Pravice žrtev – po državah

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja (v sodnem postopku, z odškodninskim zahtevkom, z vstopom v postopek)?

Pravico imate vložiti tožbo zoper storilca kaznivega dejanja, storjenega zoper vas. Za informacije o pravici, da zahtevate odškodnino, se lahko obrnete tudi na socialno službo.

Mladoletniki, mlajši od 18 let, imajo pravico vložiti odškodninski zahtevek zoper vse odgovorne osebe, in sicer za kazniva dejanja iz zakona o preprečevanju in nadzoru spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije ter za kršitve človekovih pravic. Storilec nosi ustrezno civilno odgovornost za plačilo nadomestila za vso posebno ali splošno škodo, ki so jo utrpele žrtve.

Vsaka oseba, ki je žrtev v smislu zakona o preprečevanju in nadzoru trgovine z ljudmi in izkoriščanja ljudi ter o zaščiti žrtev, ima pravico vložiti odškodninski zahtevek zoper vse odgovorne osebe, in sicer za vsa kazniva dejanja, storjena zoper njo, v skladu z navedenim zakonom in tudi za kršitve človekovih pravic. Storilec nosi ustrezno civilno odgovornost za plačilo nadomestila za vso posebno ali splošno škodo, ki so jo utrpele žrtve, vključno z vsemi zaostalimi plačili žrtvam, ki izhajajo iz njihovega prisilnega dela.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Če vam storilec ne plača zneska odškodnine, ki ga je dodelilo sodišče, se lahko prek odvetnika obrnete na sodišče, to pa bo storilcu izdalo odredbo za plačilo dodeljene odškodnine; če storilec odredbe ne bo upošteval, bo takoj aretiran in zaprt.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Pod katerimi pogoji?

Zakonodaja ne predvideva nobenih predplačil države žrtvam.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Država lahko žrtvam nasilnih kaznivih dejanj ali njihovim vzdrževanim družinskim članom zagotovi nadomestilo v obliki, opisani v zakonu o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (zakon 51(I)/97) iz leta 1997, če:

(a) žrtev ali njeni vzdrževani družinski člani iz katerega koli razloga ne morejo pridobiti nadomestila od storilca ter

(b) nadomestilo iz drugih virov ni na voljo ali pa je znesek takšnega nadomestila manjši od zneska, določenega v navedenem zakonu.

Nadomestilo se v skladu z navedenim zakonom izplača tudi v primerih, ko storilca ni mogoče preganjati ali obsoditi.

Če je nadomestilo, ki je na voljo iz drugih virov, manjše od tistega, določenega v navedenem zakonu, država plača razliko.

Zakon določa tudi okoliščine, v katerih se izplačilo nadomestila zavrne, in nadalje določa, kaj vključuje znesek nadomestila, ki se izplača.

„Nasilno kaznivo dejanje“ pomeni vsako kaznivo dejanje, ki je naklepno storjeno v Republiki Ciper in vključuje nasilje ter katerega neposredne posledice so smrt, hude telesne poškodbe ali slabo zdravstveno stanje, vključno z vsemi naslednjimi kaznivimi dejanji, če povzročijo navedene posledice:

naklepni umor: (člena 203 in 204), poskus umora: (člen 214), posilstvo: (člen 144), poskus posilstva: (člen 146), ugrabitev: (člen 148), ugrabitev ženske, mlajše od 16 let: (člen 149), dejanja, katerih namen je povzročiti hude telesne poškodbe: (člen 228), hude telesne poškodbe: (člen 231), poskus povzročitve telesnih poškodb z eksplozivi: (člen 232), zlonamerna uporaba strupa: (člen 233), poškodbe: (člen 234), napad, ki povzroči telesne poškodbe: (člen 243), druge vrste napada: (člen 244), kazniva dejanja zoper osebno svobodo: (členi 245–254), požig: (člen 315).

Zahtevek za nadomestilo v skladu z navedenim zakonom je treba v razumnem času, vsekakor pa v dveh letih po nastanku telesnih poškodb/slabega zdravstvenega stanja/smrti, kot je ustrezno, vložiti pri direktorju služb za socialno varnost.

Zahtevku se priložijo policijsko poročilo, zdravniško potrdilo in vsi drugi dokumenti, ki bi lahko bili koristni za njegovo oceno. Direktor služb za socialno varnost lahko po lastni presoji zahteva dodatne dokaze, ki se mu zdijo potrebni, tudi dokaze, da nadomestilo ni bilo ali ne bo izplačano iz drugega vira, vključno z zapriseženo izjavo vložnika.

Ali sem upravičen do nadomestila, če storilec ni bil obsojen?

Dodelitev nadomestila žrtvi ni odvisna od obsodbe storilca. Sodišče sprejme odločbo o dodelitvi odškodnine v okviru postopka v zvezi z odškodninskim zahtevkom, ki nikakor ni povezana z izidom kazenskega postopka.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi s svojim odškodninskim zahtevkom?

Izrednega plačila ne morete dobiti, saj ga zakonodaja ne določa.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču