celotna osebna izjava žrtve ali del izjave, razen če sodišče na podlagi utemeljenih razlogov to zahtevo zavrne. O odločitvi sodišča boste obveščeni.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Pravico imate:

 • biti obveščeni o morebitni odločitvi o varščini (vseh zadevnih pogojih varščine in vseh spremembah teh pogojev) z obrazložitvijo, in sicer v petih delovnih dneh; Če ste žrtev najhujšega kaznivega dejanja, ste trajno izpostavljeni kaznivim dejanjem ali ste ranljivi ali ustrahovani, imate pravico te informacije prejeti v enem delovnem dnevu;
 • biti obveščeni o datumu, kraju in izidu obravnav na kazenskem sodišču, pri čemer vam te informacije zagotovi enota za skrb za priče (Witness Care Unit). Enota za skrb za priče, mora te informacije predložiti v enem delovnem dnevu od prejema teh informacij od sodišča;
 • biti obveščeni, če je zoper osumljenca izdan nalog za prijetje, in o izidu obravnave, če je osumljenec ponovno prijet. Če je osumljenec ponovno prijet, potem ko je izdan nalog za njegovo prijetje, je običajno kmalu zatem priveden na sodišče. Enota za skrb za priče, mora te informacije predložiti v petih delovnih dneh od prejema teh informacij od sodišča;
 • če se osumljenec izreče za nedolžnega, da se o svojih morebitnih potrebah pogovorite z enoto za skrb za priče, in ste po potrebi napoteni na ustrezno podporno skupino ali službo.

Če ste priča na sojenju, imate pravico:

 • vprašati sodno osebje, ali lahko v stavbo sodišča vstopite skozi poseben vhod, ločeno od osumljenca ter njegove družine in prijateljev;
 • če okoliščine to dovoljujejo, sestati se z odvetnikom ali predstavnikom kronskega tožilstva in mu postaviti vprašanja o sodnem postopku. Ta vam bo po možnosti pojasnil, kako dolgo boste morali čakati na pričanje;
 • če je mogoče, od odvetnika ali predstavnika kronskega tožilstva prejeti pojasnila, če se pojavi zamuda v postopku, o dnevu in o tem, kako dolgo boste verjetno morali čakati;
 • čakati in sedeti v prostoru, ki je ločen od osumljenca ter njegove družine in prijateljev – sodišče bo to omogočilo, kadar bo mogoče;
 • da se vam zagotovijo posebni ukrepi, če jih je odredilo sodišče;
 • da se vam na sodišču dodeli kontaktna oseba, da lahko med obravnavo izveste, kaj se dogaja v zadevi.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Dostop do sodnih dokumentov je urejen v delu 5 pravil o civilnem postopku. Najpomembnejši pravili sta najverjetneje pravili 5.4C in 5.4D. Na voljo sta tukaj

Zadnja posodobitev: 05/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču